Кількість абзаців - 25 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Пункт 269 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 22-23, ст.194) виключити.
 
5. ІІ. Внести до Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 27, ст.385 із наступними змінами) такі зміни:
 
6. 1. Частину дванадцяту статті 1 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
7. «Жінки проходять військову службу на рівних засадах із чоловіками (за винятком випадків, передбачених законом), що включає прийняття на військову службу за контрактом, призначення на посади, отримання військових звань, виконання завдань військової служби, направлення у відрядження, притягнення до відповідальності за порушення військової дисципліни, проходження військової служби у військовому резерві, виконання військового обов’язку в запасі тощо.»;
 
8. 2. У статті 20:
 
9. у абзаці другому частини першої слова та числа «віком від 18 до 40 років» замінити словами «які не досягли граничного віку перебування на військовій службі військовослужбовців рядового складу»,
 
10. у абзаці третьому частини першої слова та числа «віком від 18 до 40 років» замінити словами «які не досягли граничного віку перебування на військовій службі військовослужбовців сержантського і старшинського складу»,
 
11. у частині другій слова та числа «віком до 40 років» замінити словами «які не досягли граничного віку перебування на військовій службі військовослужбовців офіцерського складу»;
 
12. 3. У статті 27:
 
13. у частині четвертій слова «а також військовозобов’язані-жінки» виключити,
 
14. у частині п’ятій слова «крім військовозобов’язаних-жінок» виключити;
 
15. 4. Частину п’яту статті 28 виключити;
 
16. 5. Пункт 7 частини першої статті 30 викласти у наступній редакції:
 
17. «7) вагітні військовозобов'язані-жінки;».
 
18. ІІІ. Перехідні та прикінцеві положення
 
19. 1. Цей Закон набирає чинності через десять днів з дня його опублікування.
 
20. 2. Доручити Кабінету Міністрів України:
 
21. не пізніше ніж через місяць після набрання чинності цим Законом розробити і затвердити нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
 
22. не пізніше ніж через місяць привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом, забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади у відповідність з цим Законом.
 
23. 3. Рекомендувати Президенту України привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.
 
24. Голова Верховної Ради України