Кількість абзаців - 285 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про судоустрій і статус суддів'' у зв'язку з прийняттям Закону України ''Про Вищий антикорупційний суд'' (Друге читання)

0. Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Вищий антикорупційний суд"
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545; 2017 р., № 2, ст. 25, № 7 – 8, ст. 50, № 48, ст. 436) такі зміни:
 
5. 1. Частину п'яту статті 15 доповнити абзацом такого змісту:
 
6. "У судах, місцезнаходженням яких є декілька населених пунктів, при розподілі справ враховується розташування робочих місць суддів у відповідних населених пунктах, а також критерії, встановлені законом для визначення юрисдикції суду".
 
7. 2. Частини четверту – сьому статті 31 замінити шістьма частинами такого змісту:
 
8. "4. У складі вищого спеціалізованого суду можуть утворюватися судові палати для розгляду окремих категорій справ у першій інстанції, а також утворюється апеляційна палата для розгляду справ в апеляційній інстанції. Апеляційна палата вищого спеціалізованого суду діє у його складі на засадах інституційної, організаційної, кадрової та фінансової автономії. Кількість суддів в апеляційній палаті вищого спеціалізованого суду визначає у межах загальної кількості суддів вищого спеціалізованого суду Державна судова адміністрація України за погодженням із Вищою радою правосуддя.
 
9. 5. Судову палату для розгляду окремих категорій справ у першій інстанції очолює секретар судової палати, який обирається з числа суддів відповідної палати строком на три роки, а апеляційну палату очолює голова палати, який обирається з числа суддів цієї палати строком на три роки.
 
10. 6. Секретар судової палати для розгляду окремих категорій справ у першій інстанції:
 
11. 1) організовує роботу відповідної палати;
 
12. 2) контролює здійснення аналізу та узагальнення судової практики у справах, віднесених до компетенції палати;
 
13. 3) інформує збори суддів відповідного вищого спеціалізованого суду про діяльність судової палати.
 
14. 7. Голова апеляційної палати:
 
15. 1) здійснює повноваження, передбачені пунктами 1 – 3 частини шостої цієї статті;
 
16. 2) представляє апеляційну палату з питань її діяльності перед органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;
 
17. 3) інформує збори суддів вищого спеціалізованого суду та Верховний Суд про результати узагальнення судової практики;
 
18. 4) сприяє виконанню вимог щодо підтримання кваліфікації суддів палати, підвищення їхнього професійного рівня;
 
19. 5) контролює ефективність діяльності самостійного структурного підрозділу, який здійснює організаційне забезпечення роботи апеляційної палати, вносить пропозиції про призначення на посаду керівника цього підрозділу та погоджує його звільнення з посади, вносить подання про заохочення або накладення на нього дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства, погоджує проект положення про такий структурний підрозділ та зміни до цього положення;
 
20. 6) погоджує проект кошторису вищого спеціалізованого суду в частині фінансування діяльності апеляційної палати, а також погоджує використання бюджетних коштів, передбачених на утримання апеляційної палати;
 
21. 7) здійснює інші повноваження, визначені законом.
 
22. 8. У разі відсутності голови палати для розгляду справ в апеляційній інстанції його обов'язки виконує суддя палати, який має найбільший стаж роботи на посаді судді.
 
23. 9. Рішення про утворення і склад судових палат для розгляду окремих категорій справ у першій інстанції, про обрання секретарів цих судових палат приймаються зборами суддів відповідного вищого спеціалізованого суду за пропозицією голови суду. Рішення про обрання голови апеляційної палати приймається зборами суддів цієї палати шляхом таємного голосування більшістю голосів суддів апеляційної палати".
 
24. 3. Частину другу статті 36 після пункту 6 доповнити новим пунктом такого змісту:
 
25. "7) надає методичну допомогу апеляційним та місцевим судам з питань правозастосування".
 
26. У зв'язку з цим пункт 7 вважати пунктом 8.
 
27. 4. Абзац другий частини десятої статті 49 доповнити словами "якщо інший суд не визначений процесуальним законом".
 
28. 5. Частину другу статті 60 після слів "один раз на п'ять років" доповнити словами " (якщо інше не передбачено законом)".
 
29. 6. Підпункт "д" пункту 2 частини другої статті 61 доповнити словами "членами Громадської ради міжнародних експертів, яка утворюється відповідно до закону, що визначає засади організації та діяльності Вищого антикорупційного суду".
 
30. 7. У статті 64:
 
31. у частинах першій і третій слова "територіальне управління Державної судової адміністрації України" замінити словами "Державна судова адміністрація України (її територіальне управління)";
 
32. у частині четвертій слова "територіального управління" виключити.
 
33. 8. У третьому реченні частини першої статті 68 слова "територіальними управліннями Державної судової адміністрації України" замінити словами "Державною судовою адміністрацією України".
 
34. 9. У статті 81:
 
35. назву статті після слів "на посаду судді" доповнити словами "апеляційного суду";
 
36. частину першу викласти в такій редакції:
 
37. "1. Спеціальною процедурою призначення на посаду судді апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду або Верховного Суду для цілей цього Закону вважається процедура призначення на посаду судді відповідного суду осіб, які відповідають одній із вимог, визначених частиною першою статті 28, частиною першою чи другою статті 33, частиною першою статті 38 цього Закону відповідно";
 
38. частину третю викласти в такій редакції:
 
39. "3. На посаду судді відповідного апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду за спеціальною процедурою може бути призначена особа, яка відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердила здатність здійснювати правосуддя у відповідному суді та з відповідною спеціалізацією, а також відповідає одній із вимог, визначених частиною першою статті 28 (для апеляційного суду), частиною першою чи другою статті 33 (для вищого спеціалізованого суду) цього Закону";
 
40. абзац перший та пункт 3 частини четвертої викласти відповідно в такій редакції:
 
41. "4. З метою допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на посаду судді апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду або Верховного Суду за спеціальною процедурою кандидат на посаду судді подає до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України";
 
42. "3) документи, які підтверджують дотримання однієї з вимог, визначених частиною першою статті 28, частиною першою чи другою статті 33, частиною першою статті 38 цього Закону відповідно";
 
43. пункти 1 – 4 частини п'ятої після слів "кандидата на посаду судді" доповнити словами "апеляційного суду";
 
44. у частині шостій слова "у вищому спеціалізованому суді" замінити словами "в апеляційному суді, вищому спеціалізованому суді";
 
45. у частині сьомій слова "про призначення судді на посаду у вищий спеціалізований суд" замінити словами "про призначення судді на посаду в апеляційний суд, вищий спеціалізований суд".
 
46. 10. У статті 84:
 
47. частину третю викласти у такій редакції:
 
48. "3. Суддя (кандидат на посаду судді) може звернутися до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з відповідною заявою про проведення його кваліфікаційного оцінювання не раніше ніж через один рік з дня ухвалення рішення Комісією за результатами останнього кваліфікаційного оцінювання, крім випадків, коли він подає заяву про проведення оцінювання на зайняття вакантної посади судді в суді нижчої інстанції або іншої спеціалізації.
 
49. Порядок врахування результатів останнього кваліфікаційного оцінювання судді (кандидата на посаду судді) визначається рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України";
 
50. частину сьому викласти в такій редакції:
 
51. "7. У разі повідомлення судді (кандидатові на посаду судді) про підозру у вчиненні кримінального правопорушення Вища кваліфікаційна комісія суддів України має право зупинити проведення кваліфікаційного оцінювання цього судді (кандидата на посаду судді) до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження".
 
52. 11. У статті 87:
 
53. частину шосту доповнити пунктом 6 такого змісту:
 
54. "6) вживає заходів до захисту персональних даних, інформації з обмеженим доступом, які стали відомі Громадській раді, її членам у зв'язку зі здійсненням їх повноважень";
 
55. частину восьму доповнити абзацом п'ятим такого змісту:
 
56. "Член Громадської ради доброчесності також зобов'язаний брати участь у її засіданнях особисто без права делегування своїх повноважень щодо участі у засіданнях Громадської ради та права голосу на таких засіданнях іншим особам, у тому числі іншим членам Громадської ради";
 
57. у частині дев'ятнадцятій:
 
58. слово "десяти" замінити словом "одинадцяти";
 
59. доповнити абзацом такого змісту:
 
60. "Громадська рада доброчесності приймає рішення на своїх засіданнях більшістю голосів від її складу, визначеного частиною другою цієї статті".
 
61. 12. У частині двадцять четвертій статті 95 слова "секретарі судових палат" замінити словами "секретарі, голови судових палат".
 
62. 13. У статті 109:
 
63. частину четверту доповнити абзацом другим такого змісту:
 
64. "Дисциплінарне стягнення, визначене пунктом 5 частини першої цієї статті, не застосовується до судді вищого спеціалізованого суду. Також у порядку застосування дисциплінарного стягнення, передбаченого пунктом 5 частини першої цієї статті, не допускається переведення судді до вищого спеціалізованого суду";
 
65. частину дев'яту після пункту 6 доповнити новим пунктом такого змісту:
 
66. "7) голова суду, заступник голови суду не виконав рішення Вищої ради правосуддя".
 
67. У зв'язку з цим пункт 7 вважати пунктом 8.
 
68. 14. Пункт 1 частини другої статті 127 після слів "вищого спеціалізованого суду" доповнити словами " (а у передбачених цим Законом випадках – апеляційної палати вищого спеціалізованого суду)".
 
69. 15. Статтю 128 доповнити частиною тринадцятою такого змісту:
 
70. "13. Положення частин першої – дев'ятої, одинадцятої та дванадцятої цієї статті застосовуються до зборів суддів апеляційної палати вищого спеціалізованого суду".
 
71. 16. Пункт 3 частини восьмої статті 133 після слів "територіальних управлінь" доповнити словами " (у разі утворення)".
 
72. 17. У частині першій статті 134 слова "та її територіальними управліннями" виключити.
 
73. 18. У частині шостій статті 135 слова "секретаря судової палати" замінити словами "секретаря, голови судової палати".
 
74. 19. Частину першу статті 138 доповнити словами "якщо інший порядок забезпечення службовим житлом не передбачено законом".
 
75. 20. У статті 148:
 
76. частину третю доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
 
77. "1-1) вищий спеціалізований суд – щодо фінансового забезпечення його діяльності";
 
78. частину четверту виключити;
 
79. частину п'яту після слів "Вищої ради правосуддя" доповнити словами "апеляційної палати вищого спеціалізованого суду", а слова "та вищих спеціалізованих" виключити;
 
80. у частині шостій слова "вищого спеціалізованого суду" виключити.
 
81. 21. Частину восьму статті 150 після слів "Вищої ради правосуддя" доповнити словами "вищих спеціалізованих судів".
 
82. 22. Перше речення частини третьої статті 151 викласти в такій редакції: "Державна судова адміністрація України може утворювати іальні управління як структурні підрозділи Державної судової адміністрації України".
 
83. 23. У статті 153:
 
84. у частині четвертій:
 
85. у пункті 3 слова "у тому числі її іальних управлінь" виключити;
 
86. у пункті 8 слова "положення про структурні підрозділи" замінити словами "положення про інші структурні підрозділи";
 
87. у пункті 12 слова "та її іальних управлінь" виключити;
 
88. у частині восьмій слова "у тому числі її іальних управлінь" виключити.
 
89. 24. Статтю 154 виключити.
 
90. 25. У статті 155:
 
91. частину четверту викласти в такій редакції:
 
92. "4. Керівників апаратів місцевого суду, апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду, Верховного Суду, їх заступників призначає за погодженням голови відповідного суду на посаду та звільняє з посади Голова Державної судової адміністрації України";
 
93. частину сьому викласти в такій редакції:
 
94. "7. Структура і штатна чисельність апаратів місцевих судів, апеляційних судів, вищих спеціалізованих судів затверджуються Державною судовою адміністрацією України за погодженням з головою відповідного суду в межах видатків на утримання такого суду. Тимчасова структура та тимчасова штатна чисельність апарату новоутвореного суду затверджуються тимчасово виконуючим обов'язки керівника апарату цього суду за погодженням із Головою Державної судової адміністрації України";
 
95. частину восьму доповнити абзацом другим такого змісту:
 
96. "В апараті вищого спеціалізованого суду утворюється самостійний структурний підрозділ для організаційного забезпечення роботи апеляційної палати цього суду, діяльність якого підконтрольна і керівник якого підпорядковується голові апеляційної палати вищого спеціалізованого суду. Цей підрозділ з питань забезпечення діяльності апеляційної палати не підпорядковується керівнику апарату вищого спеціалізованого суду".
 
97. 26. Статтю 160 замінити главою 4 такого змісту:
 
98. "Глава 4. Служба судової охорони
 
99. Стаття 160. Забезпечення охорони та підтримання громадського порядку в судах
 
100. 1. Підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду, а також охорону приміщень суду, органів та установ системи правосуддя, виконання функцій щодо державного забезпечення особистої безпеки суддів та членів їхніх сімей, працівників суду, забезпечення у суді безпеки учасників судового процесу здійснює Служба судової охорони.
 
101. Стаття 161. Статус Служби судової охорони
 
102. 1. Служба судової охорони є державним органом у системі правосуддя для забезпечення охорони та підтримання громадського порядку в судах.
 
103. 2. Служба судової охорони підзвітна Вищій раді правосуддя та підконтрольна Державній судовій адміністрації України.
 
104. 3. Керівництво діяльністю Служби судової охорони здійснює Голова Служби судової охорони, який призначається на посаду за результатами відкритого конкурсу і звільняється з посади Вищою радою правосуддя.
 
105. Голова Служби судової охорони має заступників, які за його поданням призначаються на посади за результатами відкритого конкурсу і звільняються з посад Вищою радою правосуддя.
 
106. 4. Служба судової охорони складається з центрального органу управління та територіальних підрозділів Служби.
 
107. Граничну чисельність центрального органу управління та територіальних підрозділів Служби судової охорони затверджує Державна судова адміністрація України.
 
108. Рішення про утворення територіальних підрозділів Служби судової охорони приймається Головою Служби за погодженням з Державною судовою адміністрацією України.
 
109. Структуру та штатну чисельність центрального органу управління та територіальних підрозділів Служби судової охорони затверджує Голова Служби за погодженням з Державною судовою адміністрацією України.
 
110. 5. Центральний орган управління Служби судової охорони є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, самостійний баланс та рахунки в органах Державної казначейської служби України.
 
111. 6. Територіальні підрозділи Служби судової охорони утворюються як юридичні особи або як структурні підрозділи центрального органу управління Служби, що не мають статусу юридичної особи.
 
112. 7. Фінансування Служби судової охорони здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
113. Стаття 162. Повноваження Служби судової охорони
 
114. 1. Служба судової охорони:
 
115. 1) забезпечує пропуск осіб до будинків (приміщень) судів, органів та установ системи правосуддя та на їх територію транспортних засобів;
 
116. 2) забезпечує підтримання та реагує на порушення громадського порядку при розгляді справ судом, вживає заходів до припинення проявів неповаги до суду;
 
117. 3) здійснює заходи з охорони, забезпечення недоторканності та цілісності приміщень судів, органів і установ системи правосуддя, недоторканності та цілісності розташованого у таких приміщеннях майна, запобігання, недопущення чи припинення протиправних дій щодо нього;
 
118. 4) здійснює заходи із запобігання загрозам особистій безпеці суддів, членів їх сімей, працівників суду, а також у суді – учасників судового процесу, виявлення та нейтралізації таких загроз; вживає у разі надходження від судді відповідної заяви необхідних заходів для забезпечення безпеки судді, членів його сім'ї;
 
119. 5) реагує в межах наданих законом повноважень на протиправні дії, пов'язані із посяганням на суддів, членів їх сімей, працівників суду, учасників судового процесу.
 
120. 2. Службі судової охорони та її співробітникам для здійснення покладених на них повноважень надається право:
 
121. 1) вимагати від осіб, які входять до приміщень суду, органів та установ системи правосуддя, пред'явлення документа, що посвідчує особу; перевіряти у осіб, які входять до приміщень суду, органів і установ системи правосуддя, документи, що посвідчують особу, та за наявності обґрунтованих підстав вважати, що перебування особи у приміщенні суду, органу, установи системи правосуддя створює загрозу безпеці суддів, працівників апарату суду, органів і установ системи правосуддя, порушення громадського порядку, обмежувати допуск таких осіб до приміщень суду, органів і установ системи правосуддя;
 
122. 2) здійснювати поверхневу перевірку осіб, які входять до приміщень суду, органів та установ системи правосуддя, шляхом їх візуального огляду та огляду їх речей, проведення по поверхні вбрання осіб спеціальним приладом або засобом;
 
123. 3) затримувати осіб, які незаконно проникли або намагаються незаконно проникнути до приміщень суду, органів та установ системи правосуддя, перевіряти у них документи, що посвідчують особу, здійснювати у встановленому законом порядку особистий огляд затриманих та огляд їх речей, які є при них, і передавати їх правоохоронним органам;
 
124. 4) не допускати громадян до окремих приміщень суду, органів та установ системи правосуддя, вимагати від них залишатися на конкретних місцях або залишити їх, тимчасово обмежувати фактичне володіння річчю, якщо це необхідно для забезпечення громадського порядку в суді, забезпечення особистої безпеки суддів та членів їх сімей, працівників суду, безпеки учасників судового процесу;
 
125. 5) використовувати інформаційні ресурси в порядку, установленому для Національної поліції України Законом України "Про Національну поліцію", одержувати в установленому порядку від керівників органів державної влади України, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності за письмовим запитом Голови Служби або його заступників відомості, необхідні для здійснення покладених на Службу повноважень;
 
126. 6) вживати заходів з метою запобігання протиправним посяганням на суддів, членів їх сімей, працівників суду, умисному пошкодженню або знищенню майна суду, органів і установ системи правосуддя;
 
127. 7) застосовувати технічні прилади і технічні засоби, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засоби фото- і кінозйомки, відеозапису;
 
128. 8) оглядати територію, будинки, приміщення суду, органів і установ системи правосуддя;
 
129. 9) залучати за погодженням з керівниками правоохоронних та інших державних органів їх працівників, співробітників, військовослужбовців, технічні та інші засоби;
 
130. 10) застосовувати зброю, заходи фізичного впливу та спеціальні засоби в порядку та випадках, визначених законами України "Про Національну поліцію" та "Про охоронну діяльність".
 
131. Стаття 163. Проходження служби у Службі судової охорони
 
132. 1. До кандидатів на посади співробітників Служби судової охорони застосовуються вимоги, передбачені Законом України "Про Національну поліцію" для кандидатів на службу в поліції.
 
133. Спеціальні кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посади співробітників Служби судової охорони визначаються Головою Служби.
 
134. 2. Призначення на посади та звільнення з посад співробітників Служби судової охорони у центральному органі управління та керівників і заступників керівників територіальних підрозділів Служби здійснюється Головою Служби судової охорони, а інших співробітників Служби судової охорони у територіальних підрозділах – керівниками відповідних територіальних підрозділів.
 
135. Призначення на посади співробітників Служби судової охорони (крім призначення на рівнозначні або нижчі посади) здійснюється виключно за результатами конкурсу, що проводиться Державною судовою адміністрацією України в порядку, визначеному Вищою радою правосуддя.
 
136. 3. На співробітників Служби судової охорони поширюються обмеження та вимоги, встановлені Законом України "Про запобігання корупції", а також передбачені для поліцейських Законом України "Про Національну поліцію" обмеження, пов'язані зі службою в поліції.
 
137. 4. Час проходження служби у Службі судової охорони зараховується до страхового стажу, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби, стажу служби в поліції, інших правоохоронних органах.
 
138. До стажу служби у Службі судової охорони зараховується стаж служби в поліції, органах внутрішніх справ, військова служба в Збройних Силах України, Службі безпеки України, Державній прикордонній службі України, Національній гвардії України, Управлінні державної охорони України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до закону.
 
139. 5. З метою оцінки ділових, професійних, особистих якостей, освітнього та кваліфікаційного рівнів, фізичної підготовки, визначення відповідності займаним посадам співробітників Служби судової охорони, вирішення питання про переміщення на нижчу посаду або звільнення співробітників Служби судової охорони через службову невідповідність проводиться їх атестування в порядку, що визначається Головою Служби судової охорони.
 
140. 6. Порядок проходження служби співробітниками Служби судової охорони визначається у відповідному положенні, яке затверджується Вищою радою правосуддя за поданням Голови Служби судової охорони, погодженим з Державною судовою адміністрацією України.
 
141. 7. Співробітники Служби судової охорони забезпечуються за рахунок держави одностроєм і знаками розрізнення.
 
142. Зразки однострою співробітників Служби судової охорони, правила його носіння та норми належності затверджує Державна судова адміністрація України за поданням Голови Служби судової охорони.
 
143. 8. Використання спеціальних звань, однострою і службового посвідчення співробітника Служби судової охорони особою, яка не є співробітником Служби судової охорони, заборонено і має наслідком відповідальність відповідно до закону.
 
144. Стаття 164. Спеціальні звання співробітників Служби судової охорони
 
145. 1. Установлюються такі спеціальні звання співробітників Служби судової охорони:
 
146. 1) спеціальні звання молодшого складу:
 
147. рядовий Служби судової охорони;
 
148. капрал Служби судової охорони;
 
149. сержант Служби судової охорони;
 
150. старший сержант Служби судової охорони;
 
151. 2) спеціальні звання середнього складу:
 
152. молодший лейтенант Служби судової охорони;
 
153. лейтенант Служби судової охорони;
 
154. старший лейтенант Служби судової охорони;
 
155. капітан Служби судової охорони;
 
156. майор Служби судової охорони;
 
157. підполковник Служби судової охорони;
 
158. полковник Служби судової охорони;
 
159. 3) спеціальне звання вищого складу:
 
160. генерал Служби судової охорони.
 
161. 2. Установлюються такі строки вислуги в спеціальних званнях співробітників Служби судової охорони: капрал Служби судової охорони – 1 рік; сержант Служби судової охорони – 3 роки; молодший лейтенант Служби судової охорони – 1 рік; лейтенант Служби судової охорони – 2 роки; старший лейтенант Служби судової охорони – 3 роки; капітан Служби судової охорони – 4 роки; майор Служби судової охорони – 4 роки; підполковник Служби судової охорони – 5 років.
 
162. 3. Строки вислуги в званнях рядового Служби судової охорони, старшого сержанта Служби судової охорони, полковника Служби судової охорони, генерала Служби судової охорони не встановлюються.
 
163. 4. Граничні спеціальні звання молодшого, середнього складу Служби судової охорони за штатними посадами встановлюються Головою Служби судової охорони.
 
164. Граничне спеціальне звання вищого складу Служби судової охорони за штатними посадами встановлюється Президентом України.
 
165. 5. Спеціальне звання вищого складу Служби судової охорони присвоюється Президентом України, інші спеціальні звання Служби судової охорони – відповідно до положення про проходження служби співробітниками Служби судової охорони.
 
166. 6. Співробітник Служби судової охорони (крім співробітників, які мають спеціальні звання вищого складу) може бути понижений у спеціальному званні на один ступінь унаслідок застосування відповідного дисциплінарного стягнення на підставах і в порядку, визначених для поліцейських Дисциплінарним статутом Національної поліції України.
 
167. Співробітникам Служби судової охорони, пониженим у спеціальному званні на один ступінь, чергові спеціальні звання присвоюються в порядку, передбаченому цим Законом та положенням про проходження служби співробітниками Служби судової охорони.
 
168. Стаття 165. Соціальний захист співробітників Служби судової охорони
 
169. 1. Грошове забезпечення співробітників Служби судової охорони складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.
 
170. 2. Грошове забезпечення співробітників Служби судової охорони виплачується у розмірах, що встановлюються Кабінетом Міністрів України на рівні не нижчому, ніж установлений для поліцейських, і повинно стимулювати до комплектування Служби судової охорони кваліфікованими співробітниками.
 
171. 3. Співробітникам Служби судової охорони гарантується інший соціальний захист в обсягах та порядку, передбачених Законом України "Про Національну поліцію" для поліцейських, за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на фінансування Служби судової охорони".
 
172. 27. У розділі ХІІ "Прикінцеві та перехідні положення":
 
173. підпункт 2 пункту 44 виключити;
 
174. у підпункті 2 пункту 46 слова і цифри "1 січня 2018 року" замінити словами і цифрами "1 січня 2019 року".
 
175. ІІ. Прикінцеві положення
 
176. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
177. 2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
178. 1) у Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9 – 13, ст. 88 із наступними змінами):
 
179. а) статтю 319 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
180. "3. У разі переведення судді до суду, юрисдикція якого поширюється на територію, на яку поширювалася юрисдикція суду, з якого суддя був переведений, такий суддя продовжує розгляд справ, що перебували в його провадженні на момент переведення.
 
181. Передача справи з одного суду до іншого у зв'язку з ліквідацією суду не потребує заміни присяжних, які беруть участь у розгляді цієї справи, крім випадків, коли справа передається до суду, юрисдикція якого не поширюється на територію, на якій постійно проживає присяжний";
 
182. б) у частинах другій, п'ятій і шостій статті 376 слово "ухвали" замінити словами "ухвали (постанови)";
 
183. в) у тексті Кодексу слова "Апеляційний суд Автономної Республіки Крим, апеляційний суд області, міст Києва та Севастополя", "Апеляційний суд Автономної Республіки Крим, апеляційні суди областей, міст Києва та Севастополя", "Апеляційний суд Автономної Республіки Крим, апеляційні суди областей, міст Києва і Севастополя" в усіх відмінках замінити словами "відповідний апеляційний суд" у відповідному відмінку;
 
184. 2) у Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436):
 
185. а) пункт 1 частини першої статті 31 викласти в такій редакції:
 
186. "1) справа (заява, скарга) належить до юрисдикції іншого господарського суду";
 
187. б) частину чотирнадцяту статті 32 доповнити абзацом такого змісту:
 
188. "У разі переведення судді до суду, юрисдикція якого поширюється на територію, на яку поширювалася юрисдикція суду, з якого суддя був переведений, такий суддя продовжує розгляд справ, що перебували в його провадженні на момент переведення";
 
189. в) у параграфі 7 глави 5 розділу І слова "експерта у галузі права" замінити словами "експерта з питань права";
 
190. г) частину шосту статті 242 після пункту 5 доповнити новим пунктом такого змісту:
 
191. "6) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про закінчення строку зберігання поштового відправлення, яким надіслано судове рішення особі за адресою її місцезнаходження, місця проживання чи перебування, що зареєстровані у встановленому законом порядку, або адресою, повідомленою такою особою";
 
192. ґ) пункт 12 частини першої статті 255 доповнити словами " (крім ухвали про зупинення провадження у справі для вирішення питання про відвід судді)";
 
193. д) абзац другий частини першої статті 256 викласти в такій редакції:
 
194. "Якщо в судовому засіданні було проголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, або якщо судове рішення відповідно до цього Кодексу не проголошувалось, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення";
 
195. е) у пункті 3 частини першої статті 287 слова "про зупинення провадження, щодо забезпечення позову" замінити словами "про зупинення провадження, про затвердження мирової угоди, щодо забезпечення позову";
 
196. є) абзац другий частини першої статті 288 викласти у такій редакції:
 
197. "Якщо в судовому засіданні було проголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, або якщо судове рішення відповідно до цього Кодексу не проголошувалось, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення";
 
198. ж) у частині першій статті 294 слова "а також про витребування матеріалів справи" замінити словами " (якщо справа розглядається з повідомленням учасників справи) та вирішується питання про витребування матеріалів справи";
 
199. 3) у Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436):
 
200. а) пункт 1 частини першої статті 31 викласти в такій редакції:
 
201. "1) справа (заява, скарга) належить до юрисдикції іншого загального суду";
 
202. б) частину дванадцяту статті 33 доповнити абзацами такого змісту:
 
203. "У разі переведення судді до суду, юрисдикція якого поширюється на територію, на яку поширювалася юрисдикція суду, з якого суддя був переведений, такий суддя продовжує розгляд справ, що перебували в його провадженні на момент переведення.
 
204. Передача справи з одного суду до іншого у зв'язку із ліквідацією суду не потребує заміни присяжних, які беруть участь у розгляді цієї справи, крім випадків, коли справа передається до суду, юрисдикція якого не поширюється на територію, на якій постійно проживає присяжний";
 
205. в) частину дев'яту статті 83 викласти в такій редакції:
 
206. "9. Копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи або у встановлених цим Кодексом випадках до суду відповідно до кількості учасників справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними";
 
207. г) у параграфі 7 глави 5 розділу І слова "експерта у галузі права" замінити словами "експерта з питань права";
 
208. ґ) в абзаці першому частини першої статті 148 слова та цифри "у сумі до від 0,3 до трьох розмірів" замінити словами та цифрами "у сумі від 0,3 до трьох розмірів";
 
209. д) у пункті 1 частини тринадцятої статті 158 слово "третьої" замінити словом "четвертої";
 
210. е) частину шосту статті 272 після пункту 5 доповнити новим пунктом такого змісту:
 
211. "6) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про закінчення строку зберігання поштового відправлення, яким надіслано судове рішення особі за адресою її місцезнаходження, місця проживання чи перебування, що зареєстровані у встановленому законом порядку, або адресою, повідомленою такою особою";
 
212. є) пункт 14 частини першої статті 353 доповнити словами " (крім ухвали про зупинення провадження у справі для вирішення питання про відвід судді)";
 
213. ж) абзац другий частини першої статті 354 викласти в такій редакції:
 
214. "Якщо в судовому засіданні було проголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, або якщо судове рішення відповідно до цього Кодексу не проголошувалось, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення";
 
215. з) у пункті 3 частини першої статті 389 слова "про зупинення провадження, щодо забезпечення позову" замінити словами "про зупинення провадження, про затвердження мирової угоди, щодо забезпечення позову";
 
216. и) абзац другий частини першої статті 390 викласти в такій редакції:
 
217. "Якщо в судовому засіданні було проголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, або якщо судове рішення відповідно до цього Кодексу не проголошувалось, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення";
 
218. 4) у Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436):
 
219. а) у частині другій статті 22 слова "Київському апеляційному адміністративному суду" замінити словами "Апеляційному адміністративному суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ";
 
220. б) у статті 29:
 
221. пункти 2 і 3 частини першої викласти в такій редакції:
 
222. "2) при відкритті провадження у справі суд встановить, що справа належить до юрисдикції іншого адміністративного суду;
 
223. 3) після відкриття провадження у справі суд встановить, що справа належить до юрисдикції іншого адміністративного суду";
 
224. частину другу викласти в такій редакції:
 
225. "2. Суд передає адміністративну справу на розгляд іншому адміністративному суду, що найбільш територіально наближений до цього суду, у випадку, визначеному пунктом 4 частини першої цієї статті. Суд передає адміністративну справу до суду вищої інстанції у випадку, визначеному пунктом 6 частини першої цієї статті, для вирішення питання про підсудність";
 
226. в) частину чотирнадцяту статті 31 доповнити абзацом такого змісту:
 
227. "У разі переведення судді до суду, юрисдикція якого поширюється на територію, на яку поширювалася юрисдикція суду, з якого суддя був переведений, такий суддя продовжує розгляд справ, що перебували в його провадженні на момент переведення";
 
228. г) частину шосту статті 48 доповнити словами "якщо інше не передбачено цим Кодексом";
 
229. ґ) частину дев'яту статті 79 викласти в такій редакції:
 
230. "9. Копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи або до суду відповідно до кількості учасників справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними";
 
231. д) у параграфі 7 глави 5 розділу І слова "експерта у галузі права" замінити словами "експерта з питань права";
 
232. е) частину шосту статті 251 після пункту 5 доповнити новим пунктом такого змісту:
 
233. "6) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про закінчення строку зберігання поштового відправлення, яким надіслано судове рішення особі за адресою її місцезнаходження, місця проживання чи перебування, що зареєстровані у встановленому законом порядку, або адресою, повідомленою такою особою";
 
234. є) у частині другій статті 266 слова "не менше ніж з п'яти суддів" виключити;
 
235. ж) у частині третій статті 273, частині сьомій статті 277, частині третій статті 278 слова "Київський апеляційний адміністративний суд" в усіх відмінках замінити словами "апеляційний адміністративний суд, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ" у відповідному відмінку;
 
236. з) пункт 11 частини першої статті 294 доповнити словами " (крім ухвали про зупинення провадження у справі для вирішення питання про відвід судді)";
 
237. и) абзац другий частини першої статті 295 викласти в такій редакції:
 
238. "Якщо в судовому засіданні було проголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, або якщо судове рішення відповідно до цього Кодексу не проголошувалось, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення";
 
239. і) у статті 315:
 
240. доповнити після пункту 5 новим пунктом такого змісту:
 
241. "6) скасувати ухвалу, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції".
 
242. У зв'язку з цим пункт 6 вважати пунктом 7;
 
243. у пункті 7 слова і цифри "у пунктах 1 – 5" замінити словами і цифрами "у пунктах 1 – 6";
 
244. ї) у статті 318:
 
245. у назві слова "рішення суду" замінити словами "судового рішення";
 
246. у частині першій слова "Рішення суду" замінити словами "Судове рішення";
 
247. й) у частині третій статті 328 слова "про зупинення провадження, щодо забезпечення позову" замінити словами "про зупинення провадження, про затвердження умов примирення сторін, щодо забезпечення позову";
 
248. к) абзац другий частини першої статті 329 викласти в такій редакції:
 
249. "Якщо в судовому засіданні було проголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, або якщо судове рішення відповідно до цього Кодексу не проголошувалось, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення";
 
250. 5) у Законі України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399 із наступними змінами):
 
251. а) абзац перший преамбули та частину першу статті 1 після слів "Національній поліції" доповнити словами "Службі судової охорони";
 
252. б) пункт "б" статті 1-2 після слова "поліцейські" доповнити словами "співробітники Служби судової охорони";
 
253. в) частину другу статті 2 після слів "до Національної поліції" доповнити словами "Служби судової охорони";
 
254. г) у статті 9:
 
255. частину четверту після слів "Національною поліцією" доповнити словами "Службою судової охорони";
 
256. частину п'яту після слів "Державної кримінально-виконавчої служби України" доповнити словами "співробітникам Служби судової охорони", а після слів "Національній поліції" – словами "Службі судової охорони";
 
257. ґ) абзац перший пункту "б" частини першої статті 12 після слів "Національній поліції" доповнити словами "Службі судової охорони";
 
258. д) у частині першій статті 13:
 
259. пункт "а" після слів "Закону України "Про Національну поліцію" доповнити словами "звільненим зі служби у Службі судової охорони за віком чи через хворобу";
 
260. пункт "б" після слова "поліції" доповнити словами "Службі судової охорони";
 
261. е) у статті 17:
 
262. у частині першій:
 
263. пункти "б" – "г" після слова "поліції" доповнити словами "Службі судової охорони";
 
264. пункт "ж" доповнити словами "в Службі судової охорони на посадах середнього і вищого складу";
 
265. пункт "и" доповнити словами "а також у разі переходу на службу до Служби судової охорони на посади середнього і вищого складу згідно з переліком посад, що затверджується Головою Служби судової охорони";
 
266. частину другу після слова "поліцейським" доповнити словами "співробітникам Служби судової охорони", а після слів "Національної поліції" – словами "Служби судової охорони";
 
267. є) в абзаці четвертому статті 22 після слів "Національної поліції" доповнити словами "Служби судової охорони";
 
268. ж) частину сьому статті 30 після слів "Національній поліції" доповнити словами "Службі судової охорони";
 
269. з) у статті 43:
 
270. друге речення частини одинадцятої після слів "чи внутрішньої служби" доповнити словами "полковника Служби судової охорони";
 
271. частини дванадцяту та шістнадцяту після слова "поліцейські" в усіх відмінках доповнити словами "співробітники Служби судової охорони" у відповідному відмінку;
 
272. 6) у Законі України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 11, ст. 50 із наступними змінами):
 
273. а) абзац другий пункту 1 частини першої статті 2 після слів "розвідувальних органів України" доповнити словами "співробітники Служби судової охорони";
 
274. б) статтю 14 доповнити пунктом "и" такого змісту:
 
275. "и) Голова Служби судової охорони та його заступники – щодо захисту співробітників Служби судової охорони та їх близьких родичів";
 
276. в) у частині першій статті 15:
 
277. у пункті "г" слова "відомчої воєнізованої охорони Державної судової адміністрації України" замінити словами "Служби судової охорони";
 
278. доповнити пунктом "д-2" такого змісту:
 
279. "д-2) щодо співробітників Служби судової охорони та їх близьких родичів – на відповідні підрозділи Служби судової охорони";
 
280. г) у частині першій статті 24 після слів "здійснюють відповідно" доповнити словами "голова суду, Голова Служби судової охорони", а слова "Голова Верховного Суду України" виключити;
 
281. 7) у частині другій статті 6 Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 10, ст. 62; 2014 р., № 2–3, ст. 41) слова "Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ" замінити словами "Верховного Суду";
 
282. 8) у статті 4, частині першій статті 6, частині третій статті 7 та частині першій статті 9 Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 35, ст. 236; 2017 р., № 7–8, ст. 50; 2018 р., № 14, ст. 80) слова "Верховний Суд України" в усіх відмінках замінити словами "Верховний Суд" у відповідному відмінку;
 
283. 9) у частині шостій статті 27 Закону України "Про державну таємницю" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 49, ст. 428; 2004 р., № 23, ст. 320; 2008 р., № 27–28, ст. 252; 2015 р., № 36, ст. 360; 2017 р., № 7–8, ст. 50) слова "Голові Верховного Суду України" замінити словами "Голові Верховного Суду";
 
284. 10) у пункті 5 частини другої статті 78 Закону України "Про Національну поліцію" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 40-41, ст. 379) слова "і суду" замінити словами "і суді" та доповнити пункт словами "а також служба у Службі судової охорони".