Кількість абзаців - 53 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до розділу ХХ ''Перехідні положення Податкового кодексу України щодо розвитку вітчизняного виробництва шляхом стимулювання залучення інвестицій в реальний сектор економіки через індустріальні парки (Друге читання)

0. Доопрацьований проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо розвитку вітчизняного виробництва шляхом стимулювання залучення інвестицій в реальний сектор економіки через індустріальні парки
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
4. I. Підрозділ 10 Розділу ХХ Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112 із змінами та доповненнями) доповнити новим пунктом 38 такого змісту:
 
5. «38. Особливості оподаткування учасників індустріальних парків, ініціаторів створення індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків.
 
6. 38.1. Особливості оподаткування, передбачені цим пунктом, мають право застосовувати суб’єкти господарювання-учасники індустріальних парків, ініціатори створення індустріальних парків та керуючі компанії індустріальних парків, які здійснюють господарську діяльність у межах індустріальних парків, включених до Реєстру індустріальних парків у порядку, встановленому Законом України «Про індустріальні парки».
 
7. 38.1.1. Учасником індустріального парку для цілей цього Кодексу визнається юридична особа, яка відповідно до Закону України «Про індустріальні парки» набула статус учасника індустріального парку, включеного до Реєстру індустріальних парків, та відповідає одночасно таким критеріям:
 
8. а) сума доходів від здійснення господарської діяльності у сфері переробної промисловості, а також науково-дослідної діяльності, діяльності у сфері інформації і телекомунікацій (розділ 10, клас 11.07 розділу 11, розділи 13-17, 19-33, 58-63 та розділ 72 КВЕД 009:2010) в межах індустріального парку за останній річний звітний період становить не менш як 70 відсотків доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за такий період за даними фінансової звітності. Цей критерій не застосовується суб’єктами господарської діяльності, утвореними в поточному податковому звітному періоді, і для таких суб’єктів господарської діяльності критерій враховується з наступного податкового звітного періоду;
 
9. б) розмір нарахованої за попередній місяць заробітної плати (доходу) штатним працівникам, які перебувають з учасником індустріального парку у трудових відносинах та безпосередньо задіяні у здійсненні господарської діяльності у сфері переробної промисловості, а також науково-дослідної діяльності, діяльності у сфері інформації і телекомунікацій (розділ 10, клас 11.07 розділу 11, розділи 13-17, 19-33, 58-63 та розділ 72 КВЕД 009:2010) у межах індустріального парку, є не меншим трьох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;
 
10. в) середньооблікова кількість штатних працівників, які безпосередньо задіяні у здійсненні господарської діяльності у сфері переробної промисловості, а також науково-дослідної діяльності, діяльності у сфері інформації і телекомунікацій (розділ 10, клас 11.07 розділу 11, розділи 13-17, 19-33, 58-63 та розділ 72 КВЕД 009:2010) у межах індустріального парку, за попередній місяць становить не менш як 30 працівників.
 
11. 38.2. Звільняється від оподаткування строком на 5 років прибуток учасників індустріальних парків від здійснення господарської діяльності у сфері переробної промисловості, а також науково-дослідної діяльності, діяльності у сфері інформації і телекомунікацій (розділ 10, клас 11.07 розділу 11, розділи 13-17, 19-33, 58-63 та розділ 72 КВЕД 009:2010) в межах індустріальних парків, починаючи з квартального податкового періоду наступного за тим, в якому такі учасники почали відповідати критеріям, встановленим цим пунктом.
 
12. Після закінчення п’яти років, протягом яких застосовувалося звільнення від оподаткування прибутку, за умови що учасники індустріальних парків протягом такого звільнення відповідали критеріям, встановленим цим пунктом, з шостого по десятий рік включно прибуток таких учасників індустріальних парків від здійснення господарської діяльності у сфері переробної промисловості, а також науково-дослідної діяльності, діяльності у сфері інформації і телекомунікацій (розділ 10, клас 11.07 розділу 11, розділи 13-17, 19-33, 58-63 та розділ 72 КВЕД 009:2010) у межах індустріального парку оподатковується за ставкою, визначеною пунктом 136.1 статті 136 цього Кодексу із застосуванням коефіцієнту 0,5.
 
13. 38.2.1. Учасники індустріальних парків ведуть окремий облік діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування (оподатковується із застосуванням коефіцієнту) за правилами ведення бухгалтерського обліку. При цьому, до складу витрат таких учасників, пов’язаних з отриманням доходу (прибутку), до якого не застосовуються особливості оподаткування визначені в підпункті 38.2. цього пункту, не включаються витрати, пов’язані з отриманням такого звільненого доходу (прибутку). Розподіл витрат, що одночасно пов’язані як з діяльністю, до доходу від провадження якої застосовуються особливості оподаткування, визначені в підпункті 38.2. цього пункту, так і з іншою діяльністю, здійснюється пропорційно, виходячи із питомої ваги суми доходів, що підлягають звільненню від оподаткування у загальній сумі доходів з урахуванням не звільнених від оподаткування доходів.
 
14. 38.2.2. Учасник індустріального парку подає податкову звітність з податку на прибуток у порядку, визначеному цим Кодексом, у якій в тому числі зазначаються суми прибутку (доходів), що звільнені від оподаткування та суми прибутку (доходів), що не звільнені від оподаткування.
 
15. При цьому, учасник індустріального парку (крім новоствореного) у перший рік застосування особливостей, визначених цим пунктом, повинен подати у термін, визначений для квартального податкового періоду, податкову декларацію з податку на прибуток за період з початку року по останній день кварталу, в якому такий учасник індустріального парку не був звільнений від оподаткування податком на прибуток (не оподатковувався із застосуванням коефіцієнту), зазначити та протягом 10-ти днів після граничного терміну подання декларації сплатити суму нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток.
 
16. З наступного кварталу і до кінця податкового (звітного) року учасник індустріального парку щоквартально подає до контролюючого органу квартальну податкову звітність (з наростаючим підсумком) з податку на прибуток та у термін, визначений для квартального періоду, сплачує податкові зобов’язання з прибутку (доходу) не звільненого від оподаткування.
 
17. Разом з відповідною податковою декларацією учасник індустріального парку подає звіт, визначений підпунктом 38.7 цього пункту.
 
18. 38.2.3. У разі невідповідності учасника індустріального парку критеріям, визначеним цим пунктом, такий учасник індустріального парку зобов’язаний подати у термін, визначений для квартального податкового (звітного) періоду, податкову декларацію з податку на прибуток за період з початку року по останній день кварталу, в якому виявлено таку невідповідність, зазначити та сплатити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток.
 
19. З наступного кварталу, що слідує за кварталом у якому виявлено невідповідність визначеним критеріям, до кінця податкового (звітного) року учасник індустріального парку зобов’язаний щоквартально подавати до контролюючого органу квартальну податкову звітність (з наростаючим підсумком) з податку на прибуток та сплачувати податок у термін, визначений для квартального періоду.
 
20. З наступного податкового (звітного) року такий учасник індустріального парку подає податкову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому цим Кодексом.
 
21. 38.3. Особливості оподаткуванням податком на додану вартість для ініціаторів створення, керуючих компаній та учасників індустріальних парків, включених до Реєстру індустріальних парків.
 
22. 38.3.1. Контролюючий орган за заявою платника податку надає розстрочення (рівними частинами) сплати податку на додану вартість на термін до 60 календарних місяців, без нарахування процентів та пені визначених пунктом 129.5 статті 129 цього Кодексу при ввезені на митну територію України у митному режимі імпорту:
 
23. -устаткування, обладнання та комплектуючих до них, матеріалів (крім підакцизних товарів), визначених абзацом другим частини шостої статті 287 Митного кодексу України, що ввозяться ініціаторами створення, керуючими компаніями індустріальних парків, включених до Реєстру індустріальних парків, для облаштування індустріальних парків та подальшої експлуатації учасниками таких індустріальних парків;
 
24. -устаткування, обладнання та комплектуючих до них (крім підакцизних товарів), визначених абзацом третім частини шостої статті 287 Митного кодексу України, що ввозяться учасниками індустріальних парків для здійснення господарської діяльності у сфері переробної промисловості, а також науково - дослідної діяльності, діяльності у сфері інформації і телекомунікацій (розділ 10, клас 11.07 розділу 11, розділи 13-17, 19-33, 58-63 та розділ 72 КВЕД 009:2010) у межах індустріальних парків.
 
25. Порядок надання розстрочення сплати податку на додану вартість відповідно до цього пункту, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
26. У разі нецільового використання устаткування, обладнання та комплектуючих до них, матеріалів, ввезених на митну територію України у порядку, визначеному цим підпунктом, платник податку зобов'язаний сплатити податкові зобов'язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, у сумі, розрахованій як позитивна різниця між сумою податку на додану вартість, що мала бути сплачена із зазначених операцій у момент ввезення таких товарів та фактично сплаченою сумою, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи із 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день сплати податкового зобов'язання, за період з дня ввезення таких товарів до дня збільшення податкового зобов'язання.
 
27. 38.3.2 Ініціатори створення, керуючі компанії індустріальних парків, а також учасники індустріальних парків мають право на включення до податкового кредиту сум податку на додану вартість з вартості ввезених на митну територію України у митному режимі імпорту устаткування, обладнання та комплектуючих до них, матеріалів (крім підакцизних товарів), визначених частиною шостою статті 287 Митного кодексу України, що ввозяться на митну територію України у порядку, визначеному підпунктом 38.3.1. цього пункту, в частині фактично сплачених коштів.
 
28. 38.3.3. Для внесення заяви про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість до Реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування, зазначеного у підпункті «а» підпункту 200.7.1 пункту 200.7 цього Кодексу, до ініціаторів створення, керуючих компаній, учасників індустріальних парків застосовуються критерії, визначені пунктом 200.19 статті 200 цього Кодексу, крім критеріїв, зазначених у підпункті 200.19.3. пункту 200.19 статті 200 цього Кодексу.
 
29. 38.4. Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування можуть встановлювати ставки та пільги щодо податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об'єкти нежитлової нерухомості, земельного податку та орендної плати за користування земельною ділянкою державної чи комунальної власності для ініціаторів створення, керуючих компаній та учасників індустріальних парків, включених до Реєстру індустріальних парків у порядку, встановленому Законом України «Про індустріальні парки», в частині, що не суперечить цьому Кодексу.
 
30. 38.5. Учасники індустріального парку, які застосовують особливості оподаткування, передбачені цим пунктом, у строки, встановлені для подання податкової декларації з податку на прибуток, подають до контролюючого органу звіт, який містить інформацію за звітний період щодо:
 
31. доходів від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг за результатами господарської діяльності у сфері переробної промисловості, а також науково-дослідної діяльності, діяльності у сфері інформації і телекомунікацій (розділ 10, клас 11.07 розділу 11, розділи 13-17, 19-33, 58-63 та розділ 72 КВЕД 009:2010) в межах індустріального парку;
 
32. загальних доходів від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг в межах індустріального парку за звітний (податковий) квартал за даними бухгалтерського обліку;
 
33. рівня середньої місячної заробітної плати (доходу) штатних працівників, які перебувають з учасником індустріального парку у трудових відносинах та безпосередньо задіяні у здійсненні господарської діяльності у сфері переробної промисловості, а також науково-дослідної діяльності, діяльності у сфері інформації і телекомунікацій (розділ 10, клас 11.07 розділу 11, розділи 13-17, 19-33, 58-63 та розділ 72 КВЕД 009:2010) у межах індустріального парку;
 
34. середньооблікової кількості штатних працівників, які безпосередньо задіяні у здійсненні господарської діяльності у сфері переробної промисловості, а також науково-дослідної діяльності, діяльності у сфері інформації і телекомунікацій (розділ 10, клас 11.07 розділу 11, розділи 13-17, 19-33, 58-63 та розділ 72 КВЕД 009:2010) в межах індустріального парку станом на останню дату звітного (податкового) періоду;
 
35. сум та напрямів використання коштів, вивільнених внаслідок застосування особливостей оподаткування, передбачених цим пунктом;
 
36. відчуження та/або використання за межами індустріального парку устаткування, обладнання та комплектуючих до них, матеріалів, що були ввезені на митну територію України у митному режимі імпорту із розстроченням сплати податку на додану вартість для здійснення господарської діяльності у межах індустріальних парків.
 
37. Форма звіту, зазначеного у цьому підпункті, затверджується у порядку, встановленому цим Кодексом для податкової декларації.
 
38. 38.6 Ініціатори створення, керуючі компанії індустріальних парків, які застосовують особливості оподаткування податком на додану вартість, передбачені цим пунктом, подають до контролюючого органу у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, звіт, визначений підпунктом 38.5 цього пункту, і відображають в ньому тільки інформацію щодо відчуження та/або використання за межами індустріального парку устаткування, обладнання та комплектуючих до них, матеріалів, що були ввезені на митну територію України у митному режимі імпорту із розстроченням сплати податку на додану вартість для облаштування таких індустріальних парків.
 
39. 38.7. Вивільнені від оподаткування кошти визнаються як отримане цільове фінансування відповідно до національних положень (стандартів бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.
 
40. Суми використання вивільнених коштів внаслідок застосування особливостей оподаткування, передбачених цим пунктом, спрямовуються платником податку у межах індустріального парку на створення чи переоснащення матеріально-технічної бази, збільшення обсягу виробництва (надання послуг), запровадження новітніх технологій та/або повернення кредитів, використаних на зазначені цілі, та сплату процентів за ними. При цьому, якщо платником податку для погашення кредиту, використаного на зазначені цілі, та сплату процентів за ним отримано кредит (кредити) рефінансування, то для цілей цього пункту враховуються лише суми, які сплачуються платником за кредитом (кредитами) рефінансування.
 
41. Зазначені напрями використання коштів мають бути пов’язані з діяльністю платника податку в межах індустріального парку щодо якої застосовуються особливості оподаткування передбачені цим пунктом.
 
42. У разі порушення вимог щодо цільового використання вивільнених від оподаткування коштів платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання з податку на прибуток за результатами податкового періоду (календарного року), в якому вчинено таке порушення, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до норм цього Кодексу.
 
43. У разі встановлення контролюючим органом факту нецільового використання вивільнених коштів нараховується податкове зобов’язання з податку на прибуток за результатами податкового періоду (календарного року), у якому виявлено таке порушення, а також штрафні санкції і пеня відповідно до норм цього Кодексу.
 
44. 38.8. З метою забезпечення можливостей контролю з боку громадськості та повної прозорості застосування стимулюючих особливостей оподаткування учасників індустріальних парків центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику та політику у сфері державної митної справи, щоквартально оприлюднює на власному веб-сайті перелік платників податків, які застосовують особливості оподаткування, передбачені цим пунктом.
 
45. 38.9. Ініціаторам створення, керуючим компаніям та учасникам індустріальних парків протягом 15 років гарантується непогіршення умов оподаткування, передбачених цим пунктом».
 
46. ІІ. Прикінцеві положення
 
47. 1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.
 
48. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
49. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
50. забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
51. Голова Верховної Ради
 
52. України