Кількість абзаців - 50 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта ''Укриття'' на екологічно безпечну систему (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, затвердженої Законом України «Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 24, ст. 300; 2012 р., № 23, ст. 231), такі зміни:
 
5. 1) в абзаці восьмому розділу «Загальні положення» цифри «2012» замінити цифрами «2020»;
 
6. 2) у розділі «Мета Програми»:
 
7. абзац сьомий після слів «безпечну систему» доповнити словами «, поводження з відпрацьованим ядерним паливом реакторів типу РВПК-1000 Чорнобильської АЕС»;
 
8. абзац дванадцятий після слів «безпечну систему» доповнити словами «, а також забезпечити будівництво та безпечну експлуатацію сховища сухого типу для зберігання відпрацьованого ядерного палива реакторів типу РВПК-1000 Чорнобильської АЕС (СВЯП-2)»;
 
9. після абзацу тринадцятого доповнити розділ новим абзацом такого змісту:
 
10. «забезпечити охорону від пожеж об’єктів Чорнобильської АЕС на всіх етапах діяльності із зняття з експлуатації.».
 
11. У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий — двадцять шостий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим — двадцять сьомим;
 
12. абзац двадцятий викласти в такій редакції:
 
13. «Перелік основних заходів із зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС повинен конкретизуватися у рамках проектів етапу зняття з експлуатації та консервації, етапу витримки та етапу демонтажу енергоблоків Чорнобильської АЕС.»;
 
14. 3) абзаци перший — двадцять другий розділу «Завдання і заходи» замінити абзацами такого змісту:
 
15. «Основними завданнями етапу припинення експлуатації Чорнобильської АЕС є:
 
16. зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації, що передбачає:
 
17. - підтримку у безпечному стані першого, другого, третього енергоблоків, існуючого сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1) та існуючих сховищ радіоактивних відходів;
 
18. - розроблення та затвердження проектів, необхідних для створення обладнання і систем, та виконання робіт на етапах обмеження експлуатаційних характеристик і зняття з експлуатації;
 
19. - виведення з експлуатації та частковий демонтаж окремих систем і елементів енергоблоків;
 
20. - здійснення організаційно-технічних заходів з управління, експлуатації, технічного обслуговування та ремонту систем, що експлуатуються;
 
21. - забезпечення фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання;
 
22. виконання заходів щодо перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему;
 
23. поводження з відпрацьованим ядерним паливом;
 
24. поводження з радіоактивними відходами.
 
25. На етапі остаточного закриття та консервації енергоблоків Чорнобильської АЕС здійснюються такі основні заходи:
 
26. підтримка у безпечному стані першого, другого, третього енергоблоків, сховищ відпрацьованого ядерного палива та сховищ радіоактивних відходів;
 
27. поводження з відпрацьованим ядерним паливом;
 
28. поводження з радіоактивними відходами;
 
29. демонтаж зовнішніх відносно ядерного реактора систем та елементів установок, які не впливають на безпеку та не потрібні для роботи на подальших етапах;
 
30. укріплення бар’єрів, які запобігають поширенню радіоактивних речовин у навколишнє природне середовище;
 
31. надійна консервація частин установок, що не демонтуються;
 
32. створення умов для забезпечення тимчасового контрольованого зберігання радіоактивних речовин на установках;
 
33. виконання заходів щодо перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему;
 
34. охорона від пожеж.».
 
35. У зв’язку з цим абзаци двадцять третій — п’ятдесят четвертий вважати відповідно абзацами двадцять першим — п’ятдесят другим;
 
36. 4) у розділі «Очікувані результати виконання Програми та її ефективність»:
 
37. в абзаці першому цифри «2013» замінити цифрами «2020»;
 
38. абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
39. «закінчити будівництво та прийняти в експлуатацію заплановані сховища відпрацьованого ядерного палива»;
 
40. в абзаці сьомому слова «висвітлення питань» замінити словами «висвітлення у засобах масової інформації питань»;
 
41. після абзацу сьомого доповнити розділ новим абзацом такого змісту:
 
42. «удосконалити систему фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання на майданчику Чорнобильської АЕС.».
 
43. У зв’язку з цим абзаци восьмий — тринадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим — чотирнадцятим;
 
44. 5) у розділі «Обсяги та джерела фінансування Програми»:
 
45. перше речення абзацу третього викласти в такій редакції: «Сума фінансування робіт відповідно до Програми за рахунок коштів державного бюджету орієнтовно становить 6637,33 млн. гривень (з урахуванням внесків України до Чорнобильського фонду «Укриття»).»;
 
46. абзац четвертий виключити;
 
47. 6) додаток до Загальнодержавної програми викласти в такій редакції:
 
48. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
49. Голова Верховної Ради України