Кількість абзаців - 156 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести до Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №№44 - 48, ст. 552) такі зміни:
 
4.

 
5. 1. У статті 108:
 
6. у частині другій слова "реекспортовані відразу ж" замінити словами "вивезені за межі митної території України";
 
7. частини третю та четверту викласти в такій редакції:
 
8. "3. З урахуванням мети ввезення товарів та/або транспортних засобів комерційного призначення, особливостей транспортних операцій та інших обставин попередньо встановлений строк тимчасового ввезення товарів відповідно до частини першої цієї статті та/або транспортних засобів комерційного призначення відповідно до частини другої цієї статті за письмовою заявою власника цих товарів, транспортних засобів комерційного призначення або уповноваженої ним особи може бути продовжений відповідним органом доходів і зборів. У разі відмови у продовженні строку тимчасового ввезення орган доходів і зборів зобов'язаний невідкладно письмово або в електронній формі повідомити особі, яка звернулася із заявою про його продовження, про причини та підстави такої відмови.
 
9. 4. Якщо товари, поміщені у митний режим тимчасового ввезення, не можуть бути своєчасно вивезені за межі митної території України внаслідок накладення на них арешту (за винятком арешту внаслідок позовів приватних осіб) або вилучення у справі про порушення митних правил, то перебіг строку тимчасового ввезення зупиняється на час такого арешту (вилучення).
 
10. Якщо транспортні засоби комерційного призначення, поміщені у митний режим тимчасового ввезення, не можуть бути своєчасно вивезені за межі митної території України внаслідок дії обставин, зазначених у статті 192 цього Кодексу, а саме у разі зберігання таких транспортних засобів під митним контролем (за умови інформування органу доходів і зборів, який контролює їх переміщення), здійснення інших операцій з такими транспортними засобами у випадках, передбачених цим Кодексом (за умови інформування органу доходів і зборів, який контролює їх переміщення), накладення на них арешту (за винятком арешту внаслідок позовів приватних осіб) або вилучення у справі про порушення митних правил, то перебіг строку тимчасового ввезення зупиняється на час дії таких обставин, зберігання, арешту (вилучення) або здійснення таких операцій".
 
11. 2. Частину сьому статті 365 викласти в такій редакції:
 
12. "7. Митне оформлення товарів, ввезених на митну територію України громадянами, за товарними позиціями 8701 - 8707, 8711, 8716 згідно з УКТ ЗЕД, що підлягають державній реєстрації, може здійснюватися у будь-якому органі доходів і зборів на всій митній території України з пред'явленням їх цьому органу.
 
13. При митному оформленні таких товарів подання попередньої митної декларації, доставка та пред’явлення цих товарів органу доходів і зборів, яким оформлена така попередня митна декларація, є обов’язковими (крім випадків, коли митне оформлення таких товарів здійснюється в пункті пропуску через державний кордон України)".
 
14. 3. У статті 380:
 
15. назву статті після слова "користування" доповнити словами "та транспортних засобів комерційного призначення";
 
16. доповнити статтю частиною третьою такого змісту:
 
17. "3. Тимчасове ввезення громадянами-нерезидентами транспортних засобів особистого користування, що класифікуються за товарними позиціями 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни), 8711 згідно з УКТ ЗЕД та причепів до них товарної позиції 8716 згідно з УКТ ЗЕД, у кількості більше однієї одиниці на кожну товарну позицію дозволяється за умови письмового декларування в порядку, передбаченому законодавством України для громадян, та із застосуванням до них заходів гарантування, передбачених розділом Хцього Кодексу".
 
18. У зв'язку з цим частини третю – сьому вважати відповідно частинами четвертою – восьмою;
 
19. у частині четвертій:
 
20. після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
21. "Транспортні засоби, що класифікуються за товарними позиціями 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни), 8711 згідно з УКТ ЗЕД та причепи до них товарної позиції 8716 згідно з УКТ ЗЕД, і які ввозяться громадянами-резидентами у зв’язку із виконанням своїх обов’язків за укладеними трудовими договорами із підприємствами-нерезидентами, що підтверджується документами відповідних компетентних органів країни реєстрації підприємства-нерезидента, для цілей цього Кодексу вважаються транспортними засобами особистого користування. Тимчасове ввезення громадянами-резидентами на митну територію України таких транспортних засобів дозволяється на строк до 10 діб за умови письмового декларування в порядку, передбаченому законодавством України для громадян, та із застосуванням до них заходів гарантування, передбачених розділом Хцього Кодексу".
 
22. У зв'язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п'ятим;
 
23. в абзаці четвертому слова "першим та другим" замінити словами "першим, другим та третім";
 
24. в абзаці третьому частини п'ятої після слів "для цілей підприємницької діяльності" доповнити словами "та/або отримання доходів";
 
25. частину восьму викласти в такій редакції:
 
26. "7. Транспортні засоби особистого користування, тимчасово ввезені на митну територію України громадянами більш як на 30 днів, підлягають державній реєстрації.
 
27. Порядок державної реєстрації транспортних засобів особистого користування, тимчасово ввезених на митну територію України громадянами, встановлюється Кабінетом Міністрів України".
 
28. 4. У статті 381:
 
29. назву статті викласти в такій редакції:
 
30. "Стаття 381. Особливості переміщення громадянами транспортних засобів особистого користування в митному режимі транзиту через митну територію України";
 
31. у частині першій:
 
32. у першому реченні слова "ввозити транспортні засоби особистого користування з метою транзиту" замінити словами "поміщувати у митний режим транзиту транспортні засоби особистого користування з метою прохідного транзиту";
 
33. друге речення доповнити словами ", та переміщуються громадянами-нерезидентами";
 
34. доповнити частину новим абзацом такого змісту:
 
35. "Переміщення транспортних засобів особистого користування з метою прохідного транзиту через митну територію України здійснюється у строки, встановлені статтею 95 цього Кодексу";
 
36. частину другу після слова "про" доповнити словом "прохідний";
 
37. у частині третій слова "транспортних засобів особистого користування, ввезених на митну територію України з метою транзиту" замінити словами "поміщених у митний режим транзиту транспортних засобів особистого користування, що переміщуються з метою прохідного транзиту через митну територію України", а слова "транспортного засобу" замінити словами "таких транспортних засобів".
 
38. 5. У статті 452:
 
39. у частині першій слова "або на підставі міжвідомчих угод про інформаційний обмін (регулярно)" замінити словами ", на підставі міжвідомчих угод про інформаційний обмін (регулярно) або шляхом автоматизованого обміну інформацією у випадках, встановлених законом";
 
40. доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:
 
41. "4. З метою контролю за використанням на території України транспортних засобів особистого користування, тимчасово ввезених на митну територію України та/або поміщених у митний режим транзиту, між органами доходів і зборів, Державною прикордонною службою та органами Національної поліції здійснюється автоматизований обмін інформацією про такі транспортні засоби та осіб, які їх ввозили чи поміщували в митний режим транзиту".
 
42. 6. У статті 467:
 
43. частину першу викласти в такій редакції:
 
44. "1. Якщо справи про порушення митних правил відповідно до статті 522 цього Кодексу розглядаються органами доходів і зборів або судами (суддями), адміністративне стягнення за порушення митних правил може бути накладено не пізніше, ніж через шість місяців з дня виявлення правопорушення. Строк накладення адміністративних стягнень у справах про порушення митних правил зупиняється на час розгляду таких справ судом";
 
45. частину другу виключити.
 
46. 7. У статті 469:
 
47. назву статті доповнити словами ", або з транспортними засобами особистого користування, тимчасово ввезеними на митну територію України чи поміщеними у митний режим транзиту";
 
48. доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:
 
49. "4. Передача транспортного засобу особистого користування, тимчасово ввезеного на митну територію України чи поміщеного у митний режим транзиту, у володіння, користування або розпорядження особі, яка не ввозила такий транспортний засіб на митну територію України чи не поміщувала його у митний режим транзиту, а так само використання такого транспортного засобу для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні –
 
50. тягне за собою накладення штрафу в розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
 
51. 8. Статтю 470 викласти в такій редакції:
 
52. «Стаття 470. Недоставлення товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, транспортних засобів комерційного призначення та документів до органу доходів і зборів призначення, видача їх без дозволу органу доходів і зборів або втрата
 
53. 1. Перевищення встановленого статтею 95 цього Кодексу строку доставки товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, транспортних засобів комерційного призначення, що перебувають під митним контролем, до органу доходів і зборів призначення (а при переміщенні в межах зони діяльності однієї митниці – від одного підрозділу цієї митниці до іншого), митних або інших документів на ці товари, транспортні засоби не більше ніж на одну добу –
 
54. тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
55. 2. Вчинення правопорушення, передбаченого частиною першою цієї статті, особою, яка протягом року притягалася до відповідальності за вчинення такого правопорушення, а так само перевищення встановленого статтею 95 цього Кодексу строку доставки товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, транспортних засобів комерційного призначення, митних або інших документів на ці товари, транспортні засоби більше ніж на одну добу, але не більше ніж на десять діб –
 
56. тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
57. 3. Перевищення встановленого статтею 95 цього Кодексу строку доставки товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, транспортних засобів комерційного призначення більше ніж на десять діб, але не більше ніж на двадцять діб, митних або інших документів на ці товари більше ніж на десять діб, а так само втрата цих документів –
 
58. тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
59. 4. Перевищення встановленого статтею 95 цього Кодексу строку доставки товарів, крім транспортних засобів особистого користування, більш ніж на двадцять діб, а так само втрата цих товарів чи видача їх без дозволу органу доходів і зборів –
 
60. тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
61. 5. Перевищення встановленого статтею 95 цього Кодексу строку доставки транспортних засобів особистого користування та транспортних засобів комерційного призначення більш ніж на двадцять діб, але не більше ніж на тридцять діб, а так само видача їх без дозволу органу доходів і зборів –
 
62. тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
63. 6. Перевищення встановленого статтею 95 цього Кодексу строку доставки транспортних засобів особистого користування та транспортних засобів комерційного призначення більш ніж на тридцять діб, а так само втрата цих транспортних засобів, у тому числі їх розкомплектування –
 
64. тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або їх конфіскацію».
 
65. 9. Статтю 481 викласти в такій редакції:
 
66. «Стаття 481. Перевищення строку тимчасового ввезення товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, транспортних засобів комерційного призначення, або тимчасового вивезення товарів, чи втрата транспортних засобів
 
67. 1. Перевищення встановленого відповідно до цього Кодексу строку тимчасового ввезення товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, та транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України або строку тимчасового вивезення товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, за межі митної території України не більше ніж на три доби –
 
68. тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
69. 2. Вчинення правопорушення, передбаченого частиною першою цієї статті, особою, яка протягом року притягалася до відповідальності за вчинення такого правопорушення, а так само перевищення строку тимчасового ввезення товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, та транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України або строку тимчасового вивезення товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, за межі митної території України більше ніж на три доби, але не більше ніж на десять діб –
 
70. тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
71. 3. Перевищення строку тимчасового ввезення товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, та транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України або строку тимчасового вивезення товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, за межі митної території України більше ніж на десять діб, але не більше ніж на двадцять діб –
 
72. тягне за собою накладення штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
73. 4. Перевищення строку тимчасового ввезення товарів, крім транспортних засобів особистого користування, на митну територію України або строку тимчасового вивезення товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, за межі митної території України більше ніж на двадцять діб -
 
74. тягне за собою накладення штрафу в розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
75. 5. Перевищення строку тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України більше ніж на двадцять діб, але не більше ніж на тридцять діб –
 
76. тягне за собою накладення штрафу в розмірі п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
77. 6. Перевищення строку тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України більше ніж на тридцять діб, а так само втрата цих транспортних засобів, у тому числі їх розкомплектування –
 
78. тягне за собою накладення штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або їх конфіскацію».
 
79. 10. У статті 494:
 
80. у частині першій слова "податкову і митну" замінити словом "фінансову";
 
81. пункт 7 частини другої після слова "товарів" доповнити словами ", у тому числі транспортних засобів особистого користування";
 
82. у частині восьмій:
 
83. у першому реченні слово "митниці" замінити словами "органах доходів і зборів";
 
84. друге речення виключити;
 
85. доповнити статтю частинами дев'ятою та десятою такого змісту:
 
86. "9. Якщо при складенні протоколу особа, яка притягується до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, не була присутня протокол підписується посадовою особою органу доходів і зборів, яка його склала, після чого один примірник протягом трьох робочих днів надсилається особі, яка притягується до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, за повідомленою нею або наявною в органах доходів і зборів адресою (місце проживання або фактичного перебування).
 
87. 10. Протокол вважається врученим навіть у разі, якщо особа, яка притягується до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, не перебувала за повідомленою нею або наявною в органах доходів і зборів адресою, або місце проживання чи фактичного перебування, назване нею, є недостовірним".
 
88. У зв'язку з цим частину дев'яту вважати частиною одинадцятою;
 
89. частину одинадцяту після слова "товари" доповнити словами ", у тому числі транспортні засоби особистого користування".
 
90. 11. У статті 511:
 
91. частину другу викласти в такій редакції:
 
92. "2. У разі виявлення порушень митних правил, передбачених частиною шостою статті 470, статтями 471 - 473, 476, частиною шостою статті 481, статтями 482 - 484 цього Кодексу, тимчасове вилучення товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, транспортних засобів комерційного призначення, які підлягають конфіскації відповідно до цих статей, а також відповідних документів є обов'язковим";
 
93. частину третю після слова "допускається" доповнити словом "тимчасове";
 
94. у частині четвертій слова "Вилучені товари, транспортні засоби" замінити словами "Тимчасово вилучені товари, у тому числі транспортні засоби особистого користування, транспортні засоби комерційного призначення";
 
95. 12. Частини першу та другу статті 522 викласти в такій редакції:
 
96. "1. Справи про порушення митних правил, передбачені статтями 468, 469, частинами першою – п'ятою статті 470, статтями 474, 475, 477 – 480, частинами першою – п'ятою статті 481, статтею 485 цього Кодексу, розглядаються органами доходів і зборів.
 
97. 2. Справи про порушення митних правил, передбачені частиною шостою статті 470, статтями 471 - 473, 476, частиною шостою статті 481, статтями 482 - 484 цього Кодексу, а також усі справи про порушення митних правил, вчинені особами, які не досягли 18-річного віку, розглядаються районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними судами (суддями)".
 
98. 13. У статті 558:
 
99. частину першу після слова "взаємодіють" доповнити словами ", в тому числі шляхом обміну інформацією,";
 
100. у частині другій та третій слово "повідомляють" замінити словами "зобов'язані письмово повідомляти";
 
101. перше речення частини четвертої після слова "товарів" доповнити словами ", у тому числі транспортних засобів особистого користування, транспортних засобів комерційного призначення,";
 
102. доповнити статтю частинами п'ятою, шостою та сьомою такого змісту:
 
103. "5. Органи доходів і зборів зобов'язані надавати Державній прикордонній службі України доручення щодо інформування органів доходів і зборів про факт наміру перетинання державного кордону України особами, стосовно яких органами доходів і зборів було виявлено порушення митних правил, якщо особи, які притягуються до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, не були присутні при складанні протоколу про порушення митних правил.
 
104. 6. Органи доходів і зборів зобов'язані передавати Державній прикордонній службі України та органам Національної поліції інформацію щодо транспортних засобів та осіб, стосовно яких органами доходів і зборів виявлено порушення строків тимчасового ввезення транспортних засобів та/або строків переміщення транспортних засобів в митному режимі транзиту, якщо особи, які притягуються до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, не були присутні при складанні протоколу про порушення митних правил.
 
105. 7. З метою контролю за державною реєстрацією транспортних засобів особистого користування, тимчасово ввезених на митну територію України громадянами, у строки, встановлені законодавством, а також контролю за цільовим використанням та/або передачею транспортних засобів особистого користування, тимчасово ввезених на митну територію України чи поміщених у митний режим транзиту, у володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили такі транспортні засоби на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту, органи доходів і зборів у автоматизованому режимі зобов'язані передавати органам Національної поліції інформацію щодо:
 
106. транспортних засобів особистого користування із зазначенням строків їх тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту та із зазначенням відомостей про осіб, які тимчасово ввезли такі транспортні засоби чи помістили їх у митний режим транзиту;
 
107. транспортних засобів особистого користування, стосовно яких порушено обмеження, встановлені Митним кодексом України, а саме порушено строки їх тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту із зазначенням відомостей про осіб, які тимчасово ввезли ці транспортні засоби чи помістили їх у митний режим транзиту".
 
108. ІІ. Прикінцеві положення
 
109. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пунктів 7 – 9 розділу І та підпункту 1 пункту 2 розділу ІІ цього Закону, які набирають чинності через 180 днів з дня, наступного за днем його опублікування.
 
110. 2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
111. 1) У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до №51, ст. 1122):
 
112. у статті 121:
 
113. в абзаці першому частини шостої після слів "не зареєстрованим або не перереєстрованим" доповнити словами "в Україні";
 
114. доповнити частинами восьмою та дев'ятою такого змісту:
 
115. «Керування водієм транспортним засобом, стосовно якого порушено обмеження, встановлені Митним кодексом України, а саме порушено строки його тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту, використання такого транспортного засобу для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні, передача у володіння, користування або розпорядження такого транспортного засобу особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту, -
 
116. тягне за собою накладення штрафу на водія в розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
117. Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною восьмою цієї статті, -
 
118. тягне за собою накладення штрафу на водія в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого".
 
119. У зв'язку з цим частину восьму вважати частиною десятою;
 
120. у статті 221 слова та цифри "частинами четвертою та сьомою статті 121" замінити словами та цифрами "частинами четвертою, сьомою і дев'ятою статті 121";
 
121. у частині першій статті 222 слова та цифри "частини перша, друга, третя, п'ята і шоста статті 121" замінити словами та цифрами "частини перша, друга, третя, п'ята, шоста і восьма статті 121";
 
122. в абзаці другому пункту 1 частини першої статті 255 слова та цифри "частини четверта і сьома статті 121" замінити словами та цифрами "частини четверта, сьома та дев'ята статті 121".
 
123. 2) у пункті 8 статті 19 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №27, ст. 208 із наступними змінами) слова "виконання в установленому порядку інших доручень правоохоронних органів" замінити словами "виконання в установленому порядку інших доручень правоохоронних та уповноважених законом державних органів, у тому числі доручень органів доходів і зборів щодо інформування органів доходів і зборів про факт наміру перетинання державного кордону України особами, стосовно яких органами доходів і зборів було виявлено порушення митних правил".
 
124. 3) у Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №31, ст. 338 із наступними змінами):
 
125. статтю 16 після абзацу п'ятого частини другої доповнити новим абзацом такого змісту:
 
126. "не допускати випадків керування транспортним засобом, стосовно якого порушено обмеження, встановлені Митним кодексом України, а саме порушено строки його тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту, використання такого транспортного засобу для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні, передача у володіння, користування або розпорядження такого транспортного засобу особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту".
 
127. У зв’язку з цим абзаци шостий - одинадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - дванадцятим;
 
128. статтю 31 доповнити новими частинами такого змісту:
 
129. "Тимчасово ввезені транспортні засоби особистого користування можуть використовуватися на митній території України виключно громадянами, які ввезли зазначені транспортні засоби в Україну, для їхніх особистих потреб.
 
130. Такі транспортні засоби не можуть використовуватися для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні, бути розкомплектовані чи передані у володіння, користування або розпорядження іншим особам.
 
131. Транспортні засоби, зареєстровані відповідними органами іноземних держав, які ввезені на територію України та перебувають під митним контролем, підлягають вивезенню або поміщенню в інший митний режим у строки, визначені законодавством з питань державної митної справи";
 
132. статтю 34 після частини дев’ятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
133. "Транспортні засоби особистого користування, тимчасово ввезені на митну територію України громадянами більш як на 30 діб, підлягають державній реєстрації протягом десяти діб з моменту такого ввезення без зміни реєстраційних документів та національних номерних знаків країни їх реєстрації у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
 
134. У зв’язку з цим частини десяту – дванадцяту вважати відповідно частинами одинадцятою – тринадцятою;
 
135. 4) у Законі України "Про Національну поліцію" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., №40-41, ст. 379 із наступними змінами):
 
136. частину першу статті 23 доповнити пунктами двадцять восьмим та двадцять дев'ятим такого змісту:
 
137. "28) виявляє транспортні засоби особистого користування, тимчасово ввезені на митну територію України громадянами більш як на 30 діб, та не зареєстровані в Україні у встановлені законодавством строки;
 
138. 29) вживає заходів для виявлення неправомірного керування транспортними засобами, стосовно яких порушено обмеження, встановлені Митним кодексом України, а саме порушено строки їх тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту, використання таких транспортних засобів для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні, передача у володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили такі транспортні засоби на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту, а також заходів для виявлення неправомірного розкомплектування таких транспортних засобів";
 
139. статтю 25 доповнити частиною п'ятою такого змісту:
 
140. "5. Поліція зобов'язана письмово інформувати органи доходів і зборів про виявлення нецільового використання та/або передачі транспортних засобів особистого користування, тимчасово ввезених на митну територію України чи поміщених у митний режим транзиту, у володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили такі транспортні засоби на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту, а також про виявлення розкомплектування таких транспортних засобів";
 
141. у статті 35:
 
142. частину першу доповнити пунктом десятим такого змісту:
 
143. "10) якщо зупинка транспортного засобу, який зареєстрований в іншій країні, здійснюється з метою виявлення його передачі у володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту";
 
144. доповнити статтю частиною другою такого змісту:
 
145. "2. Поліцейський зобов'язаний зупиняти транспортні засоби у разі:
 
146. 1) якщо є інформація, що свідчить про порушення власником транспортного засобу митних правил, виявлених органами доходів і зборів відповідно до Митного кодексу України, а саме порушення строків тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту іншого транспортного засобу особистого користування, використання такого транспортного засобу для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні, розкомплектування чи передачу у володіння, користування або розпорядження такого транспортного засобу особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту;
 
147. 2) якщо є інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб, який зареєстрований в іншій країні, не зареєстрований в Україні у встановлені законодавством строки, чи перебуває на території України з порушенням строків тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту, чи використовується для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні, чи переданий у володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту".
 
148. У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
 
149. 5) у Законі України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2005р., № 34, ст. 435 із наступними змінами):
 
150. у назві Закону слово "реєстрації" замінити словами "проведення першої державної реєстрації";
 
151. в абзаці четвертому статті 2 цифри "8703" виключити, а після слів "що були в користуванні" доповнити словами та цифрами ", а нових транспортних засобів за кодом товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД як вироблених в Україні, так і ввезених на митну територію України".
 
152. 3. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
153. прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
 
154. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
155. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.