Кількість абзаців - 428 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового бюджетного планування (Друге читання)

0. Проект
Закон України
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:
 
3. 1. У частині першій статті 2:
 
4. .
;  
5. «2-2) бюджетна декларація - документ державного стратегічного планування, що визначає засади бюджетної політики на середньостроковий період; «;
 
6. 2) пункт 4 викласти в такій редакції:
 
7. «4) бюджетна програма - сукупність кількісних та якісних характеристик щодо цілеспрямованості та результативності використання визначеного обсягу бюджетних коштів, в межах якого розпорядник бюджетних коштів провадить діяльність із надання державних послуг; «;
 
8. 3) пункт 6 після слова «розпорядника» доповнити словом « (одержувача)»;
 
9. 4) у пункті 9 слова «щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності на наступні бюджетні періоди» замінити словами «щодо розподілу стелі видатків та надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами на середньостроковий період»;
 
10. 5) доповнити частину пунктом 18-1 такого змісту:
 
11. «18-1)- державна послуга - реалізація розпорядником бюджетних коштів повноважень, пов’язаних з виконанням завдань і функцій, передбачених законодавством; «;
 
12. 6) пункт 20-1 після слів «під державні гарантії» доповнити словами « (крім спільного інвестиційного проекту)»;
 
13. 7) доповнити частину пунктом 21-2- такого змісту:
 
14. «21-2) дотації - міжбюджетні трансферти, які надаються безоплатно і безповоротно для забезпечення виконання органами місцевого самоврядування повноважень, передбачених законодавством; «;
 
15. 8) пункт 23-1 після слів «бюджетних коштів» доповнити словами «та коштів інших клієнтів»;
 
16. 9) доповнити частину пунктами 23-2 та 33-1 такого змісту:
 
17. «23-2) загальнодержавні видатки та кредитування бюджету - видатки та кредитування бюджету на виконання загальнодержавних завдань, бюджетні призначення на які встановлюються законом про Державний бюджет України; «;
 
18. «33-1) місцевий фінансовий план - документ місцевого органу влади, в якому визначаються показники місцевого бюджету на середньостроковий період; «;
 
19. 10) у пункті 38 слово «заходів» замінити словом «завдань»;
 
20. 11) у пункті 40 слово «визначає» замінити словом «включає», а після слів «інші характеристики бюджетної програми» доповнити словами «, спрямовані на досягнення цілі головного розпорядника бюджетних коштів, «;
 
21. 12) доповнити частину пунктом 40-1 такого змісту:
 
22. «40-1) план використання бюджетних коштів - плановий документ, що містить розподіл бюджетних асигнувань, структура якого відповідає економічній класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету; «;
 
23. 13) у пункті 42 слова «за рахунок коштів бюджету» замінити словами «в межах бюджетних програм», а слова «використання бюджетних коштів» - словами «бюджетних програм»;
 
24. 14) доповнити частину пунктами 43-1, 47-2 і 47-3 такого змісту:
 
25. «43-1) спільний інвестиційний проект - інвестиційний проект, реалізація якого здійснюється з використанням коштів кредитів (позик), залучених державою або під державні гарантії від міжнародних фінансових організацій, іноземних кредитних установ з відбудови; «;
 
26. «47-2) середньостроковий період - плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди;
 
27. 47-3) стеля видатків та надання кредитів головного розпорядника бюджетних коштів - обсяг видатків та надання кредитів з бюджету на кожний рік середньострокового періоду, в межах якого головний розпорядник планує та здійснює свою діяльність, для досягнення своїх цілей у відповідній сфері діяльності (галузі); «;
 
28. 15) доповнити частину пунктами 48-2- і 48-3 такого змісту:
 
29. «48-2) сукупна стеля видатків та надання кредитів - загальний обсяг видатків та надання кредитів з бюджету, який відповідає фінансовим ресурсам бюджету у відповідному році середньострокового періоду;
 
30. 48-3) умовні зобов’язання - потенційні зобов’язання державного бюджету, які підтверджуються лише після настання чи ненастання певних подій у майбутньому; «;
 
31. 16) у пункті 49 слова «досягнення цілей, завдань і конкретних результатів своєї діяльності та» виключити;
 
32. 17) доповнити частину пунктом 52 такого змісту:
 
33. «52) фіскальні ризики - чинники, які можуть призводити до відхилення доходів, видатків, дефіциту державного бюджету та державного боргу від запланованих показників.».
 
34. 2. Частину першу статті 4 доповнити пунктами 2-1 та 6-1 такого змісту:
 
35. «2-1) Бюджетної декларації; «;
 
36. «6-1) місцевих фінансових планів; «.
 
37. 3. У частині першій статті 7:
 
38. 1) у пункті 6 слова «надання послуг, гарантованих державою, Автономною Республікою Крим, місцевим самоврядуванням (далі - гарантовані послуги), « замінити словами «надання державних послуг»;
 
39. 2) у пункті 7 слова «гарантованих послуг» замінити словами «послуг, гарантованих державою, Автономною Республікою Крим, місцевим самоврядуванням (далі - гарантовані послуги), «;
 
40. 3) пункт 9 викласти в такій редакції:
 
41. «9) принцип справедливості і неупередженості розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами; «;
 
42. 4) пункт 10 після слів «інформування громадськості з питань» доповнити словами «бюджетної політики на середньостроковий період, «.
 
43. 4. У другому реченні частини дев’ятої статті 13 слова «у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, та розміщення» замінити словами «у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, розміщення», а після слів «відповідне право» доповнити словами «, та розміщення на рахунках банків, в тому числі іноземних, коштів кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, іноземних банків, міжнародних фінансових організацій, іноземних кредитних установ та фондів, допомоги Європейського Союзу (крім розміщення в іноземних банках), урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
 
44. 5. Частину першу статті 14 доповнити абзацами такого змісту:
 
45. «Дефіцит державного бюджету, що встановлюється Бюджетною декларацією, не може перевищувати 3 відсотків обсягу прогнозного номінального валового внутрішнього продукту України.
 
46. Граничний обсяг дефіциту державного бюджету, що встановлюється законом про Державний бюджет України на плановий бюджетний період, не може перевищувати дефіцит, визначений у Бюджетній декларації на відповідний бюджетний період.».
 
47. 6. Пункт 1 частини третьої статті 15 викласти в такій редакції:
 
48. «1) кредити (позики), що залучаються державою від іноземних держав, іноземних банків, міжнародних фінансових організацій, іноземних кредитних установ та фондів для реалізації інвестиційних проектів; «.
 
49. 7. У статті 16:
 
50. 1) в абзаці першому частини першої слово «законом» замінити словами «додатком до закону»;
 
51. 2) перше речення частини другої викласти в такій редакції: «Кредити (позики) від іноземних держав, іноземних банків, міжнародних фінансових організацій, іноземних кредитних установ та фондів для реалізації інвестиційних проектів залучаються державою на підставі міжнародних договорів України і відносяться до державних зовнішніх запозичень.»;
 
52. 3) доповнити статтю частиною десятою такого змісту:
 
53. «10. Стратегія управління державним боргом на середньостроковий період формується з урахуванням показників, визначених Бюджетною декларацією та законом про Державний бюджет України. Стратегія затверджується Міністерством фінансів України у місячний строк з дня набрання чинності законом про Державний бюджет України.».
 
54. 8. У статті 17:
 
55. 1) частину першу викласти в такій редакції:
 
56. «1. Державні гарантії можуть надаватися виключно у межах і за напрямами, що визначені законом про Державний бюджет України, на підставі:
 
57. рішення Кабінету Міністрів України для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання - резидентів України;
 
58. міжнародних договорів України для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання - резидентів України.
 
59. За дорученням Кабінету Міністрів України відповідні правочини щодо його рішень вчиняє Міністр фінансів України.»;
 
60. 2) абзац другий частини третьої після слів «обсяг гарантійних зобов’язань та порядок їх виконання» доповнити словами «; права та обов’язки гаранта та кредитора»;
 
61. 3) частину дев’яту після абзацу першого доповнити новими абзацами такого змісту:
 
62. «У разі порушення справи про банкрутство суб’єкта господарювання простроченою заборгованістю вважаються всі планові платежі з повернення кредиту (позики) на момент порушення справи.
 
63. У разі надання державної (місцевої) гарантії для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання органи доходів і зборів стягують всю суму простроченої заборгованості за таким кредитом (позикою) з подальшим перерахуванням кредитору частини стягнутої суми, пропорційної негарантованій частині зобов’язань за кредитом (позикою).».
 
64. У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим;
 
65. 4) доповнити статтю частиною шістнадцятою такого змісту:
 
66. «16. Забороняється надання державних (місцевих) гарантій суб’єкту господарювання, який має прострочену заборгованість за гарантованим державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) кредитом (позикою) або має іншу заборгованість з погашення раніше отриманої позики, кредиту банку та перед державним (місцевим) бюджетом зі сплати обов’язкових платежів.».
 
67. 9. У статті 18:
 
68. 1) частину першу доповнити абзацом такого змісту:
 
69. «Граничний обсяг надання державних гарантій не може перевищувати 3 відсотки доходів загального фонду державного бюджету.»;
 
70. 2) в абзаці першому частини третьої слово «індикативного» виключити, а слова і цифри «прогнозом відповідного місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди відповідно до частини четвертої статті 21» замінити словами і цифрами «відповідно до показників місцевого фінансового плану на наступні за плановим два бюджетні періоди, схваленого відповідно до статті 75-1».
 
71. 10. Частину першу статті 19 викласти в такій редакції:
 
72. «1. Стадіями бюджетного процесу визнаються:
 
73. 1) складання та схвалення Бюджетної декларації (місцевого фінансового плану);
 
74. 2) складання проектів бюджетів;
 
75. 3) розгляд проекту та прийняття закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет);
 
76. 4) виконання бюджету, включаючи внесення змін до закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет);
 
77. 5) підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього.».
 
78. 11. У статті 20:
 
79. 1) частину третю викласти в такій редакції:
 
80. «3. Бюджетні програми формуються головними розпорядниками бюджетних коштів на підставі стратегічних планів діяльності.»;
 
81. 2) друге речення абзацу першого частини четвертої викласти в такій редакції: «Відповідальним виконавцем бюджетних програм може бути головний розпорядник бюджетних коштів - за бюджетними програмами, виконання яких здійснюється його апаратом або структурним підрозділом, яким забезпечується діяльність такого головного розпорядника, чи розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня, який забезпечує та/або координує виконання бюджетних програм у системі головного розпорядника.»;
 
82. 3) частину п’яту викласти в такій редакції:
 
83. «5. Результативні показники бюджетної програми використовуються для оцінки ефективності бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів і включають кількісні та якісні показники, які визначають результат виконання бюджетної програми, характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення цілей головного розпорядника бюджетних коштів, визначених стратегічним планом діяльності, та мети бюджетної програми, виконання завдань бюджетної програми, ефективність реалізації головним розпорядником бюджетних коштів державної політики у сферах діяльності (галузях), висвітлюють обсяг і якість надання державних послуг.
 
84. Перелік результативних показників щодо кожної бюджетної програми розробляється головними розпорядниками бюджетних коштів згідно з нормативно-правовим актом Міністерства фінансів України.
 
85. Результативні показники бюджетної програми мають підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.
 
86. Напрями використання коштів за бюджетною програмою визначаються головним розпорядником бюджетних коштів з урахуванням державних послуг, що надаються ним в межах бюджетної програми, та рішень Кабінету Міністрів України, прийнятих відповідно до частини сьомої цієї статті.»;
 
87. 4) у частині шостій:
 
88. в абзаці першому:
 
89. у першому реченні слова «його учасники» замінити словами «головні розпорядники бюджетних коштів»;
 
90. друге речення після слів «Оцінка ефективності бюджетних програм здійснюється на підставі» доповнити словами «даних моніторингу, «;
 
91. абзац другий виключити;
 
92. 5) частину сьому викласти в такій редакції:
 
93. «7. За бюджетними програмами, які потребують нормативно-правового врегулювання суспільних відносин, пов’язаних з їх виконанням, у тому числі з надання державної підтримки з бюджету, головні розпорядники коштів державного бюджету розробляють проекти відповідних рішень Кабінету Міністрів України і подають йому у порядку, встановленому законодавством.»;
 
94. 6) в абзаці першому частини восьмої слово «спільно» замінити словами «за погодженням»;
 
95. 7) частину дев’яту виключити;
 
96. 8) доповнити статтю частиною десятою такого змісту:
 
97. «10. Для забезпечення підвищення ефективності та результативності використання бюджетних коштів може проводитись огляд видатків, що передбачає здійснення аналізу ефективності реалізації державної політики у відповідній сфері діяльності (галузі) та оцінки ефективності та доцільності видатків бюджету.
 
98. Рішення про організацію оглядів видатків та рішення за результатами таких оглядів приймає Кабінет Міністрів України.».
 
99. 12. Статтю 21 виключити.
 
100. 13. У статті 22:
 
101. 1) у частині першій:
 
102. перше речення виключити;
 
103. у другому реченні слово «прав» замінити словом «повноважень»;
 
104. 2) у частині п’ятій:
 
105. пункт 1 викласти в такій редакції:
 
106. «1) розробляє стратегічний план діяльності; «;
 
107. доповнити частину пунктами 1-1 і 1-2- такого змісту:
 
108. «1-1) приводить стратегічний план діяльності у відповідність із Бюджетною декларацією та законом про Державний бюджет України;
 
109. 1-2) забезпечує підготовку інформації щодо цілей головного розпорядника бюджетних коштів, визначених стратегічним планом діяльності, та показників їх досягнення для подання її Міністерству фінансів України; «;
 
110. у пункті 2 слова «плану діяльності та індикативних прогнозних показників бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди» замінити словами «Бюджетної декларації (місцевого фінансового плану) та стратегічного плану діяльності»;
 
111. пункт 5 викласти в такій редакції:
 
112. «5) розробляє проекти рішень Кабінету Міністрів України, передбачені частиною сьомою статті 20 цього Кодексу; «;
 
113. у пункті 6:
 
114. в абзаці першому слова «здійснює аналіз показників виконання бюджетних програм (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі), « виключити;
 
115. в абзаці третьому слова «, порядкам використання бюджетних коштів» виключити;
 
116. доповнити частину пунктом 6-1 такого змісту:
 
117. «6-1) організовує та здійснює моніторинг виконання бюджетних програм та проводить оцінку їх ефективності; «;
 
118. у пункті 7 слова «та оцінку ефективності бюджетних програм» виключити;
 
119. 3) у частині шостій:
 
120. абзац перший викласти в такій редакції:
 
121. «6. Розпорядник бюджетних коштів може уповноважити одержувача бюджетних коштів на виконання завдань, передбачених бюджетною програмою, та надати йому бюджетні асигнування в межах відповідних бюджетних асигнувань. Одержувач бюджетних коштів використовує кошти бюджету (на безповоротній чи поворотній основі) на підставі плану використання бюджетних коштів.»;
 
122. в абзаці другому слово «заходів» замінити словом «завдань».
 
123. 14. У першому реченні частини шостої статті 23 слова «функцій або надання послуг» та «функцій чи послуг» замінити словами «завдань і функцій».
 
124. 15. У статті 24-1:
 
125. 1) в абзаці другому частини першої після слів «При складанні» доповнити словами «Бюджетної декларації та», а слова «та прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди» виключити;
 
126. 2) у другому реченні абзацу другого частини третьої слова «індикативного прогнозного» виключити, а після слів «державного фонду регіонального розвитку» доповнити словами «, визначеного у Бюджетній декларації, «.
 
127. 16. У частині першій статті 27:
 
128. 1) перше речення після слів «зміни показників бюджету» доповнити словами «у середньостроковому періоді»;
 
129. 2) друге речення після слів «збільшення витрат бюджету» доповнити словами «у середньостроковому періоді».
 
130. 17. У статті 28:
 
131. 1) в абзаці другому частини другої слова «, включаючи інформацію про мету, завдання та очікувані результати, яких передбачається досягти при виконанні бюджетних програм, « виключити, а слова «три дні» замінити словами «три робочі дні»;
 
132. 2) частину другу доповнити абзацом такого змісту:
 
133. «Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів розміщують бюджетні запити на своїх офіційних сайтах або оприлюднюють їх у інший спосіб не пізніше ніж через три робочі дні після подання Верховній Раді Автономної Республіки Крим, відповідній місцевій раді проекту рішення про місцевий бюджет.»;
 
134. 3) у частині п’ятій:
 
135. абзаци третій - шостий замінити абзацами такого змісту:
 
136. «Головні розпорядники бюджетних коштів здійснюють публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм, в тому числі досягнення цілей головного розпорядника бюджетних коштів, визначених стратегічним планом діяльності, в межах бюджетних програм за звітний бюджетний період до 15 березня року, що настає за звітним, та публікують оголошення про час та місце проведення публічного представлення такої інформації.
 
137. Головні розпорядники бюджетних коштів оприлюднюють шляхом розміщення на своїх офіційних сайтах (головні розпорядники коштів місцевих бюджетів можуть оприлюднювати у інший спосіб відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»):
 
138. інформацію про цілі головного розпорядника бюджетних коштів, визначені стратегічним планом діяльності, та показники їх досягнення в межах бюджетних програм за звітний бюджетний період до 15 березня року, що настає за звітним;
 
139. паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) протягом трьох робочих днів з дня затвердження таких документів;
 
140. звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період протягом трьох робочих днів після подання зведеної річної бюджетної звітності;
 
141. звіти про хід реалізації державних інвестиційних проектів, за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, один раз на півріччя (рік), до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом;
 
142. результати оцінки ефективності бюджетних програм за звітний бюджетний період у двотижневий строк після подання зведеної річної бюджетної звітності.».
 
143. У зв’язку з цим абзаци сьомий і восьмий вважати відповідно абзацами десятим і одинадцятим.
 
144. 18. Пункт 3 частини другої статті 30 викласти в такій редакції:
 
145. «3) повернення кредитів до державного бюджету, наданих для реалізації інвестиційних проектів за рахунок кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, іноземних банків, міжнародних фінансових організацій, іноземних кредитних установ та фондів, якщо інше не встановлено законом про Державний бюджет України.»;
 
146. 19. Назву глави 6 після слова «СКЛАДАННЯ» доповнити словами «БЮДЖЕТНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ТА».
 
147. 20. Статтю 32 викласти в такій редакції:
 
148. «Стаття 32. Організаційні засади складання Бюджетної декларації та проекту Державного бюджету України
 
149. 1. Кабінет Міністрів України розробляє Бюджетну декларацію та проект закону про Державний бюджет України.
 
150. 2. Міністерство фінансів України відповідає за складання Бюджетної декларації та проекту закону про Державний бюджет України, визначає основні організаційно-методичні засади бюджетного планування, які використовуються для підготовки Бюджетної декларації і розроблення проекту Державного бюджету України.».
 
151. 21. Доповнити Кодекс статтею 32-1 такого змісту:
 
152. «Стаття 32-1. Управління фіскальними ризиками
 
153. 1. З метою мінімізації впливу фіскальних ризиків на показники державного бюджету Міністерство фінансів України здійснює управління фіскальними ризиками шляхом їх виявлення, оцінки, моніторингу та розробки заходів з їх мінімізації.
 
154. Методології оцінки фіскальних ризиків затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
155. Міністерство фінансів України здійснює загальну оцінку фіскальних ризиків та їх впливу на державний бюджет у середньостроковому періоді та готує звіт про фіскальні ризики, включаючи умовні зобов’язання і квазіфіскальні операції, та їх потенційний вплив на державний бюджет у плановому бюджетному періоді. Звіт про фіскальні ризики оприлюднюється на офіційному сайті Міністерства фінансів України після його подання разом із проектом закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період Верховній Раді України.
 
156. Звіт про фіскальні ризики, включаючи умовні зобов’язання і квазіфіскальні операції, та їх потенційний вплив на державний бюджет у плановому бюджетному періоді готується у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
 
157. 2. Для реалізації повноважень, визначених в абзаці першому частини першої цієї статті, Міністерство фінансів України:
 
158. 1) одержує безоплатно від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів соціального страхування, створених відповідно до закону, фінансових установ, суб’єктів господарювання державного сектору економіки та господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків:
 
159. фінансові звіти, дані та іншу інформацію, необхідну для проведення оцінки фіскальних ризиків;
 
160. письмові пояснення з питань, які постають під час оцінки фіскальних ризиків;
 
161. 2) надає суб’єктам, визначеним у пункті 1 цієї частини, обов’язкові для розгляду рекомендації щодо заходів, які необхідно їм вжити з метою мінімізації впливу фіскальних ризиків на показники державного бюджету, а також отримує від вказаних суб’єктів інформацію про розгляд таких рекомендацій та стан їх реалізації.
 
162. Міністерство фінансів України має право направляти суб’єктам, визначеним у пункті 1 цієї частини, запити у письмовій формі на отримання інформації, вказаної у цій частині, із зазначенням строку розгляду таких запитів.
 
163. 3. Центральні і місцеві органи виконавчої влади, органи соціального страхування, створені відповідно до закону, фінансові установи, суб’єкти господарювання державного сектору економіки та господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків:
 
164. 1) надають інформацію на запити Міністерства фінансів України відповідно до вимог частини другої цієї статті;
 
165. 2) надають Міністерству фінансів України пропозиції щодо вжиття заходів, які можуть зменшити вплив фіскальних ризиків на показники державного бюджету;
 
166. 3) вживають заходи, спрямовані на попередження виникнення фіскальних ризиків та мінімізацію їх впливу на показники державного бюджету;
 
167. 4) інформують Міністерство фінансів України про виявлені ними фіскальні ризики та надають пропозиції щодо заходів з їх мінімізації;
 
168. 5) беруть участь у підготовці звіту про фіскальні ризики, включаючи умовні зобов’язання і квазіфіскальні операції, та їх потенційний вплив на державний бюджет у плановому бюджетному періоді відповідно до порядку підготовки такого звіту;
 
169. 6) беруть участь у робочих групах, комісіях, зустрічах з питань управління фіскальними ризиками.
 
170. 4. Міністерство фінансів України у випадку порушення суб’єктами, визначеними у пункті 1 частини другої цієї статті, виконання вимог частин другої та третьої цієї статті, інформує Кабінет Міністрів України для вжиття ним заходів відповідно до закону.
 
171. 5. Центральні і місцеві органи виконавчої влади, органи соціального страхування, створені відповідно до закону, фінансові установи, суб’єкти господарювання державного сектору економіки та господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, за неподання, несвоєчасне подання Міністерству фінансів України інформації, необхідної для проведення оцінки фіскальних ризиків, невиконання вимог частини третьої цієї статті, несуть відповідальність згідно із законом.».
 
172. 22. Статтю 33 викласти в такій редакції:
 
173. «Стаття 33. Складання Бюджетної декларації
 
174. 1. Міністерство фінансів України щороку спільно з іншими головними розпорядниками коштів державного бюджету складає відповідно до цілей та пріоритетів, визначених у документах державного стратегічного планування, Бюджетну декларацію.
 
175. Показники Бюджетної декларації на плановий та наступний за плановим бюджетні періоди визначаються з урахуванням інформації та показників, визначених на відповідні бюджетні періоди Бюджетною декларацією, схваленою у попередньому році. Пояснення щодо відхилень надаються разом з Бюджетною декларацією.
 
176. 2. Національний банк України подає Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України:
 
177. до 1 березня року, що передує плановому, -орієнтовну інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету, на кожен рік середньострокового періоду;
 
178. до 15 березня року, що передує плановому, -прогнозні монетарні показники і показники валютно-курсової політики на наступний рік та наступні за плановим два бюджетні періоди, у тому числі обмінний курс гривні у середньому за рік та на кінець року;
 
179. до 15 квітня року, що передує плановому, -уточнену інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету, на кожен рік середньострокового періоду.
 
180. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, подає Міністерству фінансів України:
 
181. до 1 березня року, що передує плановому, -орієнтовні основні прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку України на середньостроковий період;
 
182. до 15 квітня року, що передує плановому, - уточнені основні прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку України на середньостроковий період.
 
183. Вища рада правосуддя до 1 березня року, що передує плановому, подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо пріоритетних завдань фінансового забезпечення судової влади та її незалежності.
 
184. 3. Міністерство фінансів України на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період та аналізу виконання бюджету у попередніх бюджетних періодах прогнозує обсяги доходів, визначає обсяги фінансування бюджету, повернення кредитів та стелі видатків і надання кредитів з бюджету (включаючи обсяг видатків та надання кредитів з державного бюджету на оборону і безпеку).
 
185. Обсяг видатків та надання кредитів з державного бюджету на оборону і безпеку на кожен рік середньострокового періоду визначається з урахуванням документів державного стратегічного планування у сфері національної безпеки та оборони та рівня доходів Державного бюджету України.
 
186. Міністерство фінансів України доводить до Ради національної безпеки і оборони України обсяг видатків та надання кредитів з державного бюджету на оборону і безпеку на кожен рік середньострокового періоду для розподілу між головними розпорядниками коштів державного бюджету.
 
187. Рада національної безпеки і оборони України готує з урахуванням документів державного стратегічного планування у сфері національної безпеки та оборони та не пізніше 15 квітня року, що передує плановому, надає Міністерству фінансів України обґрунтовані пропозиції щодо розподілу видатків та надання кредитів з державного бюджету на оборону і безпеку між головними розпорядниками коштів державного бюджету з урахуванням цілей, визначених у їх стратегічному плані діяльності.
 
188. 4. Міністерство фінансів України розробляє і доводить до головних розпорядників коштів державного бюджету у терміни, визначені Міністерством фінансів України, інструкції з підготовки пропозицій до Бюджетної декларації та стелі видатків та надання кредитів з бюджету на кожен рік середньострокового періоду.
 
189. Інструкції з підготовки пропозицій до Бюджетної декларації можуть запроваджувати додаткові фінансові обмеження, організаційні та інші вимоги, яких зобов’язані дотримуватися усі розпорядники бюджетних коштів у процесі підготовки пропозицій до Бюджетної декларації.
 
190. Головні розпорядники коштів державного бюджету готують пропозиції до Бюджетної декларації відповідно до вимог інструкцій, доведених Міністерством фінансів України, та, виходячи зі стель видатків та надання кредитів з бюджету на кожен рік середньострокового періоду, інформацію щодо цілей та показників результату діяльності.
 
191. Міністерство фінансів України здійснює аналіз поданих головними розпорядниками коштів державного бюджету пропозицій до Бюджетної декларації на відповідність доведеним стелям видатків та надання кредитів з бюджету та вимогам інструкцій Міністерства фінансів України.
 
192. На основі такого аналізу Міністр фінансів України приймає рішення про включення пропозицій головних розпорядників коштів державного бюджету до Бюджетної декларації.
 
193. Міністерство фінансів України вживає заходів для усунення розбіжностей з головними розпорядниками бюджетних коштів. Якщо узгодження не досягнуто, Міністерство фінансів України додає відповідну інформацію до Бюджетної декларації, що подається Кабінету Міністрів України.
 
194. 5. Міністерство фінансів України до 15 травня року, що передує плановому, подає Бюджетну декларацію на розгляд до Кабінету Міністрів України.
 
195. 6. Кабінет Міністрів України не пізніше 1 червня року, що передує плановому, розглядає та схвалює Бюджетну декларацію і у п’ятиденний строк подає до Верховної Ради України, яка її розглядає за спеціальною процедурою, визначеною Регламентом Верховної Ради України.
 
196. Під час розгляду Бюджетної декларації у Верховній Раді України заслуховуються міністри щодо цілей та показників їх досягнення за результатами звітного року, очікуваних у році, що передує плановому, та у середньостроковому періоді в межах визначених стель. Також на пленарному засіданні щодо цілей та показників їх досягнення можуть заслуховуватись інші головні розпорядники коштів державного бюджету.
 
197. 7. Бюджетна декларація містить положення щодо:
 
198. 1) основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на кожен рік середньострокового періоду (із зазначенням показників номінального і реального обсягу валового внутрішнього продукту, індексів споживчих цін та цін виробників, рівня безробіття, припущень щодо курсу гривні до долара США в середньому за рік та на кінець року, а також інших показників, врахованих під час розроблення Бюджетної декларації);
 
199. 2) основних завдань бюджетної політики, зокрема, щодо: дефіциту (профіциту) державного бюджету, частки прогнозного річного обсягу валового внутрішнього продукту, що перерозподіляється через зведений бюджет України, державного боргу, гарантованого державою боргу і надання державних гарантій, розміру мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення, загального обсягу державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів із зазначенням пріоритетних напрямів таких капітальних вкладень;
 
200. 3) пріоритетних завдань податкової політики;
 
201. 4) пріоритетних завдань фінансового забезпечення судової влади та її незалежності;
 
202. 5) взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами;
 
203. 6) загальної оцінки фіскальних ризиків та їх впливу на державний бюджет;
 
204. 7) загальних показників доходів, фінансування, видатків і кредитування державного бюджету на кожен рік середньострокового періоду;
 
205. 8) показників за основними видами доходів державного бюджету на кожен рік середньострокового періоду;
 
206. 9) показників за основними джерелами фінансування державного бюджету на кожен рік середньострокового періоду;
 
207. 10) сукупної стелі видатків та надання кредитів з бюджету та стель видатків та надання кредитів головних розпорядників коштів державного бюджету на кожен рік середньострокового періоду;
 
208. 11) цілей головних розпорядників коштів державного бюджету та показників їх досягнення за результатами звітного року, очікуваних у році, що передує плановому, та у середньостроковому періоді в межах визначених стель;
 
209. 12) інших питань, необхідних для складання проекту закону про Державний бюджет України.».
 
210. 23. Доповнити Кодекс статтями 33-1 і 33-2 такого змісту:
 
211. «Стаття 33-1. Стелі видатків та надання кредитів
 
212. 1. Стелі видатків та надання кредитів з бюджету на плановий та наступний за плановим бюджетні періоди визначаються з урахуванням стель видатків та надання кредитів з бюджету, визначених на відповідні бюджетні періоди Бюджетною декларацією, схваленою у попередньому році.
 
213. 2. Сукупні стелі видатків та надання кредитів з бюджету, визначені в Бюджетній декларації у році, що передує плановому, можуть бути уточнені під час складання проекту Державного бюджету України на плановий бюджетний період та Бюджетної декларації на наступний середньостроковий період у разі:
 
214. 1) відхилення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України від прогнозу, врахованого при складанні Бюджетної декларації;
 
215. 2) прийняття актів законодавства або їх окремих положень, які впливають на показники державного бюджету у середньостроковому періоді;
 
216. 3) обґрунтованого подання органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, щодо зміни очікуваних та/або фактичних надходжень спеціального фонду бюджету.
 
217. 3. Стелі видатків та надання кредитів головних розпорядників коштів державного бюджету на кожен рік середньострокового періоду, визначені в Бюджетній декларації у році, що передує плановому, можуть бути уточнені під час складання проекту Державного бюджету України на плановий бюджетний період та Бюджетної декларації на наступний середньостроковий період у разі:
 
218. 1) зміни сукупної стелі видатків та надання кредитів за загальним фондом державного бюджету відповідно до частини першої цієї статті;
 
219. 2) прийняття актів законодавства або їх окремих положень, які впливають на показники державного бюджету у середньостроковому періоді;
 
220. 3) передачі повноважень на виконання завдань і функцій від одного головного розпорядника коштів державного бюджету іншому головному розпоряднику коштів державного бюджету;
 
221. 4) розподілу обсягів видатків, які не були розподілені між головними розпорядниками коштів державного бюджету під час схвалення Бюджетної декларації;
 
222. 5) обґрунтованого подання органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, щодо зміни очікуваних та/або фактичних надходжень спеціального фонду бюджету.
 
223. Стаття 33-2. Державні капітальні вкладення на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів
 
224. 1. Обсяги державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів на середньостроковий період визначаються Бюджетною декларацією в межах сукупної стелі видатків та надання кредитів.
 
225. 2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, за участю Комітету Верховної Ради України з питань бюджету у тритижневий строк після схвалення Бюджетної декларації Кабінетом Міністрів України готує пропозиції щодо розподілу обсягів державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів (крім тих, що реалізуються із використанням коштів кредитів (позик), залучених державою від міжнародних фінансових організацій, іноземних кредитних установ з відбудови, а також коштів державного фонду регіонального розвитку) на кожен рік середньострокового періоду між головними розпорядниками бюджетних коштів за результатами відбору державних інвестиційних проектів.
 
226. 3. Відбір державних інвестиційних проектів (крім тих, що реалізуються із використанням коштів кредитів (позик), залучених державою від міжнародних фінансових організацій, іноземних кредитних установ з відбудови, а також коштів державного фонду регіонального розвитку) та схвалення державних інвестиційних проектів, що передбачають залучення державою кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних банків, іноземних кредитних установ та фондів, здійснюється Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
227. 4. Міжвідомча комісія з питань державних інвестиційних проектів є колегіальним органом, положення і склад якого затверджуються Кабінетом Міністрів України. До складу Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів входять члени Кабінету Міністрів України, члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету за рішенням цього комітету (чисельністю не менше 50 відсотків складу такої комісії), представники центральних органів виконавчої влади та інших державних органів.
 
228. 5. Розподіл державних капітальних вкладень для реалізації нових державних інвестиційних проектів здійснюється за умови, що в межах загального обсягу державних капітальних вкладень на плановий бюджетний період не менше 70 відсотків спрямовуватиметься на продовження (завершення) реалізації розпочатих державних інвестиційних проектів відповідно до планів їх реалізації та строків введення в експлуатацію основних засобів.
 
229. 6. Державні капітальні вкладення на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів включаються до проекту закону про Державний бюджет України за результатами такого розподілу.».
 
230. 24. У статті 34:
 
231. 1) у частині другій слова «організаційні, фінансові та інші обмеження» замінити словами «фінансові обмеження, організаційні та інші вимоги»;
 
232. 2) частину четверту виключити.
 
233. 25. У статті 35:
 
234. 1) частини першу і другу викласти в такій редакції:
 
235. «1. Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують складання бюджетних запитів для подання Міністерству фінансів України відповідно до вимог інструкції з підготовки бюджетних запитів з урахуванням стратегічних планів діяльності, звітів про виконання паспортів бюджетних програм, результатів оцінки ефективності бюджетних програм, висновків про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійсненні контролю за дотриманням бюджетного законодавства, а також рішень Кабінету Міністрів України за результатами огляду видатків, у терміни та порядку, встановлені Міністерством фінансів України.
 
236. 2. Головні розпорядники бюджетних коштів включають до бюджетних запитів обсяги довгострокових зобов’язань за енергосервісом на відповідні бюджетні періоди, показники за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів, у разі їх схвалення або відбору у встановленому законодавством порядку та на підставі розрахунків обсягу витрат і вигод щодо реалізації таких інвестиційних проектів, та/або підписаного договору з іноземними державами, міжнародними фінансовими організаціями, іноземними банками, іноземними кредитними установами та фондами.»;
 
237. 2) у частині третій слова «, індикативних прогнозних показників Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди» замінити словами «на середньостроковий період».
 
238. 26. У статті 36:
 
239. 1) частину першу викласти в такій редакції:
 
240. «1. Міністерство фінансів України на будь-якому етапі складання і розгляду проекту Державного бюджету України проводить аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, на предмет його відповідності Бюджетній декларації, а також ефективності використання бюджетних коштів, у тому числі на підставі звітів про виконання паспортів бюджетних програм, результатів оцінки ефективності бюджетних програм, висновків про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, рішень Кабінету Міністрів України за результатами огляду видатків.
 
241. На основі результатів аналізу Міністр фінансів України приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту Державного бюджету України перед поданням його на розгляд Кабінету Міністрів України.»;
 
242. 2) частину третю після слів і цифр «відповідно до статті 35 цього Кодексу» доповнити словами «, та з урахуванням інформації та показників на плановий бюджетний період, визначених Бюджетною декларацією, схваленою у році, що передує плановому».
 
243. 27. У статті 37:
 
244. 1) абзац другий частини другої виключити;
 
245. 2) у частині третій слова «приймає постанову про схвалення проекту» замінити словами «схвалює проект».
 
246. 28. У частині першій статті 38:
 
247. 1) у пункті 1:
 
248. у підпункті «а» слово «наступний» замінити словом «плановий»;
 
249. підпункт «в» викласти в такій редакції:
 
250. «в) пояснення до основних положень проекту Державного бюджету України та проекту закону про Державний бюджет України, в тому числі до загальних обсягів доходів, фінансування, видатків та кредитування бюджету за попередній, поточний, плановий бюджетні періоди; «;
 
251. доповнити пункт підпунктом «в-1» такого змісту:
 
252. «в-1) інформацію щодо фінансування державного бюджету, обсягів та умов державних запозичень, надання державних гарантій, стану державного боргу та гарантованого державою боргу; «;
 
253. у підпункті «г» слова «Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період» замінити словами «Бюджетної декларації»;
 
254. підпункт «д» виключити;
 
255. підпункт «е» викласти в такій редакції:
 
256. «е) інформацію про мету, напрями використання бюджетних коштів та результативні показники бюджетних програм; «;
 
257. 2) у пункті 2 слова «, а також зведений баланс фінансових ресурсів України» виключити;
 
258. 3) у пункті 4-1:
 
259. слова « (крім тих, що здійснюються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій, а також із коштів державного фонду регіонального розвитку)» замінити словами « (крім тих, що реалізуються із використанням коштів державного фонду регіонального розвитку)»;
 
260. слова «видатків» замінити словом «витрат»;
 
261. слова і цифри «частини четвертої статті 32» замінити словами і цифрами «частини п’ятої статті 33-2»;
 
262. 4) доповнити частину пунктом 4-2 такого змісту:
 
263. «4-2) інформація щодо загального обсягу державного боргу та гарантованого державою боргу на кінець планового бюджетного періоду, в тому числі за типом боргового зобов’язання; «;
 
264. 5) пункти 6 і 7 виключити;
 
265. 6) пункт 11 викласти у такій редакції:
 
266. «11) інформація щодо врахування пропозицій Ради національної безпеки і оборони України щодо видатків та надання кредитів з державного бюджету на оборону і безпеку; «;
 
267. 7) пункти 12 і 12-1 виключити;
 
268. 8) доповнити частину пунктом 12-3 такого змісту:
 
269. «12-3) звіт про фіскальні ризики, включаючи умовні зобов’язання і квазіфіскальні операції, та їх потенційний вплив на державний бюджет у плановому бюджетному періоді.».
 
270. 29. Пункт 10 частини першої статті 40 викласти в такій редакції:
 
271. «10) перелік кредитів (позик), що залучаються державою від іноземних держав, іноземних банків, міжнародних фінансових організацій, іноземних кредитних установ та фондів для реалізації інвестиційних проектів, в тому числі спільних інвестиційних проектів, із зазначенням кредиторів, загальних обсягів кредитів (позик) та обсягів їх залучення у відповідному бюджетному періоді в розрізі бюджетних програм (у додатку до закону); «.
 
272. 30. У статті 43:
 
273. 1) назву статті доповнити словами «та коштів інших клієнтів»;
 
274. 2) у частині першій:
 
275. абзац другий після слів «бюджетних коштів» доповнити словами «та коштів інших клієнтів»;
 
276. абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
277. «2) контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень бюджету, реєстрації бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів та здійсненні платежів за цими зобов’язаннями; «;
 
278. в абзаці шостому слова «з бюджетними коштами» виключити;
 
279. останній абзац викласти в такій редакції:
 
280. «В органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів та коштів інших клієнтів (далі - органи Казначейства України), клієнтам відкриваються рахунки у встановленому законодавством порядку.»;
 
281. 3) у частині другій слова «а також» виключити, а після слів «благодійні внески та гранти» доповнити словами «, а також видатків та кредитування бюджету, які здійснюються за рахунок коштів кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, іноземних банків, міжнародних фінансових організацій, іноземних кредитних установ та фондів, допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ».
 
282. 31. У частині першій статті 46:
 
283. 1) пункт 1 після слова «розпорядникам» доповнити словом « (одержувачам)»;
 
284. 2) пункт 2 викласти в такій редакції:
 
285. «2) затвердження кошторисів (планів використання бюджетних коштів), паспортів бюджетних програм (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі); «;
 
286. 3) пункт 5 після слова «взятих» доповнити словами «та зареєстрованих»;
 
287. 4) у пункті 6 слово «заходів» замінити словом «завдань».
 
288. 32. У статті 47:
 
289. 1) назву статті після слова «розпорядникам» доповнити словом « (одержувачам)»;
 
290. 2) перше речення частини першої після слів «затвердження кошторисів» доповнити словами «, та надають бюджетні асигнування одержувачам бюджетних коштів».
 
291. 33. У статті 48:
 
292. 1) абзац перший частини першої після слова «Розпорядники» доповнити словом « (одержувачі)», а після слів «встановлених кошторисами» - словами « (планами використання бюджетних коштів)»;
 
293. 2) у частині другій:
 
294. абзац перший після слова «Розпорядники» доповнити словом « (одержувачі)»;
 
295. абзац другий частини другої викласти в такій редакції:
 
296. «За бюджетними програмами, які здійснюються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних банків, міжнародних фінансових організацій, іноземних кредитних установ та фондів для реалізації інвестиційних проектів, термін дії яких завершується у поточному бюджетному періоді, розпорядники бюджетних коштів мають право брати відповідні бюджетні зобов’язання у четвертому кварталі поточного бюджетного періоду понад фактичні надходження таких кредитів (позик) за умови наявності письмової згоди кредитора на оплату цих зобов’язань протягом першого кварталу наступного бюджетного періоду.»;
 
297. 3) частину третю після слова «розпорядником» доповнити словом « (одержувачем)»;
 
298. 4) у частині четвертій:
 
299. у першому реченні абзацу першого слова «учасником бюджетного процесу» замінити словами «розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів»;
 
300. абзац другий після слова «розпорядниками» доповнити словом « (одержувачами)»;
 
301. 5) частину п’яту та сьому після слова «розпорядників» доповнити словом « (одержувачів)».
 
302. 34. У статті 49:
 
303. 1) частину першу після слова «Розпорядник» доповнити словом « (одержувач)», а після слова «взятого» - словами «та зареєстрованого в установленому порядку»;
 
304. 2) абзац перший та пункт 3 частини другої після слова «розпорядників» доповнити словом « (одержувачів)».
 
305. 35. У статті 51:
 
306. 1) у частині четвертій слово «заходами» замінити словом «завданнями»;
 
307. 2) доповнити статтю після частини сьомої новою частиною восьмою такого змісту:
 
308. «8. Для здійснення операцій в іноземній валюті за встановленими законодавством напрямами витрат, розпорядники бюджетних коштів можуть відкривати рахунки в установах банків державного сектору згідно з вимогами законодавства.».
 
309. У зв’язку з цим частини восьму - одинадцяту вважати відповідно частинами дев’ятою - дванадцятою;
 
310. 3) перше речення частини дев’ятої після слів «бюджетної установи» доповнити словами «з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року».
 
311. 36. В абзаці другому частини другої статті 57 слова «головні розпорядники» замінити словами «розпорядники (одержувачі)».
 
312. 37. У частині другій статті 61:
 
313. 1) пункт 15 викласти в такій редакції:
 
314. «15) інформацію про цілі головних розпорядників коштів державного бюджету, визначені стратегічними планами діяльності, та показники їх досягнення в межах бюджетних програм за звітний бюджетний період; «;
 
315. 2) доповнити частину пунктом 15-1 такого змісту:
 
316. «15-1) інформацію про виконання державних інвестиційних проектів (крім тих, що реалізуються із використанням коштів державного фонду регіонального розвитку) із зазначенням загальної вартості кожного проекту, включаючи інформацію про стан реалізації проекту із зазначенням ступеня його готовності та обсягу витрат державного бюджету, необхідних для завершення проекту за бюджетними програмами, а також обсяги таких витрат за звітний бюджетний період за бюджетними програмами. Підготовка таких матеріалів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку; «.
 
317. 38. Частину другу статті 73 після слова «забороняється» доповнити словами «, крім випадків надання з державного бюджету за рахунок кредитів (позик), залучених державою від міжнародних фінансових організацій, іноземних кредитних установ з відбудови, кредитів (позик) міським радам для реалізації спільних інвестиційних проектів».
 
318. 39. У статті 75:
 
319. 1) назву та частину першу статті викласти в такій редакції:
 
320. «Стаття 75. Організаційні засади складання місцевого фінансового плану та проекту місцевого бюджету
 
321. 1. Міністерство фінансів України доводить Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям, виконавчим органам відповідних місцевих рад особливості складання розрахунків до місцевих фінансових планів на середньостроковий період та проектів місцевих бюджетів на плановий бюджетний період.
 
322. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи місцевих рад складають місцеві фінансові плани та проекти місцевих бюджетів.»;
 
323. 2) доповнити статтю після частини першої новою частиною другою такого змісту:
 
324. «2. Проект місцевого бюджету на плановий бюджетний період ґрунтується на показниках, визначених у місцевому фінансовому плані, схваленому у році, що передує плановому.».
 
325. У зв’язку з цим частини другу - десяту вважати відповідно частинами третьою - одинадцятою;
 
326. 3) у частині сьомій слова «третьої - п’ятої» замінити словами «четвертої - шостої»;
 
327. 4) у частині десятій слова «Кабінет Міністрів України» замінити словами «Міністерство фінансів України»;
 
328. 5) у частині одинадцятій слова «п’ятої, шостої, восьмої і дев’ятої» замінити словами «шостої, сьомої та дев’ятої».
 
329. 40. Доповнити Кодекс статтею 75-1 такого змісту:
 
330. «Стаття 75-1. Складання та схвалення місцевого фінансового плану
 
331. 1. Показники місцевого фінансового плану на плановий та наступний за плановим бюджетні періоди визначаються з урахуванням інформації та показників, визначених на відповідні бюджетні періоди Бюджетною декларацією, схваленою у році, що передує плановому, та місцевим фінансовим планом, схваленим у попередньому році.
 
332. Пояснення щодо відхилення надаються разом з місцевим фінансовим планом.
 
333. 2. Місцевий фінансовий орган щороку спільно з головними розпорядниками коштів відповідного місцевого бюджету відповідно до цілей та пріоритетів, визначених у Бюджетній декларації та стратегічних документах відповідної території, розробляє місцевий фінансовий план.
 
334. 3. Місцевий фінансовий орган на підставі основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку країни і відповідної території на середньостроковий період та аналізу виконання місцевого бюджету у попередніх та поточному бюджетних періодах прогнозує обсяги надходжень, визначає обсяги фінансування місцевого бюджету та стелі видатків і надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період.
 
335. 4. Місцевий фінансовий орган розробляє і в терміни, визначені місцевим фінансовим органом, доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки пропозицій до місцевого фінансового плану та стелі видатків та надання кредитів з місцевого бюджету на кожен рік середньострокового періоду.
 
336. Інструкції з підготовки пропозицій до місцевого фінансового плану можуть запроваджувати додаткові фінансові обмеження, організаційні та інші вимоги, яких зобов’язані дотримуватися усі розпорядники бюджетних коштів у процесі підготовки пропозицій до місцевого фінансового плану.
 
337. 5. Місцеві фінансові органи до 15 серпня року, що передує плановому, подають Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям, виконавчим органам відповідних місцевих рад місцевий фінансовий план.
 
338. 6. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад не пізніше 1 вересня року, що передує плановому, розглядають та схвалюють місцеві фінансові плани і у п’ятиденний строк подають їх до Верховної ради Автономної Республіки Крим, відповідних місцевих рад.
 
339. 7. Верховна рада Автономної Республіки Крим, відповідна місцева рада розглядає місцевий фінансовий план за спеціальною процедурою, визначеною регламентом Верховної ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради, та схвалює його до 1 жовтня року, що передує плановому.
 
340. 8. Місцевий фінансовий план містить:
 
341. 1) основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку відповідної території, які враховані під час розроблення місцевого фінансового плану;
 
342. 2) загальні показники доходів, фінансування, видатків і кредитування місцевого бюджету на кожен рік середньострокового періоду;
 
343. 3) показники за основними видами доходів місцевого бюджету на кожен рік середньострокового періоду;
 
344. 4) показники за основними джерелами фінансування місцевого бюджету на кожен рік середньострокового періоду;
 
345. 5) сукупні стелі видатків та надання кредитів з бюджету та стелі видатків та надання кредитів головних розпорядників бюджетних коштів на кожен рік середньострокового періоду;
 
346. 6) обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів на кожен рік середньострокового періоду, визначені в межах сукупної стелі видатків та надання кредитів з бюджету;
 
347. 7) показники місцевого боргу, гарантованого боргу та надання місцевих гарантій;
 
348. 8) розмір дефіциту (профіциту) місцевого бюджету;
 
349. 9) інші показники, необхідні для складання проекту рішення про місцевий бюджет.
 
350. 9. Показники обсягу місцевого боргу та гарантованого боргу, які включаються до місцевого фінансового плану, визначаються на період до завершення розрахунків за зобов’язаннями.
 
351. 10. Стелі видатків та надання кредитів з місцевого бюджету на плановий та наступний за плановим бюджетні періоди визначаються з урахуванням стель видатків та надання кредитів головних розпорядників бюджетних коштів, визначених на відповідні бюджетні періоди місцевим фінансовим планом, схваленим у попередньому році.
 
352. 11. Сукупні стелі видатків та надання кредитів з місцевого бюджету, визначені в місцевому фінансовому плані у поточному році, можуть бути уточнені під час складання проекту місцевого бюджету на плановий бюджетний період та місцевого фінансового плану на наступний середньостроковий період у разі:
 
353. 1) відхилення основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку відповідної території від прогнозу, врахованого при складанні місцевого фінансового плану;
 
354. 2) прийняття актів законодавства або їх окремих положень, які впливають на показники місцевого бюджету у середньостроковому періоді;
 
355. 3) обґрунтованого подання органів, що контролюють справляння надходжень місцевого бюджету, щодо зміни очікуваних та/або фактичних надходжень спеціального фонду місцевого бюджету.
 
356. 12. Стелі видатків та надання кредитів головних розпорядників бюджетних коштів на кожен рік середньострокового періоду, визначені в місцевому фінансовому плані у році, що передує плановому, можуть бути уточнені під час складання проекту місцевого бюджету на плановий бюджетний період та місцевого фінансового плану на наступний середньостроковий період у разі:
 
357. 1) зміни сукупної стелі видатків та надання кредитів за загальним фондом місцевого бюджету відповідно до частини одинадцятої цієї статті;
 
358. 2) прийняття актів законодавства або їх окремих положень, які впливають на показники місцевого бюджету у середньостроковому періоді;
 
359. 3) передачі повноважень на виконання завдань і функцій від одного головного розпорядника коштів місцевого бюджету іншому головному розпоряднику коштів місцевого бюджету;
 
360. 4) розподілу обсягів видатків, які не були розподілені між головними розпорядниками коштів місцевого бюджету під час схвалення місцевого фінансового плану;
 
361. 5) обґрунтованого подання органів, що контролюють справляння надходжень місцевого бюджету, щодо зміни очікуваних та/або фактичних надходжень спеціального фонду місцевого бюджету.».
 
362. 41. Пункт 2 частини першої статті 76 виключити.
 
363. 42. Абзац другий частини шостої статті 78 після слова «розпорядників» доповнити словом « (одержувачів)».
 
364. 43. В абзаці першому частини третьої статті 85 слова «програмних документів економічного та соціального розвитку, державних цільових програм» замінити словами «документів державного стратегічного планування».
 
365. 44. Пункт 16 частини першої статті 87 після слів «інвестиційні проекти» доповнити словами «, спільні інвестиційні проекти».
 
366. 45. У пункті 4 частини першої статті 105 слова «прогнозних та програмних документів економічного та соціального розвитку країни і відповідної території, державних цільових програм» замінити словами «документів державного стратегічного планування розвитку країни і відповідної території».
 
367. 46. У статті 109:
 
368. 1) пункт 1 частини першої викласти в такій редакції:
 
369. «1) розгляду Бюджетної декларації; «;
 
370. 2) у пункті 1 частини другої та частині третій слова «Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період» замінити словами «Бюджетної декларації».
 
371. 47. У частині першій статті 112:
 
372. 1) пункт 4 після слова «розпорядниками» доповнити словом « (одержувачами)»;
 
373. 2) пункт 5 після слова «взятим» доповнити словами «і зареєстрованим».
 
374. 48. У частині першій статті 113:
 
375. 1) у пункті 1 слова «цільовим та ефективним» замінити словами «цільовим, ефективним та результативним»;
 
376. 2) пункт 4 після слова «розпорядниками» доповнити словом « (одержувачами)».
 
377. 49. У частині першій статті 116:
 
378. 1) у пункті 10 слово «доходів» замінити словом «надходжень», а після слова «гранти» доповнити словами «, коштів кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, іноземних банків, міжнародних фінансових організацій, іноземних кредитних установ та фондів, допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ»;
 
379. 2) пункт 16-1 виключити.
 
380. 50. Частину третю статті 118 після слів «порушення бюджетного законодавства» доповнити словами «, а також у разі ведення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів претензійно-позовної роботи, спрямованої на усунення порушення бюджетного законодавства».
 
381. 51. В абзаці третьому частини першої статті 119 слова «або в порядку використання бюджетних коштів» виключити.
 
382. 52. Пункт 4 частини першої статті 123 після слова «розпорядників» доповнити словом « (одержувачів)».
 
383. 53. У розділі VІ «Прикінцеві та перехідні положення»:
 
384. 1) у пункті 28:
 
385. абзаци другий і третій виключити;
 
386. доповнити пункт абзацами такого змісту:
 
387. «положення абзаців п’ятого - п’ятнадцятого частини третьої статті 2, абзацу п’ятого частини першої статті 8, статей 12-1, 13, 15, 17 Закону України «Про інвестиційну діяльність» до спільних інвестиційних проектів не застосовуються;
 
388. порядок підготовки, реалізації спільних інвестиційних проектів визначається Кабінетом Міністрів України з урахуванням положень законів України, що регулюють порядок укладення, виконання та припинення дії міжнародних договорів України.»;
 
389. 2) доповнити розділ пунктами 47 і 48 такого змісту:
 
390. «47. Установити, що заходи впливу, встановлені пунктом 2 частини першої статті 117 цього Кодексу, за допущені у 2017-2018 роках порушення бюджетного законодавства, визначені пунктами 33 і 35 частини першої статті 116 цього Кодексу, не застосовуються до учасників бюджетного процесу у зв’язку із запровадженням з 1 січня 2017 року національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі для складення фінансової звітності суб’єктами державного сектору та нового плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі.
 
391. 48. Установити, що положення статті 75 (в частині складення місцевого фінансового плану) та статті 75-1 цього Кодексу застосовуються починаючи з формування місцевих фінансових планів на 2020 рік та наступні за ним два бюджетні періоди (за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради - починаючи з формування проектів місцевих бюджетів на 2019 рік та наступні за ним два бюджетні періоди).».
 
392. ІІ. Прикінцеві положення
 
393. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту 6 пункту 11 розділу І, який набирає чинності з 1 січня 2019 року.
 
394. 2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
395. 1) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;
 
396. 2) привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
397. 3) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
398. Редакція законопроекту за реєстр. № 8043,
прийнята в першому читанні
Проект
Закон України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запровадження середньострокового бюджетного планування»
 
399. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
400. І. Внести зміни до таких законів України:
 
401. 1. У Регламенті Верховної Ради України, затвердженому Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 14-17, ст. 133 із наступними змінами):
 
402. 1) у пункті 6 частини четвертої статті 20 слова «проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період» замінити словами «Бюджетна декларація»;
 
403. 2) статтю 152 викласти в такій редакції:
 
404. «Стаття 152. Розгляд Бюджетної декларації
 
405. 1. Бюджетна декларація схвалюється Кабінетом Міністрів України не пізніше 1 червня року, що передує плановому, та у п’ятиденний строк подається до Верховної Ради.
 
406. 2. Процес розгляду Бюджетної декларації у Верховній Раді здійснюється з урахуванням поданого Кабінетом Міністрів України річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України за попередній бюджетний період.
 
407. 3. Народні депутати, комітети розробляють свої пропозиції щодо бюджетної політики на середньостроковий період і подають їх до комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, у десятиденний строк з дня надходження Бюджетної декларації до Верховної Ради.
 
408. 4. Комітет, до предмета відання якого належать питання бюджету, розглядає пропозиції, що надійшли, та подає на розгляд Верховної Ради проект рішення щодо Бюджетної декларації, яке надається народним депутатам не пізніш як за два дні до розгляду зазначеного питання на пленарному засіданні Верховної Ради.
 
409. 5. Верховна Рада розглядає питання щодо Бюджетної декларації у порядку, визначеному статтею 30 цього Регламенту, не пізніше 30 червня року, що передує плановому, або протягом тижня, відведеного для пленарних засідань Верховної Ради, який є найближчим після реалізації процедур, передбачених частинами третьою і четвертою цієї статті. З доповіддю виступає Прем’єр-міністр України або за його дорученням член Кабінету Міністрів України, відповідальний за формування та реалізацію державної фінансової і бюджетної політики, та голова комітету Верховної Ради, до предмета відання якого належать питання бюджету.
 
410. За обґрунтованим поданням комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, на пленарному засіданні заслуховуються міністри щодо цілей та показників їх досягнення за результатами звітного року, очікуваних у році, що передує плановому, та у середньостроковому періоді в межах визначених стель. Також щодо цілей та показників їх досягнення можуть заслуховуватися інші головні розпорядники коштів державного бюджету.
 
411. 6. За результатами розгляду цього питання Верховна Рада приймає рішення щодо Бюджетної декларації.
 
412. 7. У разі порушення Кабінетом Міністрів України строків подання до Верховної Ради Бюджетної декларації строки розгляду Верховною Радою Бюджетної декларації обчислюються з дня її фактичного подання Кабінетом Міністрів України.»;
 
413. 3) у частині третій статті 153 слова «Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період» замінити словами «має ґрунтуватися на Бюджетній декларації»;
 
414. 4) у статті 154:
 
415. у частині першій слова «мети, завдань та очікуваних результатів виконання відповідних бюджетних програм» замінити словами «мети, напрямів використання бюджетних коштів та результативних показників бюджетних програм»;
 
416. у частині другій слова «Основним напрямам бюджетної політики на наступний бюджетний період та» виключити;
 
417. у частині четвертій слова «та/або Основним напрямам бюджетної політики на наступний бюджетний період» виключити;
 
418. 5) у пункті 1 частини першої статті 156 слова «Основними напрямами бюджетної політики на наступний бюджетний період» замінити словами «Бюджетною декларацією».
 
419. 2. У Законі України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 13, ст. 222):
 
420. 1) в абзаці чотирнадцятому пункту 1 частини першої статті 20 слова «розробляє проекти законів» замінити словами «розробляє та схвалює Бюджетну декларацію, розробляє проекти законів»;
 
421. 2) у статті 29:
 
422. назву та частину першу викласти в такій редакції:
 
423. «Стаття 29. Повноваження Кабінету Міністрів України щодо розроблення та схвалення Бюджетної декларації, розроблення і забезпечення виконання державного бюджету
 
424. 1. Кабінет Міністрів України не пізніше 1 червня року, що передує плановому, розглядає та схвалює Бюджетну декларацію і у п’ятиденний строк подає її до Верховної Ради України для розгляду за спеціальною процедурою, визначеною Регламентом Верховної Ради України.»;
 
425. перше речення частини другої викласти в такій редакції:
 
426. «2. Кабінет Міністрів України складає проект закону про Державний бюджет України, який ґрунтується на Бюджетній декларації, та подає його Верховній Раді України та Президенту України не пізніше 15 вересня року, що передує плановому.».
 
427. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.