Кількість абзаців - 42 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України) (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України)
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Законі України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, №19-20, ст.179):
 
6. 1) частину першу статті 1 доповнити пунктами 27 та 28 такого змісту:
 
7. «27) участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України, - надання іноземцями та особами без громадянства інструкторської допомоги підрозділам Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, іншим передбаченим чинним законодавствам військовим формуванням у проведенні антитерористичної операції, здійснення волонтерської діяльності безпосередньо у зоні проведення антитерористичної операції, а також надання іншої практичної допомоги що сприяла забезпеченню обороноздатності України, або здійснення іншої не забороненої законодавством України діяльності, що сприяла забезпеченню обороноздатності України та пов'язана з безпосереднім перебуванням іноземців та осіб без громадянства у зоні проведення антитерористичної операції.
 
8. 28) командир підрозділу задіяного у проведенні антитерористичної операції - командир бригади, полку, батальйону (в тому числі окремого батальйону, окремого загону спеціального призначення) Збройних Сил України, Національної Гвардії України, командир полку або батальйону патрульної служби міліції особливого призначення, якщо такі підрозділи виконували бойові завдання у зоні проведення антитерористичної операції, командир військової частини розташованої у зоні проведення антитерористичної операції»;
 
9. 2) статтю 4 доповнити частиною вісімнадцятою такого змісту:
 
10. «18. Іноземці та особи без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України та отримали посвідку на тимчасове проживання вважаються такими, які перебувають на території України на законних підставах на час участі у захисті територіальної цілісності та недоторканості України.»;
 
11. 3) частину третю статті 5 викласти в такій редакції:
 
12. «Іноземці та особи без громадянства, зазначені у частинах четвертій-чотирнадцятій, сімнадцятій та вісімнадцятій статті 4 цього Закону, отримують посвідку на тимчасове проживання.»;
 
13. 4) доповнити статтю 5 частиною шістнадцятою такого змісту:
 
14. «Підставою для видачі посвідки на тимчасове проживання у випадку, передбаченому частиною вісімнадцятою статті 4 цього Закону є заява іноземця або особи без громадянства та один з таких документів:
 
15. подання центрального органу виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України або центрального органу виконавчої влади, у підпорядкуванні якого перебувають інші створені відповідно до чинного законодавства військові формування, що беруть участь в антитерористичній операції;
 
16. клопотання (рапорт) командира підрозділу задіяного у проведенні антитерористичної операції про те, що іноземець або особа без громадянства надає практичну допомогу даному підрозділу;
 
17. рішення суду що набуло законної сили, яким встановлено факт участі іноземця або особи без громадянства у захисті територіальної цілісності та недоторканості України.
 
18. Від іноземців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України, які є громадянами (підданими) держави-агресора, держав, що не визнають територіальну цілісність та суверенітет України, або відмовляються визнавати протиправність посягань на територіальну цілісність та суверенітет України забороняється вимагати надання документів, одержання яких такими особами можливе лише за умови звернення до офіційних органів країни своєї громадянської належності, або якщо одержання таких документів потребує обов'язкового виїзду іноземців до таких держав.
 
19. Не може бути підставою для відмови у прийнятті або розгляді заяви про видачу посвідки на тимчасове проживання в Україні, відмови у оформленні, виготовленні та видачі посвідки на тимчасове проживання в Україні та скасування виданої посвідки на тимчасове проживання порушення іноземцем або особою без громадянства на момент звернення з відповідною заявою про видачу посвідки на тимчасове проживання встановленого законодавством строку перебування на території України, а також відсутність в іноземця або особи без громадянства зареєстрованого місця проживання (місця перебування) на території України»;
 
20. У зв'язку із цим частину шістнадцяту цієї статті вважати відповідно частиною сімнадцятою.
 
21. 5) статтю 31 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
22. «Іноземці та особи без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України не можуть бути добровільно або примусово повернуті в країну походження або третю країну, видані іншій державі, передані іншій державі для відбування покарання, якщо така країна (держава) визнана Україною як держава-агресор, не визнає територіальну цілісність та суверенітет України або відмовляється визнавати протиправність посягань на територіальну цілісність та суверенітет України».
 
23. 2. У Законі України «Про громадянство України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 13, ст.65):
 
24. 1) абзац десятий статті 1 викласти в такій редакції:
 
25. «проживання на території України на законних підставах - проживання в Україні іноземця чи особи без громадянства, які мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про постійну чи тимчасову прописку на території України, або зареєстрували на території України свій національний паспорт, або мають посвідку на постійне чи тимчасове проживання на території України, або їм надано статус біженця чи притулок в Україні, або беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України та подали заяву про видачу посвідки на тимчасове проживання на території України, подали або подають заяву про набуття громадянства України за територіальним походженням або заяву про прийняття до громадянства України»;
 
26. 2) статтю 1 доповнити абзацами двадцять першим та двадцять другим такого змісту:
 
27. «участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України, - діяльність вказана у пункті 27 частини першої статті 1 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».
 
28. командир підрозділу задіяного у проведенні антитерористичної операції - особа вказана у пункті 28 частини першої статті 1 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».
 
29. 3) частину третю статті 9 викласти у такій редакції:
 
30. «Положення, передбачені пунктами 3-6 частини другої цієї статті, не поширюються на осіб, які мають визначні заслуги перед Україною, на осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України, а також на іноземців та осіб без громадянства які брали участь в захисті територіальної цілісності та недоторканості України. Доказом участі іноземця або особи без громадянства в захисті територіальної цілісності та недоторканості України для цілей цього Закону є один з таких документів:
 
31. 1) довідка центрального органу виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України, або центрального органу виконавчої влади, у підпорядкуванні якого перебувають інші створені відповідно до чинного законодавства військові формування, що беруть участь в антитерористичній операції, або командира підрозділу задіяного у проведенні антитерористичної операції;
 
32. 2) рішення суду що набуло законної сили, яким встановлено факт участі іноземця або особи без громадянства у захисті територіальної цілісності та недоторканості України».
 
33. 4) доповнити статтю 9 частиною восьмою такого змісту:
 
34. «Від іноземців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України, та є громадянами (підданими) держави-агресора, держав, що не визнають територіальну цілісність та суверенітет України або відмовляються визнавати протиправність посягань на територіальну цілісність та суверенітет України забороняється вимагати надання документів, одержання яких такими особами можливе лише за умови звернення до офіційних органів країни своєї громадянської належності, або якщо одержання таких документів потребує обов'язкового виїзду іноземців до таких держав. Перелік держав, що не визнають територіальну цілісність та суверенітет України або відмовляються визнавати протиправність посягань на територіальну цілісність та суверенітет України встановлюється Кабінетом Міністрів України».
 
35. ІІ. Прикінцеві положення
 
36. 1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.
 
37. 2. Іноземці та особи без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України та не отримали посвідку на тимчасове проживання в Україні вважаються такими, що перебувають на законних підставах на території України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом, але не менше ніж протягом місяця з дня набрання чинності змінами до підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють питання видачі посвідки на тимчасове проживання в Україні та провадження у справах про прийняття до громадянства України.
 
38. 3. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
39. - привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
40. - забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
41. 4. Рекомендувати Президенту України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.