Кількість абзаців - 55 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку зі створенням територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на базі військових комісаріатів (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку зі створенням територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки
на базі військових комісаріатів
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Житловому Кодексі Української РСР (Відомості Верховної Ради, 1983, Додаток до № 28, ст.573):
 
6. у пункті 1 частини третьої статті 71 слова «у районних (міських) військових комісаріатах» замінити словами «у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки».
 
7. 2. У Кримінально-виконавчому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004, № 3 - 4, ст. 21):
 
8. 1) у частині третій статті 29 слова «до військового комісаріату» замінити словами «до територіального центру комплектування та соціальної підтримки»;
 
9. 2) у частині другій статті 164 слова «військового комісаріату» замінити словами «територіального центру комплектування та соціальної підтримки».
 
10. 3. У частині першій статті 337 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 25 - 26, ст.131) слова «відповідним військовим комісаріатам» замінити словами «відповідним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки».
 
11. 4. У статтях 210, 211-1, 211-2, 211-4, 211-5, 211-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР), 1984, додаток до № 51, ст.1122) слова «військовий комісаріат» в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами «територіальний центр комплектування та соціальної підтримки» у відповідних відмінку і числі.
 
12. 5. У частині четвертій статті 119 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради, 1971, додаток до № 50, ст. 375) слова «у районних (міських) військових комісаріатах» замінити словами «у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки».
 
13. 6. У Законі України «Про оборону України» (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 9, ст. 106):
 
14. 1) в абзаці шістнадцятому статті 1 слова «військові комісаріати, що забезпечують виконання законодавства з питань військового обов’язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації» замінити словами «територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є місцевими органами військового управління, що забезпечують комплектування особовим складом Збройних Сил та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, обслуговування та надання сервісних послуг окремим верствам населення, виконання законодавства з питань військового обов’язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації в особливий період людських і транспортних ресурсів на відповідній території, адміністрування та ведення бази даних Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних»;
 
15. 2) в абзаці одинадцятому статті 9 слова « (військових комісаріатів)» замінити словами « (територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки)».
 
16. 7. У частині другій статті 70 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 4, ст.19) слова «при військових комісаріатах» замінити словами «при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки».
 
17. 8. У Законі України «Про альтернативну (невійськову) службу» (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 15, ст.188):
 
18. у частині третій статті 8 слова «військовий комісаріат» замінити словами «територіальний центр комплектування та соціальної підтримки»;
 
19. у частині другій статті 9 слова «військового комісаріату» замінити словами «територіального центру комплектування та соціальної підтримки»;
 
20. у статті 23 слова «військовому комісаріаті» замінити словами «територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки».
 
21. 9. У Законі України «Про військовий обов’язок і військову службу» (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 27, ст.385):
 
22. 1) частини сьому та восьму статті 1 викласти в такій редакції:
 
23. «7. Виконання військового обов’язку громадянами України забезпечують державні органи, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, Збройні Сили України та інші утворені відповідно до законів України військові формування, підприємства, установи і організації незалежно від підпорядкування і форм власності в межах їхніх повноважень, передбачених законом, а також територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві, інших містах, районах, районах у містах).
 
24. 8. Повноваження територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (далі - територіальні центри) визначаються положенням, яке затверджується Кабінетом Міністрів України».
 
25. 2) у абзаці другому частини десятої статті 1, частині третій статті 13, частинах третій, п’ятій, шостій та сьомій статті 14, частинах четвертій, восьмій, десятій, одинадцятій статті 15, частині шістнадцятій статті 17, абзаці другому частини восьмої статті 20, частині другій статті 21, частині третій статті 21-1, пункті 4 частини першої статті 24, частині дванадцятій та тринадцятій статті 25, частині одинадцятій статті 26, частині першій статті 27, частинах третій та дев’ятій статті 29, частині другій статті 30, частинах першій та четвертій статті 34, частині третій статті 35, частинах першій, четвертій, п’ятій та шостій статті 37, частині першій та в абзацах першому, другому та четвертому частини другої та в частинах з третьої по дев’яту статті 38, у статті 42, у частині другій, третій, четвертій, шостій статті 43 слова «військовий комісаріат» у всіх відмінках та числах замінити словами «територіальний центр» у відповідному відмінку та числі.
 
26. 10. У пункті 4) статті 1 Закону України «Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей» (Відомості Верховної Ради України, 2004, № 36, ст. 444) слова «у військовому комісаріаті» замінити словами «у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки».
 
27. 11. У частині п’ятій статті 14 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» (Відомості Верховної Ради України, 2003, № 27, ст. 208) слова «у військових комісаріатах» замінити словами «у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки».
 
28. 12. У частині третій статті 11 Закону України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України» (Відомості Верховної Ради України, 2006, № 30, ст.258) слова «у військових комісаріатах» замінити словами «у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки».
 
29. 13. У частині п’ятій та восьмій статті 5 Закону України «Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних» (Відомості Верховної Ради, 2017, № 18, ст.217) слова «військові комісаріати» замінити словами «територіальні центри комплектування та соціальної підтримки».
 
30. 14. У частині п’ятій статті 21 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (Відомості Верховної Ради України, 2000, № 22, ст.171) слова «у військовому комісаріаті» замінити словами «у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки».
 
31. 15. У Законі України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради, 2014, № 49, ст.2056):
 
32. 1) в абзаці першому частини п’ятої статті 45 слова «у військових комісаріатах» замінити словами «у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки»;
 
33. 2) пункт 7) частини четвертої статті 57 викласти в такій редакції:
 
34. «7) Міністерством оборони України, територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, областей, м. Києва, інших міст, районів, районів у містах - щодо відношення особи до військового обов’язку (за винятком випадків персонально-якісного обліку військовозобов’язаних Служби безпеки України)».
 
35. 16. У Законі України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (Відомості Верховної Ради України 1993, № 44, ст.416):
 
36. у абзацах другому і третьому частини третьої статті 6, абзаці п’ятнадцятому статті 16, абзацах сімнадцятому, вісімнадцятому та двадцятому статті 17, абзацах тринадцятому та чотирнадцятому статті 18, абзацах шостому та сімнадцятому частини першої статті 21, абзаці другому частини першої, частині третій та п’ятій статті 22 слова «військовий комісаріат» у всіх відмінках та числах замінити словами «територіальний центр комплектування та соціальної підтримки» у відповідних відмінку і числі.
 
37. 17. У частині другій статті 11 Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» (Відомості Верховної Ради 2013, № 15, ст.99) слова «до військового комісаріату» замінити словами «до територіального центру комплектування та соціальної підтримки».
 
38. 18. У пункті 3 статті 18 Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану» (Відомості Верховної Ради України, 2000, № 23, ст.176) слова «відповідного військового комісаріату» замінити словами «відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки».
 
39. 19. У Законі України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 15, ст.190):
 
40. 1) у абзаці першому пункту 3 статті 8 слова «військовий комісаріат» замінити словами «територіальний центр комплектування та соціальної підтримки»;
 
41. 2) в абзаці першому пункту 9 статті 12 слова «у військових комісаріатах» замінити словами «у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки».
 
42. 20. У частині другій та шостій статті 7 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» (Відомості Верховної Ради України, 1998, № 40 - 41, ст. 249) слова «військовий комісаріат» в усіх відмінках та числах замінити відповідно словами «територіальний центр комплектування та соціальної підтримки» у відповідному відмінку і числі.
 
43. 21. У Законі України «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України» (Відомості Верховної Ради України 1999, № 22 - 23, ст.194):
 
44. у статті 231, частині другій статті 260, у частині першій додатку 4 до Статуту внутрішньої служби слова «військовий комісаріат» у всіх відмінках та числах замінити словами «територіальний центр комплектування та соціальної підтримки» у відповідних відмінку і числі.
 
45. 22. У Законі України «Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України» (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 22-23, ст.196):
 
46. у додатку 2 до Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України слова «військовий комісаріат» у всіх відмінках і числах замінити відповідно словами «територіальний центр комплектування та соціальної підтримки» у відповідних відмінку і числі.
 
47. 23. У частині першій статті 10 Закону України «Про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період» (Відомості Верховної Ради України, 1998, № 52, ст.318) слова «військовими комісаріатами» замінити словами «територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки».
 
48. 24. У частині першій статті 12 Закону України «Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період» (Відомості Верховної Ради України, 2006, № 52, ст.526) слова «військовими комісаріатами» замінити словами «територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки».
 
49. ІІ. Прикінцеві положення
 
50. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
51. 2. Строки і порядок створення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на базі військових комісаріатів визначаються відповідними програмами розвитку Збройних Сил України.
 
52. 3. Військові комісаріати на період створення на їхній базі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки здійснюють повноваження, які покладені відповідно до законодавства на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, та забезпечують дотримання вимог законодавства з питань військового обов’язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації в особливий період людських і транспортних ресурсів на відповідній території, а військові комісари військових комісаріатів здійснюють повноваження, які покладені відповідно до законодавства на військових комісарів територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
 
53. 4. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів, а також нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої у відповідність із нормами цього Закону.
 
54. Голова Верховної Ради України