Кількість абзаців - 583 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо технічних регламентів та оцінки відповідності (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо технічних регламентів та оцінки відповідності»
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
6. 1) статтю 172-1 виключити;
 
7. 2) абзац перший частини першої статті 188-9 викласти в такій редакції:
 
8. «Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації, метрології та метрологічної діяльності і технічного регулювання, щодо усунення порушень законодавства про стандартизацію, метрологію та метрологічну діяльність, технічні регламенти та оцінку відповідності, акредитацію органів з оцінки відповідності, сертифікацію в державній системі сертифікації, ненадання їм передбаченої законодавством інформації, порушення встановлених законодавством строків її надання або надання недостовірної інформації, створення перешкод для виконання покладених на них обов'язків –»;
 
9. 3) у частині першій статті 244-7 слово і цифри «статтями 172-1,» замінити словом «статтею».
 
10. 2. У Законі України «Про захист прав споживачів» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 7, ст. 84; 2010 р., № 9, ст. 84; 2014 р., № 31, ст. 1058, № 41–42, ст. 2024; 2015 р., № 14, ст. 96):
 
11. 1) частини третю та сьому статті 14 доповнити словами «, якщо інші вимоги щодо інформування споживачів стосовно певних видів ризику чи продукції не встановлено відповідними нормативно-правовими актами, в тому числі технічними регламентами»;
 
12. 2) у статті 15:
 
13. у частині першій:
 
14. абзац дев’ятий доповнити словами «, якщо інший порядок дій виробника (продавця) в разі виявлення недостовірної інформації про продукцію не встановлено законом чи відповідним технічним регламентом»;
 
15. абзац дев’ятнадцятий доповнити реченням такого змісту: «У разі якщо нормативно-правовими актами, в тому числі технічними регламентами, встановлено спеціальні вимоги до змісту інформації про певні види продукції, положення цієї частини застосовуються лише в тій частині, що не охоплюється цими спеціальними вимогами.»;
 
16. абзац перший частини другої після слів « (у доступній наочній формі),» доповнити словами «визначеним відповідними нормативно-правовими актами, в тому числі технічними регламентами, чи».
 
17. 3. Статтю 24 Закону України «Про Службу безпеки України» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 27, ст. 382 із наступними змінами) доповнити пунктом 18 такого змісту:
 
18. «18) здійснювати функцію технічного регулювання у сфері спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації.».
 
19. 4. Статтю 8 Закону України «Про пестициди і агрохімікати» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 91; 2015 р., № 21, ст. 133) доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
20. «Машини, призначені для застосування пестицидів і агрохімікатів, на які поширюється дія технічного регламенту щодо машин, не підлягають державним випробуванням, державній реєстрації та перереєстрації.».
 
21. 5. Пункт 47 частини першої статті 7 Закону України «Про страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50 із наступними змінами) виключити.
 
22. 6. У Законі України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 32, ст. 170; 2012 р., № 36, ст. 420; 2015 р., № 14, ст. 96):
 
23. 1) частину першу статті 5 доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:
 
24. «некомерційної господарської діяльності з акредитації.»;
 
25. 2) частину дев’яту статті 6 викласти в такій редакції:
 
26. «Національний орган України з акредитації оприлюднює на своєму веб-сайті інформацію про результати його взаємного оцінювання, види діяльності з оцінки відповідності, стосовно яких він здійснює акредитацію, та про будь-які пов’язані з цим зміни.»;
 
27. 3) у статті 6-1:
 
28. в абзаці другому слова «забезпечити його незалежність» замінити словами «бути незалежним», а слова «запобігання виникненню» – словами «забезпечувати відсутність»;
 
29. в абзаці дев’ятому слова «може впливати» замінити словами «міг би вплинути»;
 
30. абзац десятий викласти в такій редакції:
 
31. «установлювати, впроваджувати та підтримувати процедури моніторингу виконання залученим персоналом робіт з акредитації і його компетентності;»;
 
32. в абзаці одинадцятому слово «підприємства» замінити словами «суб’єкта господарювання», а слово «воно» – словом «він»;
 
33. 4) у статті 6-4:
 
34. після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
35. «У разі наявності підстав вважати, що національний орган України з акредитації не відповідає вимогам або не виконує своїх обов’язків, установлених цим Законом, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, повинен позачергово здійснювати моніторинг відповідності вимогам до національного органу України з акредитації.».
 
36. У зв’язку з цим частини третю – п’яту вважати відповідно частинами четвертою – шостою;
 
37. після частини п’ятої доповнити новими частинами такого змісту:
 
38. «Посадові особи, які здійснюють моніторинг відповідності вимогам до національного органу України з акредитації, зобов’язані не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала їм відома у зв’язку із здійсненням зазначеного моніторингу, та не використовувати таку інформацію в особистих інтересах або в інтересах третіх осіб.
 
39. Національний орган України з акредитації та його посадові особи зобов’язані на вимогу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, вживати коригувальних заходів для забезпечення відповідності вимогам, визначеним статтею 6-1 цього Закону.».
 
40. У зв’язку з цим частину шосту вважати частиною восьмою.
 
41. 7. Частину другу статті 24 Закону України «Про телекомунікації» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст. 155; 2012 р., № 7, ст. 53) виключити.
 
42. 8. У частині третій статті 2 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483; 2010 р., № 13, ст. 128; 2014 р., № 23, ст. 873, № 30, ст. 1008; 2015 р., № 14, ст. 96; 2016 р., № 2, ст. 17):
 
43. 1) в абзаці четвертому та шостому слова «, переоформлення» та «, та без застосування принципу організаційної єдності» виключити;
 
44. 2) абзац п’ятий викласти в такій редакції:
 
45. «Видача свідоцтв про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності згідно з відповідним технічним регламентом та свідоцтв про призначення визнаної незалежної організації для затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском, розширення та скорочення сфери призначення, призупинення і поновлення дії зазначених свідоцтв, їх анулювання здійснюються відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності».»;
 
46. 9. У Законі України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 2-3, ст. 36; 2014 р., № 6-7, ст. 80; 2015 р., № 14, ст. 96):
 
47. 1) абзац сьомий статті 9 виключити;
 
48. 2) абзац шостий статті 10 викласти в такій редакції:
 
49. «контроль відповідності виробів медичного призначення, технічних та інших засобів реабілітації встановленим до них законодавством вимогам;»;
 
50. 3) частини одинадцяту та тринадцяту статті 26 виключити;
 
51. 4) у частині п’ятій статті 41 слово «сертифікованої» виключити.
 
52. 10. У Законі України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 21, ст. 144; 2014 р., № 4, ст. 61, № 20–21, ст. 712; 2015 р., № 14, ст. 96):
 
53. 1) частини п’яту та шосту статті 8 викласти в такій редакції:
 
54. «5. Суб’єкти господарювання повинні надавати органам ринкового нагляду за їх запитами документацію, що дає змогу ідентифікувати:
 
55. будь-якого суб’єкта господарювання, який поставив їм продукцію;
 
56. будь-якого суб’єкта господарювання, якому вони поставили продукцію.
 
57. 6. Суб’єкти господарювання повинні надавати документацію, визначену в частині п’ятій цієї статті, протягом строку, визначеного у відповідному технічному регламенті, а якщо такий строк у технічному регламенті не визначено – протягом десяти років після того, як їм було поставлено відповідну продукцію, та протягом десяти років після того, як вони поставили відповідну продукцію.»;
 
58. 2) пункт 3 частини першої статті 15 доповнити реченням такого змісту: «Органу ринкового нагляду документи і матеріали (їх копії) можуть надаватися мовою оригіналу або іншою, ніж мова діловодства та документації державних органів, мовою, якщо ця мова є зрозумілою для посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд»;
 
59. 3) частину чотирнадцяту статті 23 викласти в такій редакції:
 
60. «14. Органи ринкового нагляду мають право звертатися до призначених органів з оцінки відповідності із запитами стосовно надання інформації про видачу і відмову у видачі документів про відповідність, установлення обмежень щодо них, їх призупинення та скасування, а у випадках, визначених у технічних регламентах, – також іншої інформації, пов’язаної з процедурами оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, до застосування яких були залучені відповідні призначені органи. Призначені органи з оцінки відповідності повинні надавати інформацію за такими запитами у десятиденний строк з дня одержання відповідного запиту.»;
 
61. 4) у підпункті «а» пункту 1 частини другої статті 24 слова « (у тому числі ідентифікаційного номера призначеного органу з оцінки відповідності)» виключити;
 
62. 5) у статті 25:
 
63. у підпункті «а» пункту 1 частини другої слова « (у тому числі ідентифікаційного номера призначеного органу з оцінки відповідності)» виключити;
 
64. пункти 1 та 2 частини третьої викласти в такій редакції:
 
65. «1) звертатися до призначених органів з оцінки відповідності стосовно розгляду ними питання про встановлення обмежень щодо виданих ними документів про відповідність такої продукції, їх призупинення чи скасування;
 
66. 2) за наявності матеріалів та інформації, що свідчать про некомпетентність призначених органів з оцінки відповідності та/або акредитованих органів з оцінки відповідності, які видали документи про відповідність такої продукції, звертатися до органу, що призначає органи з оцінки відповідності, стосовно проведення в межах моніторингу призначених органів з оцінки відповідності позапланової перевірки відповідного призначеного органу з оцінки відповідності або до національного органу України з акредитації стосовно проведення в межах моніторингу акредитованих органів з оцінки відповідності позачергової оцінки відповідного акредитованого органу з оцінки відповідності.»;
 
67. 6) абзац четвертий частини третьої статті 29 викласти в такій редакції:
 
68. «не було складено декларацію про відповідність або декларація про відповідність (її копія чи спрощена декларація про відповідність) не супроводжує продукцію, якщо це передбачено відповідним технічним регламентом;»;
 
69. 7) у частині п’ятій статті 37 слова «, у тому числі декларація про відповідність» виключити.
 
70. 11. У графі «Назва документа дозвільного характеру» Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 47, ст. 532 із наступними змінами) пункти 120-1 та 120-2 викласти в такій редакції:
 
71. «120-1. Свідоцтво про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності згідно з відповідним технічним регламентом
 
72. 120-2. Свідоцтво про призначення визнаної незалежної організації для затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском».
 
73. 12. У Законі України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 30, ст. 1008; 2015 р., № 14, ст. 96):
 
74. 1) у частині першій статті 1:
 
75. пункт 4 доповнити реченням такого змісту: «Еталони можуть бути первинними, вторинними та робочими»;
 
76. пункт 15 виключити;
 
77. абзац четвертий пункту 21 виключити;
 
78. доповнити пунктом 21-1 такого змісту:
 
79. «21-1) робочий еталон – еталон, який використовується для регулярних калібрувань або повірки засобів вимірювальної техніки;»;
 
80. 2) абзац четвертий частини другої статті 6 після слів «статусу національних еталонів» доповнити словами «та позбавлення цього статусу»;
 
81. 3) у назві та частині першій статті 15 слова «Метрологічне забезпечення діяльності» замінити словами «Забезпечення єдності вимірювань»;
 
82. 4) у статті 16:
 
83. в абзаці першому частини першої слова «, у тому числі первинна повірка та затвердження типу засобів вимірювальної техніки,» виключити;
 
84. у частині другій:
 
85. в абзаці першому слова «сертифікати затвердження» замінити словами «сертифікати перевірки»;
 
86. в абзаці другому слова «Сертифікат затвердження» замінити словами «Сертифікат перевірки»;
 
87. 5) статтю 17 після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:
 
88. «7. Повірка законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, проводиться за методиками повірки, які визначаються в нормативно-правових актах центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, або в національних стандартах.».
 
89. У зв’язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою;
 
90. 6) статтю 18 викласти в такій редакції:
 
91. «Стаття 18. Уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та моніторинг уповноважених організацій
 
92. 1. Органом з уповноваження на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності.
 
93. 2. Для проведення зазначеної в частині першій цієї статті повірки науковим метрологічним центрам, метрологічним центрам та повірочним лабораторіям необхідно одержати свідоцтво про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології (далі - свідоцтво про уповноваження), яке видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності.
 
94. 3. Для одержання свідоцтва про уповноваження наукові метрологічні центри, метрологічні центри та повірочні лабораторії (далі – заявники) подають до органу з уповноваження заяву на уповноваження.
 
95. Якщо уповноважується відокремлений підрозділ юридичної особи, заява подається підприємством чи організацією, до складу якої належить цей підрозділ.
 
96. До заяви на уповноваження додаються:
 
97. копія статуту (положення) відповідної юридичної особи, а також копія положення про відокремлений підрозділ, у разі якщо заявник входить до складу підприємства чи організації як відокремлений підрозділ, засвідчені заявником;
 
98. паспорт повірочної лабораторії заявника або його відокремленого підрозділу, який буде виконувати роботи з повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затверджений керівником заявника;
 
99. настанова з якості заявника або його відокремленого підрозділу, який буде виконувати роботи з повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, підписана керівником заявника;
 
100. проект галузі уповноваження заявника на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, який повинен містити відомості про категорії законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та їх метрологічні характеристики, підписаний керівником заявника. У разі якщо заявник входить до складу підприємства чи організації як відокремлений підрозділ, проект галузі уповноваження підписується керівником цього підприємства чи організації;
 
101. копія договору користування приміщенням, укладеного не менше ніж на п’ять років (у разі якщо заявник не має власного приміщення, необхідного для виконання повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки відповідно до заявленої галузі уповноваження), засвідчена заявником;
 
102. платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) про сплату коштів за видачу свідоцтва про уповноваження з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції.
 
103. 4. Заявники повинні відповідати критеріям, встановленим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, яким повинні відповідати уповноважені наукові метрологічні центри, метрологічні центри та повірочні лабораторії (далі - уповноважені організації).
 
104. 5. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, протягом 90 робочих днів після надходження заяви на уповноваження:
 
105. проводить експертизу поданих заявником документів та перевіряє повноту відомостей;
 
106. проводить перевірку заявника на відповідність встановленим критеріям;
 
107. видає заявнику свідоцтво про уповноваження;
 
108. у разі відмови у видачі свідоцтва про уповноваження надсилає заявнику письмове повідомлення про відмову у видачі свідоцтва про уповноваження із зазначенням підстав для такої відмови.
 
109. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, залучає наукові метрологічні центри до проведення експертизи поданих заявником документів та перевірки його на відповідність встановленим критеріям.
 
110. 6. Підставами для відмови у видачі свідоцтва про уповноваження є:
 
111. подання заявником неповного пакета документів, необхідних для уповноваження;
 
112. виявлення в документах, поданих заявником, недостовірних відомостей;
 
113. невідповідність заявника встановленим критеріям.
 
114. У разі усунення заявником в місячний строк з моменту, коли заявник дізнався або мав дізнатися про відмову у видачі свідоцтва про уповноваження, причин, що стали підставою для такої відмови, не допускається відмова з причин, раніше не зазначених у письмовому повідомленні заявнику (за винятком неусунення чи усунення не в повному обсязі заявником причин, що стали підставою для попередньої відмови). У випадку порушення встановленого строку для усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі свідоцтва про уповноваження, видача свідоцтва про уповноваження здійснюється в порядку та строки, встановлені частинами третьою – п’ятою цієї статті.
 
115. У разі якщо підставою для відмови у видачі свідоцтва про уповноваження є виявлення в документах, поданих заявником, недостовірних відомостей, заява на уповноваження може бути повторно подана не раніше ніж через рік після прийняття рішення про відмову у видачі свідоцтва про уповноваження.
 
116. 7. У свідоцтві про уповноваження зазначаються категорії засобів вимірювальної техніки, повірку яких мають право проводити уповноважені організації.
 
117. За видачу свідоцтва про уповноваження справляється плата, розмір якої затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
118. Строк дії свідоцтва про уповноваження становить п’ять років.
 
119. 8. Уповноважені організації включаються до Державного реєстру наукових метрологічних центрів, метрологічних центрів і повірочних лабораторій, уповноважених на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, який ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності.
 
120. Зазначений реєстр повинен бути доступним для громадськості в електронній та/або іншій формі та опублікованим на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, та постійно оновлюватися.
 
121. 9. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, проводить моніторинг відповідності уповноважених організацій вимогам цього Закону та критеріям, яким вони повинні відповідати.
 
122. Моніторинг уповноважених організацій здійснюється шляхом:
 
123. проведення планових та позапланових перевірок відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;
 
124. розгляду звернень щодо анулювання свідоцтва про уповноваження, які надаються органу з уповноваження центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду.
 
125. 10. Орган з уповноваження приймає наказ про анулювання свідоцтва про уповноваження в разі якщо:
 
126. уповноважена організація звернулася з відповідною заявою;
 
127. уповноважену організацію припинено шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації.
 
128. Орган з уповноваження видає уповноваженій організації наказ про анулювання свідоцтва про уповноваження не пізніше 30 робочих днів з дня одержання заяви уповноваженої організації.
 
129. Анулювання свідоцтва про уповноваження здійснюється на безоплатній основі.
 
130. Орган з уповноваження звертається до адміністративного суду з позовом про застосування заходу реагування у виді анулювання свідоцтва про уповноваження за наявності хоча б однієї з таких підстав:
 
131. за результатами планової або позапланової перевірки уповноваженої організації встановлено факт або підтверджено раніше одержану інформацію про те, що уповноважена організація вже не відповідає встановленим критеріям до уповноважених організацій або не виконує своїх обов’язків та відсутня можливість усунення уповноваженою організацією виявленої невідповідності чи забезпечення виконання нею своїх обов’язків;
 
132. уповноважена організація створює перешкоди для проведення її планової або позапланової перевірки, що документується в акті, який складається посадовими особами, які проводять відповідну перевірку.
 
133. У разі звернення органу з уповноваження до адміністративного суду з позовом про застосування заходу реагування у виді анулювання свідоцтва про уповноваження, свідоцтво про уповноваження вважається анульованим з дати набрання законної сили відповідним рішенням адміністративного суду.
 
134. 11. Спори з питань уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, розв’язуються в судовому порядку.
 
135. 12. Порядок видачі або відмови у видачі свідоцтва про уповноваження, його анулювання встановлюється Кабінетом Міністрів України.»;
 
136. 7) у назві розділу VІ слова «засобів вимірювальної техніки» виключити;
 
137. 8) у статті 27:
 
138. у назві та частині третій слова «засобів вимірювальної техніки» виключити;
 
139. частину першу доповнити реченням такого змісту: «Також калібруванню підлягають вторинні та робочі еталони.»;
 
140. частину другу доповнити абзацом такого змісту:
 
141. «Калібрування вторинних та робочих еталонів проводиться науковими метрологічними центрами.»;
 
142. 9) у статті 29:
 
143. частину першу викласти в такій редакції:
 
144. «1. Оплата робіт з проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, здійснюється в порядку та відповідно до методики визначення вартості зазначених робіт, які затверджуються Кабінетом Міністрів України.»;
 
145. у частині другій слова «проведення робіт (надання послуг), зазначених у частині першій цієї статті» замінити словами «виконання метрологічних робіт (надання послуг)»;
 
146. 10) частину першу статті 30 викласти в такій редакції:
 
147. «1. За наявності відповідних міжнародних договорів України визнаються результати повірки засобів вимірювальної техніки та калібрування, проведених в інших державах.»;
 
148. 11) у розділі Х «Прикінцеві та перехідні положення»:
 
149. пункт 4 викласти в такій редакції:
 
150. «4. Свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, видані в установленому порядку до набрання чинності цим Законом, є чинними в частині права проводити:
 
151. повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, – протягом визначеного в таких свідоцтвах строку дії;
 
152. повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки під час випуску з виробництва – протягом строку дії, визначеного в сертифікатах відповідності засобів вимірювальної техніки затвердженому типу, але не більше строку дії свідоцтва про уповноваження на проведення повірки відповідних засобів під час випуску з виробництва.
 
153. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, проводить моніторинг відповідності організацій, уповноважених на проведення повірки засобів вимірювальної техніки до набрання чинності цим Законом, відповідно до частини дев’ятої статті 18 цього Закону.»;
 
154. пункт 5 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
155. «При цьому зазначені засоби вимірювальної техніки підлягають повірці під час випуску з виробництва або перед введенням в експлуатацію. Ця повірка проводиться організаціями, які мають чинні свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, зазначені в пункті 4 цього розділу.».
 
156. 13. У Законі України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 14, ст. 96):
 
157. 1) у частині першій статті 1:
 
158. в абзаці четвертому слово «визначені» замінити словом «задані»;
 
159. перше речення абзацу сьомого доповнити словами « (знаком для товарів і послуг)»;
 
160. абзац восьмий викласти в такій редакції:
 
161. «гармонізований європейський стандарт – європейський стандарт, прийнятий на основі запиту Європейської Комісії для застосування законодавства Європейського Союзу щодо гармонізації;»;
 
162. в абзаці дев’ятому слова « (особою, що надає об’єкт оцінки відповідності)» виключити;
 
163. в абзаці десятому слово «визначених» замінити словом «заданих», а слова «протокол (у тому числі протокол випробувань),» виключити;
 
164. в абзаці дванадцятому слова «вимогам, які застосовуються до зазначеної продукції та визначені в» замінити словами «застосовним вимогам, визначеним у»;
 
165. в абзаці чотирнадцятому слово «проектування» замінити словом «проекту»;
 
166. в абзаці шістнадцятому слова «, визначена згідно з відповідним актом законодавства Європейського Союзу» виключити;
 
167. абзац дев’ятнадцятий виключити;
 
168. абзац двадцятий викласти в такій редакції:
 
169. «орган з оцінки відповідності – орган, який здійснює діяльність з оцінки відповідності, включаючи калібрування, випробування, сертифікацію та інспектування;»;
 
170. абзац двадцять перший виключити;
 
171. абзац двадцять другий викласти в такій редакції:
 
172. «орган, що призначає, – центральний орган виконавчої влади, що призначає органи з оцінки відповідності, призупиняє чи анулює призначення або поновлює призначення;»;
 
173. в абзаці двадцять третьому:
 
174. у першому реченні слово «визначені» замінити словом «задані»;
 
175. друге речення виключити;
 
176. в абзаці двадцять четвертому слово «визначених» замінити словом «заданих»;
 
177. абзац двадцять шостий викласти в такій редакції:
 
178. «призначення – надання органом, що призначає, органу з оцінки відповідності права здійснювати певну діяльність з оцінки відповідності;»;
 
179. абзац двадцять сьомий доповнити словами « (крім послуг)»;
 
180. в абзаці двадцять восьмому слово «визначені» замінити словом «задані»;
 
181. в абзацах тридцятому та тридцять першому слово «України» виключити;
 
182. абзац тридцять другий викласти в такій редакції:
 
183. «сертифікація – підтвердження відповідності третьою стороною, яке стосується продукції, процесів, послуг, систем або персоналу;»;
 
184. у першому реченні абзацу тридцять восьмого слово «процедурні» замінити словом «адміністративні»;
 
185. в абзаці тридцять дев’ятому слова «у цьому дорученні» виключити;
 
186. 2) у статті 2:
 
187. у частині другій:
 
188. після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
189. «об’єктів будівництва;».
 
190. У зв’язку з цим абзаци другий та третій вважати відповідно абзацами третім та четвертим;
 
191. в абзаці четвертому слова «колекціонування та» виключити;
 
192. у частині третій:
 
193. абзац третій викласти в такій редакції:
 
194. «сертифікацію насіння і садивного матеріалу;»;
 
195. після абзацу третього доповнити новими абзацами такого змісту:
 
196. «оцінку та підтвердження відповідності виробництва органічної продукції (сировини);
 
197. сертифікацію (схвалення) суб’єктів та об’єктів авіаційної діяльності;».
 
198. У зв’язку з цим абзаци четвертий – восьмий вважати відповідно абзацами шостим – десятим;
 
199. в абзаці шостому слова «та їх» замінити словами «, їх предметів обладнання і»;
 
200. абзаци дев’ятий та десятий виключити;
 
201. у частині п’ятій цифри «ІІІ-V» замінити словами і цифрами «І -V та статті 24»;
 
202. 3) статтю 4 виключити;
 
203. 4) абзаци третій – п’ятий частини першої статті 5 викласти в такій редакції:
 
204. «спрямовує і координує роботу центральних органів виконавчої влади, взаємодіє із Службою безпеки України, на яких покладаються функції технічного регулювання щодо визначених об’єктів технічних регламентів (далі – відповідні державні органи);
 
205. затверджує перелік об'єктів технічних регламентів, щодо яких відповідні держані органи здійснюють функції технічного регулювання;
 
206. затверджує технічні регламенти, якщо їх не затверджено законами чи актами відповідних державних органів або міністерств, визначених у частині третій статті 8 цього Закону;»;
 
207. 5) абзац другий частини першої статті 7 викласти в такій редакції:
 
208. «призначає органи з оцінки відповідності;»;
 
209. 6) у статті 8:
 
210. назву після слова «влади» доповнити словами «та Служби безпеки України»;
 
211. у частині першій:
 
212. абзац перший викласти в такій редакції:
 
213. «1. Відповідні державні органи в межах своєї компетенції та щодо визначених об’єктів технічних регламентів:»;
 
214. в абзаці другому слова «у визначених сферах діяльності» виключити;
 
215. в абзаці четвертому слова «розроблених та/або прийнятих ними» виключити;
 
216. у частині другій:
 
217. абзаци перший та четвертий викласти в такій редакції:
 
218. «2. Крім повноважень, установлених частиною першою цієї статті, відповідні державні органи, до повноважень яких належить прийняття нормативно-правових актів, у межах своєї компетенції затверджують:»;
 
219. «переліки національних стандартів для цілей застосування технічних регламентів.»;
 
220. доповнити частинами третьою та четвертою такого змісту:
 
221. «3. У разі якщо функції технічного регулювання щодо визначених об’єктів технічних регламентів покладаються на центральні органи виконавчої влади, які виконують окремі функції з реалізації державної політики і діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України безпосередньо або через міністрів, повноваження, встановлені частиною другою цієї статті, здійснюють відповідні міністерства.
 
222. 4. Не допускається покладення функцій технічного регулювання щодо визначених об’єктів технічних регламентів на центральні органи виконавчої влади (крім центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом), які здійснюють державний ринковий нагляд чи контроль нехарчової продукції або інші види державного нагляду (контролю) стосовно таких об’єктів технічних регламентів.»;
 
223. 7) у статті 9:
 
224. в абзаці другому частини першої слово «Законами» замінити словами «У законах або технічних регламентах»;
 
225. в абзаці першому частини четвертої слова «та центральних органів виконавчої влади» замінити словами «відповідних державних органів та міністерств, визначених у частині третій статті 8 цього Закону»;
 
226. у частині шостій слова «одного й того ж виду ризику стосовно одного й того ж виду продукції» замінити словами «певного виду ризику стосовно одного і того самого виду (категорії, групи) продукції, що використовується за одним і тим самим призначенням»;
 
227. 8) у статті 10:
 
228. в абзаці четвертому частини першої слова «передбачене залучення до цієї діяльності інших, ніж суб’єкти господарювання» замінити словами «передбачена участь у цій діяльності інших, ніж суб’єкти господарювання чи органи з оцінки відповідності»;
 
229. в абзаці четвертому частини другої слова «, необхідної для оцінки відповідності продукції» виключити;
 
230. 9) статтю 11 замінити статтями 11–11-2 такого змісту:
 
231. «Стаття 11. Відповідність вимогам технічних регламентів
 
232. 1. Продукція, що вводиться в обіг, надається на ринку або вводиться в експлуатацію, а згідно з деякими технічними регламентами – також продукція, що виготовляється та/або вводиться в експлуатацію виробником для використання у власних цілях, повинна відповідати вимогам усіх чинних технічних регламентів, які застосовуються до такої продукції, за винятком випадків, визначених у статті 12 цього Закону та зазначених технічних регламентах.
 
233. 2. Відповідність продукції вимогам технічних регламентів може бути забезпечена шляхом застосування національних стандартів та/або інших технічних специфікацій, посилання на які містяться у відповідних технічних регламентах. У технічному регламенті зазначається, чи відповідність продукції таким національним стандартам та/або іншим технічним специфікаціям є єдиним способом, чи одним із способів задоволення вимог цього технічного регламенту.
 
234. Посилання в технічних регламентах на зазначені національні стандарти можуть мати форму переліків національних стандартів для цілей застосування відповідних технічних регламентів.
 
235. Стаття 11-1. Презумпція відповідності вимогам технічних регламентів
 
236. 1. Технічним регламентом може бути передбачено, що відповідність продукції, пов’язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об’єктів стандартам з переліку національних стандартів для цілей застосування відповідного технічного регламенту або частинам цих стандартів надає презумпцію відповідності такої продукції, пов’язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об’єктів суттєвим вимогам зазначеного технічного регламенту, які охоплюються цими стандартами або їх частинами та визначені в технічному регламенті.
 
237. Виробники мають право приймати інші рішення для задоволення суттєвих вимог технічного регламенту, крім застосування стандартів з переліку національних стандартів для цілей застосування технічного регламенту.
 
238. 2. Крім відповідності стандартам з переліку національних стандартів для цілей застосування технічного регламенту, технічними регламентами можуть бути передбачені інші випадки надання презумпції відповідності продукції, пов’язаних з нею процесів або методів виробництва, систем управління якістю чи інших об’єктів вимогам технічних регламентів.
 
239. 3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, розміщує на своєму офіційному веб-сайті посилання на нормативні документи Міжнародної організації законодавчої метрології та переліки частин зазначених нормативних документів, відповідність яким надає презумпцію відповідності засобів вимірювальної техніки суттєвим вимогам технічного регламенту щодо деяких категорій засобів вимірювальної техніки, які охоплюються такими частинами нормативних документів. Зазначені посилання та переліки повинні відповідати відповідним посиланням і перелікам, які опубліковано в «Офіційному віснику Європейського Союзу».
 
240. 4. У разі якщо технічними регламентами, розробленими на основі актів законодавства Європейського Союзу, передбачене надання презумпції відповідності продукції, пов’язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об’єктів вимогам технічного регламенту внаслідок застосування інших стандартів, крім стандартів з переліку національних стандартів для цілей застосування технічного регламенту, або інших технічних специфікацій (їх частин) та за умови, що посилання на такі стандарти або інші технічні специфікації (їх частини) опубліковано в «Офіційному віснику Європейського Союзу», відповідні державні органи розміщують на своїх офіційних веб-сайтах зазначені посилання чи їх переліки.
 
241. 5. Конкретні умови надання презумпції відповідності продукції, пов’язаних з нею процесів або методів виробництва, систем управління якістю чи інших об’єктів визначаються технічними регламентами, якими передбачене надання цієї презумпції.
 
242. Стаття 11-2. Переліки національних стандартів для цілей застосування технічних регламентів
 
243. 1. Переліки національних стандартів для цілей застосування технічних регламентів формуються відповідними державними органами в ході консультацій з національним органом стандартизації згідно з правилами їх формування, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічного регулювання.
 
244. Національний орган стандартизації за запитами відповідних державних органів повинен надавати їм інформаційну та методологічну допомогу стосовно формування переліків національних стандартів для цілей застосування технічних регламентів.
 
245. 2. У разі якщо певний національний стандарт не повною мірою задовольняє вимогам технічного регламенту, на охоплення яких спрямований цей стандарт, відповідний державний орган за результатами консультацій з національним органом стандартизації може включити такий стандарт до переліку національних стандартів для цілей застосування відповідного технічного регламенту з обмеженням та з одночасним зазначенням у переліку змісту цього обмеження в застосуванні зазначеного стандарту чи його окремих положень.
 
246. У разі потреби відповідні державні органи звертаються до національного органу стандартизації щодо необхідності забезпечення перевірки та перегляду тих стандартів, які містяться в переліках національних стандартів і не повною мірою задовольняють вимогам технічних регламентів, на охоплення яких вони спрямовані, з урахуванням вимог частини четвертої цієї статті.
 
247. 3. У разі включення до переліку національних стандартів для цілей застосування технічного регламенту нового стандарту на заміну стандарту, який раніше було включено до цього переліку, може бути передбачено, що на період до припинення надання презумпції відповідності внаслідок застосування заміненого стандарту презумпція відповідності надається внаслідок застосування як нового, так і заміненого національного стандарту.
 
248. 4. У разі якщо технічний регламент розроблено на основі акта законодавства Європейського Союзу, яким передбачене застосування гармонізованих європейських стандартів, до переліку національних стандартів для цілей застосування зазначеного технічного регламенту включаються лише національні стандарти, що є ідентичними відповідним гармонізованим європейським стандартам.
 
249. У цьому випадку перелік національних стандартів для цілей застосування технічного регламенту формується на основі переліку назв та позначень гармонізованих європейських стандартів у рамках реалізації відповідного акта законодавства Європейського Союзу, що опублікований в «Офіційному віснику Європейського Союзу», з урахуванням відомостей про періоди надання презумпції відповідності внаслідок застосування відповідних гармонізованих європейських стандартів та обмеження в застосуванні цих стандартів чи їх окремих положень.
 
250. 5. Перелік національних стандартів для цілей застосування технічного регламенту затверджується вперше до набрання чинності відповідним технічним регламентом, а після цього оновлюється в разі потреби шляхом його затвердження.
 
251. У разі якщо до набрання чинності технічним регламентом, розробленим на основі акта законодавства Європейського Союзу, в «Офіційному віснику Європейського Союзу» не опубліковано перелік назв та позначень гармонізованих європейських стандартів у рамках реалізації відповідного акта законодавства Європейського Союзу, перелік національних стандартів для цілей застосування зазначеного технічного регламенту затверджується вперше після опублікування переліку назв та позначень гармонізованих європейських стандартів.
 
252. 6. Переліки національних стандартів для цілей застосування технічних регламентів не пізніше п’яти робочих днів з дня їх затвердження розміщуються на офіційних веб-сайтах відповідних державних органів, а у випадках, визначених у частині третій статті 8 цього Закону, – також на офіційних веб-сайтах міністерств, що затвердили відповідні переліки національних стандартів.»;
 
253. 10) статтю 12 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
254. «4. Крім особливостей, визначених у цій статті, в технічних регламентах чи нормативно-правових актах, якими їх затверджено, можуть бути встановлені також інші особливості перехідних періодів застосування технічних регламентів, зокрема щодо чинності документів про відповідність, виданих органами з оцінки відповідності згідно з технічними регламентами, що були чинними раніше.»;
 
255. 11) у статті 13:
 
256. у частині першій слово «затверджують» замінити словом «розробляють», а слова «, що були ними розроблені та/або прийняті,» виключити;
 
257. у частині другій слова «відповідних центральних органів виконавчої влади, що їх затвердили» замінити словами і цифрою «відповідних державних органів, а у випадках, визначених у частині третій статті 8 цього Закону, – також на офіційних веб-сайтах міністерств, що затвердили відповідні методичні рекомендації»;
 
258. 12) у частині четвертій статті 14:
 
259. в абзаці першому слова «відповідними центральними органами виконавчої влади» виключити;
 
260. перше речення абзацу другого після слів «Модулі оцінки відповідності» доповнити словами «, затверджені Кабінетом Міністрів України,»;
 
261. 13) частину другу статті 16 доповнити словами «, про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»;
 
262. 14) у частині другій статті 18:
 
263. у другому реченні слова «в установленому порядку» замінити словами і цифрами «не пізніше 30 днів з дня одержання зазначеного обґрунтування»;
 
264. доповнити абзацом другим такого змісту:
 
265. «У разі якщо у висновку центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічного регулювання, встановлено відсутність невідкладних обставин, відповідний проект технічного регламенту чи процедури оцінки відповідності не вважається таким, що розроблений за невідкладних обставин, і підлягає оприлюдненню та обговоренню в порядку, визначеному статтею 17 цього Закону.»;
 
266. 15) у частині другій статті 19 слова «відповідно до нових вимог» замінити словами «у відповідність із новими вимогами»;
 
267. 16) в абзаці першому частини першої статті 20 слова «, які вони розробили та/або прийняли,» виключити;
 
268. 17) у статті 22:
 
269. в абзаці другому частини третьої слово «визначеними» замінити словом «визначених»;
 
270. у частині четвертій слова «Відповідні центральні органи виконавчої влади» замінити словами «Центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування та юридичні особи публічного права»;
 
271. 18) у статті 23:
 
272. назву після слова «Систематизація» доповнити словами «та оприлюднення»;
 
273. у частині другій слова «висновки, зроблені» замінити словами «залишення відповідних технічних регламентів без змін»;
 
274. у частині третій:
 
275. в абзаці першому слова «постійно оновлює» замінити словами «оновлює в разі потреби»;
 
276. абзац другий викласти в такій редакції:
 
277. «перелік національних стандартів для цілей застосування технічного регламенту (в разі його затвердження);»;
 
278. 19) частину другу статті 24 після слова «включаючи» доповнити словом «калібрування,»;
 
279. 20) у статті 25:
 
280. абзац другий частини другої викласти в такій редакції:
 
281. «Як виняток з положень абзацу першого цієї частини, частин першої та сьомої статті 28 і частин першої та третьої статті 30 цього Закону, технічним регламентом, розробленим на основі акта законодавства Європейського Союзу, може бути передбачено, що інші, ніж суб’єкти господарювання чи органи з оцінки відповідності, особи також повинні застосовувати процедури оцінки відповідності вимогам зазначеного технічного регламенту, складати декларацію про відповідність та наносити знак відповідності технічним регламентам у таких самих випадках, які визначені в цьому акті законодавства Європейського Союзу.»;
 
282. у частині третій слово «ним» замінити словами «у ньому», а слово «такої» – словом «відповідної»;
 
283. доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
284. «4. Перед введенням продукції в обіг імпортери повинні пересвідчитися в тому, що виробник провів відповідну процедуру оцінки відповідності та виконав інші вимоги, визначені у відповідному технічному регламенті.».
 
285. У зв'язку з цим частини четверту та п'яту вважати відповідно частинами п'ятою та шостою;
 
286. у частині п'ятій:
 
287. абзац другий викласти в такій редакції:
 
288. «призначені органи;»;
 
289. в абзаці третьому слова «виконання визначених завдань з оцінки відповідності технології» замінити словами «затвердження технологічних процесів»;
 
290. абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
291. «акредитовані внутрішні органи з оцінки відповідності виробників – для проведення випробувань та/або перевірок продукції згідно з деякими процедурами оцінки відповідності, якими для виробника передбачено вибір щодо залучення його акредитованого внутрішнього органу з оцінки відповідності чи призначеного органу.»;
 
292. частину шосту після слів «вимог щодо залучення» доповнити словом «лише»;
 
293. 21) у статті 26:
 
294. частину першу викласти в такій редакції:
 
295. «1. Статус визнаної незалежної організації надається шляхом видачі органом, що призначає, свідоцтва про призначення визнаної незалежної організації для затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском.»;
 
296. у частині другій:
 
297. в абзаці першому слова «на здійснення оцінки відповідності технології» замінити словами «для затвердження ними технологічних процесів», а слово «яке» – словом «що»;
 
298. абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
299. «не менш ніж половина їх штатного персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, має досвід виконання робіт із затвердження (атестації) технологічних процесів виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, у межах сфери призначення протягом останніх трьох років;»;
 
300. в абзаці п’ятому слово «обов’язкового» виключити;
 
301. у частині п’ятій слова і цифру «пунктів 6 і» замінити словом «пункту»;
 
302. 22) статтю 27 викласти в такій редакції:
 
303. «Стаття 27. Акредитовані внутрішні органи з оцінки відповідності виробників
 
304. 1. Акредитований внутрішній орган з оцінки відповідності виробника може бути використаний для проведення випробувань та/або перевірок для суб’єкта господарювання – юридичної особи, частиною якого є цей орган з оцінки відповідності, з метою виконання окремих процедур оцінки відповідності, визначених у відповідних технічних регламентах. Такий орган з оцінки відповідності повинен бути окремою та відмінною частиною зазначеного суб’єкта господарювання і не повинен брати участі у проектуванні, виробництві, постачанні, монтажі, використанні або обслуговуванні продукції, яку він оцінює.
 
305. 2. Акредитований внутрішній орган з оцінки відповідності виробника повинен відповідати таким вимогам:
 
306. орган з оцінки відповідності повинен бути акредитованим національним органом України з акредитації, а в разі якщо національний орган України з акредитації не здійснює акредитацію стосовно відповідних видів діяльності з оцінки відповідності, – національним органом з акредитації іншої держави, який є членом міжнародної або регіональної організації з акредитації;
 
307. орган з оцінки відповідності та його персонал повинні мати визначене місце в організаційній структурі та використовувати такі методи звітування в межах суб’єкта господарювання, частиною якого є зазначений орган з оцінки відповідності, які забезпечують їх неупередженість і демонструють цю неупередженість відповідному національному органу з акредитації;
 
308. орган з оцінки відповідності та його персонал не повинні бути відповідальними за проектування, виробництво, постачання, монтаж, експлуатацію або обслуговування продукції, яку вони оцінюють, та не повинні займатися будь-якою діяльністю, яка могла б суперечити незалежності їх суджень або їх доброчесності стосовно їх діяльності з оцінки відповідності;
 
309. орган з оцінки відповідності повинен надавати свої послуги виключно суб’єктові господарювання, частиною якого він є.
 
310. 3. Акредитований внутрішній орган з оцінки відповідності виробника не підлягає призначенню. Суб’єкт господарювання, частиною якого є акредитований внутрішній орган з оцінки відповідності, або національний орган України з акредитації повинні надавати органу, що призначає, за його запитом інформацію стосовно акредитації відповідного акредитованого внутрішнього органу з оцінки відповідності виробника.»;
 
311. 23) у статті 28:
 
312. у частині другій слова «які застосовуються до продукції та визначені» замінити словом «визначених»;
 
313. у частині сьомій слово «визначеним» замінити словом «установленим»;
 
314. 24) текст статті 29 викласти в такій редакції:
 
315. «1. У випадках, визначених у технічних регламентах, на продукцію та/або на інші об’єкти, що зазначені в таких технічних регламентах (табличку з технічними даними, пакування, супровідні документи тощо), повинен наноситися знак відповідності технічним регламентам.
 
316. Нанесенням знака відповідності технічним регламентам на продукцію вважається також нанесення цього знака на будь-який інший, ніж сама продукція, об’єкт згідно з правилами та умовами нанесення зазначеного знака.
 
317. 2. Форма та опис знака відповідності технічним регламентам установлюються Кабінетом Міністрів України.
 
318. Певними технічними регламентами може бути передбачено застосування знака відповідності технічним регламентам, що має іншу форму, ніж та, що встановлюється Кабінетом Міністрів України згідно з абзацом першим цієї частини. У цих випадках форма та/або опис знака відповідності технічним регламентам установлюється у відповідних технічних регламентах.
 
319. 3. Знак відповідності технічним регламентам застосовується згідно із загальними принципами маркування зазначеним знаком, установленими у статті 30 цього Закону (за винятком пересувного обладнання, що працює під тиском). У певних технічних регламентах можуть бути встановлені додаткові загальні принципи маркування знаком відповідності технічним регламентам.
 
320. Загальні принципи маркування знаком відповідності технічним регламентам для пересувного обладнання, що працює під тиском, установлюються у відповідному технічному регламенті.
 
321. 4. Знак відповідності технічним регламентам повинен наноситися згідно з правилами та умовами його нанесення, визначеними у відповідних технічних регламентах, а в разі якщо в певних технічних регламентах, якими передбачене нанесення зазначеного знака, такі правила та умови не визначені, – згідно з правилами та умовами нанесення знака відповідності технічним регламентам, визначеними Кабінетом Міністрів України.
 
322. 5. У разі якщо це передбачено технічними регламентами, знак відповідності технічним регламентам супроводжується ідентифікаційним номером залученого призначеного органу, а також іншим маркуванням та інформацією.
 
323. 6. У випадках, визначених у технічних регламентах щодо деяких категорій засобів вимірювальної техніки, маркуванням відповідності таких засобів вимогам зазначених технічних регламентів є знак відповідності технічним регламентам та додаткове метрологічне маркування, які повинні наноситися одночасно.»;
 
324. 25) у частинах третій та четвертій статті 30 слова «вимогам, які застосовуються до зазначеної продукції та визначені» замінити словами «застосовним вимогам, визначеним»;
 
325. 26) у статті 32:
 
326. у частині першій:
 
327. абзаци четвертий та п’ятий викласти в такій редакції:
 
328. «не менш ніж половина їх штатного персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, має досвід виконання робіт з оцінки відповідності продукції в межах сфери призначення протягом останніх трьох років;
 
329. мають у своїй структурі акредитовану випробувальну лабораторію або володіють більш ніж 50 відсотками статутного капіталу акредитованої випробувальної лабораторії, яка є юридичною особою (далі – власна акредитована випробувальна лабораторія), для проведення принаймні деяких видів випробувань усіх чи окремих видів (категорій, груп) продукції в межах сфери призначення згідно з відповідним технічним регламентом та уклали угоди з субпідрядниками або своїми дочірніми підприємствами щодо проведення видів випробувань продукції в межах сфери призначення згідно з відповідним технічним регламентом, які не проводяться їх власними акредитованими випробувальними лабораторіями (у разі якщо хоча б одна з процедур оцінки відповідності, стосовно яких органи з оцінки відповідності заявляють про свою компетентність, передбачає проведення випробувань продукції);»;
 
330. в абзаці шостому слово «обов’язкового» виключити;
 
331. доповнити частиною другою такого змісту:
 
332. «2. У разі якщо згідно з актом законодавства Європейського Союзу, на основі якого розробляється технічний регламент, до переліку вимог до нотифікованих органів належить будь-яка із загальних вимог до призначених органів, визначених у пункті 1 частини першої цієї статті, така вимога повинна включатися до переліку спеціальних вимог до призначених органів, визначених у відповідному технічному регламенті.»;
 
333. 27) у статті 33:
 
334. у частині першій слова «національні стандарти, що застосовуються,» замінити словами «застосовні національні стандарти»;
 
335. у частині другій:
 
336. в абзаці другому слова і цифри «, в порядку, встановленому частинами четвертою, п’ятою та абзацом другим частини шостої статті 11» замінити словами і цифрами «і визнаних незалежних організацій, у порядку, встановленому частиною третьою та абзацом другим частини четвертої статті 11-2»;
 
337. абзац четвертий після слів «призначених органів» доповнити словами «і визнаних незалежних організацій»;
 
338. частину третю викласти в такій редакції:
 
339. «3. Відповідність органу з оцінки відповідності критеріям, установленим стандартами з переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності органів з оцінки відповідності спеціальним вимогам до призначених органів і визнаних незалежних організацій, може бути доведена виключно шляхом акредитації такого органу національним органом України з акредитації, а в разі якщо національний орган України з акредитації не здійснює акредитацію стосовно відповідних видів діяльності з оцінки відповідності, - національним органом з акредитації іншої держави, який є членом міжнародної або регіональної організації з акредитації.»;
 
340. 28) у статті 34:
 
341. частину першу викласти в такій редакції:
 
342. «1. У разі якщо призначений орган залучає до виконання конкретних робіт, пов’язаних з оцінкою відповідності, субпідрядника або своє дочірнє підприємство, він повинен забезпечити відповідність зазначеного субпідрядника чи дочірнього підприємства спеціальним вимогам до призначених органів та повідомити про його залучення органу, що призначає.»;
 
343. у частині другій слова «їх місцезнаходження» замінити словами «того, є вони резидентами чи нерезидентами України»;
 
344. доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
345. «5. Субпідрядники та дочірні підприємства, що є нерезидентами, повинні відповідати спеціальним вимогам до призначених органів у тій мірі, в якій такі вимоги можуть бути застосовані до нерезидентів. У разі необхідності в технічних регламентах зазначаються спеціальні вимоги, які не можуть бути застосовані до субпідрядників і дочірніх підприємств, що є нерезидентами, та вимоги, що замінюють такі спеціальні вимоги.»;
 
346. 29) статтю 35 викласти в такій редакції:
 
347. «Стаття 35. Видача або відмова у видачі свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності згідно з відповідним технічним регламентом, розширення сфери призначення
 
348. 1. Призначення здійснюється шляхом видачі органом, що призначає, свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності згідно з відповідним технічним регламентом (далі – свідоцтво про призначення).
 
349. 2. Претендент на призначення подає органу, що призначає, заяву на призначення згідно з формою, встановленою Кабінетом Міністрів України.
 
350. До заяви на призначення додаються:
 
351. 1) опис сфери призначення згідно з відповідним технічним регламентом, стосовно якої претендент на призначення заявляє про свою компетентність (у паперовій та електронній формі). Зазначений опис складається згідно з формою, встановленою Кабінетом Міністрів України, та підписується претендентом на призначення. В описі зазначаються:
 
352. види продукції із зазначенням категорій та/або груп продукції (якщо вони визначені в технічному регламенті) чи інших деталізованих визначень продукції;
 
353. процедури оцінки відповідності з посиланням на положення технічного регламенту чи додатки до нього, в яких визначені ці процедури;
 
354. додаткові відомості щодо сфери призначення, якщо це вимагається технічним регламентом;
 
355. 2) копія атестата про акредитацію, що засвідчує відповідність претендента на призначення спеціальним вимогам до призначених органів. Сфера акредитації претендента на призначення повинна охоплювати процедури оцінки відповідності та види продукції, стосовно яких він заявляє про свою компетентність;
 
356. 3) копія статуту (положення) відповідної юридичної особи, засвідчена претендентом на призначення;
 
357. 4) положення про орган з оцінки відповідності, затверджене претендентом на призначення;
 
358. 5) довідка про досвід виконання штатним персоналом, відповідальним за виконання завдань з оцінки відповідності, робіт з оцінки відповідності продукції в межах заявленої сфери призначення за останні три роки, підписана претендентом на призначення;
 
359. 6) відомості про кваліфікацію персоналу органу з оцінки відповідності, підписані претендентом на призначення;
 
360. 7) довідка про власні акредитовані випробувальні лабораторії претендента на призначення та види випробувань продукції, які проводяться ними в межах заявленої сфери призначення згідно з відповідним технічним регламентом, підписана претендентом на призначення, а в разі якщо власні акредитовані випробувальні лабораторії не проводять певних видів випробувань продукції в межах заявленої сфери призначення згідно з відповідним технічним регламентом, – також засвідчені претендентом на призначення копії угод, укладених ним з субпідрядниками або своїми дочірніми підприємствами для проведення цих видів випробувань (у разі якщо хоча б одна з процедур оцінки відповідності, стосовно яких претендент на призначення заявляє про свою компетентність, передбачає проведення випробувань продукції);
 
361. 8) копія договору страхування професійної відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам, засвідчена претендентом на призначення.
 
362. Заява на призначення може бути подана органу, що призначає, не пізніше ніж за шість місяців до дати втрати чинності відповідним технічним регламентом або набрання чинності змінами до відповідного технічного регламенту, згідно з якими виключаються вимоги щодо виконання призначеним органом певних завдань з оцінки відповідності згідно із зазначеним технічним регламентом щодо таких видів продукції та/або процедур оцінки відповідності, стосовно яких претендент на призначення заявляє про свою компетентність. У разі подання заяви на призначення з порушенням зазначеного строку вона залишається без розгляду, про що орган, що призначає, повідомляє претенденту на призначення у письмовій формі не пізніше 20 робочих днів з дня одержання заяви на призначення та документів, що додаються до неї.
 
363. 3. Орган, що призначає, протягом 20 робочих днів з дня одержання заяви на призначення та документів, що додаються до неї:
 
364. перевіряє комплектність пакета документів, поданого претендентом на призначення, і додержання ним установлених вимог до зазначених документів;
 
365. у разі подання претендентом на призначення неповного пакета документів, необхідних для призначення, або порушення ним установлених вимог до зазначених документів надсилає йому письмове повідомлення про відмову у видачі свідоцтва про призначення із зазначенням підстав для такої відмови;
 
366. у разі подання претендентом на призначення повного пакета документів, необхідних для призначення, що відповідають установленим вимогам до зазначених документів, надсилає копію цього пакета відповідному державному органу для проведення ним оцінювання претендента на призначення.
 
367. Відповідний державний орган протягом 35 робочих днів з дня одержання ним копії пакета документів, поданого претендентом на призначення, перевіряє достовірність відомостей у зазначених документах, проводить оцінювання претендента на призначення та за його результатами надає органу, що призначає, письмові пропозиції щодо призначення чи відмови у призначенні претендента на призначення.
 
368. 4. Орган, що призначає, не пізніше 80 робочих днів з дня одержання заяви на призначення та документів, що додаються до неї, за результатами аналізу пакета документів, поданого претендентом на призначення, та пропозицій відповідного державного органу приймає наказ про призначення та видає претенденту на призначення свідоцтво про призначення, а в разі відмови у видачі свідоцтва про призначення з інших підстав, ніж подання претендентом на призначення неповного пакета документів, необхідних для призначення, чи порушення ним установлених вимог до зазначених документів, – надсилає претенденту на призначення письмове повідомлення про відмову у видачі свідоцтва про призначення із зазначенням підстав для такої відмови.
 
369. 5. Орган, що призначає, присвоює призначеним органам ідентифікаційні номери.
 
370. Кожному призначеному органу присвоюється лише один ідентифікаційний номер незалежно від того, чи був цей орган призначений згідно з кількома технічними регламентами.
 
371. 6. У наказі та свідоцтві про призначення зазначаються:
 
372. 1) найменування та місцезнаходження призначеного органу, його ідентифікаційний код з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
 
373. 2) ідентифікаційний номер призначеного органу;
 
374. 3) назва технічного регламенту, згідно з яким призначено орган з оцінки відповідності;
 
375. 4) сфера призначення згідно з відповідним технічним регламентом:
 
376. види продукції із зазначенням категорій та/або груп продукції (якщо вони визначені в технічному регламенті) чи інших деталізованих визначень продукції;
 
377. процедури оцінки відповідності з посиланням на положення технічного регламенту чи додатки до нього, в яких визначені ці процедури;
 
378. додаткові відомості щодо сфери призначення, якщо це вимагається технічним регламентом.
 
379. 7. Свідоцтво про призначення видається на необмежений строк.
 
380. 8. Підставами для відмови у видачі свідоцтва про призначення є:
 
381. подання претендентом на призначення неповного пакета документів, необхідних для призначення;
 
382. порушення претендентом на призначення установлених вимог до поданих ним документів, необхідних для призначення, включаючи неповноту відомостей у цих документах;
 
383. відсутність у відповідному технічному регламенті завдань з оцінки відповідності, які виконуються призначеними органами, у тому числі щодо таких видів продукції та/або процедур оцінки відповідності, стосовно яких претендент на призначення заявляє про свою компетентність;
 
384. виявлення в документах, поданих претендентом на призначення, недостовірних відомостей;
 
385. невідповідність претендента на призначення вимогам до призначених органів.
 
386. Орган, що призначає, повідомляє відповідному державному органу та національному органу України з акредитації про відмову у видачі свідоцтва про призначення з наданням копії письмового повідомлення про таку відмову не пізніше п’яти робочих днів з дня надсилання зазначеного повідомлення претенденту на призначення.
 
387. У разі усунення претендентом на призначення в місячний строк з моменту, коли він дізнався або мав дізнатися про відмову у видачі свідоцтва про призначення, причин, що стали підставою для такої відмови, не допускається відмова з причин, раніше не зазначених у письмовому повідомленні претенденту на призначення (за винятком неусунення чи усунення не в повному обсязі причин, що стали підставою для попередньої відмови). У випадку порушення встановленого строку для усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі свідоцтва про призначення, видача свідоцтва про призначення здійснюється в порядку та строки, встановлені частинами другою – четвертою цієї статті.
 
388. У разі коли підставою для відмови у видачі свідоцтва про призначення є виявлення в документах, поданих претендентом на призначення, недостовірних відомостей, заява на призначення може бути повторно подана не раніше ніж через рік з дня надсилання йому письмового повідомлення про відмову у видачі свідоцтва про призначення. У разі подання заяви на призначення з порушенням зазначеного строку вона залишається без розгляду, про що орган, що призначає, повідомляє претенденту на призначення у письмовій формі не пізніше 20 робочих днів з дня одержання заяви на призначення та документів, що додаються до неї.
 
389. 9. Розширення сфери призначення згідно з технічним регламентом, стосовно якого орган з оцінки відповідності було призначено раніше, здійснюється в порядку та строки, встановлені цією статтею для видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення, з урахуванням таких особливостей:
 
390. призначений орган подає органу, що призначає, заяву про розширення сфери призначення згідно з формою, встановленою Кабінетом Міністрів України;
 
391. в описі сфери призначення згідно з відповідним технічним регламентом повинна бути охоплена вся сфера призначення з урахуванням її заявленого розширення;
 
392. документи, що визначені в пунктах 5, 6 та 7 частини другої цієї статті, повинні стосуватися лише розширення сфери призначення;
 
393. орган, що призначає, приймає наказ про розширення сфери призначення та видає призначеному органу свідоцтво про призначення із внесеними змінами, що пов’язані з розширенням сфери призначення.
 
394. 10. Призначені органи повинні посилатися на призначення тільки стосовно видів продукції та/або процедур оцінки відповідності в межах своєї сфери призначення.»;
 
395. 30) статтю 36 виключити;
 
396. 31) статтю 37 викласти в такій редакції:
 
397. «Стаття 37. Призупинення і поновлення дії свідоцтва про призначення, скорочення сфери призначення та анулювання свідоцтва про призначення
 
398. 1. У разі якщо за результатами планової або позапланової перевірки призначеного органу встановлено факт або підтверджено раніше одержану інформацію про те, що цей призначений орган вже не відповідає вимогам до призначених органів або не виконує своїх обов’язків, орган, що призначає, звертається до адміністративного суду з позовом про застосування заходу реагування у виді:
 
399. 1) призупинення дії свідоцтва про призначення в межах усієї сфери призначення чи в частині, що стосується деяких видів продукції та/або процедур оцінки відповідності в межах сфери призначення, – якщо наявна можливість усунення призначеним органом виявленої невідповідності чи забезпечення виконання ним своїх обов’язків;
 
400. 2) скорочення сфери призначення – якщо виявлений факт невідповідності чи невиконання обов’язків стосується деяких видів продукції та/або процедур оцінки відповідності в межах сфери призначення та відсутня можливість усунення призначеним органом виявленої невідповідності чи забезпечення виконання ним своїх обов’язків;
 
401. 3) анулювання свідоцтва про призначення – якщо виявлений факт невідповідності чи невиконання обов’язків стосується всієї сфери призначення та відсутня можливість усунення призначеним органом виявленої невідповідності чи забезпечення виконання ним своїх обов’язків.
 
402. 2. Орган, що призначає, крім підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої цієї статті, також звертається до адміністративного суду з позовом про застосування заходу реагування у виді анулювання свідоцтва про призначення за наявності хоча б однієї з таких підстав:
 
403. 1) встановлення факту надання призначеним органом у заяві на призначення чи розширення сфери призначення та документах, що додаються до неї, недостовірних відомостей, про що посадовою особою органу, що призначає, складається відповідний акт;
 
404. 2) створення призначеним органом перешкод для проведення його планової або позапланової перевірки, задокументоване в акті, що складається посадовими особами, які проводять відповідну перевірку;
 
405. 3) встановлення факту здійснення призначеним органом діяльності з оцінки відповідності стосовно всієї сфери призначення чи деяких видів продукції та/або процедур оцінки відповідності в межах сфери призначення, щодо якої (яких) згідно з пунктом 1 частини першої чи частиною третьою цієї статті було призупинено дію свідоцтва про призначення, про що посадовою особою органу, що призначає, складається відповідний акт.
 
406. 3. Орган, що призначає, призупиняє дію свідоцтва про призначення в межах усієї сфери призначення чи в частині, що стосується деяких видів продукції та/або процедур оцінки відповідності в межах сфери призначення, скорочує сферу призначення або анулює свідоцтво про призначення в разі:
 
407. 1) звернення призначеного органу з відповідною заявою згідно з формою, встановленою Кабінетом Міністрів України;
 
408. 2) надання національним органом України з акредитації копії рішення відповідно про тимчасове зупинення дії атестата про акредитацію, обмеження сфери акредитації чи скасування атестата про акредитацію відповідного призначеного органу.
 
409. 4. Орган, що призначає, поновлює дію свідоцтва про призначення в межах усієї сфери призначення чи в частині, що стосується деяких видів продукції та/або процедур оцінки відповідності в межах сфери призначення, в разі:
 
410. 1) встановлення за результатами позапланової перевірки за заявою призначеного органу факту його відповідності вимогам до призначених органів або виконання ним своїх обов’язків стосовно всієї сфери призначення чи деяких видів продукції та/або процедур оцінки відповідності в межах сфери призначення, щодо якої (яких) згідно з пунктом 1 частини третьої цієї статті було призупинено дію свідоцтва про призначення;
 
411. 2) надання національним органом України з акредитації копії рішення про поновлення дії атестата про акредитацію відповідного призначеного органу.
 
412. 5. Крім підстав, передбачених частиною третьою цієї статті, орган, що призначає, скорочує сферу призначення також у разі набрання чинності змінами до технічного регламенту, згідно з якими виключаються вимоги щодо виконання призначеними органами певних завдань з оцінки відповідності згідно із зазначеним технічним регламентом стосовно деяких видів продукції та/або процедур оцінки відповідності в межах сфери призначення такого призначеного органу.
 
413. 6. Крім підстав, передбачених частиною третьою цієї статті, орган, що призначає, анулює свідоцтво про призначення також у разі:
 
414. 1) закінчення строку дії атестата про акредитацію, якщо не пізніше шести місяців з дня закінчення строку його дії призначений орган не надасть органу, що призначає, копію нового атестата про акредитацію;
 
415. 2) припинення призначеного органу шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації;
 
416. 3) набрання чинності змінами до технічного регламенту, згідно з якими виключаються вимоги щодо виконання призначеними органами певних завдань з оцінки відповідності згідно із зазначеним технічним регламентом стосовно всієї сфери призначення такого призначеного органу;
 
417. 4) втрати чинності технічним регламентом, згідно з яким орган з оцінки відповідності був призначений.
 
418. 7. Орган, що призначає, приймає наказ про призупинення, поновлення дії свідоцтва про призначення, скорочення сфери призначення та анулювання свідоцтва про призначення не пізніше 30 робочих днів з дня складання відповідного акта, одержання заяви призначеного органу, копії рішення про тимчасове зупинення і поновлення дії атестата про акредитацію, обмеження сфери акредитації та скасування атестата про акредитацію та не пізніше 90 робочих днів з дня набрання чинності змінами до технічного регламенту, зазначеними в частині п'ятій та пункті 3 частини шостої цієї статті, або втрати чинності технічним регламентом, згідно з яким орган з оцінки відповідності був призначений.
 
419. У разі набрання законної сили відповідним судовим рішенням орган, що призначає, приймає наказ про призупинення дії свідоцтва про призначення або про анулювання свідоцтва про призначення або про скорочення сфери призначення у строк, передбачений законом для виконання судових рішень. Свідоцтво про призначення вважається анульованим, його дія – призупиненою, а сфера призначення – скороченою з дати набрання законної сили відповідним рішенням адміністративного суду.
 
420. Одночасно з прийняттям наказу про скорочення сфери призначення орган, що призначає, видає призначеному органу свідоцтво про призначення із внесеними змінами, що пов’язані із скороченням сфери призначення.
 
421. 8. Національний орган України з акредитації повідомляє органу, що призначає, про обмеження сфери акредитації, тимчасове зупинення чи поновлення дії або скасування атестата про акредитацію призначеного органу з наданням копій зазначених рішень не пізніше наступного робочого дня з дня їх прийняття.»;
 
422. 32) доповнити статтею 37-1 такого змісту:
 
423. «Стаття 37-1. Правові наслідки скорочення сфери призначення, призупинення дії та анулювання свідоцтва про призначення
 
424. 1. У разі скорочення сфери призначення, призупинення дії або анулювання свідоцтва про призначення відповідні призначені органи повинні припинити виконання завдань з оцінки відповідності та посилання у своїй документації і рекламі на призначення в межах всієї сфери призначення чи її частини, щодо якої було ухвалено судове рішення або прийнято наказ про скорочення сфери призначення, призупинення дії або анулювання свідоцтва про призначення.
 
425. 2. Орган, що призначає, вживає відповідних заходів для того, щоб комплекти документації, пов’язаної з виконанням призначеним органом завдань з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів в межах всієї сфери призначення чи її частини, щодо якої було ухвалено судове рішення або прийнято наказ про скорочення сфери призначення, призупинення дії або анулювання свідоцтва про призначення, в подальшому опрацьовувалися іншим призначеним органом або зберігалися для надання їх на запити органу, що призначає, та органів державного ринкового нагляду.
 
426. Порядок передачі та зберігання комплектів документації, пов’язаної з виконанням призначеними органами завдань з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, у разі скорочення сфери призначення, призупинення дії або анулювання свідоцтва про призначення встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічного регулювання.
 
427. 3. У разі скорочення сфери призначення, призупинення дії або анулювання свідоцтва про призначення документи про відповідність, видані відповідними призначеними органами, залишаються чинними, якщо інше не передбачено законодавством.»;
 
428. 33) у статті 38:
 
429. у частині першій:
 
430. в абзаці другому слова «запобігання виникненню» замінити словом «відсутність»;
 
431. після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
432. «не пропонувати і не здійснювати жодної діяльності, яку здійснюють органи з оцінки відповідності, та не надавати послуг з консультування на комерційній чи конкурентній основі;».
 
433. У зв’язку з цим абзаци п’ятий та шостий вважати відповідно абзацами шостим та сьомим;
 
434. частину другу викласти в такій редакції:
 
435. «2. Моніторинг призначених органів здійснюється шляхом:
 
436. аналізу інформації, яка надається органу, що призначає, призначеними органами відповідно до частин першої і четвертої статті 34, частин першої і третьої статті 42 цього Закону;
 
437. аналізу інформації, одержаної органом, що призначає, яка свідчить про невідповідність призначених органів вимогам до призначених органів або невиконання ними своїх обов’язків;
 
438. проведення планових та позапланових перевірок призначених органів згідно із Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».»;
 
439. частину третю доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
 
440. «Посадові особи органу, що призначає, та відповідних державних органів, які здійснюють оцінювання претендентів на призначення або моніторинг призначених органів, зобов’язані не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з проведенням оцінювання або моніторингу, та не використовувати таку інформацію в особистих інтересах або в інтересах третіх осіб.»;
 
441. частину четверту викласти в такій редакції:
 
442. «4. До здійснення оцінювання претендентів на призначення та моніторингу призначених органів можуть бути залучені фахівці (аудитори, експерти) з досвідом виконання робіт з оцінки відповідності та/або акредитації органів з оцінки відповідності у сферах призначення, що підлягають оцінюванню або моніторингу.
 
443. Фахівці не можуть бути залучені до здійснення оцінювання чи моніторингу в разі, якщо вони перебували або перебувають у службовій чи іншій залежності від претендента на призначення або призначеного органу, який підлягає відповідно оцінюванню чи моніторингу, або за наявності інших обставин, що викликають сумнів у неупередженості таких фахівців, а також у разі, якщо вони брали участь у виконанні робіт з акредитації відповідного претендента на призначення чи призначеного органу.
 
444. Залучені фахівці користуються правами та виконують обов’язки, що встановлені в абзацах другому, третьому та п’ятому частини третьої цієї статті.»;
 
445. 34) у статті 39:
 
446. частину першу виключити;
 
447. частини другу, третю та п’яту викласти в такій редакції:
 
448. «2. Принцип мовчазної згоди до порядку призначення не застосовується.
 
449. 3. Видача свідоцтва про призначення, розширення та скорочення сфери призначення, призупинення і поновлення дії та анулювання свідоцтва про призначення здійснюються на безоплатній основі.»;
 
450. «5. Порядок видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення, розширення та скорочення сфери призначення, призупинення і поновлення дії та анулювання свідоцтва про призначення встановлюється Кабінетом Міністрів України.»;
 
451. 35) статтю 40 викласти в такій редакції:
 
452. «Стаття 40. Систематизація та оприлюднення відомостей про призначені органи
 
453. 1. Відомості про призначені органи вносяться до реєстру призначених органів і визнаних незалежних організацій.
 
454. 2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання, розміщує на своєму офіційному веб-сайті та оновлює в разі потреби переліки призначених органів стосовно кожного технічного регламенту, яким передбачене застосування процедур оцінки відповідності із залученням призначених органів.
 
455. 3. У переліках призначених органів зазначаються їх найменування, місцезнаходження, ідентифікаційні коди з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, контактні дані (номер телефону, факсу, адреса електронної поштової скриньки, веб-сайту – за наявності), присвоєні їм ідентифікаційні номери призначених органів, сфери їх призначення, дати прийняття і номери наказів про призначення, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дії свідоцтва про призначення, дати прийняття, дати набрання законної сили і номери судових рішень про призупинення дії свідоцтва про призначення або скорочення сфери призначення, а в разі необхідності – також інші відомості з реєстру призначених органів і визнаних незалежних організацій, які не віднесено до інформації з обмеженим доступом.
 
456. 4. Первинні та змінені відомості про сферу призначення призначеного органу вносяться до переліку призначених органів стосовно відповідного технічного регламенту не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття наказу про призначення такого органу, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дії свідоцтва про призначення, набрання законної сили судовим рішенням про призупинення дії свідоцтва про призначення або скорочення сфери призначення.
 
457. Не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття наказу про анулювання свідоцтва про призначення відомості про такий призначений орган підлягають виключенню з переліку призначених органів стосовно відповідного технічного регламенту.»;
 
458. 36) у статті 41:
 
459. у частині другій:
 
460. у другому реченні абзацу першого слово «підприємства» замінити словами «суб’єкта господарювання», а слово «воно» – словом «він»;
 
461. в абзаці другому слово «При» замінити словами «Водночас при»;
 
462. у частині третій слова «, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції, пов’язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об’єктів вимогам технічного регламенту, чи» замінити словами «для цілей застосування технічного регламенту чи інших»;
 
463. у частині п’ятій слова «обмежити сферу, призупинити або скасувати будь-які документи про відповідність» замінити словами «установити обмеження щодо будь-яких документів про відповідність, призупинити або скасувати їх»;
 
464. 37) у статті 42:
 
465. абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
 
466. «будь-які відмови у видачі документів про відповідність у межах сфери їх призначення, установлення обмежень щодо них, їх призупинення або скасування;»;
 
467. частину четверту після слів «Інформація, зазначена в» доповнити словами і цифрами «частині четвертій статті 34 цього Закону і»;
 
468. у частині п’ятій:
 
469. в абзаці першому слова «відповідних баз даних» замінити словами «бази даних, одержаних від призначених органів і визнаних незалежних організацій»;
 
470. абзац другий викласти в такій редакції:
 
471. «Порядок формування та ведення бази даних, одержаних органом, що призначає, від призначених органів і визнаних незалежних організацій, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічного регулювання.»;
 
472. 38) доповнити статтею 42-1 такого змісту:
 
473. «Стаття 42-1. Професійна таємниця призначених органів
 
474. 1. Професійною таємницею призначених органів є інформація, яка визначена як конфіденційна згідно з положеннями відповідних стандартів з переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності органів з оцінки відповідності спеціальним вимогам до призначених органів і визнаних незалежних організацій, та була одержана призначеними органами, залученими ними субпідрядниками або дочірніми підприємствами чи їх персоналом під час виконання завдань з оцінки відповідності згідно з відповідними технічними регламентами.
 
475. 2. Призначені органи, залучені ними субпідрядники, дочірні підприємства та їх персонал зобов’язані не розголошувати інформацію, що становить предмет професійної таємниці призначених органів або комерційної таємниці замовників робіт з оцінки відповідності, крім випадків, коли законодавством передбачене надання цієї інформації державним органам, та не використовувати таку інформацію у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.»;
 
476. 39) у статті 43:
 
477. у частині першій слова «надає об’єкт» замінити словами «замовляє роботи з»;
 
478. частину третю доповнити абзацами другим та третім такого змісту:
 
479. «У разі повного або часткового підтримання апеляції апеляційна комісія приймає відповідне рішення, в якому рекомендує призначеному органу скасувати чи змінити його рішення, прийняте за результатами розгляду апеляції цим органом.
 
480. Член апеляційної комісії не може брати участі в розгляді апеляції в разі, якщо він перебував або перебуває у службовій чи іншій залежності від осіб, які є сторонами апеляції, або за наявності інших обставин, що викликають сумнів у неупередженості такого члена.»;
 
481. частину п’яту виключити;
 
482. 40) у статті 44:
 
483. у частині першій слова «впроваджуються та належним чином функціонують» замінити словом «забезпечується»;
 
484. частину другу доповнити абзацом другим такого змісту:
 
485. «Участю в діяльності секторальних (міжсекторальних) груп призначених органів вважається також забезпечення призначеними органами інформованості свого персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, про таку діяльність та застосування ними документів, визначених у частині четвертій цієї статті, як загальних настанов.»;
 
486. частину третю доповнити абзацами другим та третім такого змісту:
 
487. «Секторальні (міжсекторальні) групи призначених органів є формою співробітництва відповідних призначених органів та не мають статусу юридичної особи і не є консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами центральних органів виконавчої влади.
 
488. Типове положення про секторальну (міжсекторальну) групу призначених органів затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічного регулювання.»;
 
489. доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
490. «5. Організаційне забезпечення діяльності секторальних (міжсекторальних) груп призначених органів здійснюють їх технічні секретаріати, функції яких покладаються органом, що призначає, на призначені органи, які офіційно висловили згоду та підтвердили власну спроможність виконувати зазначені функції.»;
 
491. 41) у статті 45:
 
492. у частині першій слова «приймаються і визнаються» замінити словами «визнаються і приймаються»;
 
493. частину другу викласти в такій редакції:
 
494. «2. Результати оцінки відповідності (протоколи випробувань, документи про відповідність тощо) вимогам технічних регламентів, проведеної в інших державах, визнаються і приймаються в Україні відповідно до положень міжнародних договорів України про взаємне визнання результатів оцінки відповідності, укладених з відповідними іншими державами.»;
 
495. у частині третій:
 
496. в абзаці першому слова «результати оцінки відповідності» замінити словами «і приймати результати оцінки відповідності (протоколи випробувань, документи про відповідність тощо)»;
 
497. в абзаці третьому слова «документа про відповідність, виданого» замінити словами «результатів оцінки відповідності (протоколів випробувань, документів про відповідність тощо), проведеної»;
 
498. у частині четвертій слова «Документи про відповідність, видані за результатами добровільної оцінки відповідності, визнаються» замінити словами «Результати добровільної оцінки відповідності (протоколи випробувань, документи про відповідність тощо) визнаються і приймаються»;
 
499. 42) у розділі Х «Прикінцеві та перехідні положення»:
 
500. пункт 1 доповнити абзацом сьомим такого змісту:
 
501. «абзацу п’ятого частини першої статті 7, абзацу п’ятого частини другої статті 20, частин першої та другої статті 23, частини першої статті 40, абзацу першого частини п’ятої статті 42 цього Закону, які набирають чинності через п'ять років з дня опублікування цього Закону.»;
 
502. у пункті 4 слова «з метою визначення категорій хімічних речовин і сумішей (препаратів)» виключити, а слова «, назв та джерел опублікування» замінити словами «і назв»;
 
503. в абзаці другому пункту 5 слова «розроблені та/або прийняті ними технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» замінити словами «технічні регламенти та процедури оцінки відповідності, прийняті до набрання чинності цим Законом,»;
 
504. пункт 6 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
505. «Сертифікати відповідності продукції та послуг, сертифікати на систему управління і персонал та свідоцтва про визнання відповідності, видані в державній системі сертифікації, є чинними до закінчення терміну їх дії, але не пізніше 1 січня 2019 р., якщо інше не передбачено технічними регламентами, дія яких поширюється на відповідну продукцію.»;
 
506. доповнити пунктом 6-1 такого змісту:
 
507. «6-1. Цей Закон не встановлює обмежень щодо чинності декларацій про відповідність та технічної документації, що були складені до набрання ним чинності.
 
508. У разі якщо на момент набрання чинності цим Законом діють вимоги технічних регламентів щодо складення єдиної декларації про відповідність, додержанням цих вимог вважається також формування досьє відповідно до абзацу другого частини четвертої статті 28 цього Закону.
 
509. пункт 7 виключити;
 
510. пункт 8 викласти в такій редакції:
 
511. «8. Накази про призначення органів з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів, що були прийняті до набрання чинності цим Законом, втрачають чинність через три роки з дня набрання чинності цим Законом, крім випадків втрати ними чинності раніше цього терміну.»;
 
512. доповнити пунктами 8-1 – 8-8 такого змісту:
 
513. «8-1. До призначених органів, які були призначені до набрання чинності цим Законом на підставі наказів про призначення органів з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів, застосовуються положення статей 33 – 44 цього Закону з урахуванням вимог пунктів 8-2 – 8-8 цього розділу.
 
514. 8-2. Розширення або скорочення сфери призначення призначених органів, які були призначені до набрання чинності цим Законом на підставі наказів про призначення органів з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів, не здійснюється.
 
515. У разі коли зазначені призначені органи мають намір розширити або скоротити сферу призначення, вони повинні звернутися до органу, що призначає, із заявою на призначення з урахуванням заявленого розширення або скорочення сфери призначення. Видача зазначеним призначеним органам свідоцтва про призначення або відмова в його видачі здійснюється в порядку та строки, встановлені статтею 35 цього Закону для видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення.
 
516. 8-3. У разі якщо за результатами планової або позапланової перевірки призначеного органу, який було призначено до набрання чинності цим Законом на підставі наказу про призначення на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам відповідного технічного регламенту, встановлено факт або підтверджено раніше одержану інформацію про те, що цей призначений орган вже не відповідає вимогам до призначених органів або не виконує своїх обов’язків, орган, що призначає, звертається до адміністративного суду з позовом про застосування заходу реагування у виді визнання нечинним наказу про призначення повністю або в частині призначення згідно з відповідним технічним регламентом.
 
517. 8-4. Орган, що призначає, призупиняє дію прийнятого до набрання чинності цим Законом наказу про призначення органу з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам відповідного технічного регламенту (повністю або в частині призначення згідно з відповідним технічним регламентом) у разі:
 
518. 1) звернення призначеного органу з відповідною заявою згідно з формою, встановленою Кабінетом Міністрів України;
 
519. 2) надання національним органом України з акредитації копії рішення про тимчасове зупинення дії атестата про акредитацію відповідного призначеного органу.
 
520. 8-5. Орган, що призначає, поновлює дію прийнятого до набрання чинності цим Законом наказу про призначення органу з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам відповідного технічного регламенту (повністю або в частині призначення згідно з відповідним технічним регламентом) у разі:
 
521. 1) встановлення за результатами позапланової перевірки, проведеної за заявою призначеного органу, факту його відповідності вимогам до призначених органів або виконання ним своїх обов’язків, якщо дію наказу про призначення було призупинено згідно з підпунктом 1 пункту 8-4 цього розділу;
 
522. 2) надання національним органом України з акредитації копії рішення про поновлення дії атестата про акредитацію відповідного призначеного органу.
 
523. 8-6. Орган, що призначає, визнає таким, що втратив чинність, прийнятий до набрання чинності цим Законом наказ про призначення органу з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам відповідного технічного регламенту (повністю або в частині призначення згідно з відповідним технічним регламентом) у разі:
 
524. 1) звернення призначеного органу з відповідною заявою згідно з формою, встановленою Кабінетом Міністрів України;
 
525. 2) надання національним органом України з акредитації копії рішення про обмеження сфери акредитації чи скасування атестата про акредитацію відповідного призначеного органу;
 
526. 3) закінчення строку дії атестата про акредитацію, якщо не пізніше шести місяців з дня закінчення строку його дії призначений орган не надасть органу, що призначає, копію нового атестата про акредитацію;
 
527. 4) припинення призначеного органу шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації;
 
528. 5) набрання чинності змінами до технічного регламенту, згідно з якими виключаються вимоги щодо виконання призначеними органами певних завдань з оцінки відповідності згідно із зазначеним технічним регламентом;
 
529. 6) втрати чинності технічним регламентом, згідно з яким орган з оцінки відповідності був призначений;
 
530. 7) видачі свідоцтва про призначення згідно з відповідним технічним регламентом.
 
531. 8-7. Орган, що призначає, звертається до адміністративного суду з позовом про застосування заходу реагування у виді визнання нечинним прийнятого до набрання чинності цим Законом наказу про призначення органу з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам відповідного технічного регламенту (повністю або в частині призначення згідно з відповідним технічним регламентом) за наявності хоча б однієї з таких підстав:
 
532. 1) встановлення факту надання призначеним органом у заяві на призначення та документах, що додаються до неї, недостовірних відомостей, про що посадовою особою органу, що призначає, складається відповідний акт;
 
533. 2) створення призначеним органом перешкод для проведення його планової або позапланової перевірки, задокументоване в акті, що складається посадовими особами, які проводять відповідну перевірку;
 
534. 3) встановлення факту здійснення призначеним органом діяльності з оцінки відповідності, якщо дію наказу про призначення було призупинено згідно з пунктом 8-4 цього розділу, про що посадовою особою органу, що призначає, складається відповідний акт;
 
535. 4) відмови у видачі свідоцтва про призначення стосовно всієї сфери призначення, заявленої претендентом на призначення, згідно з пунктом 8-3 цього розділу.
 
536. 8-8. Орган, що призначає, приймає наказ про призупинення, поновлення дії та визнання таким, що втратив чинність, прийнятого до набрання чинності цим Законом наказу про призначення органу з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам відповідного технічного регламенту (крім випадків звернення з позовом до адміністративного суду) не пізніше 30 робочих днів з дня складання відповідного акта, одержання заяви призначеного органу, копії рішення про тимчасове зупинення і поновлення дії атестата про акредитацію, обмеження сфери акредитації та скасування атестата про акредитацію та не пізніше 90 робочих днів з дня набрання чинності змінами до технічного регламенту, зазначеними в підпункті 5 пункту 8-6 цього розділу, або втрати чинності технічним регламентом, згідно з яким орган з оцінки відповідності був призначений.»;
 
537. пункт 9 викласти в такій редакції:
 
538. «9. Накази про призначення органів із сертифікації в державній системі сертифікації втрачають чинність з дня втрати чинності Декретом Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року № 46-93 «Про стандартизацію і сертифікацію».»;
 
539. 43) у тексті Закону слова «відповідний центральний орган виконавчої влади» в усіх відмінках і формах числа замінити словами «відповідний державний орган» у відповідному відмінку і числі.
 
540. 14. У Декреті Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року
 
541. № 46-93 «Про стандартизацію і сертифікацію» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 27, ст. 289 із наступними змінами):
 
542. 1) статтю 1 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
543. «Положення Декрету не поширюються на колісні транспортні засоби, їх предмети обладнання і частини.»;
 
544. 2) у статті 13:
 
545. частину першу доповнити реченням такого змісту: «Сертифікація продукції, що є харчовим продуктом, в державній системі сертифікації є добровільною.»;
 
546. 3) у пункті 4 статті 14-1:
 
547. в абзаці другому слово «рішення» замінити словом «повідомлення»;
 
548. в абзаці третьому слово «рішення» замінити словом «повідомлення», а слова «прийняття зазначеного рішення» ? словами «відмови у включенні»;
 
549. 4) у статті 15:
 
550. у пункті 2 слово «державний» виключити;
 
551. третє речення пункту 3 виключити;
 
552. 5) у статті 15-1:
 
553. у назві слова «, переоформлення та видача дубліката» виключити;
 
554. у пункті 2:
 
555. у підпункті 2 слова «засвідчена претендентом копія атестата про акредитацію, що засвідчує відповідність претендента вимогам до призначених органів» замінити словами «копія атестата про акредитацію»;
 
556. підпункт 3 викласти в такій редакції:
 
557. «3) копія статуту (положення) відповідної юридичної особи, засвідчена претендентом;»;
 
558. підпункт 6 викласти в такій редакції:
 
559. «6) підписана претендентом довідка з інформацією про наявність у структурі органу з сертифікації акредитованої випробувальної лабораторії (центру) або про володіння більш ніж 50 відсотками статутного капіталу акредитованої випробувальної лабораторії (центру), яка є юридичною особою, та/або засвідчені претендентом копії укладених угод з іншими акредитованими випробувальними лабораторіями (центрами) стосовно проведення випробувань у межах заявленої сфери призначення (лише для претендентів на призначення органом з сертифікації продукції);»;
 
560. пункт 9 виключити;
 
561. у пункті 11 слова «, переоформлення та видача дубліката» виключити;
 
562. 4) у частині першій статті 16 слова «маркувати продукцію спеціальним знаком відповідності» замінити словами «застосовувати знак відповідності державної системи сертифікації»;
 
563. 5) у статті 18:
 
564. у частині другій слова «імпортних товарів, які» замінити словами «товарів, що ввозяться на митну територію України в митному режимі імпорту з метою реалізації та»;
 
565. частину третю виключити;
 
566. 6) у пункті 2 статті 20:
 
567. друге речення абзацу першого викласти в такій редакції:
 
568. «У разі вчинення повторного аналогічного порушення правил сертифікації рішення про призначення відповідного органу з сертифікації продукції в державній системі сертифікації анулюється.»;
 
569. в абзаці другому слова «цей орган позбавляється повноважень на виконання робіт із сертифікації в державній системі сертифікації» замінити словами «рішення про призначення цього органу в державній системі сертифікації анулюється».
 
570. ІІ. Прикінцеві положення
 
571. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпунктів 3 та 4 пункту 9 розділу І цього Закону, які набирають чинності з дня втрати чинності Декретом Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року № 46-93 «Про стандартизацію і сертифікацію».
 
572. 2. Установити, що рішення про призначення, які були видані відповідно до Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», прирівнюються до:
 
573. рішення про призначення органу з оцінки відповідності на здійснення оцінки відповідності вимогам відповідного технічного регламенту – до свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності згідно з відповідним технічним регламентом;
 
574. рішення про призначення визнаної незалежної організації на здійснення оцінки відповідності технології виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском, – до свідоцтва про призначення визнаної незалежної організації для затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском.
 
575. Заміна примірників зазначених рішень про призначення, які були раніше видані органам з оцінки відповідності, на відповідні свідоцтва здійснюється безоплатно у разі звернення цих органів з відповідною заявою про заміну примірника рішення чи у разі прийняття органом, що призначає, наказів про розширення або скорочення сфери призначення таких органів з оцінки відповідності.
 
576. 3. Накази про призначення органів із сертифікації в державній системі сертифікації на проведення робіт з сертифікації транспортних засобів, вузлів, агрегатів та частин до них втрачають чинність з дня набрання чинності цим Законом.
 
577. 4. Кабінету Міністрів України протягом року з дня,
наступного за днем опублікування цього Закону:
 
578. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
579. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
580. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
581. Голова Верховної Ради
 
582. України