Кількість абзаців - 86 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання надмірному тиску на суб'єктів господарювання заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання надмірному тиску на суб’єктів господарювання заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення
 
2.

 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Законі України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389 із наступними змінами):
 
6. 1) статтю 1 доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:
 
7. «створення перешкод органам державного нагляду (контролю) чи їх посадовим особам при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) - невиконання законних вимог посадових осіб органу нагляду (контролю), або недопущення посадових осіб цього органу до проведення перевірки»;
 
8. у зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим;
 
9. 2) у частині першій статті 6:
 
10. доповнити новим абзацом десятим такого змісту:
 
11. «звернення посадових осіб органів місцевого самоврядування про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства у випадках, коли право на подання такого звернення передбачено законом»;
 
12. у зв’язку з цим абзаци десятий і одинадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим і дванадцятим;
 
13. у реченні першому абзацу одинадцятого після слів «Фізичні особи» доповнити словами «та посадові особи органів місцевого самоврядування»;
 
14. 3) частину шосту статті 7 доповнити новим абзацом дев’ятим такого змісту:
 
15. «У разі створення суб'єктом господарювання перешкод органу державного нагляду (контролю) чи його посадовим особам при здійсненні заходів державного нагляду (контролю), в акті обов'язково зазначається опис дій чи бездіяльності, що призвели до створення таких перешкод, з посиланням на відповідні норми закону»;
 
16. у зв’язку з цим абзаци дев’ятий - тринадцятий вважати відповідно абзацами десятим - чотирнадцятим;
 
17. 4) статтю 11 доповнити новим абзацом третім такого змісту:
 
18. «не створювати перешкоди органам державного нагляду (контролю) чи їх посадовим особам при здійсненні ними заходів державного нагляду (контролю) при умові, що такі заходи ними здійснюються у відповідності із вимогами закону.»;
 
19. у зв’язку з цим абзаци третій - п’ятий вважати абзацами четвертим - шостим відповідно.
 
20. 2. У Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами):
 
21. 1) у частині другій статті 17 слово «перевірки» замінити словами та знаками «перевірки, які не відносяться до заходів державного нагляду (контролю), «;
 
22. 2) частину третю статті 18 викласти в такій редакції:
 
23. «3. Органи місцевого самоврядування можуть виступати з ініціативою щодо проведення перевірок на підприємствах, в установах та організаціях, що не перебувають у комунальній власності, а також фізичних осіб - підприємців, які використовують працю найманих працівників, шляхом подання посадовими особами органів місцевого самоврядування відповідного звернення до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю чи його територіальних органів про порушення суб’єктом господарювання законодавства про працю та зайнятість населення»;
 
24. 3) у статті 34:
 
25. пункт «а» частини першої доповнити підпунктом 5 в такій редакції:
 
26. «5) звернення до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю чи його територіального органу про порушення суб’єктом господарювання законодавства про працю та зайнятість населення»;
 
27. пункт другий частини третьої виключити.
 
28. 3. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375):
 
29. 1) у статті 259:
 
30. у частині першій:
 
31. слова «Державний нагляд та контроль» замінити словами та знаками «Державний нагляд (контроль)»
 
32. після слів «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю» доповнити словами «та його територіальні органи»
 
33. у частині другій після слів «Центральні органи виконавчої влади» доповнити словами та знаком «Центральні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування», далі за текстом;
 
34. 2) у статті 265:
 
35. абзац шостий частини другої викласти в такій редакції:
 
36. «недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод органам державного нагляду (контролю) чи їх посадовим особам при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) - у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення»;
 
37. у частині третій після слів «Господарського кодексу України» доповнити словами та знаками «, та можуть бути накладені протягом шести місяців з дня виявлення порушень вимог законодавства про працю, але не пізніш як через один рік з дня вчинення правопорушення»;
 
38. доповнити новими частинами четвертою та п’ятою такого змісту:
 
39. «У разі вчинення юридичною особою або фізичною особою правопорушень, передбачених абзацами другим - п’ятим, восьмим частини другої цієї статті вперше, фінансові санкції (штрафи), передбачені цією статтею, не застосовуються, а видається припис про усунення виявлених порушень вимог законодавства про працю із зазначенням граничного строку його виконання, який не може бути меншим ніж п’ятнадцять робочих днів.
 
40. Невиконання припису про усунення порушень вимог законодавства про працю тягне за собою застосування до юридичної особи, фізичної особи фінансових санкцій (штрафу), передбачених цієї статтею за відповідні порушення»;
 
41. у зв’язку з цим частини четверту - сьому вважати частинами шостою - дев’ятою відповідно;
 
42. у частині четвертій слова «за додержанням законодавства про працю» замінити словами «за додержанням законодавства про працю або його територіальними органами»;
 
43. у частині п’ятій слова та знаки «можуть бути накладені центральним органом виконавчої влади, зазначеним у частині четвертій цієї статті, без здійснення заходу державного нагляду (контролю) на підставі рішення суду» замінити словами «можуть бути накладені центральним органом виконавчої влади або його територіальними органами, зазначеним у частині шостій цієї статті, без здійснення заходу державного нагляду (контролю) та винесення припису, на підставі рішення суду».
 
44. 4. У Законі України «Про зайнятість населення» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 24, ст. 243 із наступними змінами):
 
45. 1) назву розділу Хвикласти в такій редакції:
 
46. «НАГЛЯД (КОНТРОЛЬ) ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ»;
 
47. 2) у статті 52:
 
48. назву статті викласти в такій редакції:
 
49. «Стаття 52. Нагляд (контроль) за додержанням законодавства про зайнятість населення»;
 
50. у частині першій слова «Державний контроль» замінити словами та знаками «Державний нагляд (контроль)»;
 
51. доповнити новою частиною другою такого змісту:
 
52. «2. Органи місцевого самоврядування здійснюють контроль за додержанням законодавства про зайнятість населення на підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають у їх функціональному підпорядкуванні»;
 
53. у зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою;
 
54. 3) у статті 53:
 
55. у абзаці першому частини дев’ятої після слів «Господарського кодексу України» доповнити словами та знаками «та можуть бути накладені протягом шести місяців з дня виявлення порушень вимог законодавства про зайнятість населення, але не пізніш як через один рік з дня вчинення правопорушення»;
 
56. доповнити новою частиною десятою такого змісту:
 
57. «10. У разі вчинення суб’єктом господарювання правопорушень, передбачених частиною другою - восьмою цієї статті, вперше, фінансові санкції (штрафи), передбачені цією статтею, не застосовуються, а видається припис про усунення виявлених порушень вимог законодавства про зайнятість населення із зазначенням граничного строку його виконання, який не може бути меншим ніж п’ятнадцять робочих днів.
 
58. Невиконання припису щодо усунення порушень вимог законодавства про працю тягне за собою застосування до суб’єкта господарювання фінансових санкцій (штрафу), передбачених цієї статтею за відповідні порушення»;
 
59. у зв’язку з цим частину десяту та одинадцяту вважати відповідно частинами одинадцятою та дванадцятою.
 
60. 5. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
61. 1) у статті 166-21:
 
62. частину першу доповнити новим абзацом тринадцятим такого змісту:
 
63. «винесення приписів, розпоряджень, податкових повідомлень-рішень, вимог та рішень про накладення фінансових стягнень, що скасовані в адміністративному чи судовому порядку»;
 
64. у зв’язку з цим абзац тринадцятий вважати абзацом чотирнадцятим;
 
65. у абзаці другому частини другої слова «від ста до ста п’ятдесяти» замінити словами «від ста тридцяти до двохсот»;
 
66. 2) доповнити статтею 166-24 такого змісту:
 
67. «Стаття 166-24. Безпідставне звернення про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства
 
68. Безпідставне звернення до органів державного нагляду (контролю) про порушення суб’єктом господарювання чинного законодавства, а так само подання завідомо неправдивих відомостей про їх діяльність, які стали підставою для ініціювання заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) -
 
69. тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
70. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, або вчинені з використанням службового становища, -
 
71. тягнуть за собою накладення штрафу від ста п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
 
72. 3) назву та зміст статті 188-6 викласти в такій редакції:
 
73. «Стаття 188-6. Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, або недопущення посадових осіб цього органу до проведення перевірки
 
74. Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, щодо усунення порушень законодавства про працю, зайнятість населення та загальнообов'язкове державне соціальне страхування, або недопущення посадових осіб цього органу до проведення перевірки -
 
75. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
76. 4) статтю 221 після цифр «166-23» доповнити цифрами «166-24, «;
 
77. 5) абзац «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, державної політики у сфері ліцензування, дозвільної системи (статті 166-10, 166-12, 166-21, 188-38, 188-45)» пункту 1 частини першої статті 255 після цифр «166-21» доповнити цифрами «166-24, «.
 
78. 6. Пункт 20 частини першої статті 5 Закону України «Про судовий збір» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст. 87 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
 
79. «20) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, на який покладені функції із здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення».
 
80. ІІ. Прикінцеві положення
 
81. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через місяць з дня набрання ним чинності.
 
82. 2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
83. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
84. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
85. Голова Верховної Ради України