Кількість абзаців - 316 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади (Друге читання)

0. Закон України
 
1. “Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади”
 
2.

 
3.

 
4.

 
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. І. Внести зміни до Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» (Відомості Верховної Ради України, 2011, № 38, ст. 385 із наступними змінами):
 
7. 1) у статті 10:
 
8. в абзаці першому частини другої слова «за поданням Комісії з питань вищого корпусу державної служби» виключити;
 
9. у пункті 8 частини четвертої після слів «службовців апарату міністерства» доповнити знаком і словами «, укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби у випадках та порядку передбаченому Кабінетом Міністрів України»;
 
10. 2) частину шосту статті 11 після слів «апарату міністерства, крім» доповнити словами «випадків, передбачених статтею 87-1 Закону України «Про державну службу» та»;
 
11. 3) у статті 19:
 
12. в абзаці першому частини першої слова «за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби», в абзаці першому частини другої слова «не більше двох», в абзаці другому частини другої слова «на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби» та в абзаці третьому частини другої слова і знаки «, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України,» виключити;
в абзаці другому частини першої слово «кандидатури» замінити словами «кандидатур (загальною кількістю не більше п’яти осіб)»;
в абзаці першому частини другої після слів «Кабінетом Міністрів України» доповнити словами «з-поміж кандидатур (загальною кількістю не більше п’яти осіб) внесених»;
 
13. у пункті 12 частини четвертої після слів « (якщо інше не передбачено законом)» доповнити знаком і словами «, укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби у випадках та порядку передбаченому Кабінетом Міністрів України»;
 
14. 4) у частині п’ятій статті 20 після слів «апарату центрального органу виконавчої влади» доповнити знаком і словами «, крім випадків, передбачених статтею 87-1 Закону України «Про державну службу».
 
15. ІІ. Внести зміни до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2014, № 13, ст. 222 із наступними змінами):
 
16. 1) у частині сьомій статті 21:
 
17. у пункті 1 слова «за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби за результатами конкурсу» та в абзаці другому пункту 2 слова і знак «Кодексом законів про працю України,» виключити;
 
18. 2) у статті 47:
 
19. частину другу доповнити новим абзацом такого змісту:
 
20. «Секретаріат Кабінету Міністрів України забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері компетенції міністра, який не очолює міністерство, виконуючи функції та повноваження, передбачені Законом України «Про центральні органи виконавчої влади» для міністерства»;
 
21. у частині четвертій слова «за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби за результатами конкурсу» та у частині п’ятій знак і слова «, інші працівники» та слова «та трудовим законодавством» виключити;
 
22. доповнити частину п’яту новим реченням такого змісту:
«Інші працівники Секретаріату Кабінету Міністрів України призначаються на посаду та звільняються з посади у порядку, визначеному трудовим законодавством»;
 
23. частину сьому після слів «Секретаріату Кабінету Міністрів України, крім» доповнити словами «випадків, передбачених статтею 87-1 Закону України «Про державну службу» та»;
 
24. 3) абзац другий частини третьої статті 50 доповнити новим реченням такого змісту:
 
25. «Такі проекти актів за дорученням відповідних членів Кабінету Міністрів України можуть готуватися Секретаріатом Кабінету Міністрів України, якщо предмет правового регулювання таких проектів актів не належить до компетенції міністерств та інших центральних органів виконавчої влади».
 
26. ІІІ. Частину четверту статті 3 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (Відомості Верховної Ради, 2016, № 1, ст. 2 із наступними змінами) доповнити пунктом 11 такого змісту:
 
27. «11) наявності підстав припинення державної служби, встановлених Законом України «Про державну службу»«.
 
28. ІV. Внести зміни до Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2016, № 4, ст. 43 із наступними змінами):
 
29. 1) у статті 3:
 
30. у пункті 2 частини третьої слова «Главу Адміністрації Президента України та його заступників» замінити словами «керівника постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України та його заступників»;
 
31. абзац другий частини четвертої виключити;
 
32. 2) частину третю статті 5 викласти в такій редакції:
 
33. «3. Дія норм законодавства про працю не поширюється на державних службовців, окрім випадків прямо передбачених цим Законом»;
 
34. 3) у статті 6:
 
35. частину першу викласти в такій редакції:
 
36. «1. Посади державної служби в державних органах поділяються на категорії та підкатегорії залежно від порядку призначення, характеру та обсягу повноважень, змісту роботи та її впливу на прийняття кінцевого рішення, ступеня посадової відповідальності, необхідного рівня кваліфікації та професійних компетентностей державних службовців»;
 
37. після абзацу першого доповнити пункт 1 частини другої двома абзацами такого змісту:
Керівника Апарату Верховної Ради України та його заступників;
керівника апарату (секретаріату) постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України;
У зв’язку з цим абзаци другий-п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим-сьомим;
після абзацу сьомого доповнити пункт 1 частини другої абзацом такого змісту:
«заступників керівників апарату (секретаріату) в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України»;
 
38. пункт 2 частини другої викласти в такій редакції:
 
39. «2) категорія "Б" – посади:
 
40. керівників та заступників керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя, одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення;
 
41. керівників державної служби у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя, одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення;
 
42. керівників та заступників керівників структурних підрозділів державних органів незалежно від рівня юрисдикції таких державних органів»;
 
43. у пункті 3 частини другої після слів «категорій "А" і "Б"« доповнити знаком і словами «, які не передбачають здійснення керівних функцій»;
 
44. доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:
 
45. «4. Визначення підкатегорій посад державної служби та прирівняння посад державної служби проводиться Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби»;
 
46. 4) у пункті 4 частини першої статті 7 слово «рангу» замінити словами «умов контракту про проходження державної служби (у разі укладання)»;
 
47. 5) у статті 8:
 
48. у пункті 7 частини першої після слова «обов’язки» доповнити словами «та умови контракту про проходження державної служби (у разі укладання)»;
 
49. в абзаці п’ятнадцятому частини першої після слів «визначені у» доповнити словами і знаком «контракті про проходження державної служби (у разі укладання),»;
 
50. 6) у частині першій статті 9 після слів «яка виконує його обов’язки» доповнити знаком і словами «, чи особі, яка визначена у контракті про проходження державної служби (у разі укладання)»;
 
51. 7) у статті 11:
 
52. частини другу, п’яту-восьму та абзац другий частини третьої виключити;
у частині четвертій слова «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби» замінити словом «суду»;
 
53. 8) у статті 13:
 
54. частини другу та пункти 10, 14, 19, 20 частини третьої виключити;
частину третю після пункту 17 доповнити двома пунктами такого змісту:
«17-1) забезпечує та здійснює розвиток, впровадження і технічне супроводження інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій у сфері, що належить до його компетенції;
17-2) організовує централізоване проведення оцінювання професійних компетентностей кандидатів під час проходження конкурсу на зайняття посад державної служби у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України»;
 
55. 9) у статті 14:
 
56. у пунктах 1, 3 частини другої знак і слова «, з числа осіб, які займають посади вищого корпусу державної служби», пункт 7 виключити;
пункт 5 викласти в такій редакції:
«5) фахівець з питань управління персоналом, призначений Кабінетом Міністрів України в установленому ним порядку»;
 
57. пункт 8 викласти в такій редакції:
«по одному представнику – від закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» та громадських об’єднань обраних відповідно до порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України»;
 
58. після частини другої доповнити статтю новою частиною такого змісту:
 
59. «2-1. Кандидати до складу Комісії, крім членів Комісії за посадою, перед їх призначенням до складу Комісії проходять тестування передбачене Порядком проведення конкурсу для кандидатів на заняття посад державної служби категорії «А».
 
60. У випадку неуспішного складання тестування, такий кандидат не може бути призначений до складу Комісії»;
 
61. у частині третій перше речення абзацу першого після слів «персональний склад» доповнити словами «та умови оплати праці її членів», у другому реченні абзацу першого слова «та затвердження її складу Кабінету Міністрів України вносяться» замінити знаком і словами «, затвердження її складу та умов оплати праці її членів вносяться Кабінету Міністрів України», абзац другий після слів «у складі Комісії» доповнити знаком і словами «, та особи, зазначеної у пункті 4, строк повноважень якої визначається строком перебування на посаді»;
 
62. доповнити статтю частиною шостою такого змісту:
 
63. «6. У разі подання членом Комісії заяви про участь у конкурсі на зайняття посади державної служби категорії «А», його повноваження припиняються з дня подання такої заяви до дня оприлюднення результатів конкурсу на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби»;
 
64. 10) у статті 15:
 
65. у пункті 2 частини першої слово «вакантних» виключити, а слова «переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата на вакантну посаду» замінити словами «кандидатур на такі посади загальною кількістю не більше п’яти осіб»;
 
66. пункти 3, 4 і 6 частини першої виключити;
 
67. 11) у статті 16:
 
68. перше речення частини другої виключити;
 
69. в абзаці другому частини третьої слова «двох третин» замінити словом «половини»;
 
70. 12) у статті 17:
 
71. частину другу після пункту 4 доповнити новим пунктом 4-1 такого змісту:
 
72. «4-1) укладає та розриває контракти про проходження державної служби у порядку передбаченому Кабінетом Міністрів України»;
 
73. у пункті 8 частини другої після слів «в державному органі» доповнити словами «та умов контрактів про проходження державної служби (у разі укладання)»;
 
74. 13) у частині другій статті 18 після слів «проходження та припинення» доповнити знаком і словами «, укладання та розривання контрактів про проходження державної служби»;
 
75. 14) доповнити статтю 20 частиною п’ятою такого змісту:
 
76. «5. Спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби, також можуть визначатися суб’єктом призначення у контракті про проходження державної служби (у разі укладання) у порядку передбаченому Кабінетом Міністрів України»;
 
77. 15) у назві глави 2 та статті 22 слова «вакантної посади» замінити словом «посад»;
 
78. 16) у статті 22:
 
79. частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:
 
80. «У разі наявності декількох посад державної служби категорій «Б» і «В» в державному органі з однаковими посадовими обов’язками та вимогами до професійних компетентностей визначеними в умовах проведення конкурсу може проводитись один конкурс»;
 
81. в абзаці першому частини другої слова «професійної компетентності» замінити словами «професійних компетентностей», а слово «вакантної» виключити;
 
82. у частині третій абзац перший після слова «визначає» доповнити знаком і словом «, зокрема»;
 
83. у пункті 1 частини третьої після слова «умови» доповнити словами «та особливості»;
 
84. у пункті 2 частини третьої слова «вакантну посаду» замінити словом «посади»;
 
85. пункт 5 частини третьої викласти в такій редакції:
 
86. «5) види оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби (тестування, співбесіда, інші види оцінювання) та порядок їх проведення»;
 
87. у частині п’ятій слово «здійснюється» замінити словами «за рішенням суб’єкта призначення може здійснюватися»;
 
88. 17) у статті 23:
у назві статті слова «вакантну посаду державної служби та оголошення про проведення конкурсу» замінити словами «оголошення конкурсу»;
 
89. частину першу викласти в такій редакції:
 
90. «1. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на Єдиному порталі вакансій державної служби адміністрування якого здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, відповідно до цього Закону і Порядку проведення конкурсу, а також на веб-сайті державного органу, у якому оголошено конкурс (за наявності)»;
 
91. у частині третій в абзаці першому знак і слова «, здійснює перевірку наказу (розпорядження) про оголошення конкурсу та його умови на відповідність вимогам законодавства з питань державної служби і в разі відсутності зауважень» та абзац другий виключити;
 
92. частину четверту після пункту 6 доповнити пунктом 6-1 такого змісту:
 
93. «6-1) істотні умови контракту про проходження державної служби (у разі укладання)»;
 
94. 18) частину першу статті 24 викласти в такій редакції:
 
95. «1. Вакантні посади державної служби, на які протягом одного року не здійснено призначення (переведення), підлягають скороченню шляхом зменшення граничної чисельності працівників державного органу на відповідну кількість таких вакантних посад державної служби»;
 
96. 19) у статті 25:
 
97. пункти 5, 6 і 8 частини першої викласти в такій редакції:
 
98. «5) копію документу, що підтверджує рівень володіння державною мовою;
 
99. 6) копію трудової книжки (у разі наявності);

 
100. 8) у разі проведення конкурсу на посаду державної служби категорії «А» – декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Кандидатом може бути подана будь-яка декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік відповідно до Закону України "Про запобігання корупції»;
 
101. у частині другій слово «вакантної» виключити;
 
102. частину п’яту доповнити абзацом третім такого змісту:
 
103. «У разі переведення державного службовця на іншу посаду державної служби декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не подається»;
 
104. 20) статтю 26 виключити;
 
105. 21) статтю 27 викласти в такій редакції:
 
106. «Стаття 27. Конкурсна комісія
 
107. 1. Конкурс на зайняття посади державної служби категорії "А" проводить Комісія.
 
108. Конкурс на зайняття посад державної служби категорії «Б» або «В» проводить конкурсна комісія.
 
109. Конкурсна комісія на основі загального рейтингу кандидатів вносить суб’єкту призначення пропозиції щодо кандидатур на зайняття посад державної служби категорії «Б» або «В» для вибору переможця (переможців) конкурсу та його (їх) подальшого призначення.
 
110. Наступний (наступні) за переможцем (переможцями) у рейтингу кандидат (кандидати) є другим (другими) за результатами конкурсу кандидатом (кандидатами).
 
111. 2. До складу конкурсної комісії можуть залучатися на конкурсній основі представники громадських об’єднань, що діють згідно із Законом України "Про громадські об’єднання", відповідно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
 
112. 3. За рішенням Комісії або конкурсної комісії, погодженого із суб’єктом призначення, для проведення оцінки відповідності професійних компетентностей кандидата встановленим вимогам до її роботи можуть залучатися державні службовці, у тому числі з інших державних органів, науковці та експерти у відповідній сфері.
 
113. 4. Засідання конкурсної комісії є повноважним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.
 
114. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від присутніх на засіданні.
 
115. 5. У випадках передбачених Порядком проведення конкурсу оцінювання професійних компетентностей кандидатів здійснюється установою, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби. При цьому Комісія або конкурсна комісія використовує результати оцінювання для складання загального рейтингу кандидатів»;
 
116. 22) у статті 28:
 
117. доповнити частиною першою такого змісту:
 
118. «1. Результатами конкурсу є:
 
119. визначені кандидатури на зайняття посад державної служби категорії "А", які набрали найбільшу загальну кількість балів за результатами складення загального рейтингу кандидатів (не більше п’яти);
визначені кандидатури на зайняття посад державної служби категорії «Б» або «В», які набрали найбільшу загальну кількість балів за результатами складення загального рейтингу кандидатів (за наявності)»;
У зв’язку з цим частини першу-сьому вважати відповідно частинами другою-восьмою;
 
120. частини третю, шосту і сьому викласти в такій редакції:
 
121. «3. Інформація про переможця конкурсу або про відсутність визначених кандидатур (переможця конкурсу) оприлюднюється відповідно до Порядку проведення конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби адміністрування якого здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, а також на веб-сайті державного органу, в якому оголошено конкурс (за наявності).
 
122. у частині п’ятій слова «надсилає кожному кандидату письмове повідомлення» замінити словами «або Комісія повідомляє кожного кандидата»;
 
123. 6. Кандидат, якого не визначено переможцем конкурсу, має право оскаржити рішення Комісії або конкурсної комісії до суду, з підстав порушення умов або порядку проведення конкурсу, які могли істотно вплинути на його результати.
 
124. Оскарження рішення Комісії або конкурсної комісії не може зупиняти призначення переможця конкурсу на відповідну посаду державної служби.
 
125. 7. Скарга на рішення Комісії або конкурсної комісії подається не пізніше ніж через 5 календарних днів з дня оприлюднення результатів конкурсу із зазначенням відомостей про порушення умов або порядку проведення конкурсу, які могли істотно вплинути на його результати.
 
126. Кандидат, який оскаржує рішення Комісії або конкурсної комісії, зобов’язаний невідкладно повідомити про це відповідного суб’єкта призначення з наданням копії скарги»;
 
127. частину восьму виключити;
 
128. 23) у статті 29:
 
129. у назві статті після слів «державної служби» доповнити словами «категорій «Б» і «В»«;
 
130. абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
 
131. «Другий за результатами конкурсу кандидат на зайняття вакантної посади державної служби категорій «Б» і «В» має право на призначення на таку посаду якщо вона стане вакантною протягом одного року з дня оприлюднення результатів конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби адміністрування якого здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, а також у разі, якщо переможець конкурсу відмовився від зайняття посади або йому відмовлено у призначенні на посаду за результатами спеціальної перевірки»;
 
132. доповнити частиною другою такого змісту:
 
133. «2. У разі звільнення з посади протягом року або не призначення з інших причин переможця конкурсу визначеного за результатами проведення одного конкурсу на декілька посад державної служби категорій «Б» і «В», відкладене право другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади державної служби першочергово реалізується тією особою, рейтинг якої є вищим»;
 
134. 24) у статті 30:
 
135. пункт 1 частини першої викласти в такій редакції:
 
136. «1) встановлення факту порушення умов та/або порядку проведення конкурсу, яке могло істотно вплинути на його результати»;
 
137. у пункті 2 частини першої слова «вакантної посади» замінити словами «посади державної служби»;
 
138. у пункті 3 частини першої слова «за результатами спеціальної перевірки» та слово «вакантної» виключити;
 
139. доповнити частину першу пунктом 4 такого змісту:
 
140. «4) відмови переможця та другого за результатами конкурсу кандидата (за наявності) від зайняття посади державної служби»;
 
141. частину другу викласти в такій редакції:
 
142. «2. У випадках, передбачених пунктом 1 частини першої цієї статті, суб’єктом призначення протягом 10 календарних днів приймається рішення про проведення повторного конкурсу»;
 
143. 25) у статті 31:
 
144. у пункті 1 частини першої слова «Конституцією України, цим та іншими законами України» замінити словами «цим Законом, якщо інше не передбачено законом»;
 
145. пункт 2 частини першої викласти в такій редакції:
 
146. «2) на посади державної служби категорії «Б», які здійснюють повноваження керівників державної служби в державних органах – суб’єктом призначення визначеним законом»;
 
147. доповнити частину першу пунктом 3 такого змісту:
 
148. «3) на інші посади державної служби категорії "Б" та посади державної служби категорії "В" - керівником державної служби»;
 
149. частини третю і четверту викласти в такій редакції:
 
150. «3. На посаду державної служби призначається один із запропонованих Комісією або конкурсною комісією кандидатів.
 
151. Рішення про призначення на посаду державної служби приймається суб’єктом призначення після проведення співбесіди з кандидатом та підписання з ним контракту про проходження державної служби (у разі укладання). Таке рішення приймається не пізніше п’яти календарних днів з дня надходження результатів спеціальної перевірки у випадку та порядку, передбачених законодавством у сфері запобігання корупції.
 
152. 4. У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки відомостей про претендента на посаду, які не відповідають встановленим законодавством вимогам для зайняття посади приймається рішення про відмову у призначенні на посаду державної служби»;
 
153. після частин четвертої та шостої доповнити відповідно двома новими частинами такого змісту:
 
154. «4-1. У разі відмови особи від підписання контракту про проходження державної служби (у разі укладання) вона вважається такою, що відмовилася від зайняття посади державної служби. У такому разі застосовується відкладене право другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади державної служби. Якщо такого кандидата не визначено, проводиться повторний конкурс.
 
155. абзаци другий – четвертий пункту 3 частини шостої виключити;
 
156. 7. Строк тимчасового виконання обов’язків за вакантною посадою державної служби не може перевищувати три місяці. На час виконання обов’язків за вакантною посадою державної служби виплачується компенсація, передбачена частиною четвертою статті 52 цього Закону, крім випадку покладення виконання обов’язків на відповідного заступника»;
 
157. 26) після статті 31 доповнити статтею 31-1 такого змісту:
 
158. «Стаття 31-1. Контракт про проходження державної служби з особою, яка призначається на посаду державної служби
 
159. 1. З особою, яка призначається на посаду державної служби може бути укладено контракт про проходження державної служби відповідно до порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
 
160. 2. Порядок призначення на посади державної служби з укладанням контракту про проходження державної служби зокрема визначає:
 
161. 1) право на укладання контрактів;
 
162. 2) види контрактів;
 
163. 3) права посадових осіб на укладання контрактів;
 
164. 4) строки, на які укладаються контракти;
 
165. 5) обчислення строку проходження державної служби за контрактом та набрання контрактом чинності;
 
166. 6) види і порядок узгодження додаткових умов контракту;
 
167. 7) порядок укладання контрактів;
 
168. 8) відповідальність сторін та порядок вирішення спорів;
 
169. 9) порядок продовження строку, зміни, припинення дії та розірвання контракту;
 
170. 10) особливості укладання окремих контрактів.
 
171. 3. Рішення про віднесення посади державної служби до посад, призначення на які здійснюється з укладанням контракту про проходження державної служби, приймається суб’єктом призначення або керівником державної служби до проведення конкурсу.
 
172. 4. В оголошенні про проведення конкурсу на посади державної служби, призначення на які здійснюється з укладанням контракту про проходження державної служби, обов’язково вказується інформація про істотні умови контракту.
 
173. 5. До істотних умов контракту належать:
 
174. 1) місце роботи і посада державної служби;
 
175. 2) дата набрання чинності та строк дії контракту;
 
176. 3) права та обов’язки сторін;
 
177. 4) режим праці та відпочинку;
 
178. 5) умови оплати праці;
 
179. 6) відповідальність сторін та вирішення спорів;
 
180. 7) зміна, припинення та розірвання контракту.
 
181. За взаємною домовленістю сторони можуть визначити додаткові умови контракту про проходження державної служби.
 
182. При укладанні контракту про проходження державної служби не допускається звуження обсягу прав державного службовця, визначених цим Законом.
 
183. 6. Умови контракту про проходження державної служби можуть передбачати виконання державним службовцем роботи дистанційно (поза приміщенням державного органу), у тому числі з можливістю віддаленого доступу за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.
 
184. 7. При укладанні контракту про проходження державної служби з особою, яка призначається на посаду державної служби, державному органу заборонено змінювати істотні умови контракту, які було оприлюднено в оголошені про проведення конкурсу.
 
185. 8. Строк дії контракту не може становити менше одного та більше п’яти років.
 
186. 9. Контракт про проходження державної служби підписується державним службовцем та суб’єктом призначення або керівником державної служби і є невід’ємною частиною акту про призначення на посаду.
 
187. 10. Контракт про проходження державної служби набирає чинності з дати, визначеної в акті про призначення на посаду як дата початку виконання посадових обов’язків.
 
188. 11. Контракт про проходження державної служби укладається в письмовій формі у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник контракту про проходження державної служби передається державному службовцю разом з копією акта про призначення на посаду, другий зберігається в особовій справі державного службовця.
 
189. 12. Дія контракту про проходження державної служби припиняється:
 
190. 1) у разі закінчення строку, на який його було укладено;
 
191. 2) за ініціативою державного службовця або за угодою сторін;
 
192. 3) за ініціативою суб’єкта призначення або керівника державної служби, у разі невиконання або неналежного виконання державним службовцем умов контракту;
 
193. 4) у разі припинення державної служби з підстав, визначених частиною першою статті 83 цього Закону.
 
194. 13. Дія контракту про проходження державної служби за умови належного його виконання державним службовцем, може бути пролонгована за угодою сторін на той самий строк шляхом підписання сторонами відповідних змін до контракту.
 
195. 14. Сторони зобов’язані забезпечувати конфіденційність умов контракту про проходження державної служби.
 
196. 15. Типові контракти про проходження державної служби затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби»;
 
197. 27) доповнити частину другу статті 33 новим пунктом 4 такого змісту:
 
198. «4) реквізити контракту про проходження державної служби (у разі укладання)»;
 
199. 28) у статті 34:
 
200. у пункті 1 частини другої слова «на ще один строк або наступного переведення за пропозицією Комісії» замінити словами «без обов’язкового проведення конкурсу на ще один строк або переведення»;
 
201. доповнити частину другу новим пунктом 3 такого змісту:
 
202. «3) призначення на посаду державної служби особи, з якою укладається контракт про проходження державної служби – на строк, визначений в контракті»;
 
203. 29) у статті 35:
 
204. у назві статті після слова «Випробування» доповнити словами «та встановлення відповідності державного службовця займаній посаді»;
 
205. у частині першій слово «перевірки» замінити словом «встановлення»;
 
206. частину третю викласти в такій редакції:
 
207. «3. На строк випробування державному службовцю визначаються завдання зміст та обсяг яких має відповідати посадовим обов’язкам. Строки виконання завдань мають бути реальними для досягнення необхідного результату.
 
208. Випробування встановлюється строком від трьох до шести місяців»;
 
209. у частині шостій слова «із зазначенням підстав невідповідності займаній посаді» виключити;
 
210. доповнити частиною восьмою такого змісту:
 
211. «8. Порядок встановлення відповідності державного службовця займаній посаді під час проходження державної служби визначається Кабінетом Міністрів України»;
 
212. 30) доповнити частину першу статті 37 після пункту 6 новим пунктом 6-1 такого змісту:
 
213. «6-1) реквізити контракту про проходження державної служби (у разі укладання)»;
 
214. 31) у статті 41:
 
215. у назві статті після слова «Переведення» доповнити словами «та переміщення»;
 
216. у абзаці першому частини першої слова «професійної компетентності» замінити словами «професійних компетентностей»;
 
217. у пунктах 1 і 2 частини першої після слів «керівника державної служби» доповнити словами «або суб’єкта призначення»;
 
218. частину п’яту викласти в такій редакції:
 
219. «5. Суб’єкт призначення з урахуванням професійної підготовки та професійних компетентностей може прийняти рішення про одночасне переміщення не менше двох державних службовців між посадами, які вони займають.
 
220. Переміщення здійснюється лише на рівнозначні посади та за згодою державних службовців»;
 
221. доповнити частинами шостою і сьомою такого змісту:
 
222. «6. Переміщення не зупиняє перебіг п’ятирічного строку призначення посаду державної служби категорії «А» визначеного пунктом 1 частини другої статті 34 цього Закону.
 
223. 7. Переведення та переміщення не повинно бути прихованим покаранням»;
 
224. 32) у статті 43:
 
225. частини першу, другу і п’яту виключити;
у частині четвертій цифри «60» замінити цифрами «30»;
 
226. 33) у статті 44:
 
227. у частині першій знак і слова «, виявлення потреби у професійному навчанні», частину десяту та слово «Типовий» у частині одинадцятій виключити;
 
228. частину другу після слів «запобігання корупції» доповнити знаком і словами «, виконання індивідуальної програми професійного розвитку, а також показників, визначених у контракті про проходження державної служби (у разі укладання)»;
 
229. у частині шостій слова «не раніше ніж через три місяці проводиться повторне оцінювання результатів його службової діяльності» замінити словами «за результатами оцінювання службової діяльності такий державний службовець звільняється із служби відповідно до пункту 3 частини першої статті 87 цього Закону та з ним розривається контракт про проходження державної служби (у разі укладання)»;
 
230. частину дев’яту викласти в такій редакції:
 
231. «9. Державні службовці, які отримали відміні оцінки за результатами оцінювання службової діяльності, підлягають преміюванню відповідно до цього Закону»;
 
232. 34) пункт 11 частини другої статті 46 викласти в такій редакції:
 
233. «11) час роботи на посадах патронатної служби відповідно до статті 92 цього Закону»;
 
234. 35) у статті 50:
 
235. пункти 3-5 частини другої виключити;
 
236. доповнити частину третю пунктом 3 такого змісту:
 
237. «3) місячна або квартальна премія за належне виконання умов контракту про проходження державної служби (у разі укладання)»;
 
238. доповнити частиною шостою такого змісту:
 
239. «6. Порядок формування фонду оплати праці державних службовців у державному органі, а також Порядок преміювання державних службовців, затверджуються Кабінетом Міністрів України»;
 
240. 36) статтю 51 викласти в такій редакції:
 
241. «Стаття 51. Схема посадових окладів державних службовців
 
242. 1. З метою встановлення розмірів посадових окладів державні органи поділяються за такими рівнями:
 
243. 1) вищі органи державної влади, юрисдикція яких поширюється на всю територію України - Верховна Рада України, постійно діючий допоміжний орган, утворений Президентом України, Кабінет Міністрів України, Рада національної безпеки і оборони України, Рахункова палата України, Конституційний суд України, Верховний Суд, вищі спеціалізовані суди;
2) міністерства, інші державні органи та центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом, який встановлений законом, а також Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів України;
3) інші державні органи, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;
4) державні органи юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя;
5) державні органи юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення.
 
244. 2. Схема посадових окладів на посадах державної служби та умови оплати праці державних службовців, з якими укладаються контракти про проходження державної служби, визначаються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби»;
 
245. 37) у статті 52:
 
246. назву статті викласти в такій редакції:
 
247. «Стаття 52. Компенсаційні виплати»;
 
248. частину другу викласти в такій редакції:
 
249. «2. Компенсація за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, виплачується в розмірі та в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України»;
 
250. 38) частину шосту статті 66 та у пункті 3 частини другої статті 67 знак і слова «, наявність заохочень та урядових відзнак, урядових і державних нагород» виключити;
 
251. 39) у статті 68:
 
252. у назві статті слово «ініціювати» замінити словом «порушувати»;
 
253. частину першу викласти в такій редакції:
 
254. «1. Дисциплінарне провадження порушується шляхом видання відповідного наказу (розпорядження):
 
255. міністром щодо державного секретаря відповідного міністерства;
 
256. суб’єктом призначення щодо інших державних службовців»;
 
257. 40) у статті 69 у назві статті слова «та її повноваження», а також частини третю-дев’яту виключити;
 
258. 41) статтю 71 викласти в такій редакції:
 
259. «Стаття 71. Порядок здійснення дисциплінарного провадження
 
260. 1. Порядок здійснення дисциплінарного провадження затверджується Кабінетом Міністрів України. Порядок здійснення дисциплінарного провадження визначає зокрема:
1) повноваження, склад та порядок роботи дисциплінарної комісії;
2) порядок залучення до роботи дисциплінарної комісії інших осіб;
3) порядок формування та розгляду дисциплінарних справ;
4) порядок здійснення дисциплінарного провадження у разі неможливості утворення або функціонування дисциплінарної комісії у державному органі»;
 
261. 42) частини першу і другу статті 72 викласти в такій редакції:
 
262. «1. Державний службовець може бути відсторонений у разі виявлення порушень, встановлених пунктами 1, 7-10 та 14 частини другої статті 65 цього Закону, за які до нього може бути застосоване дисциплінарне стягнення.
 
263. 2. Рішення про відсторонення державного службовця від виконання посадових обов’язків приймається відповідно керівником державної служби або суб’єктом призначення одночасно з прийняттям рішення про порушення дисциплінарного провадження або під час його здійснення у разі:
наявності обставин, що дають підстави вважати, що такий державний службовець може знищити чи підробити речі і документи, які мають суттєве значення для дисциплінарного провадження;
впливатиме на працівників державного органу та інших осіб, зокрема, здійснюватиме протиправний тиск на підлеглих, погрожуватиме звільненням з роботи;
у інший спосіб перешкоджатиме об’єктивному вивченню обставин вчинення дисциплінарного проступку»;
 
264. 43) у статті 73:
 
265. пункти 5, 10 і 11 частини другої, а також частини третю і четверту виключити;
у пункті 6 частини другої після слів «дисциплінарного провадження» доповнити словами «та/або акт про відмову надати такі пояснення»;
у пункті 8 частини другої після слів «дисциплінарного провадження» доповнити словами « (за наявності)»;
пункт 12 частини другої викласти в такій редакції:
«12) пропозиції Комісії або подання дисциплінарної комісії у державному органі з висновком про наявність чи відсутність у діях державного службовця дисциплінарного проступку та підстав для його притягнення до дисциплінарної відповідальності»;
 
266. 44) у частині першій статті 78 слова «категорії "А" до суду, а категорій "Б" і "В" - до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, або» виключити;
 
267. 45) у статті 83:
 
268. у пункті 4 частини першої слова та цифри «стаття 87» замінити словами та цифрами «статті 87, 87-1»;
 
269. доповнити частину першу пунктом 9 такого змісту:
 
270. «9) з підстав, передбачених контрактом про проходження державної служби (у разі укладання) (стаття 88-1 цього Закону)»;
 
271. 46) пункт 2 частини першої статті 84 викласти в такій редакції:
 
272. «2) встановлення факту наявності у державного службовця громадянства іноземної держави або набуття державним службовцем громадянства іноземної держави під час проходження державної служби»;
 
273. 47) доповнити частину першу статті 85 абзацом другим такого змісту:
 
274. «У разі призначення на посаду державної служби з укладанням контракту про проходження державної служби, державний службовець звільняється з посади в останній день строку дії контракту»;
 
275. 48) у статті 87:
 
276. у пункті 1 частини першої слова «ліквідація державного органу» замінити словами «скорочення посади державної служби внаслідок зміни структури або штатного розпису державного органу без скорочення чисельності або штату державних службовців», а слова «у разі, коли відсутня можливість пропозиції іншої рівноцінної посади державної служби, а в разі відсутності такої пропозиції - іншої роботи (посади державної служби) у цьому державному органі» виключити;
 
277. частину першу після пунктів 1 і 2 доповнити відповідно новими пунктами 1-1 і 2-1 такого змісту:
 
278. «1-1) ліквідація державного органу;
 
279. 2-1) встановлення невідповідності державного службовця займаній посаді під час проходження державної служби»;
 
280. у пункті 3 частини першої слова «двох підряд негативних оцінок» замінити словами «негативної оцінки»;
 
281. абзац перший частини третьої викласти в такій редакції:
 
282. «Суб’єкт призначення приймає рішення про припинення державної служби з підстав зазначених у пунктах 2-3 частини першої цієї статті, у п’ятиденний строк з дня настання або встановлення відповідного факту»;
 
283. абзац другий частини третьої виключити;
 
284. в абзаці третьому частини третьої слова «має право поворотного прийняття на службу за його заявою» замінити словами «за рішенням суб’єкта призначення може бути призначеним на рівнозначну або нижчу посаду державної служби»;
 
285. доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
286. «5. У випадку звільнення державних службовців у період їх тимчасової непрацездатності або перебування у відпустці, датою фактичного звільнення таких державних службовців є дата визначена у листку непрацездатності, як дата з якої державний службовець має приступити до роботи або дата наступна за визначеною в наказі про надання відпустки як дата завершення відпустки»;
 
287. 49) після статті 87 доповнити статтею 87-1 такого змісту:
 
288. «Стаття 87-1. Додаткові підстави припинення державної служби окремих державних службовців за ініціативою суб’єкта призначення
 
289. 1. Крім підстав, передбачених статтею 87 цього Закону, суб’єкт призначення може прийняти рішення про припинення державної служби державного службовця категорії «А» з власної ініціативи або на підставі подання, внесеного відповідним міністром чи керівником центрального органу виконавчої влади протягом одного року з моменту призначення такого міністра чи керівника центрального органу виконавчої влади.
 
290. 2. У разі припинення державної служби на підставі частини першої цієї статті державному службовцю виплачується вихідна допомога у розмірі шести встановлених посадових окладів.
 
291. 3. Протягом одного року з дня припинення державної служби на підставі частини першої цієї статті державний службовець за рішенням суб’єкта призначення може бути призначеним на рівнозначну або нижчу посаду державної служби без проведення конкурсу»;
 
292. 50) після статті 88 доповнити статтею 88-1 такого змісту:
 
293. «Стаття 88-1. Припинення державної служби з підстав, передбачених контрактом про проходження державної служби
 
294. 1. Контрактом про проходження державної служби можуть бути встановлені додаткові порівняно з цим Законом підстави припинення державної служби»;
 
295. 51) у статті 91:
 
296. у частині першій слова і знак «Верховної Ради України,» та у частині другій слова і знак «за пропозицією Комісії за результатами конкурсного відбору,» та частину шосту виключити;
 
297. частину четверту доповнити абзацом такого змісту:
«У випадках, передбачених частиною третьою статті 44, частиною другою статті 53 цього Закону повноваження суб’єкта призначення стосовно Керівника Апарату Верховної Ради України здійснює Голова Верховної Ради України»;
 
298. частину п’яту викласти в такій редакції:
 
299. «5. Керівник апарату (секретаріату) постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України у порядку, встановленому Президентом України»;
 
300. доповнити частинами восьмою-десятою такого змісту:
 
301. «8. Повноваження керівника державної служби в органах Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України здійснює керівник відповідного державного органу.
 
302. 9. Повноваження керівника державної служби в органах Національної поліції, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби України, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах військового управління, в яких передбачено посади державної служби, здійснює керівник відповідного державного органу або органу військового управління.
 
303. 10. Особливості вступу, проходження та припинення державної служби в державних органах, зазначених в частині першій, сьомій – дев’ятій цієї статті, інших органах системи правосуддя, дипломатичної служби, правоохоронних органах, регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, визначених спеціальним законодавством у відповідній сфері»;
 
304. 52) у статті 92:
 
305. частину першу після слів «його Першого заступника та заступника» доповнити словами «працівників секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України»;
 
306. у частині другій після слів «повноважень особи» доповнити словами «або на час діяльності депутатської фракції (депутатської групи)»;
 
307. у абзаці першому частини третьої після слів «повноважень особи» доповнити словами «або припинення діяльності депутатської фракції (депутатської групи)»;
у абзаці другому частини третьої після слів «за ініціативою особи» доповнити словами "або голови депутатської фракції (депутатської групи)»;
 
308. 53) в абзаці четвертому частини першої розділу ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» цифри «2019» замінити цифрами «2022».
 
309. V. Прикінцеві та перехідні положення
 
310. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
311. 2. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
 
312. 1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
313. 2) забезпечити прийняття міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
 
314. 3) забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
315. Голова Верховної Ради України