Кількість абзаців - 602 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОНУ УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
6. 1) абзац перший частини першої статті 156 викласти в такій редакції:
 
7. «Роздрібна або оптова торгівля алкогольними напоями чи тютюновими виробами без марок акцизного збору чи з підробленими марками цього збору -»;
 
8. 2) у статті 163-7:
 
9. в абзаці другому частини першої слова «від п’ятисот до тисячі» замінити словами «від однієї тисячі до двох тисяч»;
 
10. в абзаці другому частини другої слова «від однієї тисячі до двох тисяч» замінити словами «від двох тисяч до п’яти тисяч»;
 
11. 3) у статті 164:
 
12. в абзаці першому частини першої слова «або без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, чи здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування, а так само без одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру» замінити словами «; без отримання ліцензії на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, або у період зупинення дії ліцензії, у разі коли законодавством не передбачені умови провадження ліцензійної діяльності у період зупинення дії ліцензії; без одержання документа дозвільного характеру»;
 
13. абзац перший частини третьої після слів «суб’єктом господарювання» доповнити словами «органу ліцензування, «;
 
14. доповнити статтю частинами такого змісту:
 
15. «Порушення ліцензіатом строку повідомлення органу ліцензування про всі зміни даних, які зазначені в заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, -
 
16. тягне за собою накладення штрафу на фізичну особу - підприємця, посадових осіб юридичної особи від двохсот п’ятдесяти до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
17. Невиконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов -
 
18. тягне за собою накладення штрафу на фізичну особу - підприємця, посадових осіб юридичної особи від п’ятисот до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
19. Здійснення контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», -
 
20. тягне за собою накладення штрафу на фізичну особу - підприємця, посадових осіб юридичної особи від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без такої.»;
 
21. 4) в абзаці першому частини першої статті 166-8 слова «або з порушенням умов ліцензування» замінити словами «чи порушення порядку з надання фінансових послуг юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги»;
 
22. 5) абзац четвертий частини першої статті 166-12 викласти в такій редакції:
 
23. «не внесення в установлений строк до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей, обов’язкове внесення яких передбачено законодавством у сфері ліцензування; «;
 
24. 6) у пункті 1 частини першої статті 255:
 
25. в абзаці «органів внутрішніх справ (Національної поліції) (частина перша статті 44, статті 44-1, 46-1, 46-2, 51, 51-2, 51-3,- 88-1, 89, 92, частина перша статті 106-1, стаття 106-2, частини четверта і сьома статті 121, частина четверта статті 122, статті 122-2, 122-4, 122-5, частини друга і третя статті 123, стаття 124, частина третя статті 126, частина четверта статті 127, статті 127-1, 130, частина третя статті 133, стаття 135-1, стаття 136 (про порушення на автомобільному транспорті), стаття 139, частина четверта статті 140, статті 148, 151, 152, 154, 155, 155-2-156-2, 159, 160, 162, 162-3, частина перша статті 163-17, статті 164-164-11, 164-15, 164-16, 165-1, 165-2, 166-14-166-18, 172-4-172-9, 172-9-2, 173-173-2, 173-4, 174, стаття 175-1 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статті 176, 177, 178-181-1, 182-183-1, частини перша - третя, сьома статті 184, статті 184-1-185-2, 185-4-185-9, 186, 186-1, 186-3, 186-5-187, 188-28, 188-47, 189-195-6, статті 204-1, 206-1, 212-6, 212-7, 212-8, 212-10, 212-12, 212-13, 212-14, 212-19, 212-20)» слово і цифри «статті 164-164-11» замінити словами і цифрами «частини перша і друга статті 164, статті 164-1-164-10»;
 
26. в абзаці «органів державного нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки (статті 164, 183, 188-16)» слово і цифри «статті 164, « замінити словами і цифрами «частини перша і друга статті 164, статті»;
 
27. в абзаці «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті (статті 136, 141, 142, 164 - в частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, пов’язаної з перевезенням пасажирів і вантажів)» цифри «164» замінити словами і цифрами «частини перша і друга статті 164»;
 
28. в абзаці «фінансових органів (статті 164, 164-1)» слово і цифри « (статті 164, 164-1)» замінити словами і цифрами « (частини перша і друга статті 164, стаття 164-1)»;
 
29. в абзаці «органів Служби безпеки України (стаття 164 (у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на проведення якої видає ця Служба), статті 195-5, 212-2 (крім пункту 9 частини першої), 212-5 і 212-6)» слово і цифри «стаття 164» замінити словами і цифрами «частини перша і друга статті 164»;
 
30. в абзаці «органів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (стаття 164 (у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на проведення якої видає ця Служба), пункт 9 частини першої статті 212-2 та стаття 188-31)» слово і цифри «стаття 164» замінити словами і цифрами «частини перша і друга статті 164»;
 
31. в абзаці «органів державної податкової служби (статті 51-2, 155-1, 162-1, 163-1-163-4, 163-12, частини друга і третя статті 163-17, статті 164, 164-5, 164-16, 166-16, 166-17, 177-2, 204-3)» слово і цифри «статті 164» замінити словами і цифрами «частина перша і друга статті 164, статті»;
 
32. в абзаці «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів (частини друга, четверта та п’ята статті 85, статті 85-1, 88, 88-1, 88-2, 90, 91, 91-5, 164 - в частині порушення порядку провадження господарської діяльності, пов’язаної з раціональним використанням, відтворенням та охороною природних ресурсів (земля, надра, поверхневі води, атмосферне повітря, тваринний та рослинний світ, природні ресурси територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України, добування і використання риби та інших водних живих ресурсів), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, порушення вимог законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля» цифри «164» замінити словами і цифрами «частини перша і друга статті 164»;
 
33. доповнити пункт абзацами такого змісту:
 
34. «органів ліцензування (частини третя - шоста статті 164);
 
35. дозвільних органів (частина третя статті 164); «.
 
36. 2. У пункті «ї» частини першої статті 20-2 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546; 2013 р., № 46, ст. 640) слова «, ліцензій на проведення землевпорядних та землеоціночних робіт» виключити.
 
37. 3. У Законі України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292; 2005 р., № 42, ст. 466; 2006 р., № 31, ст. 268; 2011 р., № 31, ст. 304; 2013 р., № 39, ст. 517):
 
38. 1) у статті 4:
 
39. частину другу виключити;
 
40. у частині третій слова і цифри «урахуванням вимог статей 13 та 19 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» замінити словами і цифрою «дотриманням вимог статті 3 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
 
41. 2) пункт 9 частини другої статті 7 після слів «а також» доповнити словами «зупиняє та»;
 
42. 3) у пункті 3 статті 8 слова «, їх дублікатів і копій, переоформлення зазначених ліцензій» виключити.
 
43. 4. У Законі України «Про космічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 1, ст. 2; 2006 р., № 22, ст. 184; 2010 р., № 30, ст. 393; 2014 р., № 5, ст. 62):
 
44. 1) абзац сьомий статті 5 виключити;
 
45. 2) абзац четвертий частини другої статті 6 виключити;
 
46. 3) абзац другий частини першої статті 8 виключити;
 
47. 4) статтю 10 виключити.
 
48. 5. У Законі України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62; 2008 р., № 18, ст. 197; 2009 р., № 19, ст. 257; 2010 р., № 34, ст. 486; 2017 р., № 33, ст. 359):
 
49. 1) у статті 8:
 
50. у частині першій:
 
51. в абзаці восьмому слова «які підлягають обов’язковій сертифікації або» і «сертифіката, « виключити;
 
52. абзац тринадцятий викласти в такій редакції:
 
53. «розповсюджувати рекламу про спорудження житлового будинку з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, без набуття/отримання суб’єктами господарської діяльності, що здійснюють його будівництво чи інвестування та/або фінансування, відповідно права власності або користування земельною ділянкою, без ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми та значними наслідками, без дозволу на виконання будівельних робіт чи без ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», або без свідоцтва про реєстрацію випуску цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечується одиницею нерухомості, що споруджується; «;
 
54. частину другу викласти в такій редакції:
 
55. «2. Розповсюджувачі реклами не можуть поширювати рекламу, якщо відповідно до законодавства види діяльності або товари, їх виробництво чи реалізація, що рекламуються, вимагають наявності відповідних дозволу або ліцензії та якщо в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутні відомості про відповідні ліцензію, дозвіл, видані рекламодавцю.»;
 
56. 2) частину першу статті 25-1 викласти в такій редакції:
 
57. «1. Реклама об’єктів будівництва з метою продажу житлових або нежитлових приміщень, в тому числі пов’язаних із залученням коштів населення, дозволяється лише за наявності у суб’єкта господарювання, що здійснює будівництво чи інвестування та/або фінансування, відповідно права власності або користування земельною ділянкою, ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми та значними наслідками, або ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», чи дозволу на виконання будівельних робіт на конкретному об’єкті, що рекламується, чи свідоцтва про реєстрацію випуску цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечується одиницею нерухомості, що споруджується. Така реклама має містити дату та номер рішення органу ліцензування про видачу ліцензії або про серію та номер ліцензії (за наявності), найменування органу, який видав цю ліцензію та посилання на його офіційний веб-сайт, на якому розміщено інформацію про ліцензію.».
 
58. 6. У Законі України «Про захист суспільної моралі» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 14, ст. 192; 2015 р., № 16, ст. 106):
 
59. 1) частину четверту статті 8 виключити;
 
60. 2) статтю 9 виключити;
 
61. 3) у статті 13:
 
62. у частинах сьомій і восьмій слова «ліцензії та інших необхідних» виключити;
 
63. частину десяту виключити;
 
64. 4) частини першу та шосту статті 14 виключити;
 
65. 5) у статті 15:
 
66. частину третю виключити;
 
67. у частині четвертій слова «чи ліцензування» виключити;
 
68. частини п’яту і шосту виключити.
 
69. 7. Частину першу статті 9 Закону України «Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 6, ст. 138) викласти в такій редакції:
 
70. «Виробництво вибухових матеріалів промислового призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, здійснюється на спеціалізованих підприємствах або на стаціонарних і пересувних пунктах в умовах підприємств, що проводять вибухові роботи, на підставі ліцензії, яка видається органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності».».
 
71. 8. У Законі України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 32, ст. 421; 2009 р., № 29, ст. 394; 2011 р., № 11, ст. 69):
 
72. 1) у статті 15:
 
73. частини другу і третю виключити;
 
74. у частині четвертій слова «протягом одного місяця з моменту отримання ліцензії» виключити;
 
75. 2) у статті 16:
 
76. пункт 2 частини другої виключити;
 
77. у частині третій:
 
78. пункт 1 виключити;
 
79. у пункті 4 слова «відкликання ліцензії та» виключити.
 
80. 9. У Законі України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 2-3, ст. 36; 2014 р., № 6-7, ст. 80; 2018 р., № 6-7, ст. 43):
 
81. 1) абзац четвертий статті 11 виключити;
 
82. 2) частини шістнадцяту і сімнадцяту статті 26 виключити.
 
83. 10. У Законі України «Про ветеринарну медицину» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 5-6, ст. 53):
 
84. 1) в абзаці сорок п’ятому статті 1 слова «за ліцензією» виключити;
 
85. 2) у першому реченні частини другої статті 17 слова «або обіг» виключити;
 
86. 3) частину першу статті 68 виключити.
 
87. 11. У Законі України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 10, ст. 89; 2013 р., № 2, ст. 9; 2016 р., № 4, ст. 44):
 
88. 1) абзаци одинадцятий і дванадцятий статті 1 виключити;
 
89. 2) абзац шостий статті 4 виключити;
 
90. 3) абзац двадцять третій статті 6 виключити;
 
91. 4) назву розділу ІІ викласти в такій редакції:
 
92. «Розділ ІІ
 
93. ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ»;
 
94. 5) у статті 7:
 
95. у частині третій слова «якщо інше не передбачено цим Законом» замінити словами і цифрами «крім випадків, передбачених статтею 19 цього Закону»;
 
96. частину восьму виключити;
 
97. 6) у статті 8:
 
98. у назві статті слова «, а також ліцензійних умов» виключити;
 
99. у частині першій слова «Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» з урахуванням встановлених цією статтею особливостей» замінити словами «Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом»;
 
100. у частині четвертій:
 
101. в абзаці першому слова і цифри «статті 10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» замінити словами і цифрами «статті 11 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
 
102. абзаци четвертий і п’ятий викласти в такій редакції:
 
103. «відомості про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення середньої тяжкості, тяжких та особливо тяжких злочинів або за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зокрема тих, що вчинені за межами України;
 
104. відомості про наявність дозволу Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.»;
 
105. частини шосту і восьму виключити;
 
106. 7) у статті 9:
 
107. назву статті викласти в такій редакції:
 
108. «Стаття 9. Підстави для залишення заяви про отримання ліцензії
 
109. без розгляду або для відмови у видачі ліцензії, видача, анулювання ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;
 
110. частину першу викласти в такій редакції:
 
111. «Орган ліцензування приймає рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, про відмову у видачі ліцензії, про видачу, про анулювання ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.»;
 
112. в абзаці першому частини другої слова «Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» замінити словами «Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
 
113. 8) статтю 10 виключити.
 
114. 12. У Законі України «Про охоронну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 2, ст. 8; 2016 р., № 2, ст. 17):
 
115. 1) у статті 4:
 
116. у частині другій слова «Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» замінити словами «Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
 
117. частину третю виключити;
 
118. 2) у статті 7:
 
119. частину першу викласти в такій редакції:
 
120. «1. Ліцензування охоронної діяльності здійснюється у порядку, визначеному Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності».»;
 
121. частини другу - п’яту виключити;
 
122. 3) у частині другій статті 11 слова «затвердженими центральним органом виконавчої влади у сфері охоронної діяльності, і в установлені спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки, молоді та спорту терміни та порядку підвищувати рівень кваліфікації» замінити словами «затвердженими Кабінетом Міністрів України, і в установлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки, терміни та порядку підвищувати рівень кваліфікації».
 
123. 13. У Законі України «Про зайнятість населення» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 24, ст. 243):
 
124. 1) у частині першій статті 38 слова «законами України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» замінити словами «законами України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
 
125. 2) у статті 53:
 
126. у частині восьмій слова «та Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» виключити;
 
127. друге речення частини одинадцятої після слів «припинення діяльності» доповнити словом «, зупинення».
 
128. 14. У Законі України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158; 2016 р., № 2, ст. 17, № 51, ст. 833; 2017 р., № 2, ст. 25, № 9, ст. 68, № 27-28, ст. 312, № 38-39, ст. 380; 2018 р., № 30, ст. 239):
 
129. 1) у частині першій статті 1:
 
130. пункт 1 виключити;
 
131. пункт 1-1 викласти в такій редакції:
 
132. «видача ліцензії - надання суб’єкту господарювання права на провадження виду господарської діяльності (частини виду господарської діяльності), що підлягає ліцензуванню, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, про що робиться запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; «;
 
133. доповнити частину пунктами 1-2-1-4 такого змісту:
 
134. «1-2) анулювання ліцензії повністю або частково - позбавлення суб’єкта господарювання права на провадження виду господарської діяльності (частини виду господарської діяльності), на який йому видано ліцензію, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ліцензії повністю або частково, про що робиться запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
 
135. 1-3) зупинення дії ліцензії повністю або частково - тимчасове припинення суб’єкту господарювання права на провадження виду господарської діяльності (частини виду господарської діяльності), на який йому видано ліцензію, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про зупинення дії ліцензії повністю або частково, про що робиться запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
 
136. 1-4) відновлення дії ліцензії повністю або частково - поновлення суб’єкту господарювання права на провадження виду господарської діяльності (частини виду господарської діяльності), на який йому видано ліцензію, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про відновлення дії ліцензії повністю або частково, про що робиться запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; «;
 
137. у пункті 2 слова «подав до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії разом із підтвердними документами згідно з вимогами відповідних ліцензійних умов» замінити словами «звернувся в установленому законодавством порядку до органу ліцензування із заявою про отримання ліцензії на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню»;
 
138. у пункті 3 слова «на провадження встановленого законом виду господарської діяльності» виключити;
 
139. пункт 4 після слів «перелік вимог» доповнити словами «до провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню»;
 
140. пункти 5 і 6 викласти в такій редакції:
 
141. «5) ліцензія - право суб’єкта господарювання на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;
 
142. 6) ліцензування - засіб державного регулювання провадження видів господарської діяльності, спрямований на забезпечення єдиної державної політики у сфері ліцензування та безпеку, захист економічних і соціальних інтересів держави, суспільства, прав та законних інтересів, життя і здоров’я людини, екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища; «;
 
143. доповнити частину пунктами 8-10 такого змісту:
 
144. «8) матеріально-технічна база - сукупність засобів та/або місць провадження виду господарської діяльності, які дають можливість провадити господарську діяльність, що підлягає ліцензуванню;
 
145. 9) місце провадження виду господарської діяльності - місце (об’єкт, приміщення, будівля, земельна ділянка та/або територія), на якому (у межах якого) суб’єкт господарювання провадить господарську діяльність або яке використовується у його провадженні (може збігатися з місцезнаходженням суб’єкта господарювання);
 
146. 10) ліцензійна справа - єдиний набір документів в електронній формі на електронних носіях інформації (або в електронній формі на електронних носіях інформації та на паперових носіях у разі, коли заявник подав заяву та документи на паперових носіях) стосовно відповідного здобувача ліцензії чи ліцензіата, які подані ним, що надходять до органу ліцензування від органів державної влади, юридичних або фізичних осіб чи прийняті органом ліцензування в результаті реалізації своїх повноважень відповідно до цього Закону.»;
 
147. 2) у статті 2:
 
148. в абзаці першому частини другої слова «порядок видачі, переоформлення та анулювання ліцензій на здійснення» замінити словом «ліцензування»;
 
149. у частині третій слова «після внесення» замінити словами «з дня внесення»;
 
150. 3) у частині першій статті 3:
 
151. абзац четвертий пункту 1 викласти в такій редакції:
 
152. «визначення Кабінетом Міністрів України органів ліцензування, крім державних колегіальних органів, які визначені органами ліцензування законом, та видів господарської діяльності, визначених статтею 7 цього Закону; «;
 
153. у пункті 3:
 
154. абзац другий після слів «виключно законом» доповнити словами і цифрою «шляхом внесення змін до статті 7 цього Закону»;
 
155. доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:
 
156. «виключно законами визначаються підстави для видачі ліцензії, залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, відмови у видачі ліцензії, переоформлення ліцензії, розширення та звуження провадження виду господарської діяльності ліцензіатом, зупинення, відновлення дії ліцензії повністю або частково, анулювання ліцензії повністю або частково і строки прийняття та набрання чинності рішеннями органів ліцензування; «.
 
157. У зв’язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати відповідно абзацами п’ятим - дев’ятим;
 
158. в абзаці сьомому слова «та порядок набрання чинності рішеннями органу ліцензування» виключити;
 
159. в абзаці другому пункту 4 слова «ліцензування виду господарської діяльності застосовується лише до такого виду» замінити словами «ліцензування застосовується лише до такого виду господарської діяльності»;
 
160. абзац третій пункту 5 після слів «форми власності» доповнити словами «, якщо інше не встановлено законом»;
 
161. пункт 6 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
162. «внесення відомостей про ліцензування видів господарської діяльності суб’єктів господарювання до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; «.
 
163. У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим;
 
164. 4) у статті 4:
 
165. у частині першій:
 
166. пункти 1, 3 та 8 викласти в такій редакції:
 
167. «1) розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері ліцензування; «;
 
168. «3) погоджує проекти нормативно-правових актів у сфері ліцензування (у тому числі проекти ліцензійних умов); «;
 
169. «8) видає розпорядження відповідно до повноважень, визначених цим Законом; «;
 
170. пункти 9 і 10 виключити;
 
171. пункт 11 викласти в такій редакції:
 
172. «11) одержує інформацію з питань ліцензування та контролю за наявністю ліцензій у суб’єктів господарювання від органів ліцензування, органів, посадові особи яких відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення складають протоколи про адміністративні правопорушення щодо виявлення провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, без отримання ліцензії або у період зупинення дії ліцензії, зокрема щорічний ліцензійний звіт та щорічний звіт про виявлення провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, без отримання ліцензії або у період зупинення дії ліцензії; «;
 
173. доповнити частину пунктами 13 і 14 такого змісту:
 
174. «13) вносить до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості про прийняття скарги до розгляду Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування та про розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, прийняте за результатами розгляду скарги Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування;
 
175. 14) надає на підставі рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування погодження на проведення позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов з підстав, передбачених пунктами 2, 4 і 5 частини третьої статті 19 цього Закону.»;
 
176. частину другу викласти в такій редакції:
 
177. «2. Розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, прийняті в межах його повноважень, є обов’язковими до виконання органами ліцензування, юридичними особами всіх форм власності, а також фізичними особами - підприємцями.
 
178. Розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування може бути оскаржено до суду.»;
 
179. 5) у статті 5:
 
180. у частині першій слова «за регламентом» замінити словами «відповідно до положення»;
 
181. пункти 1 і 2 частини другої викласти в такій редакції:
 
182. «1) розгляд скарг здобувачів ліцензії, ліцензіатів на дії (бездіяльність) органу ліцензування щодо порушення законодавства у сфері ліцензування;
 
183. 2) розгляд звернень органів ліцензування щодо проведення позапланових перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов на підставах, передбачених пунктами 2, 4 і 5 частини третьої статті 19 цього Закону.»;
 
184. частину п’яту доповнити абзацом такого змісту:
 
185. «Представники органів державної влади, які забезпечують формування, реалізацію державної політики у сфері ліцензування господарської діяльності, та органів ліцензування складають 50 відсотків складу Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування.»;
 
186. частину сьому викласти в такій редакції:
 
187. «7. У разі надходження до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування скарги на дії (бездіяльність) органу ліцензування щодо порушення ним законодавства у сфері ліцензування, спеціально уповноважений орган з питань ліцензування протягом трьох робочих днів з дня її одержання:
 
188. 1) повідомляє рекомендованим листом або за допомогою засобів телекомунікацій здобувача ліцензії чи ліцензіата, а також орган ліцензування про прийняття скарги до розгляду або про залишення скарги без розгляду.
 
189. Скарга залишається без розгляду з таких підстав:
 
190. якщо порушені в скарзі питання виходять за межі повноважень Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування;
 
191. якщо скарга подана після набрання чинності рішенням органу ліцензування, яке оскаржується (за винятком скарги щодо рішення органу ліцензування про відмову у видачі ліцензії, яку можна подати протягом місяця з дня прийняття такого рішення);
 
192. якщо скарга на дії органу ліцензування щодо порушення ним законодавства у сфері ліцензування розглядається в суді.
 
193. У день отримання повідомлення про прийняття скарги до розгляду орган ліцензування:
 
194. вносить до ліцензійного реєстру дату і номер повідомлення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про розгляд скарги Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування та зазначає інформацію про зупинення дії рішення органу ліцензування, що оскаржується, до прийняття розпорядження спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування на підставі рішення Експертно-апеляційної ради;
 
195. розміщує на своєму офіційному веб-сайті відомості про розгляд Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування скарги на рішення органу ліцензування та зазначає інформацію щодо зупинення рішення органу ліцензування про анулювання або зупинення дії ліцензії повністю або частково;
 
196. 2) запрошує відповідного здобувача ліцензії чи ліцензіата та орган ліцензування до участі в засіданні Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування;
 
197. 3) запитує в органу ліцензування копії документів, що стосуються оскаржуваних рішень (крім відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), у межах матеріалів ліцензійної справи ліцензіата;
 
198. 4) передає скаргу та інші документи (в міру надходження) до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування;
 
199. 5) у разі прийняття скарги до розгляду вносить до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань номер і дату повідомлення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про прийняття до розгляду Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування скарги і зазначає в цьому реєстрі інформацію про зупинення рішення органу ліцензування, що оскаржується.
 
200. У разі потреби спеціально уповноважений орган з питань ліцензування може запитати в органу ліцензування додаткові документи, що стосуються прийняття органом ліцензування оскаржуваного рішення. З метою оперативного опрацювання відповідні запити можуть передаватися за допомогою засобів телекомунікацій.
 
201. Скарга до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування складається в довільній формі та повинна містити:
 
202. 1) повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті, - подається копія цієї відмітки) (для фізичних осіб) особи, яка подає скаргу, у разі коли скарга подається представником скаржника - прізвище, ім’я, по батькові представника;
 
203. 2) зміст рішення, дій чи бездіяльності органу ліцензування та норми законодавства, порушені на думку скаржника;
 
204. 3) викладення обставин, якими особа, що подає скаргу, обґрунтовує свої вимоги;
 
205. 4) відомості про розгляд зазначеного в скарзі питання в суді;
 
206. 5) підпис особи, яка подає скаргу, або її представника із зазначенням дати складення скарги.
 
207. До скарги додаються копії документів, що підтверджують її обґрунтованість.»;
 
208. у частині восьмій:
 
209. в абзаці першому слово «Апеляції» замінити словом «Скарги»;
 
210. абзац другий замінити абзацами такого змісту:
 
211. «Ліцензія, щодо якої орган ліцензування прийняв рішення про анулювання або зупинення дії і щодо якої Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування розглядається скарга на рішення органу ліцензування, є чинною, а суб’єкт господарювання є ліцензіатом відповідно до цього Закону до дня внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань за результатами розгляду скарги.
 
212. У разі прийняття Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування рішення про задоволення скарги ліцензіата на рішення органу ліцензування про анулювання або зупинення дії ліцензії повністю або частково та внесення відомостей про прийняте розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування за результатом розгляду скарги до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань така ліцензія залишається чинною, а суб’єкт господарювання залишається ліцензіатом відповідно до цього Закону.
 
213. Дата і номер розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про розгляд скарги вноситься спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань не пізніше робочого дня, що настає за днем прийняття такого розпорядження.
 
214. Орган ліцензування зобов’язаний виконати розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про розгляд скарги у строк, встановлений у цьому розпорядженні.
 
215. У разі відхилення скарги ліцензіата на рішення органу ліцензування про анулювання або зупинення дії ліцензії повністю або частково ліцензія вважається анульованою повністю або частково чи строк її дії є зупиненим повністю або частково з дня внесення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про розгляд скарги.»;
 
216. у частині дев’ятій:
 
217. в абзаці першому слово «трьох» замінити словом «п’яти»;
 
218. абзац другий замінити абзацами такого змісту:
 
219. «Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування розглядає скаргу по суті або відкладає її розгляд на наступне засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування у разі неподання органом ліцензування запитуваних документів у встановлений строк або з інших підстав з обґрунтуванням причин перенесення вказаного розгляду.
 
220. Відкладення розгляду скарги допускається не більше двох засідань.»;
 
221. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
222. «Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування приймає рішення про зняття з розгляду скарги на підставі заяви ліцензіата або здобувача ліцензії про відкликання такої скарги.»;
 
223. частину десяту виключити;
 
224. частини одинадцяту і дванадцяту викласти в такій редакції:
 
225. «11. Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування при прийнятті рішень керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України.
 
226. Рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування приймається 2/3 голосів присутніх членів шляхом особистого голосування і оформлюється протокольним рішенням, що підписується особою, яка головувала на засіданні Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, та секретарем ради, який призначається головою ради з числа її членів.
 
227. Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування за результатами розгляду скарг, звернень, пропозицій приймає рішення:
 
228. задовольнити скаргу ліцензіата чи здобувача ліцензії на дії (бездіяльність) органу ліцензування щодо порушення законодавства у сфері ліцензування;
 
229. залишити скаргу ліцензіата чи здобувача ліцензії без задоволення (відхилити скаргу);
 
230. відкласти розгляд скарги на наступне засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування;
 
231. погодити або не погодити органу ліцензування проведення позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов на підставах, передбачених пунктами 2, 4 і 5 частини третьої статті 19 цього Закону;
 
232. рекомендувати спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування зобов’язати орган ліцензування усунути виявлені Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування порушення законодавства у сфері ліцензування;
 
233. рекомендувати спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування надати пропозиції щодо внесення змін до законодавства з урахуванням пропозицій, наданих Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування;
 
234. рекомендувати спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування врахувати при наданні пропозицій щодо внесення змін до законодавства розроблені Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування рекомендації стосовно вдосконалення державної політики у сфері ліцензування;
 
235. рекомендувати спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування розглянути та врахувати результати проведеної Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування експертизи проектів нормативно-правових актів у сфері ліцензування.
 
236. Рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування є обов’язковими для розгляду спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.
 
237. За результатами розгляду рішень Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування спеціально уповноважений орган з питань ліцензування:
 
238. видає протягом п’яти робочих днів з дня ухвалення відповідного рішення Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування розпорядження про розгляд скарги (яким, у разі задоволення скарги, зобов’язує орган ліцензування скасувати рішення органу ліцензування, яке оскаржується, або вчинити (не вчиняти) певні дії, спрямовані на усунення порушень законодавства у сфері ліцензування); розпорядження про зняття скарги з розгляду;
 
239. надає протягом трьох робочих днів з дня ухвалення відповідного рішення Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування органу ліцензування погодження (або повідомляє про непогодження) на проведення позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов на підставах, передбачених пунктами 2, 4 або 5 частини третьої статті 19 цього Закону;
 
240. опрацьовує рекомендації та/або рішення, схвалені Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування згідно із повноваженнями.
 
241. Розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про розгляд скарги надсилається рекомендованим листом або за допомогою засобів телекомунікацій відповідному органу ліцензування та здобувачеві ліцензії, ліцензіату не пізніше робочого дня, що настає за днем їх прийняття.
 
242. Орган ліцензування, який одержав розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про розгляд скарги, зобов’язаний в установлений у розпорядженні строк з дати отримання такого розпорядження подати спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування інформацію про виконання вимог такого розпорядження разом з підтвердними документами.
 
243. 12. Доведення доцільності проведення органом ліцензування позапланової перевірки ліцензіата на підставах, передбачених пунктами 4 і 5 частини третьої статті 19 цього Закону, покладається на юридичну або фізичну особу, яка подала відповідне звернення (повідомлення), для чого такі особи або їхні представники запрошуються на засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування.
 
244. Доведення доцільності проведення органом ліцензування позапланової перевірки ліцензіата на підставах, передбачених пунктом 2 частини третьої статті 19 цього Закону, покладається на орган ліцензування, представники якого запрошуються на засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування.»;
 
245. 6) у статті 6:
 
246. у частині другій:
 
247. пункт 1 викласти в такій редакції:
 
248. «1) отримує та розглядає заяву з документами, а також повідомлення, подання яких до органу ліцензування передбачено законом, і за результатом їх розгляду приймає рішення про:
 
249. залишення заяви без розгляду;
 
250. видачу ліцензії або відмову у видачі ліцензії;
 
251. переоформлення ліцензії;
 
252. зупинення дії ліцензії повністю або частково;
 
253. відновлення дії ліцензії повністю або частково;
 
254. анулювання ліцензії повністю або частково;
 
255. розширення або звуження провадження виду господарської діяльності ліцензіатом;
 
256. видачу інших документів, визначених законом, що стосуються повноважень органу ліцензування; «;
 
257. у пункті 3 слова «та за результатами перевірки приймає рішення» виключити;
 
258. пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:
 
259. «Рішення про видачу, переоформлення, відновлення дії ліцензії повністю або частково, розширення, звуження провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, набирають чинності з дня внесення запису про них до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; «;
 
260. пункт 5 викласти в такій редакції:
 
261. «5) формує та веде ліцензійні справи, забезпечує їх зберігання, передачу та одержання їх у паперовій та/або електронній формі; «;
 
262. у пункті 7 слова «у паперовій формі, зокрема» виключити;
 
263. пункт 8 викласти в такій редакції:
 
264. «8) вносить до ліцензійного реєстру та розміщує на своєму офіційному веб-сайті рішення, прийняті ним відповідно до цього Закону за відповідним видом господарської діяльності, не пізніше робочого дня, що настає за днем їх прийняття; «;
 
265. пункт 11 викласти в такій редакції:
 
266. «11) здійснює перевірку документів, що підтверджують відсутність здійснення контролю за діяльністю здобувача ліцензії, ліцензіата, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України».»;
 
267. доповнити частину пунктами 12 і 13 такого змісту:
 
268. «12) на підставі розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування або рішення суду приймає рішення щодо скасування прийнятого ним рішення про анулювання або зупинення дії ліцензії повністю або частково;
 
269. 13) формує та веде на своєму офіційному веб-сайті ліцензійний реєстр за відповідним видом господарської діяльності. Порядок формування, ведення ліцензійного реєстру та перелік відомостей, що містяться в ліцензійному реєстрі, який розміщується на офіційному веб-сайті органу ліцензування, встановлюються Кабінетом Міністрів України. Ліцензійний реєстр є відкритим.»;
 
270. абзац другий частини четвертої виключити;
 
271. у частині п’ятій:
 
272. в абзаці першому слова «виконавчої влади або державний колегіальний орган» виключити;
 
273. у пункті 1 слова «виконавчої влади чи державному колегіальному органу» виключити;
 
274. 7) статтю 7 доповнити частиною другою такого змісту:
 
275. «2. Ліцензування видів господарської діяльності, що відповідно до цієї статті ліцензуються з урахуванням особливостей, визначених законами у відповідних сферах, здійснюється з дотриманням вимог статті 3 цього Закону.»;
 
276. 8) у статті 8:
 
277. у частині першій слово «прийняття» замінити словом «опублікування»;
 
278. частину другу доповнити абзацами такого змісту:
 
279. «У разі скасування ліцензування частини виду господарської діяльності ліцензійні умови поширюються на вид господарської діяльності в частині, яка підлягає ліцензуванню згідно із цим Законом.
 
280. У такому випадку орган ліцензування втрачає повноваження щодо ліцензування частини виду господарської діяльності, ліцензування якої скасовано, а ліцензії продовжують діяти в частині, яка підлягає ліцензуванню згідно із цим Законом.»;
 
281. перше речення частини третьої після слів «відповідні ліцензійні умови» доповнити словами «, прийняті відповідно до цього Закону, «;
 
282. частину четверту викласти в такій редакції:
 
283. «4. У зв’язку із змінами, передбаченими цією статтею, органи ліцензування та органи, що втратили повноваження органів ліцензування, актуалізують інформацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.»;
 
284. 9) у статті 9:
 
285. у частині першій слово «одержання» замінити словом «отримання»;
 
286. у частині другій:
 
287. в абзаці першому слова «, що є центральним органом виконавчої влади» виключити;
 
288. абзац другий викласти в такій редакції:
 
289. «У разі коли органом ліцензування визначено одночасно центральний орган виконавчої влади і Раду міністрів Автономної Республіки Крим чи місцевий орган виконавчої влади або державний колегіальний орган і Раду міністрів Автономної Республіки Крим чи місцевий орган виконавчої влади, ліцензійні умови розробляються відповідним центральним органом виконавчої влади або державним колегіальним органом відповідно.»;
 
290. у частині п’ятій слова «здобувачами ліцензій» виключити, а слово «оприлюднення» замінити словом «опублікування»;
 
291. у частині шостій слова «провадження кожного виду» замінити словами «провадження виду»;
 
292. у частині восьмій:
 
293. абзац перший після слів «місць провадження» доповнити словом «господарської»;
 
294. абзац другий виключити;
 
295. у частині дев’ятій:
 
296. в абзаці першому слова «до суб’єкта господарювання» виключити;
 
297. пункт 1 доповнити абзацами такого змісту:
 
298. «відомостей про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення;
 
299. інформації про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб’єкта господарювання, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України»; «;
 
300. у пункті 3:
 
301. абзаци другий і третій виключити;
 
302. абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
303. «строку повідомлення органу ліцензування про всі зміни даних, зазначених у заяві та документах, що додавалися до заяви, але не більше, ніж один місяць з дня настання таких змін; «;
 
304. в абзаці п’ятому слова «виключно в межах місць провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню» замінити словами «виключно в межах місць провадження господарської діяльності»;
 
305. абзац восьмий викласти в такій редакції:
 
306. «порядку дій суб’єкта господарювання у разі повного або часткового зупинення дії ліцензії; «;
 
307. абзац дев’ятий виключити;
 
308. пункт 4 викласти в такій редакції:
 
309. «4) технологічні вимоги щодо:
 
310. наявності певної матеріально-технічної бази разом з даними, що дають можливість її ідентифікувати;
 
311. доступності місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення; «;
 
312. у пункті 5:
 
313. абзац шостий виключити;
 
314. доповнити пункт абзацом такого змісту:
 
315. «ділової репутації; «;
 
316. у частині одинадцятій:
 
317. пункти 1 і 2 викласти в такій редакції:
 
318. «1) заяв про отримання, переоформлення ліцензії, зупинення та відновлення дії ліцензії в повному обсязі або частково, розширення або звуження провадження виду господарської діяльності ліцензіатом;
 
319. 2) відомостей, що додаються до заяви про отримання ліцензії; «;
 
320. у пункті 3 слово «одержання» замінити словом «отримання»;
 
321. 10) у статті 10:
 
322. у назві статті слова «, видача документів органом ліцензування» виключити;
 
323. у частині першій:
 
324. абзац перший після слів «здобувача ліцензії» доповнити словом
 
325. «, ліцензіата»;
 
326. пункт 1 викласти в такій редакції:
 
327. «1) нарочно у порядку, встановленому абзацом першим частини першої статті 9 Закону України «Про адміністративні послуги»; «;
 
328. пункт 3 викласти в такій редакції:
 
329. «3) в електронній формі через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів.»;
 
330. у частині другій після слів «що складаються здобувачем ліцензії» доповнити словом «, ліцензіатом», а слово «цілей» виключити;
 
331. у частині третій слова «в електронному вигляді» замінити словами «в електронній формі», а слово «здійснюються» - словом «здійснюється»;
 
332. частини четверту і п’яту викласти в такій редакції:
 
333. «4. Документи, що подаються в електронній формі, оформлюються згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу.
 
334. 5. Документи, що складаються здобувачем ліцензії, ліцензіатом відповідно до цього Закону, повинні бути викладені державною мовою та підписані здобувачем ліцензії, ліцензіатом або іншою уповноваженою на це особою.»;
 
335. частину сьому після слів «підтвердні документи» доповнити словами «, подані у паперовій формі, «;
 
336. у частині восьмій слова «органу ліцензування видається» замінити словами «органу ліцензування надається (надсилається рекомендованим листом чи за допомогою засобів телекомунікацій)»;
 
337. частину дев’яту викласти в такій редакції:
 
338. «9. Документи, подані у спосіб, передбачений пунктом 2 частини першої цієї статті, в останній день закінчення строку, встановленого Законом, вважаються такими, що подані своєчасно.»;
 
339. 11) у статті 11:
 
340. у назві статті слово «одержання» замінити словом «отримання»;
 
341. частину першу доповнити абзацами такого змісту:
 
342. «Якщо документи подаються нарочно, здобувач ліцензії пред’являє документ, що посвідчує його особу.
 
343. У разі подання документів представником здобувача ліцензії додатково пред’являється оригінал документа (засвідчена копія), що засвідчує його повноваження.»;
 
344. у частині другій:
 
345. у пункті 1:
 
346. абзац другий викласти в такій редакції:
 
347. «для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження, перелік відокремлених підрозділів, у межах яких планується провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню; «;
 
348. в абзаці третьому слова «орган державної податкової служби» замінити словами «контролюючий орган»;
 
349. у пункті 2 слово «одержати» замінити словом «отримати»;
 
350. у частині третій:
 
351. у пункті 1 слово «вимог» замінити словом «умов»;
 
352. у пункті 2:
 
353. слова « (або довіреної особи)» замінити словами « (або його уповноваженого представника)»;
 
354. слова «органу державної податкової служби» замінити словами «контролюючого органу»;
 
355. слова «орган державної податкової служби» замінити словами «контролюючий орган»;
 
356. у пункті 3 слово «одержання» замінити словом «отримання», а після слова «екземплярах» доповнити словами « (у разі подання документів у паперовій формі)»;
 
357. у частині четвертій:
 
358. після слова «документів» доповнити словами «, що додаються до заяви про отримання ліцензії, «;
 
359. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
360. «Документи, копії яких подавалися до органу ліцензування відповідно до вимог цього Закону, та документи (копії), які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії в документах, які подавалися органу ліцензування, зберігаються ліцензіатом протягом дії ліцензії.»;
 
361. у частині п’ятій:
 
362. в абзаці першому слова « (суб’єкта господарювання)» виключити;
 
363. пункт 2 викласти в такій редакції:
 
364. «2) зазначення в документах, що подаються для отримання ліцензії, інформації або подання документів, не передбачених ліцензійними умовами; «;
 
365. доповнити частину пунктом 4 такого змісту:
 
366. «4) наявності на документі (його копії), що подається суб’єктом господарювання, відбитка його печатки або нотаріального засвідчення вірності копії документа, якщо обов’язковість такого нотаріального засвідчення не встановлена законом.»;
 
367. у частинах шостій і сьомій слово «одержання» замінити словом «отримання»;
 
368. частину восьму викласти в такій редакції:
 
369. «8. Електронні документи при надходженні до органу ліцензування реєструються в органі ліцензування, про що автоматизованим способом у порядку, визначеному Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг», інформується здобувач ліцензії, ліцензіат.»;
 
370. 12) у статті 12:
 
371. частину першу викласти в такій редакції:
 
372. «1. Орган ліцензування протягом п’яти робочих днів з дня одержання заяви про отримання ліцензії встановлює наявність або відсутність підстав для залишення її без розгляду і в разі їх наявності приймає відповідне рішення.
 
373. Рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду набуває чинності з дня його прийняття та підлягає обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті органу ліцензування не пізніше робочого дня, що настає за днем його прийняття.»;
 
374. у частині другій:
 
375. пункт 1 викласти в такій редакції:
 
376. «1) подання не в повному обсязі документів, що додаються до заяви для отримання ліцензії, крім подання документів у порядку, передбаченому частиною п’ятою цієї статті; «;
 
377. доповнити частину пунктом 5 такого змісту:
 
378. «5) наявність інформації про здійснення контролю за діяльністю суб’єкта господарювання, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України».»;
 
379. у частині третій:
 
380. у пункті 3 слова «орган державної податкової служби» замінити словами «контролюючий орган «;
 
381. пункт 4 після слів «їх усунення» доповнити словами «, викладені в чіткій і однозначній формі»;
 
382. частину четверту виключити;
 
383. частину п’яту доповнити абзацами такого змісту:
 
384. «При повторному поданні до органу ліцензування здобувачем ліцензії заяви про отримання ліцензії до такої заяви додаються лише ті підтвердні документи, які стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви без розгляду, за умови, що попередньо подані документи, що знаходяться в ліцензійній справі, на момент повторної подачі заяви зберегли свою актуальність.
 
385. Збереженням актуальності є достовірність документів, що додалися до заяви про отримання ліцензії, та відповідність даних, зазначених у них, вимогам ліцензійних умов.»;
 
386. 13) у статті 13:
 
387. назву статті після слів «відмова у видачі ліцензії» доповнити словами «, видача ліцензії»;
 
388. у частині першій:
 
389. слова «та підтвердні документи» виключити;
 
390. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
391. «При повторному розгляді документів не допускається відмова у видачі ліцензії з причин, раніше не зазначених у рішенні про відмову у видачі ліцензії (крім не усунення чи усунення не в повному обсязі здобувачем ліцензії причин, що стали підставою для попередньої відмови; наявності в новій інформації, поданій здобувачем ліцензії, підстав для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії) за умови, що на момент повторного розгляду раніше подані документи зберегли свою актуальність.».
 
392. частину другу викласти в такій редакції:
 
393. «2. У разі встановлення наявності підстав для відмови у видачі ліцензії орган ліцензування приймає обґрунтоване рішення про відмову у видачі ліцензії, яке набирає чинності з дня його прийняття та підлягає обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті органу ліцензування не пізніше робочого дня, що настає за днем його прийняття.
 
394. Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, суду.»;
 
395. у частині третій:
 
396. пункт 1 викласти в такій редакції:
 
397. «1) встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам; «;
 
398. у пункті 2 слова «на момент подання документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності між даними, наведеними у них, та фактичним станом цього суб’єкта господарювання» замінити словами «наявності розбіжності між даними у підтвердних документах та фактичним станом цього суб’єкта господарювання на момент подання документів»;
 
399. доповнити частину пунктом 3 такого змісту:
 
400. «3) наявність в органу ліцензування інформації про рішення суду щодо здобувача ліцензії, яке забороняє йому провадити окремий вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та набрало законної сили відповідно до статті 255 Кодексу адміністративного судочинства.»;
 
401. у пункті 3 частини шостої після слів «юридичної особи» доповнити словами «згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», а слова «орган державної податкової служби» замінити словами «контролюючий орган»;
 
402. абзац другий частини сьомої виключити;
 
403. частину восьму після слів «видачу ліцензії» доповнити словами «або про відмову в її видачі»;
 
404. у частині дев’ятій слова «з моменту» замінити словами «з дня»;
 
405. у частині десятій слова «розрахункові реквізити» замінити словами «реквізити рахунку»;
 
406. частину одинадцяту викласти в такій редакції:
 
407. «11. Ліцензія на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, оформлюється органом ліцензування в електронній формі (запис щодо рішення органу ліцензування про видачу ліцензії суб’єкту господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) та відображається у виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, яка видається ліцензіату за заявою безоплатно.»;
 
408. частини тринадцяту та шістнадцяту виключити;
 
409. 14) у статті 14:
 
410. частину першу доповнити абзацом такого змісту:
 
411. «Плата за звуження провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, не справляється.»;
 
412. у частині другій слова «оприлюднення на порталі електронних сервісів рішення про видачу ліцензії» замінити словами «внесення запису щодо рішення про видачу ліцензії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;
 
413. частину п’яту викласти в такій редакції:
 
414. «5. Плата за видачу ліцензії зараховується до бюджетів згідно із Бюджетним кодексом України.»;
 
415. доповнити статтю частиною шостою такого змісту:
 
416. «6. Орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку виконання бюджетів, забезпечує органам ліцензування доступ до інформації щодо внесення ліцензіатами плати за видачу ліцензій у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.»;
 
417. 15) у статті 15:
 
418. у частині першій:
 
419. слова «орган державної податкової служби» замінити словами «контролюючий орган»;
 
420. слово «невідкладно» замінити словами «протягом п’яти робочих днів після зазначених змін»;
 
421. слова «органу державної податкової служби» замінити словами «контролюючого органу»;
 
422. частину другу викласти в такій редакції:
 
423. «2. Ліцензіат зобов’язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, які зазначені в заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк, встановлений ліцензійними умовами, та надавати копії документів, які підтверджують зазначені зміни.
 
424. У разі порушення ліцензіатом строку повідомлення органу ліцензування про всі зміни даних, які зазначені в заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, ліцензіат також притягується до адміністративної відповідальності.».
 
425. у частинах четвертій і п’ятій слово «одержанням» замінити словом «отриманням»;
 
426. абзаци п’ятий і шостий частини сьомої виключити;
 
427. частини восьму та десяту викласти в такій редакції:
 
428. «8. У разі звуження провадження виду господарської діяльності ліцензіатом на певну частину він подає до органу ліцензування заяву про звуження провадження ним цього виду господарської діяльності, в якій зазначає таку частину виду господарської діяльності, до якої він звузив провадження цього виду господарської діяльності. На підставі такої заяви орган ліцензування протягом п’яти робочих днів з дати її надходження приймає рішення про звуження провадження виду господарської діяльності ліцензіатом.»;
 
429. «10. Дані про рішення органу ліцензування щодо розширення або звуження ліцензіатом провадження виду господарської діяльності вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у строк та порядку, встановлені для видачі ліцензії.»;
 
430. 16) статтю 16 викласти в такій редакції:
 
431. «Стаття 16. Зупинення та відновлення дії ліцензії, анулювання ліцензії
 
432. 1. Ліцензія на провадження виду господарської діяльності може бути зупинена повністю або частково.
 
433. 2. Підставою для прийняття органом ліцензування рішення про зупинення дії ліцензії повністю або частково є:
 
434. 1) заява ліцензіата про зупинення власної ліцензії повністю або частково. Не є підставою для зупинення дії ліцензії заява ліцензіата про зупинення власної ліцензії повністю або частково, що подана після видання органом ліцензування розпорядчого документа про проведення перевірки додержання цим ліцензіатом ліцензійних умов і до закінчення строку:
 
435. перевірки та усунення порушень ліцензійних умов (у разі їх наявності);
 
436. у 30 робочих днів після спливу строку виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов (крім випадку видання протягом цього строку органом ліцензування розпорядчого документа про проведення позапланової перевірки виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов);
 
437. 2) акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов провадження виду господарської діяльності (частини виду господарської діяльності);
 
438. 3) несплата за видачу ліцензії.
 
439. Зупинення дії ліцензії може бути застосовано як санкцію до ліцензіатів відповідно до Закону України «Про санкції».
 
440. 3. У разі встановлення наявності підстав для зупинення дії ліцензії повністю або частково орган ліцензування протягом п’яти робочих днів з дня виявлення таких підстав приймає обґрунтоване рішення про зупинення дії ліцензії повністю або частково.
 
441. 4. Рішення органу ліцензування про зупинення дії ліцензії повністю або частково на підставі пунктів 2 і 3 частини другої цієї статті набирає чинності через 10 робочих днів з дня його прийняття, а рішення про зупинення дії ліцензії повністю або частково на підставі пункту 1 частини другої цієї статті та про відновлення дії ліцензії - не пізніше робочого дня, що настає за днем прийняття.
 
442. 5. Орган ліцензування інформує ліцензіата щодо рішення про зупинення дії ліцензії повністю або частково не пізніше робочого дня, що настає за днем його прийняття у разі, коли такий ліцензіат зареєстрований на Єдиному державному порталі адміністративних послуг, або не пізніше трьох робочих днів шляхом направлення йому рекомендованого листа у разі, коли ліцензіат не зареєстрований на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.
 
443. 6. Дія ліцензії зупиняється повністю або частково до повного усунення ліцензіатом:
 
444. підстав, визначених пунктами 2 і 3 частини другої цієї статті, які стали причиною зупинення дії ліцензії повністю або частково, але не більше ніж на два місяці з дня набрання чинності рішенням про зупинення дії ліцензії повністю або частково;
 
445. підстави, визначеної пунктом 1 частини другої цієї статті, яка стала причиною зупинення дії ліцензії повністю або частково, але не більше ніж на шість місяців з дня набрання чинності рішенням про зупинення дії ліцензії повністю або частково.
 
446. 7. Дія ліцензії відновлюється повністю або частково в разі надання органу ліцензування ліцензіатом заяви та відомостей про усунення підстав, що стали причиною для зупинення дії ліцензії повністю або частково, та в разі коли дія ліцензії зупинена повністю або частково на підставі пункту 2 частини другої цієї статті, інформації про сплату штрафу, передбаченого Кодексом України про адміністративні правопорушення.
 
447. 8. Орган ліцензування протягом п’яти робочих днів з дати отримання заяви приймає рішення про відновлення дії ліцензії повністю або частково.
 
448. 9. Запис щодо рішення органу ліцензування про зупинення та відновлення дії ліцензії повністю або частково вноситься до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань не пізніше робочого дня, що настає за днем його прийняття.
 
449. 10. Рішення про зупинення дії ліцензії повністю або частково повинно містити:
 
450. 1) дату та номер рішення про зупинення дії ліцензії повністю або частково;
 
451. 2) підстави для зупинення дії ліцензії повністю або частково;
 
452. 3) назву виду господарської діяльності (частини виду господарської діяльності), зазначеного в ліцензії, дія якої (частини якої) зупиняється;
 
453. 4) найменування та ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний контролюючий орган та має відмітку в паспорті);
 
454. 5) місце провадження діяльності, в якому зупиняється провадження виду господарської діяльності (частини виду господарської діяльності), що підлягає ліцензуванню (вказується в разі наявності більше ніж одного місця провадження діяльності, зазначеного в ліцензійній справі);
 
455. 6) строк зупинення дії ліцензії повністю або частково.
 
456. Рішення про відновлення дії ліцензії повністю або частково повинно містити:
 
457. 1) дату та номер рішення про відновлення дії ліцензії повністю або частково;
 
458. 2) підстави для відновлення дії ліцензії повністю або частково;
 
459. 3) назву виду господарської діяльності (частини виду господарської діяльності), зазначеного в ліцензії, дія якої (частини якої) відновлюється;
 
460. 4) найменування та ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний контролюючий орган та має відмітку в паспорті);
 
461. 5) місце провадження діяльності, в якому відновлюється провадження виду господарської діяльності (частини виду господарської діяльності), що підлягає ліцензуванню (вказується в разі наявності більше ніж одного місця провадження діяльності, зазначеного в ліцензійній справі).
 
462. 11. Рішення про зупинення дії ліцензії повністю або частково може бути оскаржено до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, суду.
 
463. 12. Підставою для прийняття рішення про анулювання ліцензії повністю або частково є:
 
464. 1) заява ліцензіата про анулювання власної ліцензії повністю або частково. Не є підставою для анулювання ліцензії повністю або частково заява ліцензіата про анулювання власної ліцензії повністю або частково, що подана після видання органом ліцензування розпорядчого документа про проведення перевірки додержання цим ліцензіатом ліцензійних умов і до закінчення строку:
 
465. перевірки та усунення порушень ліцензійних умов (у разі їх наявності);
 
466. у 30 робочих днів після спливу строку виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов (крім випадку видання протягом цього строку органом ліцензування розпорядчого документа про проведення позапланової перевірки виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов);
 
467. 2) акт про не усунення ліцензіатом протягом строку повного або часткового зупинення дії ліцензії причин, що були підставою для її повного або часткового зупинення;
 
468. 3) наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця), крім випадку та строку, передбачених частиною четвертою статті 15 цього Закону;
 
469. 4) подання копії свідоцтва про смерть фізичної особи - підприємця (у разі відсутності правонаступника);
 
470. 5) наявність судового рішення про визнання фізичної особи -підприємця безвісно відсутньою у зв’язку з її смертю, визнанням її безвісно відсутньою або оголошенням померлою (у разі відсутності правонаступника);
 
471. 6) акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов. Повторним порушенням ліцензіатом ліцензійних умов вважається вчинення ним протягом року з дня видання органом ліцензування розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов нового порушення хоча б однієї з вимог ліцензійних умов, щодо якої видавалося таке розпорядження;
 
472. 7) акт про виявлення недостовірності даних у документах, поданих суб’єктом господарювання разом із заявою про отримання ліцензії.
 
473. У разі коли недостовірними даними в документах, поданих суб’єктом господарювання разом із заявою про отримання ліцензії, є інформація про відсутність контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», складається акт, передбачений пунктом 9 цієї частини;
 
474. 8) акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки органом ліцензування. Відмовою ліцензіата у проведенні перевірки органом ліцензування вважається недопуск уповноважених посадових осіб органу ліцензування для здійснення перевірки додержання ліцензіатом відповідних ліцензійних умов за відсутності передбачених для цього законом підстав (зокрема, відмова в доступі посадових осіб органу ліцензування до місць провадження діяльності, що підлягає ліцензуванню, об’єктів, що використовуються ліцензіатом при провадженні діяльності, що підлягає ліцензуванню, або відсутність протягом першого дня перевірки за місцезнаходженням ліцензіата особи, уповноваженої представляти інтереси ліцензіата на час проведення перевірки);
 
475. 9) акт про документальне підтвердження встановлення контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України»;
 
476. 10) акт про ненадання органу ліцензування ліцензіатом документів, інформації щодо предмета перевірки на письмову вимогу посадових осіб органу ліцензування під час перевірки.
 
477. Анулювання ліцензії може бути застосовано як санкцію до ліцензіатів відповідно до законів України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», «Про санкції».
 
478. 13. Акт, передбачений пунктом 2 частини дванадцятої цієї статті, складається органом ліцензування протягом п’яти робочих днів з дня закінчення строку зупинення дії ліцензії повністю або частково, якщо протягом такого строку ліцензіатом не надано до органу ліцензування заяву разом з підтвердними документами про усунення підстав, що стали причиною для зупинення дії ліцензії повністю або частково; підтвердні документи не містять повної інформації про усунення підстав, що стали причиною для зупинення дії ліцензії повністю або частково; ліцензіатом не сплачено штраф.
 
479. Акти, передбачені пунктами 6-8, 10 частини дванадцятої цієї статті, мають містити викладення фактів порушення законодавства, їх обґрунтування та у випадках, якщо вони стосуються невиконання ліцензіатом відповідних ліцензійних умов, містити посилання на конкретні пункти цих ліцензійних умов.
 
480. До актів можуть долучатися фото та відеоматеріали, відзняті під час проведення перевірки.
 
481. 14. Орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії повністю або частково протягом п’яти робочих днів з:
 
482. дня одержання документа, передбаченого пунктом 1 частини дванадцятої цієї статті;
 
483. дня складання актів, передбачених пунктами 2, 6-10 частини дванадцятої цієї статті;
 
484. дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей, передбачених пунктами 3-5 частини дванадцятої цієї статті.
 
485. 15. Рішення про анулювання ліцензії повністю або частково повинно містити:
 
486. 1) дату і номер рішення про видачу ліцензії;
 
487. 2) вид господарської діяльності (частини виду господарської діяльності), на провадження якого анулюється ліцензія;
 
488. 3) найменування та ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний контролюючий орган та має відмітку в паспорті);
 
489. 4) підстави для анулювання ліцензії повністю або частково.
 
490. 16. Рішення про анулювання ліцензії, прийняте з підстав, передбачених пунктами 1, 3-5, 9 частини дванадцятої цієї статті, набирає чинності з дня його прийняття.
 
491. 17. Рішення про анулювання ліцензії, прийняте з підстав, передбачених пунктами 2, 6-8, 10 частини дванадцятої цієї статті, набирає чинності через 30 календарних днів з дня його прийняття.
 
492. 18. Орган ліцензування інформує ліцензіата щодо рішення про анулювання ліцензії повністю або частково не пізніше робочого дня, що настає за днем його прийняття у разі, коли такий суб’єкт господарювання зареєстрований на Єдиному державному порталі адміністративних послуг, або протягом п’яти календарних днів шляхом направлення йому рекомендованого листа у разі, коли ліцензіат не зареєстрований на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.
 
493. 19. Якщо ліцензіат протягом строку набрання чинності рішенням органу ліцензування про анулювання ліцензії або зупинення дії ліцензії повністю або частково подає скаргу до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, дія цього рішення органу ліцензування зупиняється до дня внесення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування за результатом розгляду скарги Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування.
 
494. 20. У разі анулювання ліцензії з підстав, передбачених пунктами 2, 6-10 частини дванадцятої цієї статті, посадова особа суб’єкта господарювання притягується до адміністративної відповідальності, а суб’єкт господарювання може подати заяву про отримання ліцензії на право провадження відповідного виду господарської діяльності (повністю або частково) не раніше ніж через один рік з дня набрання чинності рішенням органу ліцензування про анулювання попередньої ліцензії.
 
495. 21. Рішення органу ліцензування може бути оскаржено до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, суду.»;
 
496. 17) у статті 17:
 
497. у частині першій:
 
498. абзац другий виключити;
 
499. доповнити частину абзацами такого змісту:
 
500. «При веденні ліцензійних справ орган ліцензування повинен дотримуватися вимог законодавства щодо захисту інформації з обмеженим доступом.
 
501. Зберігання ліцензійних справ в електронній формі на електронних носіях інформації та подання їх до архівних установ здійснюється відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».»;
 
502. частину третю виключити;
 
503. частину четверту викласти в такій редакції:
 
504. «4. Ліцензійна справа зберігається протягом строку, визначеного законодавством.»;
 
505. 18) у статті 18:
 
506. у частині другій:
 
507. пункти 1 і 2 викласти в такій редакції:
 
508. «1) рішення, прийняті органами ліцензування відповідно до цього Закону, крім рішень про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, відмову у видачі ліцензії, - не пізніше робочого дня, що настає за днем їх прийняття; «;
 
509. 2) відомості про ліцензування, визначені абзацами шостим, дванадцятим, тринадцятим пункту 45 частини другої та абзацами шостим, дванадцятим, тринадцятим пункту 20 частини четвертої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», - не пізніше робочого дня, що настає за днем отримання органом ліцензування таких відомостей.»;
 
510. доповнити статтю частиною третьою такого змісту:
 
511. «3. Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування вносить до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:
 
512. 1) відомості про ліцензування, визначені абзацом десятим пункту 45 частини другої та абзацом десятим пункту 20 частини четвертої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», - не пізніше робочого дня, що настає за днем направлення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування повідомлення про прийняття до розгляду Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування скарги;
 
513. 2) відомості про ліцензування, визначені абзацом одинадцятим пункту 45 частини другої та абзацом одинадцятим пункту 20 частини четвертої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», - не пізніше робочого дня, що настає за днем прийняття спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування розпорядження про розгляд скарги; «;
 
514. 19) статтю 19 викласти в такій редакції:
 
515. «Стаття 19. Нагляд і контроль у сфері ліцензування
 
516. 1. Державний нагляд за додержанням органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування здійснює спеціально уповноважений орган з питань ліцензування шляхом проведення планових та позапланових перевірок у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
517. Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування може проводити позапланові перевірки додержання органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування з підстав:
 
518. 1) наявності обґрунтованого повідомлення в письмовій формі про порушення органом ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування;
 
519. 2) видання розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування з метою перевірки його виконання органом ліцензування;
 
520. 3) виявлення інформації, що вказує на порушення органом ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування (зокрема, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, листах, щорічних звітах та на офіційних інформаційних ресурсах органів ліцензування);
 
521. 4) за дорученням Прем’єр-міністра України.
 
522. Керівник органу ліцензування зобов’язаний забезпечити надання посадовим особам спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування під час проведення ними перевірки додержання органом ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування ліцензійних справ, інших документів та інформації з питань ліцензування і необхідні умови для проведення перевірки.
 
523. Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування складає акт перевірки у двох примірниках в останній день перевірки.
 
524. Один примірник акта видається керівнику органу ліцензування, діяльність якого перевірялася, другий - зберігається спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.
 
525. У разі виявлення порушення органом ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування спеціально уповноважений орган з питань ліцензування протягом п’яти робочих днів з дня складення акта перевірки видає розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування.
 
526. Орган ліцензування, який одержав розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування, зобов’язаний в установлений у розпорядженні строк усунути зазначені порушення та повідомити спеціально уповноважений орган з питань ліцензування про виконання вимог такого розпорядження.
 
527. 2. Контроль за наявністю у суб’єктів господарювання ліцензій здійснюють державні органи, на які згідно із законом покладено функції контролю за наявністю ліцензій.
 
528. 3. Контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов здійснюють у межах своїх повноважень органи ліцензування шляхом проведення планових і позапланових перевірок відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
529. Для проведення перевірки органом ліцензування створюється комісія, до складу якої можуть входити виключно працівники його апарату і територіальних органів.
 
530. Під час проведення органом ліцензування перевірки ліцензіат зобов’язаний забезпечити присутність керівника чи його заступника або іншої уповноваженої особи.
 
531. Позапланові перевірки додержання ліцензіатами ліцензійних умов проводяться з підстав:
 
532. 1) виявлення в документах, що подаються ліцензіатом до органу ліцензування згідно із цим Законом, інформації, що вказує на недотримання ним ліцензійних умов, - з метою перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов у відповідній частині;
 
533. 2) виявлення у державних інформаційних ресурсах (паперових або електронних) інформації, що свідчить про порушення ліцензіатом ліцензійних умов або не узгоджується з інформацією, що подається ліцензіатом органу ліцензування відповідно до вимог цього Закону, - з метою перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов у відповідній частині або перевірки достовірності відповідної інформації;
 
534. 3) розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, видане за результатами проведення заходу державного нагляду (контролю), - з метою перевірки його виконання;
 
535. 4) обґрунтоване звернення фізичної особи або суб’єкта господарювання про те, що внаслідок порушення ліцензіатом ліцензійних умов такій особі (особам) було завдано матеріальної шкоди або порушено її (їх) законні права чи інтереси, - з метою перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов у відповідній частині;
 
536. 5) повідомлення посадових осіб органів державного нагляду (контролю) про виявлені в ході виконання контрольних повноважень порушення ліцензіатом ліцензійних умов - з метою перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов у відповідній частині;
 
537. 6) неподання ліцензіатом в установлений строк органу ліцензування звітності, подання якої передбачено ліцензійними умовами, - з метою перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов у відповідній частині;
 
538. 7) наявність загрози життю чи здоров’ю людей, навколишньому природному середовищу або державній безпеці, яка безпосередньо пов’язана з провадженням ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та документально підтверджена органом державної влади, уповноваженим у відповідній сфері, - з метою перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов, що пов’язані з відповідним випадком;
 
539. 8) подання ліцензіатом письмової заяви до органу ліцензування про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням.
 
540. Позапланова перевірка додержання ліцензіатом ліцензійних умов з підстав, передбачених пунктами 2, 4 і 5 частини третьої цієї статті, здійснюється лише за наявності погодження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, яке надається на підставі рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування за зверненням органу ліцензування.
 
541. Звернення органу ліцензування повинно містити документальне підтвердження виявлення інформації, передбаченої пунктом 2 частини третьої цієї статті, або завірену ним копію відповідного звернення чи повідомлення, передбачених пунктами 4 або 5 частини третьої цієї статті.
 
542. Анонімні звернення не є підставою для проведення позапланових перевірок.
 
543. 4. Перевірка додержання ліцензіатом ліцензійних умов проводиться органом ліцензування залежно від предмета перевірки:
 
544. за місцезнаходженням ліцензіата;
 
545. за місцями провадження ліцензіатом господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.
 
546. 5. Про проведення позапланової перевірки ліцензіат повідомляється у день перевірки.
 
547. 6. Акт перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов складається в останній день проведення перевірки.
 
548. В акті відображаються питання, що перевірялися, та встановлений стан додержання ліцензіатом ліцензійних умов.
 
549. У разі встановлення в ході перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов підстав для складання актів, що є підставами для анулювання ліцензії, такі акти складаються як окремі документи в останній день проведення перевірки.
 
550. 7. Розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов видається органом ліцензування не пізніше п’яти робочих днів з останнього дня проведення перевірки у разі виявлення за результатами її проведення порушень ліцензіатом ліцензійних умов.
 
551. У разі складення за результатом проведення перевірки акта, що є підставою для зупинення дії ліцензії повністю або частково, розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов не видається.
 
552. 8. Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, зобов’язаний в установлений у розпорядженні строк усунути зазначені порушення та подати до органу ліцензування інформацію про виконання вимог такого розпорядження.»;
 
553. 20) частину першу статті 20 викласти в такій редакції:
 
554. «1. За провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, без ліцензії чи у період зупинення дії ліцензії повністю або частково, невиконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, порушення ліцензіатом строку повідомлення про всі зміни даних, які зазначені в заяві та документах, а також за наявності контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», суб’єкти господарювання притягаються до адміністративної відповідальності, передбаченої Кодексом України про адміністративні правопорушення.»;
 
555. 21) частину п’яту статті 21 викласти в такій редакції:
 
556. «5. Органам ліцензування забезпечити наповнення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань інформацією про діючі ліцензії у строки, визначені Кабінетом Міністрів України.».
 
557. 15. У Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 2, ст. 17, № 47, ст. 800; 2018 р., № 13, ст. 69):
 
558. 1) у абзаці другому частини першої статті 7 слова «Єдиний ліцензійний реєстр, « виключити;
 
559. 2) у статті 9:
 
560. пункт 45 частини другої викласти в такій редакції:
 
561. «45) відомості про ліцензування виду господарської діяльності суб’єкта господарювання:
 
562. вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, який має право провадити ліцензіат;
 
563. дата і номер рішення органу ліцензування про видачу ліцензії на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;
 
564. дата видачі ліцензії, строк дії ліцензії (у разі встановлення строку дії ліцензії законом);
 
565. дата і номер рішення органу ліцензування щодо розширення, звуження провадження виду господарської діяльності ліцензіатом;
 
566. відомості про місця провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (у тому числі дата внесення відомостей про місця провадження виду господарської діяльності);
 
567. дата і номер рішення органу ліцензування про зупинення дії ліцензії повністю або частково на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (із зазначенням назви частини виду господарської діяльності, яка зупиняється), дата набрання ним чинності;
 
568. дата і номер рішення органу ліцензування про відновлення дії ліцензії повністю або частково на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;
 
569. дата і номер рішення про анулювання ліцензії повністю або частково на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, дата набрання ним чинності;
 
570. дата і номер повідомлення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про прийняття до розгляду Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування скарги із зазначенням інформації про зупинення рішення органу ліцензування, що оскаржується;
 
571. дата і номер розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про розгляд скарги із зазначенням результату її розгляду;
 
572. відомості про оскарження ліцензіатом до суду рішення органу ліцензування;
 
573. відомості щодо рішення суду із зазначенням результату розгляду оскаржуваного рішення органу ліцензування;
 
574. дата і номер рішення органу ліцензування про скасування прийнятого ним рішення на підставі розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про розгляд скарги, суду;
 
575. відомості про визнання ліцензії недійсною, у тому числі дата і номер рішення, у разі наявності;
 
576. відомості про державний орган (найменування, ідентифікаційний код) та прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, що внесла запис до Єдиного державного реєстру; «;
 
577. пункт 20 частини четвертої викласти в такій редакції:
 
578. «20) відомості про ліцензування виду господарської діяльності суб’єкта господарювання:
 
579. вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, який має право провадити ліцензіат;
 
580. дата і номер рішення органу ліцензування про видачу ліцензії на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;
 
581. дата видачі ліцензії, строк дії ліцензії (у разі встановлення строку дії ліцензії законом);
 
582. дата і номер рішення органу ліцензування щодо розширення, звуження провадження виду господарської діяльності ліцензіатом;
 
583. відомості про місця провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (у тому числі дата внесення відомостей про місця провадження виду господарської діяльності);
 
584. дата і номер рішення органу ліцензування про зупинення дії ліцензії повністю або частково на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (із зазначенням назви частини виду господарської діяльності, яка зупиняється), дата набрання ним чинності;
 
585. дата і номер рішення органу ліцензування про відновлення дії ліцензії повністю або частково на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;
 
586. дата і номер рішення про анулювання ліцензії повністю або частково на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, дата набрання ним чинності;
 
587. дата і номер повідомлення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про прийняття до розгляду Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування скарги із зазначенням інформації про зупинення рішення органу ліцензування, що оскаржується;
 
588. дата і номер розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про розгляд скарги із зазначенням результату її розгляду;
 
589. відомості про оскарження ліцензіатом до суду рішення органу ліцензування;
 
590. відомості щодо рішення суду із зазначенням результату розгляду оскаржуваного рішення органу ліцензування;
 
591. дата і номер рішення органу ліцензування про скасування прийнятого ним рішення на підставі розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про розгляд скарги, суду;
 
592. відомості про визнання ліцензії недійсною, у тому числі дата і номер рішення, у разі наявності;
 
593. відомості про державний орган (найменування, ідентифікаційний код) та прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, що внесла запис до Єдиного державного реєстру; «;
 
594. 3) частину другу статті 13 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
595. «Органам ліцензування - відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи або державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця із зазначенням форми такого припинення (реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або ліквідація), а також зміну місцезнаходження юридичної особи (місце проживання фізичної особи - підприємця) та найменування юридичної особи (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця).».
 
596. У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим.
 
597. ІІ. Прикінцеві положення
 
598. 1. Цей Закон набирає чинності через два місяці з дня його опублікування.
 
599. 2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
600. 1) привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
601. 2) забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та державними колегіальними органами їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.