Кількість абзаців - 47 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з набранням чинності Законом України ''Про державну підтримку кінематографії в Україні'' (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з набранням чинності Законом України «Про державну підтримку кінематографії в Україні»
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів:
 
4. 1. Закон України «Про кінематографію» (Відомості Верховної Ради України, 1998р., №22, ст. 114) доповнити новими статтею 9-3 - 9-4 такого змісту:
 
5. «Стаття 9-3. Кінокомісії
 
6. Кінокомісії утворюються і діють при сільських, селищних, міських радах, їх виконавчих органах, з метою надання організаційної, консультаційної та іншої не забороненої законом допомоги виробникам фільмів, демонстраторам фільмів, іншим суб’єктам кінематографії, а також залучення українських та іноземних інвесторів для фінансування виробництва, прокату і показів фільмів.
 
7. Функціями Кінокомісії, зокрема, є:
 
8. 1) розгляд звернень суб’єктів кінематографії та підготовка передбачених законодавством матеріалів щодо узгодження з сільськими, селищними, міськими радами проведення зйомок;
 
9. 2) допомога в організації переговорів з власниками, користувачами об’єктів нерухомості, земельних ділянок, з метою надання доступу для проведення зйомок;
 
10. 3) консультування щодо різних аспектів кіновиробництва;
 
11. 4) координація з органами державної влади та місцевого самоврядування (МВС тощо) щодо отримання передбачених законодавством погоджень для проведення зйомок;
 
12. 5) забезпечення зайнятості місцевим спеціалістам в галузі кінематографії;
 
13. 6) популяризація місцевих кіностудій, в тому числі державних;
 
14. 7) популяризація місцевих об’єктів зйомок – об’єкти архітектури, ландшафт, вулиці, приміщення тощо;
 
15. 8) надання грантів, субсидій для підтримки кінематографії в порядку і межах, передбачених законодавством, рішеннями відповідної сільської, селищної, міської ради, за рахунок коштів місцевих бюджетів;
 
16. 9) надання консультаційних та інших послуг щодо отримання державної підтримки в порядку, передбаченому Законом України «Про державну підтримку кінематографії в Україні».
 
17. Повноваження Кінокомісії визначаються положенням, затвердженим відповідною місцевою радою.
 
18. Фінансування кінокомісії, її діяльності, здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів.
 
19. Стаття 9-4. Державні кіностудії
 
20. Державною кіностудією є господарська організація єдиним учасником (акціонером) якої є держава.
 
21. Органи місцевої влади в межах, встановлених власними бюджетами, можуть передбачити порядок часткового покриття витрат суб’єктів кінематографії на виробництво фільмів, що здійснюються за участю та/або замовленням державних кіностудій, розташованих в межах території відповідної територіальної громади.
 
22. Основною метою діяльності державних кіностудій є здійснення підприємницької діяльності у кінематографії. Обов’язковою умовою приватизації державної кіностудії (у тому числі - шляхом приватизації пакета акцій) є збереження основної мети її діяльності впродовж 10 років з дати завершення приватизації.
 
23. Державна кіностудія не може змінити статус суб’єкта кінематографії внаслідок приватизації.»;
 
24. 2. У Законі України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2017, №20, ст. 240):
 
25. у статті 6:
 
26. пункт другий частини п’ятої «коштів місцевих бюджетів» доповнити словами «, в тому числі місцевих фондів фінансової підтримки кінематографії на території відповідної територіальної громади»;
 
27. 3. У Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997, №24, ст. 170):
 
28. 1) у статті 26:
 
29. у частині першій:
 
30. доповнити пунктом 25-1 такого змісту:
 
31. «25-1) утворення місцевих фондів фінансової підтримки кінематографії, в тому числі програм грантової, конкурсної або позаконкурсної підтримки кінематографії, визначення умов та порядку витрачання цих фондів;»
 
32. доповнити пунктом 37-1 такого змісту:
 
33. «37-1) прийняття рішень про створення кінокомісій, організацію територій та об’єктів як привабливих локацій для кінозйомок, а також ефективного використання потенціалу української сервісної індустрії в галузі кінематографії, створення реєстрів відповідних об’єктів, визначення умов та режиму їх використання;»;
 
34. 2) у статті 27:
 
35. доповнити пункт «а» підпунктами 2-1 - 2-3 такого змісту:
 
36. «2-1) забезпечення популяризації та ефективного використання територій та об’єктів для потреб кінематографії, розробка відповідних місцевих програм фінансової підтримки кінематографії та місцевих програм використання потенціалу місцевої сервісної індустрії в галузі кінематографії, проведення заходів кінокомісій з просування (промоції) відповідних територій та об’єктів, забезпечення співпраці з кінокомісіями інших територіальних громад;
 
37. 2-2) звернення до Центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії, Ради з державної підтримки кінематографії щодо одержання державних субсидій для проведення заходів кінокомісій, спрямованих на просування (промоцію) локацій України як привабливого місця для створення кінематографічної та аудіовізуальної продукції;
 
38. 2-3) узгодження із суб’єктами кінематографії питань проведення зйомок на території відповідної територіальної громади за поданням кінокомісій;»
 
39. ІІ. Прикінцеві положення
 
40. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
41. 2. Визнати такими, що втратили чинність:
 
42. 1) Закон України «Про Загальнодержавну програму розвитку національної кіноіндустрії на 2003 - 2007 роки» (Відомості Верховної Ради України, 2003, №7, ст. 61).
 
43. 2) Закону України «Про заборону приватизації, відчуження, передачі в заставу та внесення до статутних капіталів господарських товариств усіх форм власності пакета акцій, що належить державі у статутному капіталі Закритого акціонерного товариства «Одеська кіностудія»« (Відомості Верховної Ради України, 2011, №32, ст. 317).
 
44. 3. Кабінету Міністрів України впродовж дев’яти місяців від дати набрання чинності цим Законом подати на розгляд Верховної Ради України проект закону України «Про Загальнодержавну програму розвитку національної кіноіндустрії на 2019-2024 роки».
 
45. Голова Верховної Ради
 
46. України