Кількість абзаців - 21 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг (Друге читання)

0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:
 
3. 1) частину першу статті другої доповнити пунктом 47-1 такого змісту:
 
4. "47-1) середньострокове зобов’язання за типовими договорами на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг - зобов’язання згідно з укладеними договорами (контрактами) за напрямами використання коштів, визначених у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 24-2 цього Кодексу, в межах відповідних бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України, та обсягу коштів державного дорожнього фонду (за такими напрямами), визначеного в Бюджетній декларації, відповідно до якого необхідно здійснити платежі протягом поточного бюджетного періоду та/або середньострокового періоду";
 
5. 2) викласти частину п’яту статті 24-2- в наступній редакції:
 
6. "5. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства, утворює комісію для формування переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення, до складу якої входять члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету за рішенням цього комітету (чисельністю не менше 50 відсотків складу такої комісії). Комісія на підставі пропозицій, поданих центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства, та народними депутатами України, здійснює оцінку відповідності таких об'єктів вимогам законодавства та пріоритетам, визначеним Державною цільовою економічною програмою розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення, а також відбір об'єктів на конкурсних засадах у межах відповідних бюджетних призначень.
 
7. За результатами оцінки відповідності таких об'єктів вимогам законодавства та пріоритетам, визначеним Державною цільовою економічною програмою розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері дорожнього господарства, з урахуванням рішень такої комісії подає на затвердження Кабінету Міністрів України рекомендований перелік об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення із зазначенням обсягів бюджетних коштів для фінансового забезпечення таких об'єктів";
 
8. 3) доповнити пункт сьомий частини дев’ятої статті 33 після слів "регіонального розвитку" словами ", обсягу коштів державного дорожнього фонду (за напрямами, визначеними частиною третьою статті 24-2 цього Кодексу);".
 
9. 4) викласти абзац перший частини першої статті 48 у наступній редакції:
 
10. "1. Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та здійснюють платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, довгострокових зобов'язань за енергосервісом, узятих на облік органами Казначейства України; середньострокових зобов’язань за типовими договорами на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг; щодо завдань (проектів) Національної програми інформатизації - після їх погодження з Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації.";
 
11. 5) доповнити частину другу статті 48 абзацом другим наступного змісту:
 
12. "Кредиторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів за середньостроковими зобов’язаннями за типовими договорами на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг на кінець поточного бюджетного періоду не може перевищувати залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, утвореного за рахунок надходжень, які є джерелами формування державного дорожнього фонду та використовуються за напрямами, визначеними у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 24-2- цього Кодексу."
У зв’язку з цим абзац другий статті 48 вважати абзацом третім.
 
13. 6) частину третю статті 103-1 викласти в такій редакції:
 
14. "3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства, утворює комісію для оцінки та відбору об'єктів будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, до складу якої входять члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету за рішенням цього комітету (чисельністю не менше 50 відсотків складу такої комісії). Комісія на підставі пропозицій, поданих Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями та народними депутатами України, здійснює оцінку відповідності таких об'єктів вимогам законодавства та відбір об'єктів на конкурсних засадах у межах відповідних бюджетних призначень.
 
15. Перелік об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах із зазначенням обсягів бюджетних коштів для фінансового забезпечення таких об'єктів, сформований з урахуванням рішення відповідної комісії, затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідною обласною державною адміністрацією, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства";
 
16. ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
17. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року.
 
18. 2. Кабінету Міністрів України:
1) протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
 
19. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
20. забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.