Кількість абзаців - 212 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
6. частину другу статті 244-19 доповнити абзацом такого змісту:
 
7. «керівники та члени державних колегіальних органів, які здійснюють ринковий нагляд, або уповноважені цими органами посадові особи.».
 
8. 2. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144):
 
9. статтю 250 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
10. «3. Дія цієї статті не поширюється на адміністративно-господарські санкції, передбачені Законами України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» та «Про загальну безпечність нехарчової продукції.».
 
11. 3. У Законі України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 21, ст. 144, № 48-49, ст. 536; 2014 р., № 4, ст. 61, № 20-21, ст. 712; 2015 р., № 14, ст. 96, № 52, ст. 482):
 
12. 1) абзац сьомий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
 
13. «орган державного ринкового нагляду (далі - орган ринкового нагляду) - центральний орган виконавчої влади, державний колегіальний орган, що здійснює державний ринковий нагляд у межах сфери своєї відповідальності відповідно до цього Закону.»;
 
14. 2) у частині п’ятій статті 2:
 
15. пункти 10 та 12 викласти в такій редакції:
 
16. «10) ядерні установки, об’єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами, ядерні матеріали, радіоактивні відходи, інші джерела іонізуючого випромінювання; «;
 
17. «12) об’єкти будівництва, визначені Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності; «;
 
18. доповнити частину пунктом 14 такого змісту:
 
19. «14) дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення та напівдорогоцінне каміння, вироби з них (ювелірні та побутові) та матеріали, що їх містять.»;
 
20. 3) у статті 7:
 
21. доповнити частину першу новими пунктами 10 - 12 такого змісту:
 
22. «10) отримувати консультативну допомогу від органу ринкового нагляду з метою запобігання порушенням під час здійснення заходів державного ринкового нагляду;
 
23. 11) вимагати проведення перевірки характеристик лише того виду продукції, що є предметом перевірки;
 
24. 12) при проведенні планової перевірки не допускати посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд, до проведення перевірки характеристик продукції, яка не зазначена у відповідному секторальному плані ринкового нагляду.»;
 
25. у частині другій слова «, а в межах здійснення ринкового нагляду - також правами, визначеними Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» виключити;
 
26. 4) у частині сьомій статті 8 слова «узгодженого з органом ринкового нагляду строку (терміну)» замінити словами «строку проведення перевірки»;
 
27. 5) у статті 10:
 
28. у частині п’ятій слова «законами України «Про загальну безпечність нехарчової продукції», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та іншими законами України» замінити словами «та Законом України «Про загальну безпечність нехарчової продукції»;
 
29. у частині шостій слова «Президентом України» замінити словами «Кабінетом Міністрів України»;
 
30. 6) у пункті 3 частини першої статті 13 слова «документальні перевірки» замінити словами «перевірку документів»;
 
31. 7) у частині першій статті 15:
 
32. у пункті 1 слова «документальні перевірки» замінити словами «перевірки документів»;
 
33. у підпунктах «а» - «в» пункту 2 слово «дев’ятої» замінити словом «шостої»;
 
34. у пункті 3 після слова «зобов’язані» додати слова «у строк не більше ніж 30 робочих днів»;
 
35. у пункті 5 слова «штрафні санкції» замінити словами «адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу»;
 
36. 8) у пункті 1 частини першої статті 16 слова «документальні перевірки» замінити словами «перевірки документів»;
 
37. 9) доповнити частину першу статті 17 новими пунктами 8 - 10 такого змісту:
 
38. «8) у межах своєї компетенції надавати суб'єкту господарювання безоплатну консультаційну підтримку з питань здійснення ринкового нагляду;
 
39. 9) дотримуватися встановлених цим Законом принципів, вимог та порядку здійснення заходів ринкового нагляду;
 
40. 10) не перешкоджати праву суб'єктів господарювання на законний захист своїх прав та інтересів.»;
 
41. 10) у частині другій статті 20 слова «види продукції» замінити словами «види (типи), категорії та/або групи продукції»;
 
42. 11) у статті 23:
 
43. у частині першій:
 
44. слова «проводяться документальні перевірки» замінити словами «проводиться перевірка документів»;
 
45. частину четверту викласти в такій редакції:
 
46. «4. Предметом таких перевірок є характеристики продукції певного виду (типу), категорії та/або групи.
 
47. Під час проведення перевірок продукції певного виду (типу), категорії та/або групи забороняється перевіряти продукцію іншого виду (типу), категорії та/або групи.
 
48. У разі, якщо за результатами перевірки характеристик продукції органом ринкового нагляду прийнято рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів щодо продукції певного виду (типу), категорії та/або групи, що є предметом перевірки, такі заходи повинні бути вжиті суб’єктами господарювання стосовно усіх одиниць продукції певного виду (типу), категорії та/або групи, які надаються на ринку та є небезпечними, становлять ризик та/або не відповідають встановленим вимогам.»;
 
49. частину п’яту викласти в такій редакції:
 
50. «5. Перевірки характеристик продукції проводяться на підставі наказів (рішень) органів ринкового нагляду та посвідчень (направлень) на проведення перевірки, що видаються та оформлюються відповідно до цього Закону. У разі одержання інформації про надання на ринку продукції, що становить серйозний ризик, відповідні накази (рішення) та посвідчення (направлення) видаються і оформлюються невідкладно.»;
 
51. частину шосту викласти в такій редакції:
 
52. «6. Перевірки характеристик продукції проводяться:
 
53. 1) у торгівельних та складських приміщеннях суб’єктів господарювання;
 
54. 2) у місцях введення продукції в експлуатацію (якщо відповідність продукції певним встановленим вимогам може бути визначена лише під час введення її в експлуатацію);
 
55. 3) за місцем проведення ярмарку, виставки, показу або демонстрації продукції в інший спосіб;
 
56. 4) у місцях зберігання під митним контролем продукції, митне оформлення якої призупинено за результатами контролю продукції;
 
57. 5) за місцезнаходженням органу ринкового нагляду.»;
 
58. у частині сьомій:
 
59. в абзаці першому слово «невиїзної» виключити;
 
60. у пункті 3 слова «та схема (креслення) конструкції виробу» виключити;
 
61. у пункті 6:
 
62. слова « (договори, товарно-супровідна документація тощо)» замінити словами « (товарно-супровідна документація або договори).»;
 
63. доповнити новим абзацом такого змісту:
 
64. «Орган ринкового нагляду має право вимагати надання таких документів лише в обсязі, що необхідний для встановлення ланцюга постачання продукції.»;
 
65. пункт 9 виключити;
 
66. частини восьму і дев’яту виключити;
 
67. частину десяту викласти в такій редакції:
 
68. «10. Строк проведення перевірки характеристик продукції не може перевищувати у розповсюджувача цієї продукції чотирьох робочих днів, у виробника такої продукції - п’яти робочих днів.
 
69. У разі проведення експертизи (випробування) зразків продукції, відібраних під час перевірки, на час її проведення перебіг строку проведення перевірки характеристик продукції призупиняється до одержання органом ринкового нагляду результатів експертизи (випробування).
 
70. У разі здійснення перекладу, зазначеного у пункті 3 частини першої статті 15 цього Закону, перебіг строку проведення перевірки характеристик продукції призупиняється до моменту одержання органом ринкового нагляду перекладених документів і матеріалів, але не більше ніж на 30 робочих днів.
 
71. У разі проведення перевірки за місцезнаходженням органу ринкового нагляду перебіг строку проведення перевірки починається з дня одержання органом ринкового нагляду від суб’єкта господарювання документів (їх копій) на продукцію, зазначених у частині сьомій цієї статті.
 
72. Продовження строку проведення перевірки не допускається.»;
 
73. частину дванадцяту викласти в такій редакції:
 
74. «12. У разі коли за результатами перевірки характеристик продукції встановлено, що продукція є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам, орган ринкового нагляду на підставі наданих суб’єктом господарювання документів, передбачених пунктами 1 і 6 частини сьомої цієї статті, вживає заходів щодо визначення виробника такої продукції або особи, яка вважається такою, що ввела продукцію в обіг, особи, яка поставила відповідному суб'єкту господарювання цю продукцію, а також всіх осіб, яким відповідний суб'єкт господарювання поставив таку продукцію.
 
75. Після визначення виробника або особи, яка вважається такою, що ввела продукцію в обіг, орган ринкового нагляду розпочинає проведення перевірки характеристик такої продукції в її виробника або особи, яка вважається такою, що ввела продукцію в обіг, та визначає всю послідовність суб’єктів господарювання в ланцюгу постачання такої продукції.»;
 
76. частину 17 виключити.
 
77. 12) доповнити новою статтею такого змісту:
 
78. «Стаття 23-1. Розпорядчі документи органів ринкового нагляду
 
79. 1. Для здійснення планової або позапланової перевірки характеристик продукції орган ринкового нагляду видає наказ (рішення), який (яке) має містити предмет перевірки (найменування виду (типу) та/або категорії, та/або групи продукції), найменування та адресу об’єкта, де розміщується продукція.
 
80. 2. На підставі наказу (рішення) оформляється направлення на проведення перевірки, яке підписується керівником органу ринкового нагляду (головою державного колегіального органу) або його заступником (членом державного колегіального органу) із зазначенням його прізвища, імені та по батькові і засвідчується печаткою відповідного органу.
 
81. 3. У направленні на проведення перевірки зазначаються:
 
82. найменування органу ринкового нагляду, що здійснює перевірку;
 
83. номер і дата наказу (рішення), на виконання якого здійснюється перевірка;
 
84. предмет перевірки (вид продукції);
 
85. місце розміщення продукції (найменування та адреса об’єкта, де розміщується продукція (магазин, ринок тощо);
 
86. підстави для проведення перевірки;
 
87. перелік посадових осіб органу ринкового нагляду, які беруть участь у здійсненні перевірки, із зазначенням їх посади, прізвища, імені та по батькові;
 
88. перелік осіб, які залучаються до здійснення перевірки відповідно до пункту 7 частини першої статті 15 цього Закону;
 
89. дата початку та дата закінчення перевірки;
 
90. тип перевірки (планова або позапланова);
 
91. інформація про проведення попередньої перевірки (тип перевірки, дата початку та строк її здійснення).
 
92. 4. Направлення є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення перевірки.
 
93. Посадова особа органу ринкового нагляду не має права здійснювати перевірку без направлення на проведення перевірки та службового посвідчення.
 
94. 5. За результатами здійснення планової або позапланової перевірки характеристик продукції посадова особа органу ринкового нагляду складає акт, який повинен містити такі відомості:
 
95. найменування органу ринкового нагляду, а також посади, прізвища, імена та по батькові посадових осіб, які здійснили відповідний захід;
 
96. дату та номер складення акта;
 
97. місце розміщення продукції (найменування та адреса об’єкта, де розміщується продукція (магазин, ринок тощо),
 
98. найменування юридичної особи, її місцезнаходження або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, у тому числі фізичної особи - підприємця, її місце проживання, телефон, інші відомості, що дають змогу ідентифікувати осіб, що є виробниками, уповноваженими представниками, імпортерами або розповсюджувачами відповідної продукції);
 
99. тип перевірки (планова або позапланова);
 
100. предмет перевірки (вид (тип), категорія та/або група продукції);
 
101. прізвища, імена та по батькові осіб, які залучаються до проведення перевірки відповідно до пункту 7 частини першої статті 15 цього Закону.
 
102. Посадова особа органу ринкового нагляду зазначає в акті детальний опис порушення вимог законодавства, виявлені під час перевірки, з посиланням на відповідну вимогу законодавства.
 
103. В останній день перевірки два примірники акта підписуються посадовими особами органу ринкового нагляду, які здійснювали перевірку, та суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою, якщо інше не передбачено законом.
 
104. Якщо суб'єкт господарювання не погоджується з актом, він підписує акт із зауваженнями.
 
105. Зауваження суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи щодо здійснення перевірки є невід'ємною частиною акта органу ринкового нагляду.
 
106. У разі відмови суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи підписати акт посадова особа органу ринкового нагляду вносить до такого акта відповідний запис.
 
107. Один примірник акта вручається керівнику чи уповноваженій особі суб'єкта господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичній особі, у тому числі фізичній особі - підприємцю, або уповноваженій нею особі в останній день перевірки, а другий зберігається в органі ринкового нагляду.»;
 
108. 13) у статті 24:
 
109. у підпункті а) пункту 2 частини першої після слів « (об’єднань споживачів), « доповнити словами «об’єднань суб’єктів господарювання, «;
 
110. підпункт а) пункту 1 частини другої викласти у такій редакції:
 
111. «а) наявність знака відповідності технічним регламентам, якщо його нанесення передбачено технічним регламентом на відповідний вид продукції, та додержання вимог щодо форми, опису, правил та умов нанесення знака відповідності технічним регламентам, а також правил його застосування; «;
 
112. доповнити новим підпунктом б) частини другої у такій редакції:
 
113. «б) за ланцюгом постачання, якщо за результатами перевірки характеристик продукції є підстави вважати, що продукція є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам внаслідок дій чи бездіяльності виробника такої продукції або будь якого іншого суб’єкта в ланцюгу постачання; «;
 
114. підпункт б) частини другої вважати підпунктом в);
 
115. у абзаці п’ятому частини другої букву «б» замінити на букву «в».
 
116. 14) у статті 25:
 
117. у пункті 1 частини першої після слів «у її розповсюджувача є» доповнити словами «документально підтверджені», а після слів «виробника такої продукції» доповнити словами «, за умови повідомлення виробника про такі підстави на початку перевірки»;
 
118. у пункті 2 частини першої після слів « (об’єднань споживачів), « доповнити словами «об’єднань суб’єктів господарювання, «;
 
119. підпункт а) пункту 1 частини другої викласти у такій редакції:
 
120. «а) наявність знака відповідності технічним регламентам, якщо його нанесення передбачено технічним регламентом на відповідний вид продукції, та додержання вимог щодо форми, опису, правил та умов нанесення знака відповідності технічним регламентам, а також правил його застосування; «;
 
121. у підпункті г) пункту 1 частини слова «та схема (креслення) конструкції виробу» виключити;
 
122. доповнити статтю після частини третьої новою частиною четвертою такого змісту:
 
123. «4. У разі проведення перевірки за місцезнаходженням органу ринкового нагляду документи, зазначені у підпункті «г» пункту 1 та підпункті «б» пункту 2 частини другої цієї статті, надаються виробником протягом десяти робочих днів з дня отримання письмової вимоги органу ринкового нагляду, надісланої рекомендованим листом з повідомленням про вручення, крім випадків необхідності перекладу зазначених документів, які мають бути надані протягом не більше ніж 30 робочих днів.»;
 
124. 15) частину другу статті 27 викласти у такій редакції:
 
125. «2. Відбір зразків продукції і проведення їх експертизи (випробування) здійснюється на підставі вмотивованого письмового рішення керівника органу ринкового нагляду (голови державного колегіального органу) або його заступника (члена державного колегіального органу).
 
126. Порядок відбору зразків затверджується Кабінетом Міністрів України.»;
 
127. 16) частину першу статті 28 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
128. «Оцінка ризику проводиться органом ринкового нагляду відповідно до методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, затвердженої Кабінетом Міністрів України.»;
 
129. 17) доповнити Закон статтею 29-1 такого змісту:
 
130. «Стаття 29-1. Обмежувальні (корегувальні) заходи щодо продукції, яка відповідає встановленим вимогам, але становить ризик
 
131. 1. Якщо орган ринкового нагляду встановив, що продукція відповідає встановленим вимогам, але становить ризик для життя та здоров’я громадян або інших аспектів захисту суспільних інтересів, він невідкладно вимагає відповідно до методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, затвердженої Кабінетом Міністрів України, від відповідного суб’єкта господарювання вжити протягом визначеного строку заходів для усунення такого ризику, вилучення продукції з обігу та/або відкликання її з ринку в залежності від характеру визначеного ризику.
 
132. Оцінка ризику проводиться органом ринкового нагляду відповідно до методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, затвердженої Кабінетом Міністрів України.
 
133. 2. Суб’єкт господарювання надсилає у паперовій формі - особисто, через уповноважену ним особу, поштою або в електронній формі - за допомогою засобів телекомунікацій повідомлення органу ринкового нагляду про вжиті заходи щодо усунення ризику для суспільних інтересів у строк, зазначений у рішенні органу ринкового нагляду про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів. До цього повідомлення суб’єкт господарювання додає документи або їх копії, що підтверджують усунення такого ризику.
 
134. 3. Орган ринкового нагляду у письмовій формі протягом десяти робочих днів після виявлення, що продукція відповідає встановленим вимогам, але становить ризик для суспільних інтересів, повідомляє про таку продукцію та обмежувальні (корегувальні) заходи, вжиті щодо неї, центральним органам виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності, та центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічного регулювання.
 
135. 4. Технічним регламентом на певний вид продукції може бути встановлено особливості вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, передбачених цією статтею.»;
 
136. 18) частину четверту статті 33 викласти в такій редакції:
 
137. «Рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, внесення змін до таких рішень чи їх скасування приймаються керівниками органів ринкового нагляду (головою державного колегіального органу) або їх заступниками (членами державного колегіального органу) відповідно до їх повноважень, визначених законами України.»;
 
138. 19) у частині п’ятій статті 37 слова «документальної перевірки» замінити словами «перевірки документів»;
 
139. 20) у статті 38:
 
140. в абзаці першому частини першої слова «документальної перевірки» замінити словами «перевірки документів»;
 
141. у другому реченні частини шостої слово «виїзну» виключити;
 
142. 21) частину першу статті 41 після слів «Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» доповнити словами «та з метою інформування громадськості»;
 
143. 22) статтю 44 викласти в такій редакції:
 
144. «Стаття 44. Відповідальність суб’єктів господарювання
 
145. 1. Відповідальність за порушення вимог цього Закону встановлюється цим та іншими законами України.
 
146. 2. До особи, яка ввела продукцію в обіг або відповідно до цього Закону вважається такою, що ввела продукцію в обіг, застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу в разі:
 
147. 1) введення в обіг продукції, що становить серйозний ризик, - у розмірі шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом періоду від року до трьох вчинення такого самого порушення, за яке на особу вже було накладено штраф, - у розмірі двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
148. 2) введення в обіг продукції, яка не відповідає встановленим вимогам (крім випадків, передбачених статтею 28 та частиною третьою статті 29 цього Закону) - у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом періоду від року до трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на особу вже було накладено штраф, - у розмірі шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
149. 3. До розповсюджувача застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу в разі недодержання умов зберігання продукції, яка ним розповсюджується, якщо внаслідок цього продукція стала небезпечною та/або такою, що не відповідає встановленим вимогам, -у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на суб’єкта господарювання вже накладено штраф, -у розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
150. 4. До суб’єкта господарювання застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу в разі:
 
151. 1) невиконання або неповного виконання вимог рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, визначених у частині першій статті 28 цього Закону, - у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для осіб, які ввели продукцію в обіг або відповідно до цього Закону вважаються такими, що ввели продукцію в обіг, та у розмірі семи тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для розповсюджувачів;
 
152. 2) невиконання або неповного виконання рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, визначених у статті 29 цього Закону, крім усунення формальної невідповідності, передбаченого частиною третьою статті 29 цього Закону - у розмірі шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для осіб, які ввели продукцію в обіг або відповідно до цього Закону вважаються такими, що ввели продукцію в обіг, та у розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для розповсюджувачів;
 
153. 3) невиконання або неповного виконання рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів щодо усунення формальної невідповідності, визначених у частині третій статті 29 цього Закону, - у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для осіб, які ввели продукцію в обіг або відповідно до цього Закону вважаються такими, що ввели продукцію в обіг, та у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для розповсюджувачів;
 
154. 4) невиконання або неповного виконання рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, визначених у частинах першій та другій статті 29-1 цього Закону, -у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
155. 5) невиконання припису про негайне усунення порушень вимог щодо представлення за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам, -у розмірі тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за невиконання вимог рішення про негайне припинення представлення продукції за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції - у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
156. 6) створення перешкод шляхом недопущення до проведення перевірок характеристик продукції та невиконання встановлених цим Законом вимог посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд, -у розмірі двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
157. 5. Адміністративно-господарські санкції накладаються на особу, яка ввела продукцію в обіг або відповідно до цього Закону вважається такою, що ввела продукцію в обіг та/або на розповсюджувача за кожну модель, артикул чи партію продукції, яка є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам, незалежно від кількості одиниць такої продукції та/або місць її реалізації.
 
158. 6. Відповідальність за порушення інших вимог цього Закону визначається згідно із законом.
 
159. Справи про накладення штрафів за порушення, визначені цією статтею, розглядаються керівниками органів ринкового нагляду або їх заступниками (головою та членами або уповноваженими посадовими особами державного колегіального органу) відповідно до їх компетенції.
 
160. Суми штрафів, що накладаються органами ринкового нагляду, зараховуються до Державного бюджету України.
 
161. Про вчинення порушень, зазначених у цій статті, посадовими особами органів ринкового нагляду, що виявили правопорушення, складається протокол на підставі документів, що містять інформацію про походження продукції та її обіг.
 
162. Протокол складається у двох примірниках, які підписуються посадовими особами органу ринкового нагляду та фізичною особою, у тому числі фізичною особою - підприємцем, чи керівником юридичної особи або уповноваженою ним особою.
 
163. У разі відмови фізичної особи, у тому числі фізичної особи - підприємця, чи керівника юридичної особи або уповноваженої ним особи підписати протокол посадова особа органу ринкового нагляду вносить до такого протоколу відповідний запис.
 
164. Один примірник протоколу вручається фізичній особі, у тому числі фізичній особі - підприємцю, чи керівнику юридичної особи або уповноваженій ним особі, а другий - зберігається в органі ринкового нагляду.
 
165. Протокол разом з актом перевірки, поясненнями фізичної особи, у тому числі фізичної особи - підприємця, чи керівника юридичної особи або уповноваженої ним особи (у разі їх наявності) та документами, що стосуються справи, не пізніше наступного робочого дня, за днем його складення передається керівнику чи заступнику керівника органу ринкового нагляду, які розглядають справу протягом 15 календарних днів з дня отримання протоколу та відповідних документів і приймають рішення про накладення штрафу. Кожний штраф оформляється окремою постановою.
 
166. Постанова надсилається суб’єкту господарювання не пізніше ніж протягом наступного робочого дня за днем її оформлення.
 
167. Суб’єкт господарювання має сплатити штраф у п’ятнадцятиденний строк з дня отримання постанови про його накладення.
 
168. У разі несплати штрафу в зазначений строк він стягується в судовому порядку.
 
169. Суб’єкт господарювання має право оскаржити рішення органу ринкового нагляду про накладення штрафу до керівника органу ринкового нагляду, а також в судовому порядку. У разі оскарження рішення у суді суб’єкт господарювання сплачує штраф після прийняття відповідного рішення керівником органу ринкового нагляду або судом.
 
170. 6. Сплата штрафу не звільняє суб’єкта господарювання від відповідальності за шкоду, заподіяну споживачам (користувачам) продукції.»;
 
171. 23) частину четверту розділу ІХ виключити;
 
172. у зв’язку з цим частини п’яту - восьму вважати частинами четвертою - сьомою.
 
173. 4. У Законі України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 22, ст. 145):
 
174. 1) у частині третій статті 2:
 
175. пункт 12 викласти у такій редакції:
 
176. «12) об’єкти будівництва, визначені Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
 
177. доповнити частину пунктами 14 і 15 такого змісту:
 
178. «14) об’єкти авіаційної діяльності;
 
179. 15) дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення та напівдорогоцінне каміння, вироби з них (ювелірні та побутові) та матеріали, що їх містять.»;
 
180. 3) частину першу статті 13 після слів «З метою» доповнити словами «інформування громадськості та»;
 
181. 4) статтю 15 викласти в такій редакції:
 
182. «Стаття 15. Відповідальність за порушення вимог цього Закону
 
183. 1. Відповідальність за порушення вимог цього Закону встановлюється цим та іншими законами України.
 
184. 2. До виробника застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу в разі:
 
185. 1) введення ним в обіг небезпечної нехарчової продукції - у розмірі шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на нього вже було накладено штраф, -у розмірі двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
186. 2) невиконання вимог, встановлених пунктом 5 частини першої статті 8 цього Закону, -у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на нього вже накладено штраф, -у розмірі шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
187. 3. До розповсюджувача застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу за недодержання ним умов зберігання продукції, що ним розповсюджується, якщо внаслідок цього продукція стала небезпечною, -у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на нього вже накладено штраф, -у розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
188. 4. До виробника або розповсюджувача застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу в разі:
 
189. 1) невиконання або неповного виконання рішення органу державного ринкового нагляду про вжиття заходів із забезпечення безпечності продукції, визначених частинами першою - третьою статті 12 цього Закону, - у розмірі шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для виробника та у розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для розповсюджувача;
 
190. 2) невиконання або неповного виконання рішення органу державного ринкового нагляду про вжиття заходів із забезпечення безпечності продукції, визначених частиною четвертою статті 12 цього Закону, -у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для виробника та у розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для розповсюджувача;
 
191. 3) створення перешкод шляхом недопущення до проведення перевірок характеристик продукції та невиконання встановлених цим Законом вимог посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд, -у розмірі двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян..
 
192. 5. Суб’єкт господарювання зобов’язаний сплатити штраф у п’ятнадцятиденний строк з дня отримання постанови про його накладення.
 
193. У разі несплати штрафу в зазначений строк він стягується в судовому порядку.
 
194. Рішення про накладення штрафу у справах про порушення, передбачені цим Законом, може бути оскаржено до суду відповідно до закону.
 
195. 6. Сплата штрафу не звільняє виробника або розповсюджувача від відповідальності за шкоду, заподіяну споживачам (користувачам) продукції.
 
196. 7. Порядок прийняття рішень про накладення штрафів визначається Законом України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції».».
 
197. 5. У Законі України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2007, 07, № 29, ст. 389):
 
198. частину другу статті 2 доповнити словами: «, державного ринкового нагляду та контролю нехарчової продукції.»
 
199. 2) частину п’яту статті 2 виключити;
 
200. 3) друге речення абзацу п'ятого частини першої статті 6 викласти в такій редакції:
 
201. «Позаплановий захід, що здійснюється територіальними органами державного нагляду (контролю) за погодженням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у відповідних сферах державного нагляду (контролю).».
 
202. 6. У Законі України «Про Національну поліцію» (Відомості Верховної Ради України, 2015, № 40-41 (09.10.2015), ст. 379):
 
203. частину першу статті 2 доповнити новим пунктом 5 такого змісту:
 
204. «5) забезпечення здійснення посадовими особами органів державного ринкового нагляду та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, їх законної діяльності, якщо їм чиниться протидія або загрожує небезпека з боку правопорушників.».
 
205. ІІ. Прикінцеві положення
 
206. 1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
 
207. 2. Кабінету Міністрів України в шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
208. 1) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;
 
209. 2) привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
210. 3) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
211. Голова Верховної Ради України