Кількість абзаців - 31 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження культурних цінностей (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження культурних цінностей
 
2.

 
3.

 
4.

 
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
7. 1. Статтю 21 Закону України «Про культуру» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 2, ст. 91) після частини першої доповнити новою частиною другою такого змісту:
 
8. «2. Керівники державних та комунальних закладів культури на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополь призначаються на посаду центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв шляхом укладення з ними контракту строком на п’ять років або внесення змін до укладеного з ними контракту (якщо керівник очолює державний чи комунальний заклад на умовах сумісництва) за результатами співбесіди.
 
9. За результатами співбесіди, передбаченої цією частиною, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, видає наказ про призначення керівника державного чи комунального закладу культури та підписання контракту. У разі призначення керівника державного чи комунального закладу культури на умовах сумісництва у наказі передбачається внесення змін до укладеного з ним контракту та встановлюється доплата у розмірі до п`ятдесяти відсотків до посадового окладу (тарифної ставки).
 
10. Керівник державного чи комунального закладу культури може бути призначений керівником на умовах сумісництва в іншому державному чи комунальному закладі культури виключно відповідного функціонального спрямування.
 
11. Зміст контракту з керівником державного чи комунального закладу культури, який призначається на посаду на умовах, передбачених абзацом першим цієї частини, визначається абзацом четвертим – п’ятим частини шістнадцятої статті 21- -5 цього Закону.».
 
12. У зв’язку з цим частини другу та третю цієї статті вважати частинами третьою та четвертою відповідно.
 
13. 2. У Законі України «Про музеї та музейну справу» (Відомості Верховної Ради України, 1995, № 25, ст. 191):
 
14. 1) доповнити статтю 26 після частини дев’ятнадцятої новою частиною такого змісту:
 
15. «Особливості призначення на посаду керівників державних та комунальних музеїв на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополь визначаються частиною другої статті 21 Закону України «Про культуру».».
 
16. 2) доповнити статтю 29 після частини третьої новою частиною такого змісту:
 
17. «На період тимчасової окупації територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, визначає з переліку музеїв, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до частини 3 статті 15--2 цього Закону, головного зберігача музейних предметів та музейних колекцій, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України, шляхом прийняття рішення про передачу на постійне або тимчасове зберігання.».
 
18. 3. У Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Офіційний вісник України, 1997 р., число 25, с. 20):
 
19. 1)абзац другий пункту «б» статті 29 викласти в такій редакції:
 
20. «погодження в установленому порядку кандидатур для призначення на посаду керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, які перебувають у державній власності, за виключенням випадків, передбачених частиною другою статті 21 Закону України «Про культуру.»;
 
21. 2)пункт 10 частини четвертої статті 42 викласти в такій редакції:
 
22. «10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, за виключенням випадків, передбачених частиною другою статті 21 Закону України «Про культуру»;»;
 
23. 3)пункт 20 частини першої статті 43 викласти в такій редакції:
 
24. «20) вирішення в установленому законом порядку питань щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, що перебувають в управлінні районних і обласних рад; призначення і звільнення їх керівників, за виключенням випадків, передбачених частиною другою статті 21 Закону України «Про культуру»;».
 
25. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
26. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
27. 2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
28. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
29. забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
30. Голова Верховної Ради України