Кількість абзаців - 150 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині (Друге читання)

0. Закон України
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. У Законі України "Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 28, ст. 232):
 
5. 1) абзац шостий, дев’ятий, п’ятнадцятий, двадцять четвертий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
 
6. "бригада вилучення анатомічних матеріалів людини - група медичних та інших працівників закладу охорони здоров’я, бюро судово-медичної експертизи або інших суб’єктів господарювання, що згідно законодавства мають право на здійснення такої діяльності, яка створюється відповідно до наказу керівника для вилучення, зберігання, підготовки до перевезення та/або перевезення анатомічних матеріалів людини для їх подальшої трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів";
 
7. "діяльність, пов’язана з трансплантацією, - медичні послуги з вилучення анатомічних матеріалів у живих донорів, вилучення анатомічних матеріалів у донора-трупа, що здійснюються закладами охорони здоров’я, бюро судово-медичної експертизи або іншими суб’єктами господарювання, що згідно законодавства мають право на здійснення такої діяльності, та/або послуги зі зберігання і перевезення анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації, вилучення анатомічних матеріалів у донора-трупа для виготовлення біоімплантатів, зберігання і перевезення таких матеріалів, трансплант-координація, а також діяльність з забезпечення функціонування інформаційних систем і реєстрів в сфері трансплантації";
 
8. "імплантація - хірургічна операція вживлення в організм людини біологічних або штучних тканин, біоімплантатів, ксеноімплантатів і штучно виготовлених замінників органів";
 
9. "трансплант-координатор - працівник Координаційного центру трансплантації органів, тканин та клітин та/або закладу охорони здоров’я, бюро судово-медичної експертизи або іншого суб’єкта господарювання, що згідно законодавства має право на здійснення такої діяльності, до посадових обов’язків якого належить здійснення трансплант-координації"
 
10. 2) частину першу статті 1 доповнити абзацами дев’ятим, сімнадцятим, двадцять другим такого змісту:
 
11. "Державна інформаційна система трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин - електронна автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система (інформаційні технології і технічні засоби), призначена для підбору донорів гемопоетичних стовбурових клітин на підставі об’єктивних критеріїв, ведення реєстрів потенційних донорів, донорів та реципієнтів гемопоетичних стовбурових клітин і надання підтримки при прийнятті рішень з питань трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин, що зберігається на інформаційних ресурсах, які зареєстровані та розташовані в Україні";
 
12. "консиліум лікарів - нарада лікарів однієї або декількох спеціальностей , яка скликається для визначення потреби пацієнта у лікуванні методом трансплантації, наявності або відсутності до цього медичних показань та можливості застосування такого методу лікування, а також для визначення стану здоров’я живого донора, можливості вилучення анатомічного матеріалу у живого донора для його подальшої трансплантації, можливостей та засобів реабілітації живого донора";
 
13. "потенційний донор гемопоетичних стовбурових клітин - фізична особа, щодо якої проведене імунологічне типування, але ще не було отримано згоду на таке вилучення у встановленому цим Законом порядку";
 
14. 3) в абзаці тринадцятому частини першої статті 1 та всюди далі по тексту слова "Єдина державна інформаційна система трансплантації" замінити словами "Єдина державна інформаційна система трансплантації органів та тканин";
 
15. 4) в абзаці тринадцятому частини першої статті 1 слово "пари" замінити словом "пар", слова "державних інформаційних ресурсах" замінити словами "інформаційних ресурсах, які зареєстровані та розташовані в Україні";
 
16. 5) в абзаці чотирнадцятому частини першої статті 1 виключити слово "відповідно";
 
17. 6) в абзаці двадцять п’ятому частини першої статті 1 слова "встановленому цим Законом порядку" замінити словами "порядку, встановленому законодавством";
 
18. 7) частину першу статті 2 викласти в такій редакції:
 
19. "Законодавство України про трансплантацію базується на Конституції України та складається з цього Закону, Основ законодавства України про охорону здоров’я та інших законодавчих актів, що регулюють відносини з питань, пов’язаних з охороною здоров’я.";
 
20. 8) в абзаці сьомому частини другої статті 3, частині дев’ятій статті 14, частинах четвертій та шостій статті 15, частині шостій статті 17, частині другій статті 19, частині другій статті 23 слова "державної політики у сфері охорони здоров’я" замінити словами "та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я";
 
21. 9) в абзаці шостому частини першої статті 4 слова в дужках " (крім гемопоетичних стовбурових клітин)" замінити словами "трансплантації для донора та реципієнта";
 
22. 10) частину першу статті 4 доповнити абзацом дев’ятим такого змісту:
 
23. "безперервності отримання спеціалізованої медичної допомоги особам, яким було трансплантовані анатомічні матеріали";
 
24. 11) в абзаці другому частини першої статті 5 вилучити слово "своєчасної";
 
25. 12) частину першу статті 5 доповнити абзацами четвертим та п’ятим такого змісту:
 
26. "забезпечення безоплатності всіх видів медичної допомоги, що спрямована на збереження та (або) відновлення здоров’я для живого донора та особи, якій було трансплантовані анатомічні матеріали;
 
27. забезпечення об’єктивних потреб осіб, яким трансплантовані анатомічні матеріали, у лікарських засобах для імуносупресивної терапії";
 
28. 13) абзац четвертий, п’ятий частини першої статті 6 викласти в такій редакції:
 
29. "Координаційний центр трансплантації органів, тканин та клітин - спеціалізована державна установа, яка виконує функції координації у сфері надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією;
 
30. заклади охорони здоров’я, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики";
 
31. 14) абзац шостий частини першої статті 6 виключити;
 
32. 15) абзац другий, третій, четвертий частини першої статті 8 викласти в такій редакції:
 
33. "забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією, а також здійснює інші повноваження у сфері технічного регулювання стосовно біоімплантатів;
 
34. забезпечує нормативно-правове регулювання надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією, відповідно до цього Закону, затверджує положення про Координаційний центр трансплантації органів, тканин та клітин;
 
35. веде облік та надає Координаційному центру трансплантації органів, тканин та клітин перелік закладів охорони здоров’я, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, що передбачає право надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та/або здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією";
 
36. 16) частину першу статті 8 доповнити абзацами шостим, сьомим, десятим, одинадцятим такого змісту:
 
37. "розробляє та затверджує порядок розподілу анатомічних матеріалів та критерії встановлення пар донор-реципієнт;
 
38. здійснює організаційно-методичне керівництво закладами охорони здоров’я в частині надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та/або здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією»;
 
39. "є власником Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та тканин та Державної інформаційної системи трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин;
 
40. забезпечує вирішення етичних питань, пов’язаних з наданням медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійсненням діяльності, пов’язаної з трансплантацією";
 
41. 17) в абзаці десятому частини першої статті 8 слово "законом" замінити словом "законодавством";
 
42. 18) статті 9, 10, 11, 13 викласти в такій редакції:
 
43. "Стаття 9. Функції Координаційного центру трансплантації органів, тканин та клітин
 
44. 1. Координаційний центр трансплантації органів, тканин та клітин на виконання цього Закону здійснює такі функції:
 
45. забезпечує функціонування та адміністрування Єдиної державної інформаційної система трансплантації органів та тканин та Державної інформаційної системи трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин в межах повноважень, визначених законодавством;
 
46. здійснює організацію трансплант-координації та координує діяльність закладів охорони здоров’я, яка пов’язана з наданням медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійсненням діяльності, пов’язаної з трансплантацією;
 
47. забезпечує здійснення пошуку та розподілу анатомічного матеріалу для сумісних пар донор-реципієнт відповідно до порядку розподілу анатомічних матеріалів та критеріїв встановлення пар донор-реципієнт, які визначаються органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, з використанням Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та тканин;
 
48. виконує пошук і забезпечує отримання гемопоетичних стовбурових клітин для сумісних пар донор-реципієнт в Україні і за кордоном, включно з забезпеченням послуг, які пов'язані з отриманням, пошуком, транспортуванням гемопоетичних стовбурових клітин та іншими необхідними діями;
 
49. розробляє та подає на затвердження центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, вимоги до: якості та безпечності анатомічних матеріалів людини; зберігання вилучених анатомічних матеріалів людини; підготовки вилучених анатомічних матеріалів людини до перевезення; перевезення вилучених анатомічних матеріалів людини; супровідних документів для перевезення вилучених анатомічних матеріалів людини; маркування ємності для перевезення анатомічних матеріалів людини;
 
50. забезпечує міжнародний обмін анатомічними матеріалами людини та взаємообмін інформацією щодо наявних анатомічних матеріалів людини, що застосовуються для трансплантації;
 
51. проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань законодавства щодо трансплантації анатомічних матеріалів людині, популяризації прижиттєвого та посмертного донорства анатомічних матеріалів, формування позитивної громадської думки про надання анатомічних матеріалів людини для трансплантації;
 
52. розглядає та вирішує спори між медичними працівниками, трансплант-координаторами, закладами охорони здоров’я, у випадках, пов’язаних з наданням медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійсненням діяльності, пов’язаної з трансплантацією в порядку, визначеному законодавством, за винятком вирішення етичних питань;
 
53. здійснює інші, визначені законодавством повноваження, пов’язані з наданням медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійсненням діяльності, пов’язаної з трансплантацією.";
 
54. "Стаття 10. Трансплант-координатор
 
55. 1. Кваліфікаційні вимоги, професійні стандарти і посадові обов’язки трансплант-координатора встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.
 
56. 2. При виникненні обставин непереборної сили, інших об’єктивних обставин, зокрема неможливості оперативного вирішення спорів Координаційним центром трансплантації органів, тканин та клітин, які призводять чи можуть призвести до неможливості трансплантації конкретному реципієнту чи створюють ризик збереження анатомічних матеріалів, остаточне рішення щодо порядку проведення вилучення анатомічних матеріалів, вибору реципієнта, проведення трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією тощо приймається трансплант-координатором донора-трупа.
 
57. 3. Лікар який входив до складу консиліуму лікарів, що здійснив констатацію смерті мозку особи, не може виконувати функції трансплант-координатора щодо потенційного донора та/або донора-трупа цієї особи. Трансплант-координатор не може брати участь у вилученні анатомічного матеріалу та проведенні трансплантації, якщо він виконував функції трансплант-координатора, які передбачені цим Законом, стосовно цього конкретного донора-трупа.
 
58. 4. Трансплант-координатор не може представляти інтереси реципієнта, пов’язані із застосуванням трансплантації.
 
59. 5. Для ефективного виконання своїх обов’язків трансплант-координатор за погодженням з реципієнтом чи його родичами, потенційним донором виключно на безоплатній основі для роз’яснення медичного та соціального значення трансплантації може залучати інших осіб, які (родичі або законні представники яких) перенесли трансплантацію, вчасно не отримали необхідного лікування методом трансплантації, а також представників громадських об’єднань.
 
60. 6. Набуття теоретичних знань і практичних навичок з трансплант-координації включається до освітніх програм в порядку, визначеному законодавством.
 
61. 7. Діяльність, пов’язана з трансплантацією гемопоетичних стовбурових клітин, може проводитись без залучення трансплант-координаторів.";
 
62. "Стаття 11. Державні інформаційні системи трансплантації
 
63. 1. З метою інформаційного забезпечення надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією створюються державні інформаційні системи трансплантації: Єдина державна інформаційна система трансплантації органів та тканин та Державна інформаційна системи трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин.
 
64. 2. Єдина державна інформаційна система трансплантації органів та тканин створюється та функціонує з метою автоматизованого підбору сумісних пар донор-реципієнт при трансплантації органів чи тканин на підставі об’єктивних критеріїв та інформаційного забезпечення надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації органів та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією.
 
65. 3. Єдина державна інформаційна система трансплантації органів та тканин включає в себе інформацію щодо:
 
66. волевиявлення особи про надання згоди або незгоди на посмертне донорство або призначення нею повноважного представника;
 
67. волевиявлення особи, яка надала у встановленому цим Законом порядку згоду на вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів з тіла померлої особи, яку вона представляє;
 
68. анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів
 
69. живих донорів;
 
70. реципієнтів;
 
71. осіб з трансплантованим анатомічним матеріалом;
 
72. закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу із застосуванням трансплантації та/або здійснюють діяльність, пов’язану з трансплантацією, та інших суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність, пов’язану з трансплантацією;
 
73. трансплант-координаторів;
 
74. інших даних, які включаються до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та тканин на підставі рішення Кабінету Міністрів України.
 
75. 4. Державна інформаційна система трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин створюється та функціонує з метою підбору донорів на підставі об’єктивних критеріїв, ведення реєстрів донорів та реципієнтів гемопоетичних стовбурових клітин і надання підтримки при прийнятті рішень з питань трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин.
 
76. 5. Кабінет Міністрів України затверджує положення про Єдину державну інформаційну систему трансплантації органів та тканин та Державну інформаційну систему трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин, визначає перелік реєстрів, які входять до зазначених систем, порядок, і умови їх наповнення, функціонування, доступу до цих інформаційних систем та даних, які містяться в цих системах.
 
77. 6. Обробка персональних даних, що є конфіденційною інформацією про фізичних осіб, які містяться у інформаційних системах супроводу трансплантації, здійснюється з дотриманням вимог Конституції України, законів України "Про захист персональних даних", "Про інформацію" та інших законів.
 
78. 7. Персональні дані, що є конфіденційною інформацією про фізичну особу, збирання, зберігання, використання яких не передбачено законодавством у сфері охорони здоров’я та містять вимоги щодо обробки персональних даних в інших інформаційно-телекомунікаційних системах, можуть оброблятися у базах даних державних інформаційних систем супроводу трансплантації лише за згодою суб’єктів персональних даних.
 
79. 8. Обмін інформацією, що міститься в державних інформаційних системах супроводу трансплантації, з електронною системою охорони здоров’я та іншими інформаційно-телекомунікаційними системами здійснюється в порядку, визначеному законодавством.
 
80. 9. Державна інформаційна система трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин може здійснювати обмін даними з міжнародними, іноземними та українськими інформаційними системами інших форм власності і реєстрами потенційних донорів гемопоетичних стовбурових клітин в порядку, обсягах та випадках, які передбачені законодавством.
 
81. 10. Персональні дані про особу, передбачені цим Законом, зберігаються у державних інформаційних системах трансплантації протягом 50 років з дня надходження, крім випадків, передбачених цією частиною.
 
82. Персональні дані про особу, передбачені цим Законом, виключаються з державних інформаційних систем трансплантації раніше встановленого цією частиною строку протягом 30 днів у разі:
 
83. 1) особистого бажання особи (на підставі письмової заяви встановленого зразка);
 
84. 2) смерті (на підставі свідоцтва про смерть): реципієнта; живого донора; потенційного донора; особи, яка надала згоду або незгоду на посмертне донорство або призначила повноважного представника; особи з трансплантованим анатомічним матеріалом;
 
85. 3) настання таких змін у стані здоров’я реципієнта, за яких він не потребує або йому не може бути проведено трансплантацію, або у стані здоров’я живого донора, потенційного донора гемопоетичних стовбурових клітин, за яких він не може виконувати функцію донора анатомічних матеріалів (на підставі відповідної медичної документації);
 
86. 4) оформлення особою постійного місця проживання за кордоном (на підставі відповідних документів, що підтверджують постійне місце проживання особи за кордоном).";
 
87. "Стаття 13. Умови та порядок застосування трансплантації
 
88. 1. Трансплантація застосовується виключно за наявності медичних показань і здійснюється відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я за згодою об’єктивно поінформованої дієздатної особи (реципієнта), крім випадків, передбачених цим Законом.
 
89. 2. Наявність у пацієнта медичних показань для застосування трансплантації встановлює консиліум лікарів відповідного закладу охорони здоров’я, в якому пацієнт перебуває на лікуванні чи диспансерному обліку.
 
90. 3. У разі якщо реципієнт є особою, визнаною в установленому законом порядку недієздатною, до складу консиліуму лікарів включається лікар-психіатр.
 
91. 4. У разі якщо реципієнт не досяг 14-річного віку або визнаний в установленому законом порядку недієздатним, трансплантація застосовується за згодою об’єктивно поінформованих його батьків або інших законних представників. Стосовно реципієнтів віком від 14 років чи визнаних в установленому законом порядку обмежено дієздатними трансплантація застосовується за згодою цих об’єктивно поінформованих осіб.
 
92. 5. У разі якщо реципієнт перебуває у невідкладному стані, який становить пряму та невідворотну загрозу його життю і унеможливлює особисте висловлення ним згоди чи незгоди, медична допомога із застосуванням трансплантації надається без згоди реципієнта, його батьків або інших законних представників.
 
93. 6. Якщо ненадання згоди на трансплантацію може призвести до тяжких для реципієнта наслідків, лікуючий лікар зобов’язаний пояснити це реципієнту. Якщо після наданих лікарем роз’яснень реципієнт відмовляється від застосування трансплантації, лікар має право запропонувати реципієнту надати письмову заяву про відмову від надання йому медичної допомоги із застосуванням трансплантації. У разі відмови реципієнта надати таку письмову заяву або неможливості її надання, у тому числі за станом здоров’я, лікар складає про це акт у присутності двох незацікавлених свідків, в якому зазначається про факт надання роз’яснень та відмову реципієнта.
 
94. 7. У разі відмови батьків або інших законних представників реципієнта від надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації особі, яка не досягла 14-річного віку або визнана в установленому законом порядку недієздатною, якщо ця відмова може призвести до тяжких для реципієнта наслідків, керівник закладу охорони здоров’я негайно повідомляє про це орган опіки та піклування, який не пізніше 24 годин з моменту звернення ухвалює рішення про надання згоди або незгоди на надання такій особі медичної допомоги із застосуванням трансплантації, що може бути оскаржено відповідно до закону, у тому числі до суду.
 
95. 8. У разі якщо живим донором є близький родич або член сім’ї реципієнта (родинне донорство), рішення про можливість або неможливість застосування трансплантації ухвалюється консиліумом лікарів закладу охорони здоров’я, де знаходиться реципієнт, за результатами визначення імунологічної сумісності донора та реципієнта. Відповідна інформація вноситься до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та тканин.
 
96. 9. У разі ухвалення консиліумом лікарів рішення про неможливість застосування трансплантації реципієнту від живого донора з числа його близьких родичів або членів сім’ї за результатами визначення імунологічної сумісності донора та реципієнта, консиліум може ухвалити рішення про застосування перехресного донорства. Порядок застосування перехресного донорства затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.
 
97. 11. Пошук пар донор-реципієнт здійснюється під час кожного внесення відомостей щодо донора анатомічних матеріалів людини, реципієнта або анатомічних матеріалів людини до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації в автоматичному режимі з урахуванням таких показників:
 
98. 1) імунологічна сумісність пар донор-реципієнт;
 
99. 2) статус екстреності трансплантації (за медичними показаннями);
 
100. 3) наближеність закладу охорони здоров’я, в якому проводиться вилучення анатомічних матеріалів людини для трансплантації, до закладу охорони здоров’я, де може бути проведена трансплантація (з урахуванням способу транспортування анатомічних матеріалів та оптимальних строків їх зберігання);
 
101. 4) можливість першочерговості проведення трансплантації неповнолітньому реципієнту та живому донору, який раніше надав анатомічні матеріали (окремо для трансплантації органів, тканин та клітин);
 
102. 5) збереження за неповнолітнім реципієнтом після досягнення ним повноліття черговості на отримання анатомічного матеріалу для трансплантації;
 
103. 6) інші показники, які визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.
 
104. 12. Після визначення пар донор-реципієнт відповідальна посадова особа Координаційного центру трансплантації органів, тканин та клітин, негайно повідомляє про це заклади охорони здоров’я, до листів (списків) очікування яких включено реципієнта.
 
105. 13. Дії трансплант-координатора закладу охорони здоров’я, до листа (списку) очікування якого включено реципієнта, та порядок їх вчинення, а також дії медичного персоналу та порядок прийняття рішення про можливість застосування трансплантації реципієнту анатомічного матеріалу від донора-трупа, визначеного Єдиною державною інформаційною системою трансплантації органів та тканин, або про неможливість застосування трансплантації цього анатомічного матеріалу даному реципієнту із зазначенням причин, умови та порядок повторного пошуку пар донор-реципієнт Єдиною державною інформаційною системою трансплантації органів та тканин, обсяги та порядок інформування реципієнта визначаються положенням, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.";
 
106. 19) абзац шостий частини третьої статті 14 доповнити в кінці через кому словами "за винятком надання гемопоетичних стовбурових клітин";
 
107. 20) в частинах п’ятій, шостій статті 14 слова "визначеними частиною восьмою статті 11 цього Закону, до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації" замінити словами "до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та тканин в порядку, визначеному статтею 11 цього Закону";
 
108. 21) частину другу статті 15 викласти у такій редакції:
 
109. "2. Вилучення у донора гемопоетичних стовбурових клітин проводиться безоплатно (за бажанням донора) або на умовах грошової компенсації донору гемопоетичних стовбурових клітин витрат, пов’язаних зі здійсненням донорства. Порядок та розміри компенсації витрат, пов’язаних зі здійсненням донорства гемопоетичних стовбурових клітин, за рахунок коштів Державного чи місцевих бюджетів встановлюються Кабінетом Міністрів України.";
 
110. 22) частину четверту статті 15 після слова "умови" доповнити словами "та порядок";
 
111. 23) в частин п’ятій статті 15 слова "уповноваженими на це особами, визначеними частиною восьмою статті" замінити словами "органів та тканин та Державної інформаційної системи трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин в порядку та обсягах, які визначені статтею";
 
112. 24) в абзаці четвертому частини третьої статті 17 виключити слова "або надходження до трансплант-координатора протягом однієї години з моменту отримання ним такої письмової згоди, письмового заперечення щодо вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів з тіла померлої особи, поданого особисто однією чи більше особами, зазначеними у частині одинадцятій статті 16 цього Закону";
 
113. 25) в абзаці шостому частини третьої статті 17 слова "відсутності згоди" замінити словами "отримання обґрунтованих заперечень", слова "визначених законом підстав для проведення судово-медичної експертизи" замінити словами "відповідного судового рішення чи рішення органу досудового розслідування щодо проведення судової експертизи";
 
114. 26) частину п’яту статті 17 викласти у такій редакції:
 
115. "5. У разі наявності визначених законом підстав для проведення судово-медичної експертизи вилучення анатомічних матеріалів у донора-трупа здійснюється з дотриманням вимог, визначених цією статтею, в присутності судово-медичного експерта. Заборона вилучення анатомічних матеріалів можлива лише у випадку, якщо таке вилучення безпосередньо унеможливлює збирання доказів в ході досудового розслідування.";
 
116. 27) статті 20, 21 викласти в такій редакції:
 
117. "Стаття 20. Заборона торгівлі анатомічними матеріалами людини та їх рекламування
 
118. 1. Укладання або пропонування укладання договорів, що передбачають купівлю-продаж анатомічних матеріалів людини, забороняється.
 
119. 2. Реклама з метою купівлі-продажу анатомічних матеріалів людини забороняється.";
 
120. "Стаття 21. Міжнародне співробітництво у сфері застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині
 
121. 1. Міжнародне співробітництво у сфері застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині здійснюється за такими напрямами:
 
122. обмін органами, який здійснюється шляхом розподілу та взаємозаліку органів з використанням спеціалізованих реєстрів;
 
123. отримання та надання гемопоетичних стовбурових клітин;
 
124. обмін інформацією щодо наявних анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації, у тому числі для трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин, що міститься у Державній інформаційній системі супроводу трансплантації, відповідних недержавних інформаційних системах та реєстрах, інформаційних системах та реєстрах іноземних держав, юридичних осіб і міжнародних організацій;
 
125. виконання науково-дослідних та інвестиційних програм у сфері застосування трансплантації;
 
126. обмін технологіями, медичною технікою та науковою інформацією;
 
127. інші напрямки, які передбачені законодавством.
 
128. 2. Суб’єктами міжнародного співробітництва у сфері застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині можуть виступати спеціалізовані органи державної влади, Координаційний центр трансплантації органів, тканин та клітин, установи та заклади охорони здоров’я різних форм власності України та іноземних держав, а також міжнародні організації, неприбуткові організації та установи, інші юридичні особи, що провадять діяльність, пов’язану з трансплантацією анатомічних матеріалів людині.
 
129. 3. Обмін органами від імені держави в рамках міжнародного співробітництва здійснюється Координаційним центром трансплантації органів, тканин та клітин. Передача наявних в Україні органів в рамках міжнародного співробітництва здійснюється виключно за умови відсутності в Єдиній державній інформаційній системі трансплантації органів та тканин відомостей щодо імунологічно сумісного з цим органом реципієнта на момент внесення відомостей про цей орган.
 
130. 4. Надання інформації з питань, що пов’язані з трансплантацією анатомічних матеріалів людини здійснюється з дотриманням міжнародних стандартів термінології, ідентифікації, кодування, маркування анатомічних матеріалів в порядку, який не суперечить українському законодавству.
 
131. 5. Порядок обміну органами шляхом розподілу та взаємозаліку органів з використанням спеціалізованих інформаційних систем і реєстрів, отримання та надання гемопоетичних стовбурових клітин, та обміну інформацією щодо наявних анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації встановлюється Кабінетом Міністрів України.";
 
132. 28) в частині першій статті 23 слова "представником закладу охорони здоров’я, що надає медичну допомогу із застосуванням трансплантації та/або здійснює діяльність, пов’язану з трансплантацією, уповноваженим на виконання цих функцій керівником цього закладу" замінити словами "представниками закладу охорони здоров’я, бюро судово-медичної експертизи чи іншого уповноваженого суб’єкта господарювання, що мають визначений законодавством рівень знань та навичок, особисто або з використанням транспортних чи технічних засобів, які забезпечують збереження анатомічних матеріалів людини в належному стані";
 
133. 29) в пунктах 5, 6 розділу VІІ "Прикінцеві та перехідні положення" цифри "2020" замінити цифрами "2021", слова "Єдиної державної інформаційної системи" замінити словами "державних інформаційних систем трансплантації".
 
134. 2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
 
135. 1) частину першу статті 143 викласти в такій редакції:
 
136. "1. Умисне порушення встановленого законом порядку трансплантації анатомічних матеріалів людини, що спричинило істотну шкоду здоров'ю потерпілого або вчинення умисних дії, які призвели до неможливості трансплантації органу (його частини) чи тканин людини -
 
137. карається штрафом до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого."
 
138. 3. Доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122) статтею 45-2 такого змісту:
 
139. "Стаття 45-2. Порушення встановленого порядку внесення інформації до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації
 
140. Порушення встановленого порядку внесення інформації до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації -
 
141. тягне за собою накладення штрафу від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
142. Приховування відомостей, що містяться в Єдиній державній інформаційній системі трансплантації, -
 
143. тягне за собою накладення штрафу від шести до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
 
144. 4. В Основах законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 4, ст.19):
 
145. 2) в частині третій статті 52 виключити слова "закладу охорони здоров’я, в якому знаходиться пацієнт".
 
146. 5. Частину шосту статті 6 Закону України "Про поховання та похоронну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 7, ст. 47) викласти у такій редакції:
 
147. "Повнолітня дієздатна фізична особа має право розпорядитися щодо передачі після смерті її тіла чи анатомічних матеріалів науковим, медичним або навчальним закладам. Рішення щодо передачі тіла чи анатомічних матеріалів померлого науковим, медичним або навчальним закладам може бути прийнято другим з подружжя, одним з близьких родичів, або особою, яка зобов’язалася поховати померлого, якщо це не суперечить волевиявленню померлого. Передача тіла чи анатомічних матеріалів померлого науковим, медичним або навчальним закладам здійснюється в порядку визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я".
 
148. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
149. Голова Верховної Ради України