Кількість абзаців - 28 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо військових звань військовослужбовців (Друге читання)

0. ПРОЄКТ
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо військових звань військовослужбовців
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У Статуті внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженому Законом України «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №№ 22 - 23, ст. 194):
 
6. 1) абзац четвертий статті 32 викласти в такій редакції:
 
7. «полковники, капітани 1 рангу, бригадні генерали, командори-адмірали, генерал-майори, контр-адмірали, генерал-лейтенанти, віце-адмірали – для військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу та молодшого офіцерського складу; «;
 
8. 2) в абзаці п’ятому статті 32 слово «генерал-полковники» замінити словом «генерали»;
 
9. 3) Додаток 3 до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України викласти в такій редакції:
«Додаток 3
до Статуту внутрішньої служби
(стаття 10)
Перелік військових звань Збройних Сил України
Армійські званняКорабельні звання
Рядовий склад
рекрутрекрут
солдатматрос
старший солдатстарший матрос
Сержантський і старшинський склад
Молодший сержантський і старшинський склад
молодший сержантстаршина 2 статті
сержантстаршина 1 статті
старший сержантголовний старшина
головний сержантголовний корабельний старшина
Старший сержантський і старшинський склад
штаб-сержантштаб-старшина
майстер-сержантмайстер-старшина
старший майстер-сержантстарший майстер-старшина
головний майстер-сержантголовний майстер-старшина
Офіцерський склад
Молодший офіцерський склад
молодший лейтенант молодший лейтенант
лейтенантлейтенант
старший лейтенантстарший лейтенант
капітанкапітан-лейтенант
Старший офіцерський склад
майоркапітан 3 рангу
підполковниккапітан 2 рангу
полковниккапітан 1 рангу
Вищий офіцерський склад
бригадний генералкомандор-адмірал
генерал-майор контр-адмірал
генерал-лейтенант віце-адмірал
генерал адмірал
 
10. Примітка. До військових звань офіцерського складу юридичної та медичної служби додаються відповідно слова «юстиції» і «медичної служби». Наприклад, майор юстиції, лейтенант медичної служби.».
 
11. 2. У статті 8 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженому Законом України «Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №№ 22 - 23, ст. 197):
 
12. 1) пункт «е» викласти в такій редакції:
 
13. «е) полковник, бригадний генерал, генерал-майор (капітан 1 рангу, командор-адмірал, контр-адмірал) -владою командира бригади (полку, корабля 1 рангу); «;
 
14. 2) у пункті «є» слова «генерал-полковник» замінити словом «генерал».
 
15. 3. В абзаці першому статті 233 Стройового статуту Збройних Сил України, затвердженому Законом України «Про Стройовий статут Збройних Сил України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №№ 22 - 23, ст. 195) слова «генерал-полковнику» замінити словом «генерале».
 
16. 5. Частини другу статті 5 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324; 2010 р., № 12, ст. 117; 2013 р., № 14, ст. 89; 2014 р., № 39, ст. 2010; 2015 р., № 47, ст. 436) викласти в такій редакції:
 
17. «2. Встановлюються такі військові звання:
АрмійськіКорабельні
Рядовий склад
рекрутрекрут
солдатматрос
старший солдатстарший матрос
Сержантський і старшинський склад
Молодший сержантський і старшинський склад
молодший сержантстаршина 2 статті
сержантстаршина 1 статті
старший сержантголовний старшина
головний сержантголовний корабельний старшина
Старший сержантський і старшинський склад
штаб-сержантштаб-старшина
майстер-сержантмайстер-старшина
старший майстер-сержантстарший майстер-старшина
головний майстер-сержантголовний майстер-старшина
Офіцерський склад
Молодший офіцерський склад
молодший лейтенантмолодший лейтенант
лейтенантлейтенант
старший лейтенантстарший лейтенант
капітанкапітан-лейтенант
Старший офіцерський склад
майоркапітан 3 рангу
підполковниккапітан 2 рангу
полковниккапітан 1 рангу
Вищий офіцерський склад
бригадний генералкомандор-адмірал
генерал-майор контр-адмірал
генерал-лейтенантвіце-адмірал
генераладмірал
 
18. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
19. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
20. 2. Військове звання «генерал армії України», присвоєне до набрання чинності цим Законом, зберігається за військовослужбовцями та особами, звільненими з військової служби у запас або у відставку, а військове звання «генерал-полковник», присвоєне до набрання чинності цим Законом, -за особами, звільненими з військової служби у запас або у відставку.
 
21. 3. З метою врегулювання питань грошового та пенсійного забезпечення військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби, яким були присвоєні військові звання до набрання чинності цим Законом, прирівняти армійські військові звання вищого офіцерського складу в таких співвідношеннях:
генерал-майоргенерал-майор
генерал-лейтенантгенерал-лейтенант
генерал-полковникгенерал
генерал армії Українигенерал.
 
22. 4. Кабінету Міністрів України в шестимісячний строк:
 
23. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
24. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
25. 5. Запропонувати Президенту України розробити та привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
 
26. 6. До приведення законодавства України у відповідність з цим Законом закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
27. Голова Верховної Ради України