Кількість абзаців - 54 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний комітет України" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету (Повторне друге читання)

0. Закон України
 
1. «Про внесення змін до Закону України «Про Антимонопольний комітет України» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету»
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести зміни до
 
4. 1. Внести зміни до Закону України «Про Антимонопольний комітет України» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 50, ст. 472 із наступними змінами):
 
5. 1) частину другій статті першої викласти у наступній редакції:
 
6. "Особливості спеціального статусу Антимонопольного комітету України обумовлюються його завданнями та повноваженнями, в тому числі роллю у формуванні конкурентної політики, та визначаються цим Законом, іншими актами законодавства і полягають, зокрема, в особливому порядку призначення та звільнення Голови Антимонопольного комітету України, його заступників, державних уповноважених Антимонопольного комітету України, уповноважених з розгляду скарг у сфері публічних закупівель (уповноважених з розгляду скарг), голів територіальних відділень Антимонопольного комітету України, у спеціальних процесуальних засадах діяльності Антимонопольного комітету України, наданні соціальних гарантій, охороні особистих і майнових прав працівників Антимонопольного комітету України на рівні з працівниками правоохоронних органів, в умовах оплати праці.";
 
7. 2) у частині шостій статті 6:
 
8. після слів «адміністративні колегії Антимонопольного комітету України, « доповнити словами «Комісії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, «;
 
9. після слів "державні уповноважені Антимонопольного комітету України" доповнити словами «уповноважені з розгляду скарг, «;
 
10. 3) після статті 6 доповнити новою статтею 6-1 у такій редакції:
 
11. «Стаття 6-1. Комісія (Комісії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель
 
12. У сфері здійснення повноважень з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель Антимонопольний комітет України має повноваження, визначені Законом України "Про публічні закупівлі", а також має такі повноваження:
 
13. 1) утворювати Комісію (Комісії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель;
 
14. 2) за поданням Комісії з розгляду скарг затверджувати узагальнену практику розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та оприлюднювати її;
 
15. 3) затверджувати та оприлюднювати Регламент роботи Комісії з розгляду скарг;
 
16. 4) за поданням Комісії з розгляду скарг затверджувати методичні рекомендації для Комісії з розгляду скарг щодо специфіки розгляду скарг Комісією з розгляду скарг та оприлюднювати її;
 
17. З метою забезпечення розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель в Антимонопольному комітеті України утворюється Комісія (Комісії) з розгляду скарг у складі трьох Уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі - Уповноважені з розгляду скарг).
 
18. Уповноважені з розгляду скарг у сфері публічних закупівель призначаються та звільняються у порядку призначення та звільнення державних уповноважених Антимонопольного комітету України, встановленому цим Законом, у складі не менше семи осіб.
 
19. Уповноваженим з розгляду скарг може бути громадянин України, який має повну вищу освіту (зокрема, юридичну, економічну, технічну), стаж роботи не менше п’яти років протягом останніх десяти років, володіє державною мовою.
 
20. На уповноважених з розгляду скарг поширюються вимоги та обмеження, встановлені законодавством у сфері запобігання корупції та не поширюється дія Закону України "Про державну службу".
 
21. Кількість уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель за необхідності може бути збільшена Президентом України, за поданням Прем’єр-міністра України, яке вноситься на підставі пропозицій Голови Антимонопольного комітету України.
 
22. Уповноважені з розгляду скарг призначаються на три роки.
 
23. Уповноважені з розгляду скарг є членами Комісії (Комісій) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель Антимонопольного комітету України, та не є державними уповноваженими Антимонопольного комітету України.
 
24. Виключною компетенцією Уповноважених з розгляду скарг є розгляд скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.
 
25. Формою роботи Комісії (Комісій) з розгляду скарг є засідання, відповідно до Регламенту роботи Комісії (Комісій) з розгляду скарг, який затверджується Антимонопольним комітетом України.
 
26. Рішення Комісії (Комісій) з розгляду скарг приймаються від імені Антимонопольного комітету України шляхом голосування більшістю голосів присутніх на засіданнях членів
 
27. Члени Комісії з розгляду скарг мають рівні права щодо розгляду питань, що належать до компетеції Комісії, в тому числі під час прийняття рішень.
 
28. Голова Комісії з розгляду скарг обирається членами Комісії шляхом голосування.
 
29. Оплата праці Уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель встановлюється на рівні оплати праці державних уповноважених Антимонопольного комітету України.»;
 
30. 4) частину четверту статті 9 викласти у наступній редакції:
 
31. "Голова Антимонопольного комітету України може бути звільнений з посади у разі вчинення ним злочину та у зв'язку з неможливістю виконання обов'язків за станом здоров'я. Голова Антимонопольного комітету України має право заявити про свою відставку Президенту України. Припинення повноважень Голови Комітету не тягне за собою складання повноважень державними уповноваженими Антимонопольного комітету України та уповноваженими з розгляду скарг.";
 
32. 5) Абзац третій частини шостої статті 9 викласти у наступній редакції:
 
33. "вносить Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посади першого заступника, заступника Голови та державних уповноважених Антимонопольного комітету України, уповноважених з розгляду скарг; ";
 
34. 6) пункт 2 частини першої статті 13 викласти у наступній редакції:
 
35. "2) перевірка рішень, прийнятих державними уповноваженими та адміністративними колегіями Антимонопольного комітету України, перевірка законності та обґрунтованості постанов про адміністративні правопорушення, винесених державними уповноваженими та адміністративними колегіями Антимонопольного комітету України та Комісіями з розгляду скарг у сфері публічних закупівель. Це обмеження не розповсюджується на випадки перевірок, розслідувань і судових розглядів відповідними правоохоронними органами і судами; ";
 
36. 7) у статті 18:
 
37. у назві статті після слів «державного уповноваженого» доповнити словами «уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель»;
 
38. після слів «державний уповноважений Антимонопольного комітету України» доповнити словами «уповноважений з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель» по всьому тексту.
 
39. 8) статтю 30 викласти у наступній редакції:
 
40. "Стаття 30. Посвідчення працівника Антимонопольного комітету України
 
41. Державні уповноважені, уповноважені з розгляду скарг, голови територіальних відділень, відповідальні працівники Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень мають службове посвідчення. Положення про службове посвідчення працівника Антимонопольного комітету затверджується Президентом України.".
 
42. 2. Внести зміни до Закону України «Про запобігання корупції « (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 49, ст.2056):
 
43. підпункт і) пункту 1) частини першої статті 3 викласти у наступній редакції:
 
44. "і) члени державних колегіальних органів, у тому числі уповноважені з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель Антимонопольного комітету України; ";
 
45. 3. Внести зміни до Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 4, ст.43):
 
46. частину третю статті 3 доповнити новим пунктом 19) у наступній редакції:
 
47. "19) Уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель Антимонопольного комітету України."
 
48. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
49. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
50. 5. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк із дня набрання чинності цим Законом:
 
51. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
52. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
53. забезпечити розробку та прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону.