Кількість абзаців - 57 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про нотаріат" щодо усунення законодавчих колізій та прогалин (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. «Про внесення змін до Закону України «Про нотаріат» (щодо усунення законодавчих колізій та прогалин)»
 
3. Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до Закону України «Про нотаріат» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 39, ст.383):
 
5. 1. У статті 4:
 
6. 1) пункт 1 частини 1 статті 4 викласти в такій редакції: «витребувати від фізичних та юридичних осіб відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальних дій, проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також для виконання інших наданих законом повноважень;»
 
7. 2) в пункті 3 частини 1 статті 4 після слів «складати проекти» слова «угод і заяв» замінити на «документів».
 
8. 2. У статті 38:
 
9. 1) В пункті 1 частини 1 після слова «посвідчують» слово «угоди» замінити на слово «правочини»;
 
10. 2) В пункті 1 частини 1 після слів «крім іпотечних договорів» слово «угод» замінити на слово «договорів».
 
11. 3. У статті 41:
 
12. 1) Частину 2 викласти в такій редакції: «Нотаріальні дії вчиняються в приміщенні державної нотаріальної контори, в державному нотаріальному архіві, приміщенні, яке є робочим місцем приватного нотаріуса, приміщенні органів місцевого самоврядування, у приміщенні дипломатичного представництва або консульської установи. В окремих випадках, коли особа не може з'явитися в зазначене приміщення, а також коли того вимагають особливості вчинюваної нотаріальної дії, нотаріальні дії можуть бути вчинені поза вказаними приміщеннями.»
 
13. 4. Статтю 48 викласти в такій редакції:
 
14. «При посвідченні правочинів, засвідченні вірності копій документів і виписок з них, справжності підпису на документах, вірності перекладу документів з однієї мови на іншу, при видачі дубліката документа, накладенні заборони відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно), а також при посвідченні часу пред'явлення документа на відповідних документах вчиняються посвідчувальні написи.
 
15. На підтвердження права на спадщину, права власності, підтвердження повноважень виконавця заповіту, посвідчення фактів, що фізична особа є живою, про перебування її у певному місці, про прийняття на зберігання документів, про передачу заяви видаються відповідні свідоцтва.».
 
16. 5. Статтю 54 викласти в такій редакції:
 
17. «Стаття 54. Правочини, що підлягають нотаріальному посвідченню.
 
18. Нотаріуси та посадові особи органів місцевого самоврядування, які вчиняють нотаріальні дії, посвідчують правочини, які згідно із законом підлягають обов’язковому нотаріальному посвідченню. На вимогу фізичної або юридичної особи будь-який правочин з її участю може бути нотаріально посвідчений.
 
19. Нотаріуси або посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, перевіряють, чи відповідає зміст посвідчуваного ними правочину вимогам закону і дійсним намірам сторін.».
 
20. 6. В статті 55:
 
21. 1) Назву статті викласти в такій редакції «Посвідчення правочинів про відчуження та заставу майна»;
 
22. 2) Слово «угода» в усіх відмінках замінити на слово «правочин» у відповідних відмінках.
 
23. 7. В статті 58:
 
24. 1) Слово «доручення» в усіх відмінках замінити на «довіреність в усіх відмінках»;
 
25. 2) Слова «видане» та «видано» у всіх відмінках замінити на «видана» у відповідних відмінках.
 
26. 8. В статті 59:
 
27. 1) слово «угода» замінити на слово «правочин» у відповідних відмінках.
 
28. 2) слова «в нотаріальному порядку» замінити на слово «нотаріально».
 
29. 3) слова «Ради народних депутатів» замінити на слово «ради».
 
30. 9. В статті 75:
 
31. 1) частину 1 після слів «які вчиняють нотаріальні дії» через кому доповнити словами «посадові особи консульських установ України,».
 
32. 2) Частину 2 викласти в наступній редакції: «Вірність копії документа, виданого фізичною особою, засвідчується у тих випадках, коли справжність підпису фізичної особи на оригіналі цього документа засвідчена нотаріусом, посадовою особою органу місцевого самоврядування, посадовою особою консульської установи України, начальником установи виконання покарань чи підприємством, установою, організацією за місцем роботи, навчання, проживання чи лікування фізичної особи.».
 
33. 10. Статтю 76 після слів «органу місцевого самоврядування» доповнити словами «посадовою особою консульської установи України».
 
34. 11. В статті 78:
 
35. 1) частину 1 після слів «органу місцевого самоврядування» доповнити словами «посадовою особою консульської установи України»;
 
36. 2) В частині 1 слова «не мають характеру угод» замінити на слова «не мають характеру правочинів»;
 
37. 3) В частині 2 слова «на угоді» замінити на слова «на документі»;
 
38. 4) Частину 4 після слів «органу місцевого самоврядування» доповнити словами «посадова особа консульської установи України, начальник установи виконання покарань,».
 
39. 12. Статтю 80 викласти в наступній редакції:
 
40. «Стаття 80. Посвідчення факту, що фізична особа є живою.
 
41. Нотаріус на прохання фізичної особи посвідчує факт, що фізична особа є живою.
 
42. Посвідчення факту, що малолітня дитина, недієздатна фізична особа є живою, провадиться за зверненням їх законних представників (батьків, усиновителів, опікуна).
 
43. Посвідчення факту, що неповнолітня дитина, фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена, є живою, здійснюється за їх зверненням і за згодою законних представників (батьків, усиновителів, піклувальника).
 
44. На підтвердження зазначеної обставини нотаріус видає заінтересованим особам свідоцтво.».
 
45. 13. Статтю 81 викласти в такій редакції:
 
46. «Стаття 81. Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці
 
47. Нотаріус на прохання фізичної особи посвідчує факт перебування її в певному місці.
 
48. Посвідчення факту перебування в певному місці малолітньої особи, недієздатної особи, провадиться за зверненням їх законних представників (батьків, усиновителів, опікуна).
 
49. Посвідчення факту, що неповнолітня особа, фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена, перебуває в певному місці, здійснюється за їх зверненням і за згодою законних представників (батьків, усиновителів, піклувальника).
 
50. На підтвердження зазначеної обставини нотаріус видає заінтересованим особам свідоцтво».
 
51. ІІ. Прикінцеві положення
 
52. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
53. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
54. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
 
55. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
56. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.