Кількість абзаців - 446 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Законі України "Про охорону прав на промислові зразки" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 7, ст. 34; 2001 р., № 8, ст. 37; 2002 р., № 16, ст. 1, № 35, ст. 256; 2003 р., № 30, ст. 247, № 35, ст. 271; 2014 р., № 2-3, ст. 41):
 
6. 1) у статті 1:
 
7. абзац другий викласти в такій редакції:
 
8. "Національний орган інтелектуальної власності (далі - НОІВ) -орган державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визнаний на національному рівні Кабінетом Міністрів України, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом та статутом";
 
9. абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:
 
10. "Апеляційна палата - колегіальний орган НОІВ для розгляду заперечень проти рішень НОІВ щодо набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності, заяв про визнання прав на об’єкти інтелектуальної власності недійсними повністю або частково, та розгляду інших питань, віднесених до його компетенції цим Законом, іншими законами та підзаконними нормативно-правовими актами";
 
11. абзац п’ятнадцятий виключити;
 
12. абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:
 
13. "державна система правової охорони інтелектуальної власності - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, НОІВ і сукупність наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних підприємств, установ, організацій, що входять до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності";
 
14. 2) статтю 2 викласти в такій редакції:
 
15. "Стаття 2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності
 
16. 1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, належать:
 
17. забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері охорони прав на промислові зразки;
 
18. визначення пріоритетних напрямів розвитку у сфері охорони прав на промислові зразки;
 
19. взаємодія та координація з центральними органами виконавчої влади, іншими органами державної влади у процесі формування та реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, а також з метою удосконалення захисту прав інтелектуальної власності;
 
20. розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері правової охорони інтелектуальної власності та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України;
 
21. здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на промислові зразки в міжнародних організаціях;
 
22. укладення відповідно до законодавства міжнародних договорів про співробітництво у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
 
23. забезпечення реалізації міжнародних програм і проектів у сфері правової охорони інтелектуальної власності відповідно до міжнародних договорів;
 
24. забезпечення виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
 
25. взаємодія в установленому порядку з відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій.
 
26. 2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, виконує інші повноваження згідно із законами.";
 
27. 3) після статті 2 доповнити новими статтями 2-1 та 2-2 такого змісту:
 
28. "Стаття 2-1. Повноваження НОІВ у сфері охорони прав на промислові зразки
 
29. 1. Функції НОІВ виконує державна організація, утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
30. Керівник НОІВ та його заступники призначаються рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
31. НОІВ щорічно публікує на своїй офіційній веб-сторінці фінансову звітність, до якої належить, зокрема річна фінансова звітність, а також аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності, звіт про свою діяльність, в тому числі звіт про виконання кошторису, та кошторис на наступний рік.
 
32. Фінансова або консолідована фінансова звітність НОІВ підлягає аудиту, що проводиться за рішенням наглядової ради НОІВ та/або центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
33. НОІВ не може мати на меті одержання прибутку від своєї діяльності.
 
34. НОІВ здійснює закупівлі товарів, робіт і послуг у порядку та з використанням процедур, встановлених Законом України "Про публічні закупівлі".
 
35. 2. До владних повноважень, делегованих НОІВ, належить:
 
36. приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішення щодо них;
 
37. видача патентів на промислові зразки, здійснення їх державної реєстрації;
 
38. опублікування офіційних відомостей про промислові зразки, ведення Реєстру;
 
39. здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на промислові зразки в міжнародних організаціях за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
 
40. здійснення атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
 
41. інформування та надання роз’яснень щодо реалізації державної політики у сфері охорони прав на промислові зразки.
 
42. 3. НОІВ виконує також такі функції:
 
43. здійснення інформаційної та видавничої діяльності у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
 
44. узагальнення національної та міжнародної практики застосування законодавства у сфері охорони прав на промислові зразки, розроблення пропозиції щодо удосконалення законодавства у цій сфері та подання їх до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
 
45. затвердження методичних рекомендацій з питань проведення експертизи заявок та державної реєстрації промислових зразків;
 
46. організація та здійснення робіт щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів державної системи правової охорони інтелектуальної власності;
 
47. інші функції та повноваження згідно із цим Законом, іншими законами, підзаконними нормативно-правовими актами та статутом.
 
48. 4. НОІВ діє на підставі цього Закону, інших законів та статуту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
49. 5. З метою забезпечення виконання НОІВ делегованих владних повноважень керівник НОІВ уповноважений на підписання документів правовстановлюючого характеру.
 
50. 6. Для підготовки рекомендацій з питань, віднесених до його компетенції, НОІВ проводить наукові дослідження, залучає експертів та консультантів.
 
51. Стаття 2-2. Гарантії незалежності Апеляційної палати
 
52. 1. Діяльність Апеляційної палати ґрунтується на принципах незалежності, прозорості, достовірності, колегіальності, кваліфікованого кадрового забезпечення.
 
53. 2. Основними засадами розгляду Апеляційною палатою заперечень, протестів, заяв є верховенство права, законність, рівність учасників розгляду перед законом і Апеляційною палатою.";
 
54. 4) у статті 14:
 
55. у пункті 3:
 
56. у першому реченні слова ", що набирає чинності після затвердження його Установою" виключити;
 
57. у третьому реченні слово "Установи" замінити словами "НОІВ разом з висновком експертизи";
 
58. у пункті 6:
 
59. у абзаці другому слово "закладу" виключити, а слово "нього" замінити словом "НОІВ";
 
60. у абзаці третьому слово "закладу" виключити;
 
61. 5) у пункті 1 статті 17 слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності, " замінити словом "НОІВ";
 
62. 6) у статті 19:
 
63. у першому реченні пункту 4 слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності, " замінити словом "НОІВ";
 
64. пункт 8 виключити;
 
65. 7) у абзаці другому пункту 6 статті 20 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності" замінити словом "НОІВ";
 
66. 8) у статті 28:
 
67. у частині другій слова "до Державного бюджету України" замінити словами "до бюджетів у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України";
 
68. частину четверту викласти в такій редакції:
 
69. "Передбачені цим Законом збори сплачуються на поточні рахунки НОІВ.";
 
70. у частині п’ятій слово "Установи" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, ";
 
71. 9) у тексті Закону:
 
72. слова "Установа" та "заклад експертизи" в усіх відмінках замінити словом "НОІВ";
 
73. слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політику у сфері інтелектуальної власності " в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності" у відповідному відмінку.
 
74. 2. У Законі України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 7, ст. 36; 1999 р., № 32, ст. 266; 2001 р., № 8, ст. 37; 2002 р., № 7, ст. 51, № 16, ст. 114, № 35, ст. 256; 2003 р., № 30, ст. 247, № 35, ст. 271; 2008 р., № 23, ст. 217; 2014 р., № 2-3, ст. 41; 2015 р., № 26, ст. 219):
 
75. 1) у статті 1:
 
76. абзац другий викласти в такій редакції:
 
77. "Національний орган інтелектуальної власності (далі - НОІВ) -орган державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визнаний на національному рівні Кабінетом Міністрів України, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом та статутом";
 
78. абзац дванадцятий викласти в такій редакції:
 
79. "Апеляційна палата - колегіальний орган НОІВ для розгляду заперечень проти рішень НОІВ щодо набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності, заяв про визнання прав на об’єкти інтелектуальної власності недійсними повністю або частково, та розгляду інших питань, віднесених до його компетенції цим Законом, іншими законами та підзаконними нормативно-правовими актами";
 
80. абзац тринадцятий виключити;
 
81. абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:
 
82. "державна система правової охорони інтелектуальної власності - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, НОІВ і сукупність наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних підприємств, установ, організацій, що входять до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності";
 
83. 2) статтю 2 викласти в такій редакції:
 
84. "Стаття 2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності
 
85. 1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, належать:
 
86. забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг;
 
87. визначення пріоритетних напрямів розвитку у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг;
 
88. взаємодія та координація з центральними органами виконавчої влади, іншими органами державної влади у процесі формування та реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, а також з метою удосконалення захисту прав інтелектуальної власності;
 
89. розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері правової охорони інтелектуальної власності та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України;
 
90. здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на знаки для товарів і послуг в міжнародних організаціях;
 
91. укладення відповідно до законодавства міжнародних договорів про співробітництво у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
 
92. забезпечення реалізації міжнародних програм і проектів у сфері правової охорони інтелектуальної власності відповідно до міжнародних договорів;
 
93. забезпечення виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
 
94. взаємодія в установленому порядку з відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій.
 
95. 2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, виконує інші повноваження згідно із законами.";
 
96. 3) після статті 2 доповнити новими статтями 2-1 та 2-2 такого змісту:
 
97. "Стаття 2-1. Повноваження НОІВ у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг
 
98. 1. Функції НОІВ виконує державна організація, утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
99. Керівник НОІВ та його заступники призначаються рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
100. НОІВ щорічно публікує на своїй офіційній веб-сторінці фінансову звітність, до якої належить, зокрема річна фінансова звітність, а також аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності, звіт про свою діяльність, в тому числі звіт про виконання кошторису, та кошторис на наступний рік.
 
101. Фінансова або консолідована фінансова звітність НОІВ підлягає аудиту, що проводиться за рішенням наглядової ради НОІВ та/або центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
102. НОІВ не може мати на меті одержання прибутку від своєї діяльності.
 
103. НОІВ здійснює закупівлі товарів, робіт і послуг у порядку та з використанням процедур, встановлених Законом України "Про публічні закупівлі".
 
104. 2. До владних повноважень, делегованих НОІВ, належить:
 
105. приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішення щодо них;
 
106. видача свідоцтв на знаки для товарів і послуг, здійснення їх державної реєстрації;
 
107. опублікування офіційних відомостей про знаки для товарів і послуг, ведення Реєстру;
 
108. здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на знаки для товарів і послуг в міжнародних організаціях за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
 
109. здійснення атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
 
110. інформування та надання роз’яснень щодо реалізації державної політики у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг.
 
111. 3. НОІВ виконує також такі функції:
 
112. здійснення інформаційної та видавничої діяльності у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
 
113. узагальнення національної та міжнародної практики застосування законодавства у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг, розроблення пропозиції щодо удосконалення законодавства у цій сфері та подання їх до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
 
114. затвердження методичних рекомендацій з питань проведення експертизи заявок та державної реєстрації знаків для товарів і послуг;
 
115. організація та здійснення робіт щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів державної системи правової охорони інтелектуальної власності;
 
116. інші функції та повноваження згідно із цим Законом, іншими законами, підзаконними нормативно-правовими актами та статутом.
 
117. 4. НОІВ діє на підставі цього Закону, інших законів та статуту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
118. 5. З метою забезпечення виконання НОІВ делегованих владних повноважень керівник НОІВ уповноважений на підписання документів правовстановлюючого характеру.
 
119. 6. Для підготовки рекомендацій з питань, віднесених до його компетенції, НОІВ проводить наукові дослідження, залучає експертів та консультантів.
 
120. Стаття 2-2. Гарантії незалежності Апеляційної палати
 
121. 1. Діяльність Апеляційної палати ґрунтується на принципах незалежності, прозорості, достовірності, колегіальності, кваліфікованого кадрового забезпечення.
 
122. 2. Основними засадами розгляду Апеляційною палатою заперечень, протестів, заяв є верховенство права, законність, рівність учасників розгляду перед законом і Апеляційною палатою.";
 
123. 4) у статті 10:
 
124. у пункті 3:
 
125. у першому реченні слова ", що набирає чинності після затвердження його Установою" виключити;
 
126. у третьому реченні слово "Установи" замінити словами "НОІВ разом з висновком експертизи";
 
127. у пункті 6:
 
128. у абзаці другому слово "закладу" виключити, а слово "нього" замінити словом "НОІВ";
 
129. у абзаці третьому слово "закладу" виключити;
 
130. у абзаці третьому пункту 8 слово "Установою" замінити словом "ним";
 
131. 5) у статті 15:
 
132. у першому реченні пункту 4 слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності" замінити словом "НОІВ";
 
133. пункт 8 виключити;
 
134. 6) у статті 16:
 
135. у абзаці третьому пункту 6 слова "введеного під цим знаком в цивільний оборот" замінити словами "введеного під цим знаком в цивільний оборот на території будь-якої країни світу";
 
136. у абзаці другому пункту 9 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності" замінити словом "НОІВ";
 
137. 7) у статті 23:
 
138. у частині другій слова "до Державного бюджету України" замінити словами "до бюджетів у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України";
 
139. частину четверту викласти в такій редакції:
 
140. "Передбачені цим Законом збори сплачуються на поточні рахунки НОІВ.";
 
141. у частині п’ятій слово "Установи" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, ";
 
142. 8) у тексті Закону:
 
143. слова "Установа" та "заклад експертизи" в усіх відмінках замінити словом "НОІВ";
 
144. слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політику у сфері інтелектуальної власності " в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності" у відповідному відмінку.
 
145. 3. У Законі України "Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 8, ст. 28; 2001 р., № 8, ст. 37; 2002 р., № 16, ст. 114, № 35, ст. 256; 2003 р., № 35, ст. 271; 2014 р., № 2-3, ст. 41):
 
146. 1) у статті 1:
 
147. абзаци другий і третій викласти в такій редакції:
 
148. "Національний орган інтелектуальної власності (далі - НОІВ) -орган державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визнаний на національному рівні Кабінетом Міністрів України, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом та статутом;
 
149. Апеляційна палата - колегіальний орган НОІВ для розгляду заперечень проти рішень НОІВ щодо набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності, заяв про визнання прав на об’єкти інтелектуальної власності недійсними повністю або частково, та розгляду інших питань, віднесених до його компетенції цим Законом, іншими законами та підзаконними нормативно-правовими актами";
 
150. абзац п’ятнадцятий викласти в такій редакції:
 
151. "державна система правової охорони інтелектуальної власності - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, НОІВ і сукупність наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних підприємств, установ, організацій, що входять до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності";
 
152. абзац шістнадцятий виключити;
 
153. 2) статтю 2 викласти в такій редакції:
 
154. "Стаття 2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності
 
155. 1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, належать:
 
156. забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері охорони прав на компонування;
 
157. визначення пріоритетних напрямів розвитку у сфері охорони прав на компонування;
 
158. взаємодія та координація з центральними органами виконавчої влади, іншими органами державної влади у процесі формування та реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, а також з метою удосконалення захисту прав інтелектуальної власності;
 
159. розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері правової охорони інтелектуальної власності та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України;
 
160. здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на компонування в міжнародних організаціях;
 
161. укладення відповідно до законодавства міжнародних договорів про співробітництво у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
 
162. забезпечення реалізації міжнародних програм і проектів у сфері правової охорони інтелектуальної власності відповідно до міжнародних договорів;
 
163. забезпечення виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
 
164. взаємодія в установленому порядку з відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій.
 
165. 2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, виконує інші повноваження згідно із законами.";
 
166. 3) після статті 2-1 доповнити новими статтями 2-2 та 2-3 такого змісту:
 
167. "Стаття 2-2. Повноваження НОІВ у сфері охорони прав на компонування
 
168. 1. Функції НОІВ виконує державна організація, утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
169. Керівник НОІВ та його заступники призначаються рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
170. НОІВ щорічно публікує на своїй офіційній веб-сторінці фінансову звітність, до якої належить, зокрема річна фінансова звітність, а також аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності, звіт про свою діяльність, в тому числі звіт про виконання кошторису, та кошторис на наступний рік.
 
171. Фінансова або консолідована фінансова звітність НОІВ підлягає аудиту, що проводиться за рішенням наглядової ради НОІВ та/або центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
172. НОІВ не може мати на меті одержання прибутку від своєї діяльності.
 
173. НОІВ здійснює закупівлі товарів, робіт і послуг у порядку та з використанням процедур, встановлених Законом України "Про публічні закупівлі".
 
174. 2. До владних повноважень, делегованих НОІВ, належить:
 
175. приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішення щодо них;
 
176. видача свідоцтв на компонування, здійснення їх державної реєстрації;
 
177. опублікування офіційних відомостей про зареєстроване компонування, ведення Реєстру;
 
178. здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на компонування в міжнародних організаціях за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
 
179. здійснення атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
 
180. інформування та надання роз’яснень щодо реалізації державної політики у сфері охорони прав на компонування.
 
181. 3. НОІВ виконує також такі функції:
 
182. здійснення інформаційної та видавничої діяльності у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
 
183. узагальнення національної та міжнародної практики застосування законодавства у сфері охорони прав на компонування, розроблення пропозиції щодо удосконалення законодавства у цій сфері та подання їх до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
 
184. затвердження методичних рекомендацій з питань проведення експертизи заявок та реєстрації компонувань;
 
185. організація та здійснення робіт щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів державної системи правової охорони інтелектуальної власності;
 
186. інші функції та повноваження згідно із цим Законом, іншими законами, підзаконними нормативно-правовими актами та статутом.
 
187. 4. НОІВ діє на підставі цього Закону, інших законів та статуту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
188. 5. З метою забезпечення виконання НОІВ делегованих владних повноважень керівник НОІВ уповноважений на підписання документів правовстановлюючого характеру.
 
189. 6. Для підготовки рекомендацій з питань, віднесених до його компетенції, НОІВ проводить наукові дослідження, залучає експертів та консультантів.
 
190. Стаття 2-3. Гарантії незалежності Апеляційної палати
 
191. 1. Діяльність Апеляційної палати ґрунтується на принципах незалежності, прозорості, достовірності, колегіальності, кваліфікованого кадрового забезпечення.
 
192. 2. Основними засадами розгляду Апеляційною палатою заперечень, протестів, заяв є верховенство права, законність, рівність учасників розгляду перед законом і Апеляційною палатою.";
 
193. 4) у статті 9:
 
194. у пункті 2 слова "Установи і його експертного органу" замінити словом "НОІВ";
 
195. у пунктах 5 та 6 слово "Установі" замінити словами "до НОІВ";
 
196. 5) у статті 11:
 
197. у пункті 3:
 
198. у першому реченні слова ", що набирає чинності після затвердження його Установою" виключити;
 
199. у третьому реченні слово "Установи" замінити словами "НОІВ разом з висновком експертизи";
 
200. у пункті 6:
 
201. у абзаці другому слово "закладу" виключити, а слово "нього" замінити словом "НОІВ";
 
202. у абзаці третьому слово "закладу" виключити;
 
203. 6) пункт 8 статті 15 виключити;
 
204. 7) у абзаці другому пункту 5 статті 16 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності" замінити словом "НОІВ";
 
205. 8) у статті 23:
 
206. частину четверту викласти в такій редакції:
 
207. "Передбачені цим Законом збори сплачуються на поточні рахунки НОІВ.";
 
208. у частині п’ятій слово "Установи" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, ";
 
209. 9) у тексті Закону:
 
210. слова "Установа" та "заклад експертизи" в усіх відмінках замінити словом "НОІВ";
 
211. слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політику у сфері інтелектуальної власності " в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності" у відповідному відмінку.
 
212. 4. У Законі України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 32, ст. 267; 2001 р., № 8, ст. 37; 2002 р., № 16, ст. 114; 2003 р., № 35, ст. 271; 2007 р., № 1, ст. 2; 2008 р., № 23, ст. 217; 2014 р., № 2-3, ст. 41):
 
213. 1) у статті 1:
 
214. абзаци другий і третій викласти в такій редакції:
 
215. "Національний орган інтелектуальної власності (далі - НОІВ) -орган державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визнаний на національному рівні Кабінетом Міністрів України, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом та статутом;
 
216. Апеляційна палата - колегіальний орган НОІВ для розгляду заперечень проти рішень НОІВ щодо набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності та розгляду інших питань, віднесених до його компетенції цим Законом, іншими законами та підзаконними нормативно-правовими актами";
 
217. абзац двадцять другий виключити;
 
218. абзац двадцять третій викласти в такій редакції:
 
219. "державна система правової охорони інтелектуальної власності - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, НОІВ і сукупність наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних підприємств, установ, організацій, що входять до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.";
 
220. 2) статтю 3 викласти в такій редакції:
 
221. "Стаття 3. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності
 
222. 1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, належать:
 
223. забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері охорони прав на зазначення походження товарів;
 
224. визначення пріоритетних напрямів розвитку у сфері охорони прав на зазначення походження товарів;
 
225. взаємодія та координація з центральними органами виконавчої влади, іншими органами державної влади у процесі формування та реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, а також з метою удосконалення захисту прав інтелектуальної власності;
 
226. розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері правової охорони інтелектуальної власності та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України;
 
227. здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на зазначення походження товарів в міжнародних організаціях;
 
228. укладення відповідно до законодавства міжнародних договорів про співробітництво у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
 
229. забезпечення реалізації міжнародних програм і проектів у сфері правової охорони інтелектуальної власності відповідно до міжнародних договорів;
 
230. забезпечення виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
 
231. взаємодія в установленому порядку з відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій.
 
232. 2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, виконує інші повноваження згідно із законами.";
 
233. 3) після статті 3 доповнити новими статтями 3-1 та 3-2 такого змісту:
 
234. "Стаття 3-1. Повноваження НОІВ у сфері охорони прав на зазначення походження товарів
 
235. 1. Функції НОІВ виконує державна організація, утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
236. Керівник НОІВ та його заступники призначаються рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
237. НОІВ щорічно публікує на своїй офіційній веб-сторінці фінансову звітність, до якої належить, зокрема річна фінансова звітність, а також аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності, звіт про свою діяльність, в тому числі звіт про виконання кошторису, та кошторис на наступний рік.
 
238. Фінансова або консолідована фінансова звітність НОІВ підлягає аудиту, що проводиться за рішенням наглядової ради НОІВ та/або центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
239. НОІВ не може мати на меті одержання прибутку від своєї діяльності.
 
240. НОІВ здійснює закупівлі товарів, робіт і послуг у порядку та з використанням процедур, встановлених Законом України "Про публічні закупівлі".
 
241. 2. До владних повноважень, делегованих НОІВ, належить:
 
242. приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішення щодо них;
 
243. видача свідоцтв, здійснення державної реєстрації зазначень походження товарів та/або права на їх використання;
 
244. опублікування офіційних відомостей про зазначення походження товарів, ведення Реєстру;
 
245. здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на зазначення походження товарів в міжнародних організаціях за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
 
246. здійснення атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
 
247. інформування та надання роз’яснень щодо реалізації державної політики у сфері охорони прав на зазначення походження товарів.
 
248. 3. НОІВ виконує також такі функції:
 
249. здійснення інформаційної та видавничої діяльності у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
 
250. узагальнення національної та міжнародної практики застосування законодавства у сфері охорони прав на зазначення походження товарів, розроблення пропозиції щодо удосконалення законодавства у цій сфері та подання їх до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
 
251. затвердження методичних рекомендацій з питань проведення експертизи заявок та державної реєстрації зазначень походження товарів;
 
252. організація та здійснення робіт щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів державної системи правової охорони інтелектуальної власності;
 
253. інші функції та повноваження згідно із цим Законом, іншими законами, підзаконними нормативно-правовими актами та статутом.
 
254. 4. НОІВ діє на підставі цього Закону, інших законів та статуту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
255. 5. З метою забезпечення виконання НОІВ делегованих владних повноважень керівник НОІВ уповноважений на підписання документів правовстановлюючого характеру.
 
256. 6. Для підготовки рекомендацій з питань, віднесених до його компетенції, НОІВ проводить наукові дослідження, залучає експертів та консультантів.
 
257. Стаття 3-2. Гарантії незалежності Апеляційної палати
 
258. 1. Діяльність Апеляційної палати ґрунтується на принципах незалежності, прозорості, достовірності, колегіальності, кваліфікованого кадрового забезпечення.
 
259. 2. Основними засадами розгляду Апеляційною палатою заперечень, протестів, заяв є верховенство права, законність, рівність учасників розгляду перед законом і Апеляційною палатою.";
 
260. 4) у статті 11:
 
261. в абзаці другому частини шостої слово "експертизи" замінити словом "НОІВ";
 
262. у частині одинадцятій слово "Установі" замінити словами "до НОІВ";
 
263. у частині п’ятнадцятій слова "закладу експертизи" виключити;
 
264. 5) частину восьму статті 13 виключити;
 
265. 6) у статті 26:
 
266. у частині другій слова "до Державного бюджету України" замінити словами "до бюджетів у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України";
 
267. частину четверту викласти в такій редакції:
 
268. "Передбачені цим Законом збори сплачуються на поточні рахунки НОІВ.";
 
269. у частині п’ятій слово "Установи" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, ";
 
270. 7) у тексті Закону:
 
271. слова "Установа" та "заклад експертизи" в усіх відмінках замінити словом "НОІВ";
 
272. слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політику у сфері інтелектуальної власності " в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності" у відповідному відмінку.
 
273. 5. У Законі України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 37, ст. 307; 2001 р., № 8, ст. 37; 2002 р., № 16, ст. 114, № 35, ст. 256; 2003 р., № 30, ст. 247, № 35, ст. 271; 2009 р., № 36-37, ст. 513; 2014 р., № 2-3, ст. 41):
 
274. 1) у статті 1:
 
275. абзаци другий і третій викласти в такій редакції:
 
276. "Національний орган інтелектуальної власності (далі - НОІВ) -орган державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визнаний на національному рівні Кабінетом Міністрів України, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом та статутом;
 
277. Апеляційна палата - колегіальний орган НОІВ для розгляду заперечень проти рішень НОІВ щодо набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності, заяв про визнання прав на об’єкти інтелектуальної власності недійсними повністю або частково, та розгляду інших питань, віднесених до його компетенції цим Законом, іншими законами та підзаконними нормативно-правовими актами";
 
278. абзац тридцять другий виключити;
 
279. абзац тридцять третій викласти в такій редакції:
 
280. "державна система правової охорони інтелектуальної власності - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, НОІВ і сукупність наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних підприємств, установ, організацій, що входять до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності";
 
281. 2) статтю 3 викласти в такій редакції:
 
282. "Стаття 3. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності
 
283. 1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, належать:
 
284. забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері охорони прав на винаходи і корисні моделі;
 
285. визначення пріоритетних напрямів розвитку у сфері охорони прав на винаходи і корисні моделі;
 
286. взаємодія та координація з центральними органами виконавчої влади, іншими органами державної влади у процесі формування та реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, а також з метою удосконалення захисту прав інтелектуальної власності;
 
287. розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері правової охорони інтелектуальної власності та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України;
 
288. здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на винаходи і корисні моделі в міжнародних організаціях;
 
289. укладення відповідно до законодавства міжнародних договорів про співробітництво у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
 
290. забезпечення реалізації міжнародних програм і проектів у сфері правової охорони інтелектуальної власності відповідно до міжнародних договорів;
 
291. забезпечення виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
 
292. взаємодія в установленому порядку з відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій.
 
293. 2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, виконує інші повноваження згідно із законами.";
 
294. 3) після статті 3 доповнити новими статтями 3-1 та 3-2 такого змісту:
 
295. "Стаття 3-1. Повноваження НОІВ у сфері охорони прав на винаходи і корисні моделі
 
296. 1. Функції НОІВ виконує державна організація, утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
297. Керівник НОІВ та його заступники призначаються рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
298. НОІВ щорічно публікує на своїй офіційній веб-сторінці фінансову звітність, до якої належить, зокрема річна фінансова звітність, а також аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності, звіт про свою діяльність, в тому числі звіт про виконання кошторису, та кошторис на наступний рік.
 
299. Фінансова або консолідована фінансова звітність НОІВ підлягає аудиту, що проводиться за рішенням наглядової ради НОІВ та/або центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
300. НОІВ не може мати на меті одержання прибутку від своєї діяльності.
 
301. НОІВ здійснює закупівлі товарів, робіт і послуг у порядку та з використанням процедур, встановлених Законом України "Про публічні закупівлі".
 
302. 2. До владних повноважень, делегованих НОІВ, належить:
 
303. приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішення щодо них;
 
304. видача патентів на винаходи і корисні моделі, здійснення їх державної реєстрації;
 
305. опублікування офіційних відомостей про винаходи і корисні моделі, ведення Реєстру;
 
306. здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на винаходи і корисні моделі в міжнародних організаціях за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
 
307. здійснення атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
 
308. інформування та надання роз’яснень щодо реалізації державної політики у сфері охорони прав на винаходи і корисні моделі.
 
309. 3. НОІВ виконує також такі функції:
 
310. здійснення інформаційної та видавничої діяльності у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
 
311. узагальнення національної та міжнародної практики застосування законодавства у сфері охорони прав на винаходи і корисні моделі, розроблення пропозиції щодо удосконалення законодавства у цій сфері та подання їх до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
 
312. затвердження методичних рекомендацій з питань проведення експертизи заявок та державної реєстрації винаходів і корисних моделей;
 
313. організація та здійснення робіт щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів державної системи правової охорони інтелектуальної власності;
 
314. інші функції та повноваження згідно із цим Законом, іншими законами, підзаконними нормативно-правовими актами та статутом.
 
315. 4. НОІВ діє на підставі цього Закону, інших законів та статуту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
316. 5. З метою забезпечення виконання НОІВ делегованих владних повноважень керівник НОІВ уповноважений на підписання документів правовстановлюючого характеру.
 
317. 6. Для підготовки рекомендацій з питань, віднесених до його компетенції, НОІВ проводить наукові дослідження, залучає експертів та консультантів.
 
318. Стаття 3-2. Гарантії незалежності Апеляційної палати
 
319. 1. Діяльність Апеляційної палати ґрунтується на принципах незалежності, прозорості, достовірності, колегіальності, кваліфікованого кадрового забезпечення.
 
320. 2. Основними засадами розгляду Апеляційною палатою заперечень, протестів, заяв є верховенство права, законність, рівність учасників розгляду перед законом і Апеляційною палатою.";
 
321. 4) у частині шостій статті 14 слово "нею" замінити словом "ним";
 
322. 5) у частині другій статті 15:
 
323. у абзаці першому слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності" замінити словом "НОІВ";
 
324. у абзаці третьому слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності" замінити словом "НОІВ";
 
325. у абзаці четвертому слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності" замінити словом "НОІВ";
 
326. 6) у статті 16:
 
327. у частині третій:
 
328. у першому реченні слова ", що набирає чинності після затвердження його Установою" виключити;
 
329. у третьому реченні слово "Установи" замінити словами "НОІВ разом з висновком експертизи";
 
330. у частині шостій:
 
331. у абзаці другому слово "закладу" виключити, а слово "нього" замінити словом "НОІВ";
 
332. у абзаці третьому слово "закладу" виключити;
 
333. абзац третій частини чотирнадцятої викласти у такій редакції:
 
334. "патенту на корисну модель - рішення НОІВ про видачу патенту на корисну модель";
 
335. у першому реченні частини шістнадцятої слова "визначені нею" замінити словами "визначені ним";
 
336. у четвертому реченні абзацу третього частини сімнадцятої слова "затверджений Установою" виключити;
 
337. 7) частину восьму статті 24 виключити;
 
338. 8) у статті 36:
 
339. у частині третій слова "до Державного бюджету України" замінити словами "до бюджетів у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України";
 
340. частину четверту викласти в такій редакції:
 
341. "Передбачені цим Законом збори сплачуються на поточні рахунки НОІВ.";
 
342. у частині п’ятій слово "Установи" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, ";
 
343. 9) у тексті Закону:
 
344. слова "Установа" та "заклад експертизи" в усіх відмінках замінити словом "НОІВ";
 
345. слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політику у сфері інтелектуальної власності " в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності" у відповідному відмінку.
 
346. 6. У Законі України "Про авторське право і суміжні права" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 43, ст. 214; 2003 р., № 35, ст. 271; 2004 р., № 13, ст. 181; 2011 р., № 32, ст. 314; 2013 р., № 21, ст. 208; 2014 р., № 2-3, ст. 41; 2016 р., № 6, ст. 61, № 46, ст. 781; 2017 р., № 20, ст. 240; 2018 р., № 32, ст. 242):
 
347. 1) у статті 1:
 
348. в абзаці п’ятдесят восьмому слова "що реалізує" замінити словами "що забезпечує формування та реалізує";
 
349. абзац шістдесятий перший викласти в такій редакції:
 
350. "державна система правової охорони інтелектуальної власності - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, НОІВ і сукупність інших наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних підприємств, установ, організацій, що входять до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності";
 
351. доповнити статтю з урахуванням алфавітного порядку терміном такого змісту:
 
352. "Національний орган інтелектуальної власності (далі - НОІВ) -орган державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визнаний на національному рівні Кабінетом Міністрів України, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом та статутом";
 
353. 2) у частині першій статті 4:
 
354. в абзаці першому слова "забезпечує реалізацію державної політики" замінити словами "забезпечує формування та реалізує державну політику";
 
355. абзаци восьмий, дев’ятий, десятий і тринадцятий виключити;
 
356. 3) після статті 4 доповнити новою статтею такого змісту:
 
357. "Стаття 4-1. Повноваження НОІВ у сфері охорони авторського права та суміжних прав
 
358. 1. Функції НОІВ виконує державна організація, утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
359. Керівник НОІВ та його заступники призначаються рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
360. НОІВ щорічно публікує на своїй офіційній веб-сторінці фінансову звітність, до якої належить, зокрема річна фінансова звітність, а також аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності, звіт про свою діяльність, в тому числі звіт про виконання кошторису, та кошторис на наступний рік.
 
361. Фінансова або консолідована фінансова звітність НОІВ підлягає аудиту, що проводиться за рішенням наглядової ради НОІВ та/або центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
362. НОІВ не може мати на меті одержання прибутку від своєї діяльності.
 
363. НОІВ здійснює закупівлі товарів, робіт і послуг у порядку та з використанням процедур, встановлених Законом України "Про публічні закупівлі".
 
364. 2. До владних повноважень, делегованих НОІВ, належить:
 
365. приймання і розгляд заявок на державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва, а також на реєстрацію договорів, які стосуються прав авторів на твори, і здійснення їх реєстрації;
 
366. видача свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір;
 
367. забезпечення реєстрації та акредитації організацій колективного управління, ведення реєстру організацій колективного управління та здійснення нагляду за їх діяльністю відповідно до Закону України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав";
 
368. здійснення публікацій в офіційному бюлетені з питань охорони авторського права і суміжних прав;
 
369. здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони авторського права та суміжних прав в міжнародних організаціях за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
 
370. інформування та надання роз’яснень щодо реалізації державної політики у сфері охорони авторського права та суміжних прав.
 
371. 3. НОІВ виконує також такі функції:
 
372. здійснення інформаційної та видавничої діяльності у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
 
373. узагальнення національної та міжнародної практики застосування законодавства у сфері охорони авторського права та суміжних прав, розроблення пропозиції щодо удосконалення законодавства у цій сфері та подання їх до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
 
374. організація та здійснення робіт щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів державної системи правової охорони інтелектуальної власності;
 
375. інші функції та повноваження згідно із цим Законом, іншими законами, підзаконними нормативно-правовими актами та статутом.
 
376. 4. НОІВ діє на підставі цього Закону, інших законів та статуту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
377. 5. З метою забезпечення виконання НОІВ делегованих владних повноважень керівник НОІВ уповноважений на підписання документів правовстановлюючого характеру.
 
378. 6. Для підготовки рекомендацій з питань, віднесених до його компетенції, НОІВ проводить наукові дослідження, залучає експертів та консультантів.";
 
379. 4) абзаци другий - четвертий частини п’ятої статті 11 викласти в такій редакції:
 
380. "Державна реєстрація авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, здійснюється НОІВ відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України порядку. НОІВ складає і періодично видає каталоги всіх державних реєстрацій.
 
381. За підготовку НОІВ до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, сплачуються збори, розміри яких визначаються Кабінетом Міністрів України. Зазначені збори зараховуються до бюджетів у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України.
 
382. Про реєстрацію авторського права на твір НОІВ видається свідоцтво. За видачу свідоцтва сплачується державне мито, кошти від сплати якого перераховуються до бюджетів у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України. Розмір і порядок сплати державного мита за видачу свідоцтва визначаються законодавством.".
 
383. 7. У тексті Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 17, ст. 121, 2014 р., № 20-21, ст. 712; 2015 р., № 23, ст. 158) слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності" у відповідних відмінках.
 
384. 8. У абзаці двадцятому статті 2 Законі України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 7, ст. 46; 2014 р., № 2-3, ст. 41; 2016 р., № 6, ст. 61) слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності".
 
385. 9. Частину другу статті 2 Закону України "Про адміністративні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 32, ст. 409; 2016 р., № 51, ст. 833; 2017 р., № 27-28, ст. 312) доповнити пунктом 16 такого змісту:
 
386. "16) здійснення дій, пов’язаних з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування напівпровідникових виробів, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення (зазначення походження товарів), об’єкти авторського права і суміжних прав, реєстрація та акредитація організацій колективного управління)".
 
387. 10. У Закону України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 32, ст. 242):
 
388. 1) у частині першій статті 1:
 
389. абзац шістнадцятий виключити;
 
390. доповнити частину з урахуванням алфавітного порядку терміном такого змісту:
 
391. "Національний орган інтелектуальної власності (далі - НОІВ) -орган державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визнаний на національному рівні Кабінетом Міністрів України, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом та статутом";
 
392. 2) у статті 2:
 
393. назву статті викласти у такій редакції:
 
394. "Повноваження НОІВ та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності";
 
395. абзац перший частини першої викласти у такій редакції:
 
396. "НОІВ здійснює нагляд за діяльністю організацій колективного управління та виконує такі делеговані функцій: ";
 
397. абзац перший частини другої викласти у такій редакції:
 
398. "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, затверджує: ";
 
399. 3) у частині першій статті 5:
 
400. абзац третій викласти в такій редакції:
 
401. "Засновувати організацію колективного управління, управляти її діяльністю та здійснювати внутрішній контроль за діяльністю організації колективного управління можуть виключно правовласники.";
 
402. в абзаці четвертому слова "юридичні особи приватного права" замінити словами "юридичні особи України та іноземні юридичні особи створені за законодавством іншим, ніж законодавство України";
 
403. 4) абзац дев’ятий частини п’ятої статті 12 викласти в такій редакції:
 
404. "За кожною сферою розширеного колективного управління визначається одна акредитована організація.";
 
405. 5) у статті 13:
 
406. частину третю доповнити реченням такого змісту: "При цьому кожному об’єкту авторського права і (або) суміжних прав, майнові права на який задекларовані, присвоюється унікальний код, уніфікований згідно з порядком функціонування електронної системи реєстрації та обліку у сфері авторського права і суміжних прав та авторизації електронних майданчиків, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.";
 
407. частину четверту доповнити реченням такого змісту: "Інформацію про об’єкти авторського права і (або) суміжних прав, майнові права на які задекларовані, організації колективного управління вносять до електронної системи реєстрації та обліку у сфері авторського права і суміжних прав та авторизації електронних майданчиків.";
 
408. 6) у пункті 5 частини третьої статті 15 слово "Установою" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності";
 
409. 7) у статті 16:
 
410. частину першу викласти у такій редакції:
 
411. "1. Акредитована організація колективного управління визначається НОІВ серед зареєстрованих організацій колективного управління у визначеному цим Законом порядку.
 
412. Пропозиції щодо визначення акредитованих організацій колективного управління надаються до НОІВ постійно діючим дорадчим органом - комісією з акредитації організацій колективного управління (далі - комісія з акредитації), яка проводить конкурс і приймає рішення про рекомендацію НОІВ щодо акредитації організації колективного управління за результатами конкурсу.
 
413. На основі заяв організацій колективного управління, поданих до НОІВ відповідно до цієї статті, та пропозицій комісії з акредитації НОІВ визначає акредитовану організацію з урахуванням рівня репрезентативності організації колективного управління згідно з критеріями, визначеними цією статтею.
 
414. Порядок формування, строк повноважень та правила і процедури комісії з акредитації визначаються в положенні про комісію з акредитації організацій колективного управління, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.";
 
415. у частині другій:
 
416. в абзаці третьому цифру і слово "1 особа" замінити цифрою і словом "2 особи";
 
417. після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
 
418. "від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, -1 особа; ".
 
419. У зв’язку з цим абзаци четвертий - одинадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим - дванадцятим;
 
420. абзаци сьомий і восьмий виключити;
 
421. в абзаці першому частини п’ятої слова "До участі у конкурсі на визначення акредитованої організації допускаються" замінити словами "Подавати заяву про акредитацію мають право";
 
422. частину шосту доповнити абзацом такого змісту:
 
423. "Під час визначення репрезентативності організації колективного управління враховуються дані щодо використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, що включені до каталогу організації, з урахуванням сфери, в якій організація колективного управління бажає отримати статус акредитованої.";
 
424. у частині дев’ятій:
 
425. абзац перший викласти в такій редакції:
 
426. "9. НОІВ розміщує на своєму веб-сайті рішення комісії з акредитації про надання Установі рекомендації щодо акредитації організації колективного управління за результатами конкурсу та рішення НОІВ про акредитацію організації колективного управління.";
 
427. абзац другий виключити;
 
428. абзац третій після слова "Прийняте" доповнити словом "НОІВ";
 
429. 8) в абзаці третьому частини першої статті 17 слово "Установою" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності";
 
430. 9) у статті 20:
 
431. в абзаці другому частини другої слова "надходжень користувачів, отриманих безпосередньо від" замінити словами "доходу користувачів, отриманого від діяльності, в процесі якої відбувається";
 
432. в абзаці другому частини четвертої слово "Установою" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності";
 
433. 10) в абзаці першому частини третьої статті 23 слово "уповноваженій" замінити словом "акредитованій";
 
434. 11) у розділі VІ "Прикінцеві та перехідні положення":
 
435. в абзаці першому пункту 2 цифри "15" замінити цифрами "16";
 
436. в абзацах другому і третьому пункту 3 та в пункті 5 цифри "11" замінити цифрами "12";
 
437. 12) у тексті Закону слова "Установа" в усіх відмінках замінити словом "НОІВ".
 
438. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
439. 1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім пункту 2 цього розділу цього Закону, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.
 
440. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
441. забезпечити утворення або визначення державної організації, що виконує функції національного органу інтелектуальної власності, за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
 
442. привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
 
443. забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
444. 3. До приведення нормативно-правових актів, прийнятих до набрання чинності цим Законом, у відповідність із цим Законом вони діють в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
445. Голова Верховної Ради України