Кількість абзаців - 111 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (СОVІD-19) (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Законі України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 10, ст. 43):
 
6. 1) У частині четвертій статті 58 після слів «де оголошено надзвичайну ситуацію» доповнити словами «або надзвичайний стан»;
 
7. 2) У пункті 3-2 Розділу Х "Прикінцеві положення" після слів «порушення строків, встановлених» доповнити словами «частиною дев’ятою статті 40».
 
8. 3) Доповнити Розділу Х "Прикінцеві положення" новими пунктами 3-3-3-5 такого змісту:
 
9. «3-3. Тимчасово, на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення коронавірусної хвороби (СОVІD-19), ініціювання, оголошення і проведення конкурсів Національною радою зупиняється.
 
10. 3-4. Установити, що на строк дії карантину або обмежувальних (протиепідемічних) заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (СОVІD-19), зупиняється перебіг строків, визначених статтями 31, 43, 72 цього Закону.
 
11. 3-5. Тимчасово, на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення коронавірусної хвороби (СОVІD-19) та до 31 грудня 2020 року телерадіоорганізації та провайдери програмної послуги, що використовують радіочастотний ресурс, звільняються від оплати 50 відсотків вартості послуг Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення.».
 
12. 2. У Законі України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 39, ст. 181):
 
13. 1) У частині дванадцятій статті 21 після слів «у сфері охорони здоров'я, і» доповнити словами «за виключенням реклами на радіо».
 
14. 2) У частині першій статті 24 після слів «Така реклама» доповнити словами «за виключенням реклами на радіо».
 
15. 3) Частину п’яту статі 25 викласти в такій редакції:
 
16. «5. Реклама цінних паперів повинна містити відомості щодо реєстрації відповідного випуску цінних паперів, зазначені у свідоцтві про реєстрацію цього випуску.
 
17. Реклама інститутів спільного інвестування, за виключенням реклами на радіо, повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про внесення таких інститутів до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, що підтверджує право на провадження діяльності у сфері спільного інвестування, із зазначенням номера свідоцтва, дати його видачі, строку діяльності інституту спільного інвестування.
 
18. Реклама товарів та/або послуг професійних учасників фондового ринку, за виключенням реклами на радіо, повинна містити відомості щодо наявності ліцензії, яка підтверджує право на провадження відповідного виду діяльності на фондовому ринку, із зазначенням серії та номера ліцензії, дати її видачі та строку дії, найменування органу, який видав ліцензію.
 
19. Реклама товарів та/або послуг саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку, за виключенням реклами на радіо, повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про реєстрацію саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку із зазначенням номера і дати видачі свідоцтва.
 
20. Реклама послуг уповноважених рейтингових агентств, за виключенням реклами на радіо, повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств із зазначенням номера і дати видачі свідоцтва.
 
21. 4) У частині першій статті 25-1 після слів «Така реклама» доповнити словами «за виключенням реклами на радіо».
 
22. 3. Пункт 14 Розділу "Прикінцеві та перехідні положення" Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356) викласти в такій редакції:
 
23. «14. Установити, що з моменту установлення карантину, введеного постановою Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2» від 11 березня 2020 року №211 (з наступними змінами і доповненнями) і до його відміни (скасування) в установленому законом порядку, плата за користування нерухомим майном (його частиною) підлягає зменшенню за вимогою наймача, який здійснює підприємницьку діяльність з використанням цього майна, впродовж всього часу, коли майно не могло використовуватися в підприємницькій діяльності наймача в повному обсязі через запроваджені обмеження та (або) заборони.
 
24. У випадку, визначеному абзацом першим цього пункту, розмір плати за користування майном не може перевищувати сукупний (пропорційно до орендованої площі) обсяг витрат, які наймодавець здійснив або повинен буде здійснити за відповідний період для внесення плати за землю, сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, і сплати вартості комунальних послуг.
 
25. Вказані витрати покладаються на наймача як плата за користуванням майном за відповідний період пропорційно площі нерухомого майна, яку він наймає відповідно до договору, якщо договором не передбачений обов’язок наймача самостійно сплатити ці витрати повністю або частково.
 
26. Дана норма не поширюється на суб’єктів господарювання, які впродовж дії карантину фактично здійснювали діяльність з використанням цього майна в своїй господарській діяльності в повному обсязі, а також на договори найму майна, яке належить територіальній громаді.».
 
27. 4. Розділ Х «Прикінцеві положення» Закону України «Про культуру» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 24, ст.168) доповнити новим пунктом 3-1 такого змісту:
 
28. «3-1. Установити, що положення пункту 14 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Цивільного кодексу України застосовуються до закладів культури з моменту установлення карантину, введеного постановою Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2» від 11 березня 2020 року №211 (з наступними змінами і доповненнями), та протягом шести місяців після його відміни (скасування) в установленому законом порядку.».
 
29. 5. Розділ 9 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 34, ст.1173)доповнити новим пунктом 6 такого змісту:
 
30. «6. Тимчасово на період дії карантину, запровадженого Кабінетом Міністрів України в установленому законом порядку на всій території України з метою запобігання поширенню захворювання на гостру респіраторну хворобу СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2, та до 31 грудня 2020 року допомога суб’єктам господарювання, які зазнали втрат через обмеження або заборону діяльності в умовах карантину, є допустимою і отримувачі державної допомоги звільняються від обов’язку повідомлення Уповноваженого органу про одержання нової державної допомоги, що відповідає цілям і категоріям державної допомоги, визначеним частинами першою і другою статті 6 цього Закону.
 
31. Ця норма має зворотню дію в часі та починає діяти з дати встановлення Кабінетом Міністрів України карантину.».
 
32. 6. У Законі України «Про Український культурний фонд» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 19, ст.238):
 
33. 1) у статті 3:
 
34. частину першу після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
35. «надання інституційної підтримки для стабільної діяльності та розвитку юридичних осіб усіх форм власності у сферах культури та мистецтв;»
 
36. частину другу після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
37. «надає гранти інституційної підтримки юридичним особам незалежно від форми власності у сферах культури та мистецтв для забезпечення їх стабільної діяльності та розвитку в умовах дії запроваджених відповідно до законодавства обмежень господарської діяльності, зумовлених надзвичайною ситуацією чи надзвичайним станом; «
 
38. У частині третій після слів «культурної послуги (їх сукупності)» доповнити словами «на забезпечення стабільної діяльності юридичних осіб та їх розвитку в умовах дії запроваджених відповідно до законодавства обмежень господарської діяльності, зумовлених надзвичайною ситуацією чи надзвичайним станом»
 
39. 2) абзац третій і четвертий частини першої статті 14 викласти в такій редакції:
 
40. «забезпечення поточної діяльності Українського культурного фонду, виконання покладених на Український культурний фонд функцій та повноважень у межах кошторису Українського культурного фонду. При цьому, фінансування поточної діяльності та матеріально-технічне забезпечення Українського культурного фонду, діяльність експертних рад Фонду здійснюються в обсязі, що не перевищує 16 відсотків річних надходжень Українського культурного фонду з усіх джерел;
 
41. виплату експертам експертних рад Фонду передбачених законодавством винагороди та інших виплат за умови, що такі виплати пов’язані з діяльністю експертів, що визначена Положенням про експертні ради Фонду. Експерти експертних рад Фонду не є штатними працівниками Українського культурного фонду. Зазначені виплати здійснюються відповідно до умов цивільно-правового договору, укладеного з експертом експертних рад Фонду, з видатків, передбачених кошторисом Українського культурного фонду. Порядок визначення розміру сум виплат експертам експертних рад Фонду визначається за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України. Загальна сума виплат експерту експертних рад Фонду за розгляд одного проекту та доданих матеріалів не може перевищувати розмір однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року».
 
42. 7. Розділ ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну підтримку кінематографії в України» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 20, ст.240) доповнити новим пунктом 8 такого змісту:
 
43. «8. Тимчасово, до 31.12.2020 року, державна підтримка кінематографії може здійснюватися у формі надання державної субсидії на розвиток кінопроекту: для національних ігрових фільмів, анімаційних фільмів, документальних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), фільмів художньої та культурної значущості (авторських), телевізійних фільмів, телевізійних серіалів та фільмів-дебютів, в обсязі до 100% включно загальної кошторисної вартості розвитку відповідного кінопроекту.
 
44. Суб’єкт кінематографії, який отримав державну підтримку кінематографії у формі надання державної субсидії на розвиток кінопроекту та виконав усі свої зобов’язання, визначені договором про надання державної підтримки, має право отримати державну підтримку на виробництво (створення) цього фільму (серіалу) в одній із форм, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 7 цього Закону.
 
45. Порядок та умови надання державної підтримки кінематографії у формі надання державної субсидії на розвиток кінопроекту затверджуються Кабінетом Міністрів України.».
 
46. 8. У Законі України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 32, ст.242):
 
47. 1) Статтю 20 викласти у такій редакції:
 
48. «Стаття 20. Відносини з користувачами, збирання винагороди і відрахувань з користувачів
 
49. 1. Організації колективного управління повинні будувати відносини з користувачами на засадах неупередженості, справедливості, обґрунтованості тарифів, вільного доступу до інформації. Умови надання дозволів на використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав повинні базуватися на об’єктивних і недискримінаційних критеріях.
 
50. Збирання організаціями колективного управління винагороди з користувачів здійснюється згідно із сферою, за якою організація зареєстрована і (або) акредитована та внесена до Реєстру організацій колективного управління.
 
51. Збирання винагороди (відрахувань) здійснюється організаціями колективного управління на підставі та в межах повноважень, отриманих від правовласників і (або) організацій колективного управління, і (або) аналогічних іноземних організацій на підставі договорів, укладених у письмовій (електронній) формі, або встановлених цим Законом.
 
52. 2. Тарифи, що пропонуються для застосування у договорах з користувачами, мають бути об’єктивними та обґрунтованими, зокрема, з урахуванням економічної вигоди використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав у господарській діяльності, характеру та обсягів використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, виду діяльності користувача, фінансово-економічних показників ринку, на якому здійснюється використання зазначених об’єктів.
 
53. Проекти попередніх тарифів розглядаються на загальних зборах організації колективного управління та визначаються у фіксованій сумі або у вигляді відсотків від надходжень користувачів, отриманих безпосередньо від використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав за вирахуванням витрат, пов’язаних з придбанням (набуттям) прав на такі об’єкти авторського права і (або) суміжних прав, чи відсотків від вартості обладнання і матеріальних носіїв, за допомогою яких можна здійснити відтворення об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, окремо для кожної категорії користувачів не менш, ніж на три роки.
 
54. Протягом 10 робочих днів з моменту затвердження проекту попередніх тарифів організація колективного управління зобов’язана оприлюднити проект попередніх тарифів шляхом:
 
55. опублікування на своєму веб-сайті;
 
56. надсилання до Установи;
 
57. надсилання разом з пропозицією взяти участь у переговорах про встановлення тарифів профільним асоціаціям і об’єднанням користувачів за відповідною категорією, а також окремо користувачам, які, за даними організації колективного управління, у попередньому звітному періоді сплатили не менше 1 відсотка загального обсягу доходів від прав, зібраних організацією колективного управління за цією категорією користувачів.
 
58. Установа протягом 10 робочих днів з дня отримання від організації колективного управління проектів попередніх тарифів розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію про початок процесу переговорів про встановлення тарифів.
 
59. Протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення проектів попередніх тарифів Установа здійснює реєстрацію учасників переговорів про встановлення тарифів зі сторони користувачів, а саме профільних асоціацій і об’єднань користувачів за відповідною категорією, а також користувачів, які виявили бажання взяти участь у переговорах з організацією колективного управління.
 
60. Протягом 10 робочих днів з дня завершення реєстрації учасників переговорів організація колективного управління подає до Установи, а Установа оприлюднює інформацію про дату і місце проведення переговорів. Установа здійснює посередництво у переговорах.
 
61. Переговори про встановлення тарифів мають бути завершені не пізніш як за 60 календарних днів.
 
62. Рішення учасників переговорів зі сторони користувачів приймаються двома третинами голосів від загального складу зареєстрованих учасників переговорів.
 
63. У разі якщо сторони переговорів про встановлення тарифів не узгодили тарифи протягом 60 календарних днів, такі тарифи визначаються судом. Кожен з учасників переговорів або організація колективного управління має право на звернення з позовом до суду із обов’язковим залученням всіх учасників переговорів до судового процесу.
 
64. Тарифи, узгоджені на переговорах про встановлення тарифів чи визначені судом, є обов’язковими для всіх користувачів за відповідною категорією та застосовуються з дати завершення переговорів про встановлення тарифів на підставі відповідного договору.
 
65. 3. Користувачі зобов’язані до початку використання у своїй діяльності об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, крім випадків, передбачених цим Законом та Законом України "Про авторське право і суміжні права", укласти з акредитованою організацією колективного управління, яка здійснює управління майновими правами у відповідній сфері, договір про використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав.
 
66. У разі укладення користувачем договору з акредитованою організацією колективного управління та виконання ним передбачених таким договором зобов’язань користувач звільняється від будь-яких інших претензій щодо даної категорії прав, виду об’єкта авторського права і (або) суміжних прав і способу його використання згідно зі сферою акредитації організації колективного управління, з якою він уклав договір, крім тих об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, щодо яких на загальнодоступному веб-сайті даної організації колективного управління зазначено, що вони не охоплюються договором. У разі надходження таких претензій вони вирішуються організаціями колективного управління.
 
67. 4. Користувачі зобов’язані виплачувати організаціям колективного управління, з якими вони уклали договір, винагороду в розмірі та строки, передбачені цим договором. На вимогу організації колективного управління та у разі, якщо це передбачено умовами договору, користувачі зобов’язані подавати до організації перелік використаних об’єктів авторського права і (або) суміжних прав. Перелік відомостей та порядок подання звітів користувачами визначаються договором про використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, який може містити обов’язок користувачів надавати документально підтверджені відомості, у тому числі статистичну звітність, про одержані прибутки з того виду діяльності, у процесі якої здійснювалося пряме чи опосередковане використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав.
 
68. Користувачі подають до організації колективного управління звіти за формою, погодженою у відповідному договорі.
 
69. Звільнення користувача від обов’язку подання до організації колективного управління звітів про використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав допускається у разі, якщо користувач не має змоги подати відповідний звіт та досяг відповідних домовленостей з цією організацією, за умови що організація візьме на себе відповідальність за здійснення справедливого розподілу зібраної винагороди без звіту користувача та за умови відшкодування користувачем обґрунтованих витрат, здійснених організацією на отримання такої інформації.
 
70. 5. Організація колективного управління не має права безпідставно відмовляти користувачу в укладенні договору. Організація колективного управління зобов’язана надавати інформацію на запит користувача, повідомляти його про документи, необхідні для укладення договору, або про обставини, що унеможливлюють укладення договору. Після отримання організацією таких документів або усунення обставин, що унеможливлювали укладення договору, такий договір підлягає укладенню організацією з користувачем в найкоротший строк.»
 
71. 2) Розділ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новим пунктом 1-2 такого змісту:
 
72. «1-2. Цей закон тимчасово, до 31 грудня 2020 року, не поширюється на заклади культури, провайдерів програмної послуги та суб’єктів господарювання, які провадять основну економічну діяльність у сфері креативних індустрій за видами економічної діяльності, затвердженими Кабінетом Міністрів України.».
 
73. 9. у Законі України «Про оренду державного та комунального майна» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2020, № 4, ст.25):
 
74. 1) статтю 2 після частини сьомої доповнити новою частиною восьмою такого змісту:
 
75. «8. Цей Закон не поширюється на правовідносини, що виникають у разі надання закладом культури у користування іншим суб'єктам господарювання для здійснення ними господарської діяльності державного та комунального майна, пов’язане з наданням платних послуг згідно з переліком платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури, затвердженим Кабінетом Міністрів України.»
 
76. 2) абзац четвертий пункту г) частини другої статті 4 виключити
 
77. 3) абзац дванадцятий частини другої статті 15 виключити
 
78. 10. В пункті 2 розділу ІІ «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (СОVІD-19)» № 533-ІХ від 17 березня 2020 року слова і цифри «частини першої статті 26» замінити словами і цифрами «пункту 5) частини першої, пункту 9) частини третьої статті 8, частини першої, абзаців першого-четвертого частини четвертої статті 26».
 
79. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
80. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
81. 2. Кабінету Міністрів України:
 
82. - у трьохденний термін з дати набрання чинності цим Законом уточнити та деталізувати перелік суб’єктів господарювання, діяльність яких знаходиться під впливом запроваджених обмежень та/або заборон на час карантину, шляхом внесення відповідних змін до постанови Кабінету Міністрів України "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2" від 11 березня 2020 року № 211;
 
83. - у місячний термін з дати набрання чинності цим Законом розробити та затвердити Порядок та умови надання державної підтримки кінематографії у формі надання державної субсидії на розвиток кінопроекту;
 
84. - у місячний термін з дати набрання чинності цим Законом розробити та внести у Верховну Раду України зміни до Державного бюджету України на 2020 рік щодо державного субсидування 50% вартості витрат Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення на електричну енергію;
 
85. - у місячний термін з дати набрання чинності цим Законом розробити та внести у Верховну Раду України проект закону щодо внесення змін до Державного бюджету України на 2020 рік щодо державного субсидування 100% втрат місцевих бюджетів від заходів підтримки, передбачених даним законопроектом (орієнтовно за рахунок коштів фонду боротьби з коронавірусною хворобою);
 
86. - у десятиденний термін з дати набрання чинності цим Законом розробити та затвердити програму фінансової підтримки малого та середнього бізнесу, а також суб’єктів господарювання, діяльність яких знаходиться під впливом запроваджених обмежень та/або заборон, при впровадженні заходів, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2, де передбачити, зокрема, такі заходи:
 
87. не зменшувати фінансову підтримку, передбачену Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», додаток № 3;
 
88. перерозподілити видатки розвитку (крім закупівлі книг для поповнення фондів, невідкладних протиаварійних капітальних робіт, у тому числі капітального ремонту, реконструкції та реставрації, та закупівлі обладнання безпекового характеру - сигналізація, протипожежне обладнання, клімат-контроль, першочергова реставрація, електромережі тощо), затверджені відповідним головним розпорядником бюджетних коштів розписом державного бюджету за КПКВК 3800000 Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (додаток №3) на видатки споживання, в тому числі підтримку поточної роботи суб’єктів господарювання у межах, що дозволять компенсувати втрату доходу у зв’язку з неможливістю проводити публічні заходи, зокрема на оплату праці, оплату комунальних послуг та енергоносіїв та оплату послуг з охорони державних закладів культури;
 
89. внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 № 414 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення Українським культурним фондом заходів з підтримки проектів», дозволивши Українському культурному фонду у договорах про надання гранту здійснювати фінансування проекту частинами (траншами) у розмірах та у строки визначені у договорі про надання гранту, але не більше дванадцяти місяців протягом поточного та наступного бюджетного періоду. У разі фінансування проекту на строк більший, ніж шість місяців оплата частинами (траншами) є обов’язковою. Також передбачити механізм надання грантів інституційної підтримки юридичним особам незалежно від форми власності для стабільної діяльності в умовах надзвичайної ситуації або надзвичайного стану із надходжень Стабілізаційного фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою СОVІD-19, спричиненою коронавірусом SАRS-СоV-2, та її наслідками;
 
90. внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 № 881 «Про умови оплати праці працівників Українського культурного фонду та Українського інституту книги», збільшивши розміри посадових окладів керівників структурних підрозділів та їх заступників на 20-25% та окладів професіоналів та фахівців на 70% у зв'язку з додатковим навантаженням, спричиненим необхідністю додаткової підтримки представників галузі культури та мистецтва в умовах надзвичайної ситуації або надзвичайного стану;
 
91. внести зміни до наказу Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333, додавши до назви та переліку видів видатків формулювання гранту;
 
92. внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», встановивши, що період впродовж якого у закладах культури не провадиться господарська діяльність у зв’язку із санітарно-епідеміологічними та іншими, незалежними від працівників обставинами (епідемії, пандемії, несприятливі метеорологічні умови тощо), є робочим часом таких працівників, та передбачає оплату праці в повному обсязі та в строки, визначені діючим трудовим договором (контрактом), за умови, що працівники виконують роботу, визначену трудовим договором (контрактом), дистанційно (віддалено) (якщо вид роботи дозволяє здійснювати її дистанційно). При відсутності такої роботи або у зв’язку із неможливістю виконувати роботу дистанційно (віддалено) час простою не з вини працівника оплачується в розмірі не менше 2/3 посадового окладу (ставки заробітної плати). Залежно від наявного фонду оплати праці, затвердженого на відповідний рік, керівник закладу може зберігати за працівником середній заробіток, але не менше тарифної ставки (посадового окладу);
 
93. внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 № 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу», дозволивши закладам культури до 1 січня 2021 року суми орендних платежів у розмірі 70 або 30 відсотків орендної плати не перераховувати до державного бюджету, а залишити таким закладам культури для відшкодування збитків, пов’язаних із недоотриманням доходів;
 
94. внести зміни до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам мікропідприємництва та малого підприємництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 28, передбачивши 0 відсотка суми наданого кредиту до кінця 2020 року під цільове використання забезпечення фонду заробітної плати суб’єктами туристичної діяльності, закладами культури, іншими суб’єктами господарювання, що провадять основну економічну діяльність у видах, що належать до креативних індустрій згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України; надання адресної фінансової підтримки туроператорам, які понесли значні, незаплановані витрати та забезпечили повернення громадян України із закордону у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2 (за умови документального підтвердження відсутності встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю такого туроператора осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України);
 
95. внести зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Українському інституту книги для підтримки книговидавничої справи та популяризації української літератури у світі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 року №638, передбачивши витрати на придбання книжкової продукції, у тому числі електронних видань, для поповнення бібліотечних фондів публічних бібліотек здійснюються за рахунок бюджетних коштів за напрямом, визначеним підпунктом 3 пункту 4 цього Порядку;
 
96. внести зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 р. №265-р, доповнивши Переліку видів економічної діяльності, які належать до креативних індустрій кодом згідно з Національним класифікатором України ДК 009: 2010 - 94.99, назвою виду економічної діяльності «Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у.» та кодом згідно з Національним класифікатором України ДК 009: 2010 - 82.30, назва виду економічної діяльності «Організування конгресів і торговельних виставок»;
 
97. внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2011 № 247 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству культури, молоді та спорту за деякими програмами», встановивши відсоток фінансової підтримки закладів культури у розмірі 100 відсотків;
 
98. внести зміни до Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 р. № 138, встановивши відсоток відрахування частини чистого прибутку (доходу) до державного бюджету закладами культури у розмірі 30 відсотків;
 
99. внести зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки Національного культурно-мистецького комплексу «Мистецький арсенал», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2010 р. № 574, виключивши положення, які передбачають скорочення у наступному за звітним році обсягу фінансової підтримки на суму одержаного чистого прибутку, та який міг би спрямовуватися на провадження культурної діяльності;
 
100. передбачити одноразову фінансову підтримку для самозайнятих осіб та суб’єктів господарювання з кількістю штатних працівників до 15 осіб та оборотом до 5 мільйонів гривень на рік на часткове покриття видатків, пов’язаних, зокрема, із сплатою орендних платежів, виплатою заробітної плати, податків та зборів, у розмірі до 100 000 гривень;
 
101. передбачити безвідсоткове кредитування суб’єктів господарювання під зобов’язання не скорочувати найнятих працівників в розмірі тримісячного обороту такого суб’єкта господарювання;
 
102. передбачити здійснення компенсації частини відсотків по банківським кредитам для суб’єктів господарювання, у штаті яких офіційно працевлаштовані не менше, ніж 50 осіб, і які під час карантину не проводили скорочень працівників, або ж створять щонайменше 50 робочих місць після закінчення карантину.
 
103. передбачити компенсації за часткове безробіття працівників як державного, так і приватного сектору;
 
104. - у місячний термін з дати набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
 
105. 3. Установити, що на період встановлення карантину або обмежувальних (протиепідемічних) заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (СОVІD-19):
 
106. 1) Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (далі - Національна рада) може призупинити проведення засідань або проводити засідання у режимі реального часу (онлайн) з використанням відповідних технічних засобів, зокрема, через мережу Інтернет. Питання, які розглядаються у зазначений період на засіданні Національної ради, повинні бути визначені нею як нагальні та/або невідкладні.
 
107. Листи та ліцензійна документація приймаються Національною радою в електронній та паперовій формі. Розгляд заяв щодо ліцензування та інші питання, що відповідно до чинного законодавства розглядаються виключно на засіданні Національної ради, розглядаються Національною радою після завершення карантинних та інших обмежувальних заходів або без участі ліцензіата, якщо такий ліцензіат повідомить Національну раду, що такі питання можуть розглядатися без присутності його представника;
 
108. 2) у випадку неможливості виконання ліцензіатом визначеної ліцензією програмної концепції або інших вимог, встановлених законом, такий ліцензіат повинен негайно звернутися до Національної ради з листом із обґрунтуванням причин та обсягу вимог, що не можуть бути ним дотримані. Національна рада, впродовж 5 робочих днів з моменту отримання такого листа, опрацьовує запропоновані зміни та розглядає допустимість запропонованих змін, враховуючи аргументування ліцензіата. За результатами опрацювання зазначеного листа, Національна рада надсилає ліцензіату повідомлення щодо допустимого обсягу таких змін. Лист підписується головою Національної ради або членом Національної ради, що виконує його обов’язки. До підписання такого листа, він має бути погоджений більшістю членів від діючого складу Національної ради. У разі відсутності погодження Національною радою запропонованих змін до умов ліцензії, ліцензіату забороняється самовільно змінювати умови ліцензії. Зазначена інформація береться Національною радою до уваги під час здійснення у наступному своїх повноважень. Після завершення карантинних та інших обмежувальних заходів в Україні, ліцензіати повинні дотримуватися програмної концепції, визначеної умовами ліцензії, та всіх вимог, встановлених законом.
 
109. Голова Верховної Ради
 
110. України