Кількість абзаців - 64 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців"
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
3. І.Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № № 13 – 17, ст. 112) такі зміни:
 
4.

 
5. 1. У підпункті 14.1.110 пункту 14.1 статті 14 слова "та митну" виключити.
 
6. 2. У підпункті 17.1.15 пункту 17.1 статті 17 слова "електронного кабінету (наявність помилки має бути підтверджена у порядку, встановленому методологом електронного кабінету або судом)" замінити словами "електронного кабінету".
 
7. 3. У підпункті 21.1.9 пункту 21.1 статті 21 слова "зборів, митних платежів" замінити словом "зборів" та слова "і митної" виключити.
 
8. 4. У статті 42:
 
9. 1) у пункті 42.1 після слів "інші документи" додати слова "з питань адміністрування податків, зборів, платежів, податкового контролю, у тому числі з питань проведення перевірок, звірок" та після слів "контролюючого органу" додати слова "та відображатися в електронному кабінеті";
 
10. 2) в абзаці другому пункту 42.4:
 
11. слова "пункту, здійснюється" замінити словами "пункту, які подали заяву про бажання отримувати документи через електронний кабінет, здійснюється";
 
12. додати нове речення друге такого змісту:
 
13. "Документ вважається надісланим контролюючим органом в електронний кабінет, якщо він є доступним в електронному кабінеті. У разі якщо контролюючий орган не надіслав документ платнику податків на його електронну адресу (адреси), документ вважається не врученим платнику податків".
 
14. 5. У статті 42-1:
 
15. 1) у абзаці шостому пункту 42-1 слова "прийняття, оброблення" замінити словами "прийняття, реєстрації, оброблення";
 
16. 2) у пункті 42-1.2:
 
17. в абзаці першому слова "Кодексу, законами з питань митної справи" замінити словами "Кодексу та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи";
 
18. в абзаці другому слова "зборів, митних платежів" замінити словом "зборів" та після слів "інтегрованих карток платників податків" додати слова "та дані щодо суми та дати узгодження грошового зобов'язання, визначеного контролюючим органом";
 
19. в абзаці тринадцятому слова "зняття з обліку (у тому числі взяття на облік, внесення змін до облікових відомостей та зняття з обліку осіб, які здійснюють операції з товарами у порядку, визначеному )" замінити словами " зняття з обліку;
 
20. абзаци чотирнадцятий-шістнадцятий виключити;
 
21. після абзацу дев'ятнадцятого додати новий абзац двадцятий такого змісту:
 
22. "перегляду копій запитів, наказів про проведення перевірок, повідомлень про проведення перевірок, актів (довідок) перевірок, податкових повідомлень - рішень, податкових вимог або інших документів, адресованих контролюючим органом платнику податків, в тому числі у зв’язку з розглядом заперечень платників податків до їх результатів та/або пояснень платника податків";
 
23. відповідно абзац двадцятий вважати абзацом двадцять першим.
 
24. 3) у пункті 42-1.5 після абзацу шостого додати два нові абзаци такого змісту:
 
25. "Платник податків шляхом надсилання через електронний кабінет відповідного повідомлення з документальним підтвердженням фактів викладених в ньому (у вигляді електронного документу з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги" або скан-копії відповідних документів) має право виправити неточну, неповну чи застарілу інформації про себе, доступ до якої надається йому через електронний кабінет (крім відомостей, які контролюючі органи отримують з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань").
 
26. Контролюючий орган зобов’язаний ввести відповідні виправлення до інформаційних баз даних центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, протягом двох робочих днів з моменту отримання повідомлення. Контролюючий орган звільняється від такого обов’язку у випадках, якщо платником податків не було надано документів, які підтверджують факти викладені у повідомленні";
 
27. 4) у пункті 42-1.10:
 
28. у першому реченні слова "і така помилка визнана технічним адміністратором та/або методологом електронного кабінету або її існування підтверджено рішенням суду" замінити словами "чи стався технічний збій";
 
29. у другому та третьому реченнях в обох місцях після слів "електронного кабінету" доповнити словами "чи технічним збоєм";
 
30. 5) у другому реченні пункту 42-1.11 слова "можуть бути" замінити словом "були" та після слів "електронного кабінету" доповнити словами "чи технічним збоєм".
 
31. 6. У статті 49:
 
32. 1) абзаци третій та четвертий пункту 49.4 виключити;
 
33. 2) у пункті 49.4-1 статті слова "і митну" виключити.
 
34. 7. У пункті 74.1 статті 74 у всіх місцях слова "та митну" виключити.
 
35. 8. У абзаці другому пункту 77.4 статті 77 після слів "про вручення" додати слова "або в електронний кабінет з одночасним надісланням платнику податків на його електронну адресу/адреси (у разі якщо платник податків подав заяву про бажання отримувати документи через електронний кабінет)".
 
36. 9. У статті 86:
 
37. 1) у пункті 86.3:
 
38. у абзаці другому після слів "законному представнику" доповнити словами "у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу";
 
39. у абзаці четвертому слова та цифри "статтею 58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень" замінити словами та цифрами "статтею 42 цього Кодексу";
 
40. 2) у пункті 86.8 слова та цифри "статтею 58 цього Кодексу, для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень" замінити словами та цифрами "статтею 42 цього Кодексу".
 
41. 10. Абзац третій пункту 177.10 статті 177 виключити.
 
42. 11. Друге речення абзацу другого пункту 178.6 статті 178 викласти в такій редакції:
 
43. "Книга обліку доходів і витрат не підлягає реєстрації в контролюючому органі та може вестися в паперовому та/або електронному вигляді".
 
44. 12. В абзаці другому пункту 183.7 статті 183 слова "Платники податку, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть" замінити словами "Платники податків можуть.
 
45. 13. В абзаці першому підпункту 266.7.2 пункту 266.7 статті 266 слова "надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до" замінити словами "надсилаються платнику податку контролюючим органом у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу, до".
 
46. 14. В абзаці першому підпункту 267.6.2 пункту 267.6 статті 267 слова "надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до" замінити словами "надсилаються платнику податку контролюючим органом у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу, до".
 
47. 15. В абзаці першому пункту 286.5 статті 286 слова "надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до" замінити словами "надсилають платникові у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу, до".
 
48. 16. У підпункті 296.1.1 пункту 296.1 статті 296:
 
49. 1) в абзаці першому слово "ведуть" замінити словами "за власним бажанням можуть вести";
 
50. 2) друге речення абзацу другого викласти в такій редакції:
 
51. "Книга обліку доходів не підлягає реєстрації в контролюючому органі та може вестися в паперовому та/або електронному вигляді";
 
52. 3) доповнити новим абзацом третім такого змісту:
 
53. "Відсутність книги обліку доходів, а також її ведення з порушенням встановленого порядку може бути підставою для притягнення платника податків до відповідальності виключно в разі, якщо такий платник податків повідомив контролюючий орган про бажання вести таку книгу".
 
54. 17. Друге речення підпункту 296.1.2 пункту 296.1 статті 296 викласти в такій редакції:
 
55. "Книга обліку доходів та витрат не підлягає реєстрації в контролюючому органі та може вестися в паперовому та/або електронному вигляді".
 
56. ІІ. Прикінцеві положення.
 
57. 1. Цей Закон набирає чинності через десять днів з дня його опублікування, крім пункту 4, підпунктів 1-3 пункту 5, підпункту 1 пункту 6, пунктів 8, 9, 12-15 розділу І цього Закону, який набирає чинності через 3 місяці з дня його опублікування.
 
58. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
 
59. прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
 
60. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
61. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
62. Голова Верховної Ради
 
63. України