Кількість абзаців - 597 Розмітка (ліва колонка)


Про оборонні закупівлі (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про оборонні закупівлі
 
2. Цей Закон визначає загальні правові засади планування і формування обсягів та особливостей здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення для забезпечення потреб оборони, а також інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони, здійснення державного і демократичного (цивільного) контролю в цій сфері.
 
3.

 
4.

 
5. Метою цього Закону є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища та запобігання корупції у сфері оборонних закупівель, розвитку добросовісної конкуренції, а також ефективного та прозорого планування, реалізації і контролю за оборонними закупівлями.
 
6. Цей Закон також передбачає гармонізацію законодавства України у сфері оборонних закупівель з положеннями Директиви 2009/81/ЄС відповідно до Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.
 
7. Розділ І
 
8. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
9. Стаття 1. Визначення термінів
 
10. 1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
11. 1) вартість життєвого циклу озброєння, військової і спеціальної техніки - сукупність вартості предмета закупівлі або його частини (лота) та інших витрат, які нестиме безпосередньо замовник під час використання, обслуговування та припинення використання предмета закупівлі;
 
12. 2) виконавець контракту з оборонних закупівель (далі - виконавець державного контракту)- суб'єкт господарювання незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, що мають у випадках передбачених законодавством ліцензії (дозволи) на провадження відповідних видів господарської діяльності, а також іноземний суб'єкт господарювання (інша іноземна юридична особа), або об'єднання юридичних осіб, з яким укладено державний контракт за результатами проведення процедур, визначених цим Законом. Під об'єднанням юридичних осіб розуміються об’єднання, визначені Законом України «Про публічні закупівлі»;
 
13. 3) відбір учасників спрощених торгів із застосуванням електронної системи закупівель - процес визначення учасника переговорів спрощеної процедури закупівель шляхом проведення електронного аукціону;
 
14. 4) гарантоване забезпечення потреб оборони - забезпечення суб’єктів, визначених у пункті 10 частини першої цієї статті, товарами, роботами і послугами, необхідними для виконання завдань щодо відсічі збройної агресії та відвернення загроз державній безпеці, незалежності України, її територіальній цілісності і недоторканності, щодо боротьби з тероризмом, усунення обставин, що зумовили необхідність введення надзвичайного стану.
 
15. 5) головний органи у сфері планування оборонних закупівель - Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику, забезпечує координацію діяльності зі здійснення оборонних закупівель;
 
16. 6) головний орган у сфері здійснення оборонних закупівель - Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період;
 
17. 7) державне підтвердження якості - встановлення уповноваженим органом з державного підтвердження якості відповідності товарів, робіт і послуг оборонного призначення договірним вимогам якості виконання обов'язків виконавцями державних контрактів.
 
18. 8) електронний реєстр виконавців державних контрактів (далі - Реєстр) - система накопичення, обробки, захисту, обліку та надання інформації про учасників відбору;
 
19. 9) єдиний виконавець державного контракту з оборонних закупівель (далі - єдиний виконавець) - суб'єкт господарської діяльності, що внесений до Реєстру, та відповідає переліку номенклатури оборонного планування і мають виняткові можливості для виконання оборонного замовлення.
 
20. 10) замовники у сфері оборони (далі - замовники) -визначені Кабінетом Міністрів України суб’єкти;
 
21. 11) зведений річний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами - затверджений Кабінетом Міністрів України перелік (номенклатура) та обсяги товарів, робіт і послуг, що постачаються (закуповуються) за закритими процедурами для всіх замовників, а також обсяг коштів, передбачених на такі цілі в межах установлених бюджетних асигнувань, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період для кожного замовника.
 
22. 12) зразок-еталон - зразок товару, затверджений замовником і призначений для порівняння з ним одиниць товару учасника відбору.
 
23. 13) компенсація - відшкодування витрат замовника, пов'язаних із закупівлею за імпортом товарів, робіт і послуг оборонного призначення, яке надається відповідно до компенсаційного (офсетного) договору державі Україна;
 
24. 14) компенсаційний (офсетний) договір (далі - офсетний договір) - укладений між офсетним бенефіціаром та іноземним виконавцем зовнішньоекономічний контракт (договір), що визначає предмет та вартість офсетного зобов'язання, яке іноземний виконавець повинен виконати на території України;
 
25. 15) контракт з оборонних закупівель (далі - державний контракт) - угода, укладена у письмовій формі замовником від імені держави з виконавцем державних контрактів відповідно до затверджених планів закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення;
 
26. 16) локалізація виробництва - питома вага у відсотках від вартості сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей і комплектуючих виробів вітчизняного виробництва у собівартості товарів, робіт та послуг;
 
27. 17) міжнародні спеціалізовані організації, їх представництва та/або афілійовані особи, що здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення - Агенція НАТО з підтримки та постачання (NАТО Suрроrt аnd Рrосurеmеnt Аgеnсy), а також спеціалізовані фонди, підприємства, установи та організації, перелік яких визначений Кабінетом Міністрів України, а також їх представництва та/або афілійовані особи, які надають послуги із закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, на підставі відповідних угод та відповідно до внутрішніх правил і процедур таких організацій, а також через механізми Програми Уряду США «Міжнародні військові продажі» (Fоrеіgn mіlіtаry sаlеs).
 
28. 18) неконкурентна процедура закупівлі - це процедура, яка має винятковий характер внаслідок неможливості, з незалежних від замовника причин провести будь-яку іншу, конкурентну, процедуру закупівлі і застосовується при наявності особливих обставин (відсутності конкуренції, специфіки предмета закупівлі та ін.) які мають бути підтверджені.
 
29. 19) оборонні закупівлі - придбання замовником товарів, робіт і послуг у порядку, встановленому цим Законом;
 
30. 20) одиниця товару - товар, що надається учасником відбору замовнику для перевірки його відповідності зразку-еталону (якщо подання одиниці товару вимагалося в оголошенні про проведення відбору) та/або іншим вимогам замовника до предмета закупівлі, зазначеним в оголошенні про проведення відбору;
 
31. 21) офсетний бенефіціар - замовник, інший суб'єкт відносин будь-якої форми власності, що отримує компенсації за компенсаційним (офсетним) договором, та відбір якого здійснюється офсетною комісією за поданням замовника;
 
32. 22) послуги оборонного призначення - послуги, пов’язані із забезпеченням життєдіяльності об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення, експлуатацією, ремонтом, модифікацією, модернізацією, використанням, утилізацією та знищенням товарів оборонного призначення;
 
33. розробка та впровадження інформаційних, інформаційно-аналітичних та інших телекомунікаційних систем, систем кібербезпеки та кіберзахисту;
 
34. розроблення стандартів та технічних специфікацій для задоволення потреб із забезпечення національної безпеки і оборони;
 
35. формування та ведення страхового фонду документації на озброєння, військову та спеціальну техніку, інше військове майно, об'єкти і споруди оборонного та спеціального призначення;
 
36. інші послуги, необхідні для гарантованого забезпечення потреб оборони.
 
37. 23) річний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами - перелік (номенклатура) та обсяги товарів, робіт і послуг оборонного призначення для кожного замовника, що постачаються (закуповуються) за закритими процедурами, а також обсяг коштів, передбачених на такі цілі в межах установлених бюджетних асигнувань, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період.
 
38. 24) роботи оборонного призначення:
 
39. фундаментальні наукові дослідження для задоволення потреб із забезпечення національної безпеки і оборони;
 
40. науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи або їх окремі етапи із створення, модернізації, ремонту, утилізації товарів оборонного призначення та спеціальної техніки, розроблення спеціальних технологій, матеріалів та стандартів;
 
41. будівництво, капітальний ремонт, реконструкція об’єктів і споруд оборонного та спеціального призначення;
 
42. створення нових та модернізація, ремонт, реконструкція, розширення та переобладнання існуючих виробничих потужностей для виготовлення товарів оборонного призначення;
 
43. інші роботи, необхідні для гарантованого забезпечення потреб оборони.
 
44. 25) служба замовника - суб'єкт господарювання, який належить до сфери управління замовника та уповноважується ним на укладання державних контрактів на закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення та інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони, крім закупівель, що здійснюються відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».
 
45. 26) співвиконавці/субпідрядники (далі - співвиконавці/субпідрядники) -суб’єкти господарювання незалежно від їх форми власності, що мають у випадках передбачених законодавством ліцензії (дозволи) на провадження відповідних видів господарської діяльності, іноземні суб'єкти господарювання, які залучаються виконавцями державних контрактів на підставі контрактів, в тому числі зовнішньоекономічних, до виконання укладених із замовником державних контрактів.
 
46. 27) товари оборонного призначення - озброєння, військова та спеціальна техніка, зброя і боєприпаси, спеціальні комплектувальні вироби для їх виготовлення та експлуатації, матеріали та обладнання, спеціально призначені для їх розроблення, виготовлення або використання, спеціальні технічні засоби, технічні засоби розвідки, засоби технічного та криптографічного захисту інформації, засоби спеціального зв’язку, а також товари подвійного використання для забезпечення потреб сектору безпеки та оборони, розвитку обороноздатності держави та системи національної стійкості, а також будь-які інші товари, які закуповуватимуться замовниками, визначеними пунктом 10 частини першої цієї статті, для гарантованого забезпечення потреб оборони.
 
47. 28) технічна специфікація - документ, затверджений замовником, що встановлює характеристики товарів, робіт чи послуг оборонного призначення, які закуповуватимуться, зокрема щодо якості, технічних характеристик, безпеки використання, розмірів, позначення, термінології, пакування та маркування, чи процесів та способів їх виробництва і вимог щодо процедур оцінки відповідності;
 
48. 29) трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення - перелік (номенклатура) та обсяги товарів, робіт і послуг оборонного призначення для кожного замовника, а також обсяг коштів, передбачений на такі цілі на плановий і наступні за відповідним плановим два бюджетні періоди, сплановані на основі прогнозних показників та завдань Державного бюджету України на трирічний період, відповідно до схвалених Основних напрямів бюджетної політики. Трирічний план складається із відкритої та закритої частини.
 
49. 30) уповноважений орган з державного підтвердження якості - орган, уповноважений Кабінетом Міністрів України на здійснення державного підтвердження якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення.
 
50. 31) учасник відбору - фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, або юридична особа (резидент або нерезидент), яка подала в електронному вигляді цінову пропозицію для участі у відборі, оголошеному замовником;
 
51. 32) цінова пропозиція - пропозиція учасника щодо предмета закупівлі, що подається для участі в аукціоні та підтверджує його згоду взяти участь у процедурі закупівлі на умовах, встановлених замовником.
 
52. Термін «військове майно» вживається у значенні, визначеному Законом України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України»;
 
53. Термін «річний план закупівель» та «договір про закупівлю» вживається у значенні, визначеному Законом України «Про публічні закупівлі»
 
54. 2. Інші терміни вживаються у цьому Законі у значеннях, визначених у Цивільному і Господарському кодексах України, у законах України «Про публічні закупівлі», «Про оборону України», «Про Збройні Сили України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про правовий режим воєнного стану», та інших законодавчих актах України.
 
55. Стаття 2. Сфера застосування Закону
 
56. 1. Цей Закон застосовується за умови, що:
 
57. вартість предмета закупівлі для товарів і послуг оборонного призначення, а також інших товарів і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони, дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а для робіт оборонного призначення та робіт для гарантованого забезпечення потреб оборони - 1, 5 мільйона гривень до замовників, визначених цим Законом, які здійснюють оборонні закупівлі;
 
58. предмет закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення містить таємну, цілком таємну та особливої важливості інформацію відповідно до спеціального закону, що регулює питання охорони державної таємниці, а також у випадках закупівлі товарів, робіт та послуг оборонного призначення за закритими процедурами незалежно від вартості такої закупівлі.
 
59. 2. Закупівля товарів, робіт і послуг замовниками, здійснюється відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
 
60. 3. Дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є:
 
61. 1) товари, роботи і послуги оборонного призначення, що підлягають закупівлі відповідно до угод, які укладаються замовниками із міжнародними спеціалізованими організаціями, їх представництвами та/або афілійованими особами, що здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення. Закупівля таких товарів, робіт і послуг здійснюється згідно з правилами і процедурами, установленими відповідними спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі;
 
62. 2) закупівлі у рамках програм співпраці, що стосуються досліджень і розробок військового призначення, які спільно проводяться Україною з іншими державами згідно з міжнародними договорами;
 
63. 3) товари, роботи і послуги оборонного призначення, закупівля яких здійснюється на території іншої країни з метою використання за межами території України.
 
64. 4. Зміна положень цього Закону може здійснюватися виключно шляхом внесення змін до цього Закону та/або до Закону України «Про публічні закупівлі».
 
65. 5. Забороняється придбання товарів, робіт і послуг оборонного призначення до/без проведення процедур закупівель, визначених цим Законом або Законом України «Про публічні закупівлі», та укладання державних контрактів та договорів про закупівлю, які передбачають оплату замовником у сфері оборонних закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення до/без проведення процедур закупівель, визначених цим Законом або Законом України «Про публічні закупівлі». Замовник у сфері оборонних закупівель не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення застосування цього Закону.
 
66. Стаття 3. Принципи здійснення оборонних закупівель
 
67. 1. Оборонні закупівлі здійснюються на основі таких принципів:
 
68. своєчасність та відповідність прийнятим рішенням щодо захисту національних інтересів України, забезпечення національної безпеки та оборони;
 
69. послідовність прийняття та виконання рішень щодо розробки, закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення і систематичність їх виконання;
 
70. конкурентність;
 
71. ефективне використання коштів та результативність;
 
72. відкритість та прозорість (крім відомостей, які становлять державну таємницю і розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці);
 
73. запобігання корупції, зловживанням та дискримінації;
 
74. цілісність, узгодженість, системність планування та фінансування оборонних закупівель, урахування пріоритетів і обмежень, встановлених державними програмами;
 
75. Стаття 4. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері оборонних закупівель
 
76. Кабінет Міністрів України:
 
77. 1) затверджує:
 
78. Зведений річний план закупівель товарів робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами;
 
79. типові форми державного контракту з оборонних закупівель за закритими процедурами, з урахуванням норм цього Закону;
 
80. 2) визначає:
 
81. порядок економічної підтримки та стимулювання підприємств - виконавців державних контрактів;
 
82. порядок здійснення моніторингу витрат в рамках оборонних закупівель;
 
83. порядок формування цін та очікуваної вартості товарів, робіт і послуг оборонного призначення, закупівля яких здійснюється за неконкурентною процедурою;
 
84. порядок створення та функціонування реєстру;
 
85. порядок обліку результатів науково-технічної діяльності, отриманих при виконанні оборонних закупівель за рахунок або з залученням коштів державного бюджету та порядок формування страхового фонду документації на озброєння, військову та спеціальну техніку, інше військове майно, об’єкти і споруди оборонного і спеціального призначення;
 
86. порядок укладання компенсаційних (офсетних) договорів та види компенсацій.
 
87. 3) вирішує інші питання у сфері оборонних закупівель у межах своїх повноважень, визначених Конституцією, цим Законом та іншими законами України.
 
88. Стаття 5. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику
 
89. 1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику:
 
90. готує, з урахуванням річних планів закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами замовників Зведений річний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами та подає його в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;
 
91. координує і контролює діяльність замовників із планування, розміщення оборонних закупівель та виконання державних контрактів, внесення змін до Зведеного плану закупівель товарів робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами;
 
92. здійснює адміністрування та забезпечення функціонування реєстру;
 
93. отримує від замовників плани закупівель товарів робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами;
 
94. забезпечує управління та функціонування реєстру;
 
95. надає методичну та консультаційну допомогу замовникам щодо організації здійснення закритих процедур закупівлі;
 
96. отримує від замовників звіти про результати здійснення процедур закупівлі, укладення та виконання державних контрактів;
 
97. інформує Кабінет Міністрів України про хід виконання оборонних закупівель та використання бюджетних коштів за закритими процедурами закупівель;
 
98. інформує громадськість про політику та правила здійснення оборонних закупівель;
 
99. готує та подає не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним бюджетним роком, до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Рахункової палати спільний щорічний звіт, що містить аналіз функціонування системи оборонних закупівель (щодо кількісних і вартісних показників закупівель у розрізі процедур і предметів процедур закупівель, рівня конкуренції, кількості скарг) та узагальнену інформацію про результати здійснення контролю у сфері оборонних закупівель;
 
100. Стаття 6. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період
 
101. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період:
 
102. веде облік товарів, робіт і послуг оборонного призначення, здійснює їх кодифікацію та каталогізацію;
 
103. визначає орган кодифікації та здійснює нормативно-правове регулювання у сфері кодифікації;
 
104. визначає порядок ведення типового реєстру конструкторської документації на озброєння та військову техніку;
 
105. веде реєстр конструкторської документації на озброєння та військову техніку, замовником яких він є;
 
106. розробляє методологію формування потреб на товари, роботи та послуги оборонного призначення;
 
107. погоджує пропозиції замовників щодо виконання робіт з розроблення нових видів озброєння, військової та спеціальної техніки, їх складових частин, а також модернізації зазначених товарів оборонного призначення з метою уникнення дублювання таких робіт;
 
108. взаємодіє з громадськістю з питань удосконалення системи оборонних закупівель;
 
109. здійснює міжнародне співробітництво у сфері оборонних закупівель;
 
110. взаємодіє з органами державної влади та громадськими організаціями щодо запобігання проявам корупції у сфері оборонних закупівель;
 
111. встановлює, з урахуванням відповідних ризиків, вимоги до стандартів якості, життєвого циклу та уніфікації товарів оборонного призначення;
 
112. за середньострокового бюджетного планування оборонних закупівель погоджує пропозиції замовників до державних програм з оборонного планування та державних цільових програм з розвитку спроможностей сил оборони.
 
113. Стаття 7. Замовник
 
114. 1. Замовник:
 
115. здійснює планування оборонних закупівель, на підставі чого затверджує трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення та надсилає його до Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику;
 
116. формує річні плани закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення (у тому числі за закритими процедурами) та надсилає їх до Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику у визначений ним строк;
 
117. організовує та здійснює процедури закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення;
 
118. подає звіти про результати здійснення процедур закупівлі, укладання та виконання державних контрактів Центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику у визначений ним строк;
 
119. укладає договори про закупівлю та державні контракти, в тому числі за імпортом;
 
120. забезпечує оплату відповідно до умов державних контрактів, у тому числі попередню оплату (авансування);
 
121. надає виконавцям державних контрактів технічне завдання;
 
122. організовує випробування (державні, міжвідомчі, визначальні-відомчі та інші випробування замовника) та сертифікацію зразків озброєння та військової техніки та готує документацію для прийняття їх на озброєння, постачання, допуску до експлуатації;
 
123. бере участь у випробуваннях дослідних та серійних зразків (комплексів, систем) озброєння, військової та спеціальної техніки, а також матеріалів і комплектуючих виробів;
 
124. здійснює перевірку наданої виконавцем державного контракту вартості життєвого циклу товарів оборонного призначення для номенклатури, яка закуповується замовником, на відповідність до вимог встановлених Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період.
 
125. проводить оцінювання відповідності та визначає способи підтвердження відповідності товарів, робіт і послуг оборонного призначення встановленим потребам замовника;
 
126. проводить ідентифікацію та аналіз ризиків щодо товарів, робіт і послуг оборонного призначення та учасників відбору, а також безпосередньо або через закупівельну організацію подає запити на здійснення державного підтвердження якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення у визначеному ним порядку;
 
127. здійснює контроль якості товарів, робіт і послуг, та у разі встановлення їх відповідності вимогам законодавства та умовам державних контрактів забезпечує їх приймання;
 
128. затверджує технічну документацію серійного виробництва озброєння, військової та спеціальної техніки, військового майна;
 
129. здійснює облік результатів науково-технічної діяльності, отриманих при здійсненні оборонних закупівель за рахунок або з залученням коштів державного бюджету;
 
130. здійснює ідентифікацію предметів закупівлі та готує вихідні дані для їх кодифікації;
 
131. звітує перед спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики про укладення державних контрактів, результати їх виконання і використання бюджетних коштів;
 
132. здійснює перегляд ціни державного контракту за обґрунтованими пропозиціями виконавців у разі істотних змін фінансово-економічних та технічних умов його виконання;
 
133. може уповноважувати суб’єкта господарювання, який належить до сфери його управління, і якому в установленому законодавством порядку дано право здійснення імпорту товарів оборонного призначення, укладати державні контракти за імпортом виключно для забезпечення своїх потреб та надавати такому суб’єкту господарювання відповідні довіреності в установленому законодавством порядку.
 
134. Стаття 8. Виконавець державного контракту
 
135. 1. Виконавець державного контракту:
 
136. поставляє товари, виконує роботи та надає послуги оборонного призначення відповідно до умов державного контракту;
 
137. залучає до виконання державного контракту з оборонних закупівель співвиконавців/субпідрядників оборонних закупівель;
 
138. організовує і проводить передбачені технічною документацією випробування дослідних і серійних зразків (комплексів, систем) озброєння, військової та спеціальної техніки, а також матеріалів і комплектуючих виробів, крім випробувань замовника;
 
139. забезпечує відповідність товарів, робіт і послуг оборонного призначення обов’язковим вимогам, встановленим замовником відповідно до законодавства про технічне регулювання і (або) державного контракту;
 
140. несе відповідальність за якість товарів, робіт і послуг оборонного призначення, передбачених умовами державного контракту;
 
141. сприяє здійсненню замовником контролю за виконанням державного контракту, в тому числі на окремих етапах його виконання, який не пов'язаний з втручанням у виробничу та господарську діяльність виконавця державного контракту;
 
142. забезпечує можливість здійснення замовником контролю якості товарів, робіт і послуг - встановлення їх відповідності вимогам законодавства та умовам державного контракту;
 
143. подає замовнику інформацію про виконання державного контракту в обсягах та у терміни, визначених умовами контракту;
 
144. у разі необхідності подає замовнику обґрунтування, необхідні для зміни ціни державного контракту, в тому числі, в разі зміни фінансово-економічних умов виконання державного контракту;
 
145. 2. Забороняються дії (бездіяльність) виконавця державних контрактів, що тягнуть за собою необгрунтоване завищення ціни на товари, роботи і послуги оборонного призначення, невиконання або неналежне виконання державного контракту.
 
146. У разі припинення замовлень товарів, робіт і послуг оборонного призначення на плановий рік виконавець державних контрактів, що є суб'єктом господарювання державної форми власності, не має права ліквідувати або перепрофілювати виробничі потужності, що забезпечують поставки таких товарів, робіт і послуг оборонного призначення, без узгодження із замовником та Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період. Порядок узгодження замовником можливості ліквідації або перепрофілювання виробничих потужностей і відшкодування збитків, завданих виконавцям державних контрактів, що є суб'єктом господарювання державної форми власності, внаслідок невикористання за рішенням замовника зазначених виробничих потужностей, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
147. Стаття 9. Планування закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення та інші передумови здійснення закупівель
 
148. 1. Планування закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення є складовою оборонного планування, що здійснюється відповідно до Закону України «Про національну безпеку України» та цього Закону з урахуванням необхідних обсягів видатків на фінансування сектору безпеки і оборони.
 
149. 2. Основою для планування закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення є потреби, пріоритети сектору безпеки і оборони та обсяги фінансових ресурсів, необхідних для їх задоволення, передбачені у програмах, спрямованих на підвищення обороноздатності держави та розв’язання проблем у сферах безпеки і оборони.
 
150. 3. Замовники за середньострокового бюджетного планування оборонних закупівель надають до Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період пропозиції до державних програм з оборонного планування та державних цільових програм з розвитку спроможностей сил оборони.
 
151. 4. За короткострокового бюджетного планування оборонних закупівель замовники готують трирічний план закупівель товарів робіт і послуг оборонного призначення.
 
152. 5. Закупівля здійснюється замовниками відповідно до затвердженого ними річного плану закупівель, зведеного річного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами із застосуванням Єдиного закупівельного словника, кодів та назв інших відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності). Річний план закупівель та зміни до нього публікується на веб-порталі Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику.
 
153. 6. Оборонні закупівлі, що здійснюються замовниками за закритими процедурами та відповідно до затвердженого зведеного річного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами на поточний рік, здійснюються відповідно до норм цього закону.
 
154. 7. Для планування закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення та підготовки до проведення закупівель замовники можуть проводити попередні ринкові консультації з метою аналізу ринку, у тому числі запитувати й отримувати рекомендації та інформацію від суб’єктів господарювання. Такі рекомендації та інформація можуть використовуватись замовником під час підготовки до проведення закупівлі.
 
155. 8. Трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення готується у формі відкритих даних і містить інформацію про перелік (номенклатуру) та обсяги товарів, робіт і послуг оборонного призначення та обсяги коштів, передбачених на такі цілі, доступ до якої не має обмежень.
 
156. Окремим додатком до трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення готується перелік (номенклатура) та обсяги товарів, робіт і послуг оборонного призначення, закупівля яких містить державну таємницю, що не підлягає оприлюдненню.
 
157. 9. Порядок формування, оприлюднення, особливості розміщення, внесення змін до трирічних планів закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення для потреб оборони, річного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами та зведеного річного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами, а також порядок здійснення контролю за їх виконанням визначає Кабінет Міністрів України.
 
158. Стаття 10. Формування річного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами
 
159. 1. Замовники погоджують з Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період пропозиції щодо виконання робіт з розроблення нових видів озброєння, військової та спеціальної техніки, їх складових частин, а також модернізації зазначених товарів оборонного призначення з метою їх уніфікації та уникнення дублювання таких робіт.
 
160. 2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику, на підставі поданих замовниками річних планів закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами готує у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України зведений річний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами.
 
161. У зведеному річному плані закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами визначається номенклатура, кількість та вартість (з урахуванням визначеного фінансового ресурсу у відповідному бюджетному періоді) постачання (закупівлі) товарів, робіт і послуг оборонного призначення відповідно до:
 
162. завдань і заходів, визначених державними (цільовими) оборонними програмами, іншими документами оборонного планування розвитку складових сил оборони та оборонно-промислового комплексу;
 
163. завдань, визначених Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Радою національної безпеки і оборони України такими, що мають особливо важливе значення для забезпечення національної безпеки і оборони відповідно до Основних напрямів урядової політики в економічній та соціальній сфері на відповідний рік;
 
164. нагальних потреб замовника.
 
165. Стаття 11. Закупівля товарів, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом
 
166. 1. Закупівля товарів, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом здійснюється відповідно до цього Закону з урахуванням вимог законів України «Про зовнішньоекономічну діяльність» і «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання».
 
167. 2. Закупівля товарів, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом для забезпечення потреб замовника може здійснюватися шляхом:
 
168. 1) укладення замовником (або уповноваженим ним суб’єктом господарювання) державного контракту з міжнародними спеціалізованими організаціями, їх представництвами та/або афілійованими особами, що здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення;
 
169. 2) укладення державного контракту або договору про закупівлю відповідно до процедур закупівель, передбачених статтею 16 цього Закону;
 
170. 3) укладення замовником державного контракту з вітчизняним суб'єктом господарювання, якому в установленому законодавством порядку надані повноваження на право здійснення імпорту товарів, робіт і послуг оборонного призначення, в тому числі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, які містять відомості, що становлять державну таємницю.
 
171. 3. До початку проведення закупівель, передбачених пунктом 1 частини 2 цієї статті, замовник зобов'язаний надіслати учасникам відбору, зареєстрованим у реєстрі, та міжнародним спеціалізованим організаціям, їх представництвам та/або афілійованим особам, що здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, цінові запити щодо вартості предмету закупівлі.
 
172. 4. У разі, якщо за результатами подання цінового запиту виявиться, що учасники відбору, зареєстровані у реєстрі не мають можливості здійснити постачання товару, та/або виконати роботи, та/або надати послуги оборонного призначення, закупівлю яких замовником планується здійснити, та/або у міжнародної спеціалізованої організації, її представництва та/або афілійованої особи, що здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення вартість предмету закупівлі є нижчою, ніж у вітчизняного суб'єкта господарювання, замовник має право здійснити таку закупівлю у такої організації та/або її представництв та афілійованих осіб.
 
173. Стаття 12. Офсетні договори
 
174. 1. При здійсненні закупівель, в яких беруть участь іноземні суб'єкти господарювання (інші іноземні юридичні особи), умови укладення державних контрактів можуть передбачати одержання Україною в особі офсетного бенефіціара відповідних компенсацій.
 
175. 2. Одержання Україною компенсацій здійснюється шляхом укладення та виконання компенсаційного (офсетного) договору.
 
176. 3. Види компенсацій за офсетними договорами визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
177. 3. Координацію діяльності замовників щодо укладення, виконання та здійснення контролю за виконанням офсетних договорів здійснює офсетна комісія. Склад офсетної комісії затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
178. Стаття 13. Недискримінація учасників і конфіденційність інформації
 
179. 1. Вітчизняні та іноземні учасники закупівель всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах, крім випадків, визначених частиною четвертою статтею 11 цього Закону.
 
180. 2. Замовник не має права розголошувати інформацію, передану йому учасниками, виконавцями державних контрактів, яку вони обґрунтовано визначили як конфіденційну.
 
181. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям, визначеним законодавством.
 
182. 3. Замовники не мають права встановлювати жодних дискримінаційних вимог до учасників закупівель.
 
183. Стаття 14. Державне регулювання, контроль у сфері оборонних закупівель та громадський контроль
 
184. 1. Парламентський контроль за оборонними закупівлями здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
 
185. 2. Громадський контроль забезпечується через вільний доступ до всієї інформації щодо оборонних закупівель, яка підлягає оприлюдненню відповідно до цього Закону, зокрема шляхом здійснення моніторингу і аналізу інформації, розміщеної в електронній системі закупівель, а також шляхом інформування через електронну систему закупівель або письмово органи, що уповноважені здійснювати контроль, про виявлені ознаки порушення (порушень) законодавства у сфері оборонних закупівель.
 
186. 3. Замовники і учасники закупівель та Головні органи у сфері планування та здійснення оборонних закупівель повинні сприяти залученню громадськості до здійснення контролю у сфері закупівель відповідно до законів України «Про громадські об’єднання», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації» і «Про інформацію».
 
187. 4. Щоквартальний звіт про виконання оборонних закупівель оприлюднюється Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику, на своєму офіційному веб-сайті протягом 30 календарних днів після отримання такого звіту від замовників.
 
188. Стаття 15. Особливості контролю у сфері оборонних закупівель, що здійснюються за закритими процедурами
 
189. 1. Порядок здійснення контролю за якістю товарів, робіт і послуг оборонного призначення на всіх етапах їх розроблення, виробництва, модернізації, утилізації та ремонту, а також за цільовим використанням коштів та перевіркою і узгодженням документів щодо формування очікуваної вартості у єдиного виконавця державного контракту визначається Кабінетом Міністрів України.
 
190. 2. Замовники щоквартально надають Центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику, інформацію про результати проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, укладення та виконання державних контрактів у частині, що містить таємну, цілком таємну та особливої важливості інформацію.
 
191. 3. Протягом 10 днів після затвердження річного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами замовники публікують інформацію про загальний обсяг коштів державного бюджету, передбачених на закупівлю товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами.
 
192. Замовники у плановому бюджетному періоді щоквартально, не пізніше 20-го числа місяця, наступного за звітним періодом, оприлюднюють інформацію про використання коштів державного бюджету, передбачених на такі цілі.
 
193. За результатами виконання річного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами замовники публікують на своєму веб-порталі інформацію про загальний обсяг коштів державного бюджету, використаних на закупівлю товарів, робіт та послуг за закритими процедурами із зазначенням основних категорій витрат, визначених Кабінетом Міністрів України.
 
194. Розділ ІІ
 
195. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ОБОРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
 
196. Стаття 16. Види закупівель
 
197. 1. Придбання замовниками товарів, робіт і послуг може здійснюватися із застосуванням однієї із таких закупівель:
 
198. 1) закрита закупівля:
 
199. переговори
 
200. поетапні переговори;
 
201. 2) торги з обмеженою участю;
 
202. 3) спрощені торги із застосуванням електронної системи закупівель;
 
203. 4) спрощений відбір без застосування електронної системи закупівель.
 
204. 2. Закупівлю, передбачену пунктом 1 частини першої цієї статті, замовник застосовує відповідно до статті 18 цього Закону.
 
205. 3. Закупівлю, передбачену пунктом 2 частини першої цієї статті, замовник здійснює відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та з урахуванням особливостей цього Закону.
 
206. 4. Закупівлю, передбачену пунктом 3 частини першої цієї статті, замовник застосовує з підстав та відповідно до розділу ІІІ цього Закону.
 
207. 5. Закупівлю, передбачену пунктом 4 частини першої цієї статті, замовник застосовує з підстав та відповідно до розділу ІV цього Закону.
 
208. 6. Замовник здійснює процедури закупівлі, передбачені пунктами 2, 3 частини першої цієї статті, шляхом використання електронної системи закупівель.
 
209. Стаття 17. Критерії оцінки пропозицій учасників процедур закупівель
 
210. 1. Критеріями оцінки пропозицій учасників процедур закупівель є:
 
211. 1) ціна;
 
212. 2) ціна (питома вага цього критерію не може бути нижчою ніж 60 відсотків) разом з іншими критеріями оцінки, зокрема:
 
213. умови оплати;
 
214. строк виконання;
 
215. рівень забезпечення життєвого циклу (гарантійне та сервісне обслуговування, утилізація, тощо);
 
216. локалізація виробництва (питома вага цього критерію не може бути нижчою ніж 25 відсотків);
 
217. 3) вартість життєвого циклу
 
218. 2. Замовник може додатково застосовувати наступні критерії:
 
219. рівень експлуатаційних витрат;
 
220. проходження державних та інших випробувань замовника або факт прийняття на озброєння;
 
221. наявність сертифікованої системи менеджменту якості (якщо це не є вимогою тендерної документації та не встановлено відповідні кваліфікаційні критерії);
 
222. наявність сертифікатів відповідності вимогам стандартів НАТО (АQАР) за раніше виконаними учасником відбору протягом попереднього календарного року державними контрактами;
 
223. рівень якості виконання раніше укладених аналогічних контрактів, у т.ч. рівень якості предметів постачання;
 
224. наявність інших сертифікованих систем менеджменту у сферах діяльності, які мають або можуть мати негативний вплив на діяльність замовника та/або користувачів, пов’язану з виконанням державного контракту або використанням предметів постачання (якщо це не є вимогою державного контракту та не встановлено відповідні кваліфікаційні критерії);
 
225. передача технології та підготовка управлінських, наукових і виробничих кадрів.
 
226. Стаття 18. Здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами
 
227. 1. Закупівля товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становить таємну, цілком таємну та особливої важливості інформацію здійснюється за закритими процедурами відповідно до цього Закону з урахуванням положень спеціального закону, що регулює питання захисту державної таємниці.
 
228. 2. До закритих процедур відносяться:
 
229. переговори;
 
230. поетапні переговори.
 
231. 3. Замовник ініціює проведення переговорів шляхом запрошення до переговорів Учасників, що включені до Реєстру. Оголошення про початок переговорів має містити інформацію про:
 
232. загальну назву про предмет закупівлі;
 
233. загальні вимоги до предмету закупівлі;
 
234. точне місце та кінцевий строк подання заявки про участь в переговорах;
 
235. очікувану вартість предмету закупівлі.
 
236. 4. Учасниками переговорів або поетапних переговорів є суб’єкти господарювання, що внесені до Реєстру, які подали заявку на участь у переговорах та взяли на себе зобов'язання щодо дотримання вимог законодавства у сфері захисту державної таємниці.
 
237. 5. Поетапні переговори переходять на другий етап у разі подання заявки про участь в переговорах не менше, ніж від двох Учасників. На другому етапі переговорів всі учасники отримують від Замовника переговорну документацію, що містить таку інформацію:
 
238. вимоги до предмету закупівлі;
 
239. критерії оцінки та їх вагу (згідно зі статтею 17 цього закону);
 
240. кількість товарів, робіт та послуг;
 
241. умови поставки та умови оплати;
 
242. місце та кінцевий строк подання пропозицій;
 
243. іншу інформацію, що може суттєво вплинути на зміст пропозиції.
 
244. У разі внесення змін у переговорну документацію, Замовник має повідомити усіх учасників переговорів про такі зміни у строк не менше ніж 5 робочих днів від кінцевого строку подання пропозицій.
 
245. Розгляд пропозицій проводиться колегіальним органом, що складається не менше ніж з 5 відповідальних осіб Замовника. Рішення колегіального органу фіксуються протоколами, з зазначенням поіменного голосування кожного члена.
 
246. За результатами поетапних переговорів укладається державний контракт з тим Учасником, пропозиція якого визнана найбільш економічно вигідною та відповідає вимогам до предмету закупівлі. Замовник має право провести додатковий раунд переговорів з Учасником, що надав найбільш економічно вигідну пропозицію, щодо зниження вартості ціни договору.
 
247. 6. Переможцем поетапних переговорів вважається той учасник, пропозиція якого замовником визнана найбільш економічно вигідною за співвідношенням показників «ціна» - «якість» на основі встановлених Кабінетом Міністрів України критеріїв і методики оцінки, які зазначаються у повідомленні суб'єктам господарювання про проведення поетапних переговорів. З переможцем поетапних переговорів замовник укладає державний контракт згідно з вимогами цього Закону.
 
248. 7. У разі, якщо за результатами відбору встановлено, що заданим критеріям відповідає один суб'єкт господарювання, внесений до Реєстру, або для участі у переговорах надійшла лише одна пропозиція, укладання замовником державного контракту здійснюється за результатами переговорів.
 
249. 8. У разі, якщо вартість закупівлі у єдиного виконавця дорівнює або перевищує 200 мільйонів гривень, замовник скликає комісію, не менше ніж з 5 відповідальних осіб Замовника. Рішення колегіального органу фіксуються протоколами, з зазначенням поіменного голосування кожного члена.
 
250. Комісія перевіряє єдиного виконавця на:
 
251. відповідність вимог тендерної документації;
 
252. відповідність технічних вимог до предмету постачання;
 
253. наявність підстав, які призвели до закупівлі в єдиного виконавця;
 
254. відповідність документації чинному законодавству щодо закупівель у єдиного виконавця;
 
255. наявність чи відсутність конкуренції під час закупівлі визначеного предмета закупівлі.
 
256. Міжвідомча комісія надає замовнику відповідний висновок щодо укладення контракту в єдиного виконавця.
 
257. Замовник відповідно до висновку приймає рішення щодо закупівлі в єдиного виконавця:
 
258. у випадку вартості контракту, що перевищує 200 млн. грн - рішення приймає уповноважена особа замовника на укладання контракту (за довіреністю);
 
259. у випадку вартості контракту, що перевищує 500 млн. грн. - рішення приймає відповідний Заступник замовника;
 
260. у випадку, якщо вартість контракту перевищує 1, 5 млрд. грн. - відповідальний замовник;
 
261. у випадку, якщо вартість контракту перевищує 3 млрд. грн. - рішення приймає замовник за погодженням із Комітетом Верховної Ради;
 
262. У випадку, якщо закупівля містить інформацію, що відноситься до державної таємниці, члени комісії мають мати відповідний рівень доступу.
 
263. Рішення приймаються Комісією за наявності кворуму, більшістю голосів.
 
264. Порядок проведення переговорів та порядок укладення державного контракту з єдиним виконавцем та порядок про Комісію встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
265. 8. Замовники можуть розпочинати закупівлю за закритими процедурами після набрання чинності законом про Державний бюджет України на відповідний рік, відповідно до затвердженого зведеного річного плану закупівель товарів робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами.
 
266. У разі відсутності відповідного закону або зведеного річного плану закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами на початок року, замовники можуть розпочинати процедуру відбору виконавців державних контрактів з 1 січня поточного року.
 
267. 9. У разі, якщо в процесі виконання державного контракту з оборонних закупівель за закритими неконкурентними процедурами виконавцем досягнуто зниження витрат на виробництво товарів, робіт чи послуг оборонного призначення, зекономлені таким чином грошові кошти не повертаються замовнику та залишаються у власності виконавця.
 
268. Стаття 19. Державне регулювання цін на товари, роботи і послуги оборонного призначення за оборонними закупівлями під час застосування неконкурентної процедури закупівлі
 
269. 1. Державне регулювання цін на товари, роботи і послуги оборонного призначення за оборонними закупівлями під час застосування неконкурентної процедури закупівлі ґрунтується на таких основних принципах:
 
270. 1) єдине нормативно-правове забезпечення для всіх учасників оборонних закупівель;
 
271. 2) єдина для всіх замовників вартість закупівлі ідентичних товарів, робіт і послуг оборонного призначення коли усі параметри та умови закупівлі співпадають;
 
272. 3) застосування заходів антимонопольного регулювання;
 
273. 4) рівень витрат виконавця встановлюється відповідно до податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та інших нормативно-правових актів;
 
274. 5) рівень рентабельності встановлюється рішенням уряду і не може бути зменшеним замовником;
 
275. 6) дотримання балансу інтересів замовника і виконавця.
 
276. 2. Під час застосування неконкурентної процедури закупівлі в єдиного виконавця при укладенні державних контрактів застосовується розрахункова ціна в єдиного виконавця.
 
277. 3. Розрахункова ціна в єдиного виконавця може змінюватись за ініціативою виконавця протягом строку, на який вона фіксується, у випадках:
 
278. зміни бази та ставки оподаткування;
 
279. зміни розміру оплати праці згідно з чинним законодавством;
 
280. коригування на індекс споживчих цін за розрахунками Держстату у відповідний період;
 
281. зміни вартості енергоресурсів.
 
282. Розрахункова ціна в єдиного виконавця не змінюється у випадках:
 
283. неналежного виконання договору;
 
284. прострочення термінів поставки;
 
285. недобросовісних дій виконавця, що призвели до випадків передбачених у частині 3 статті 19.
 
286. 4. При формуванні розрахункової ціни в єдиного виконавця державного контракту з оборонних закупівель без застосування конкурентних процедур норма рентабельності державного контракту для виконавця встановлюється на рівні, не нижчому ніж рівень рентабельності виконання контракту з оборонних закупівель, встановленого Кабінетом Міністрів України.
 
287. 5. Норма рентабельності при укладенні контракту з оборонних закупівель без застосування конкурентних процедур може бути збільшена замовником, але не більше ніж визначена Кабінетом Міністрів України у разі надання національним виробником плану розвитку виробництва із зобов’язанням такого виробника знизити ціну товарів, робіт і послуг оборонного призначення при подальших закупівлях.
 
288. Відповідний план погоджується Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику, та затверджується замовником та є невід’ємною частиною державного контракту з оборонних закупівель.
 
289. Порушення зобов’язань виконавця згідно плану розвитку виробництва є порушенням контракту з оборонних закупівель та тягне за собою відповідальність, передбачену контрактом та чинним законодавством.
 
290. 6. Розмір рентабельності для національних виробників при укладенні контракту з оборонних закупівель без застосування конкурентних процедур може бути збільшений в інших випадках, прямо встановлених Кабінетом Міністрів України.
 
291. 7. Умови та порядок застосування видів цін на товари, роботи та послуги встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
292. Стаття 20. Рамкові угоди
 
293. Укладання рамкових угод та їх виконання здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі».
 
294. Стаття 21. Укладення державних контрактів за закритими процедурами
 
295. 1. Укладення державних контрактів здійснюється замовниками відповідно до затвердженого зведеного річного плану закупівлі товарів, робіт та послуг оборонного призначення за закритими процедурами у порядку, визначеному цим Законом.
 
296. 2. Державний контракт укладається на основі типових державних контрактів, затверджених Кабінетом Міністрів України.
 
297. 3. Державний контракт укладається на час, впродовж якого існують господарські зобов’язання сторін, що виникли на основі цього контракту, але не більше ніж на три бюджетні роки.
 
298. 4. Державний контракт може бути укладений на підставі обґрунтованих пропозицій виконавця щодо розроблення новітніх (складних) зразків озброєння та військової техніки, її закупівлі з урахуванням виробничого циклу та за імпортом, за рішенням замовника.
 
299. Стаття 22. Кваліфікаційні критерії
 
300. 1. Замовник вимагає від учасників процедур закупівлі, встановлених у пунктах 2, 3, 4 частини першої статті 16 цього Закону, подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність одному або декільком кваліфікаційним критеріям, що визначені статтею 16 Закону України «Про публічні закупівлі».
 
301. 2. Замовник може встановити додаткові критерії, а саме:
 
302. наявність учасника відбору в Реєстрі;
 
303. зобов'язання учасника відбору щодо безпеки інформації, визначених статтею 34 цього Закону;
 
304. висновок учасника відбору щодо можливості виконати вимоги до державного підтвердження якості та безпеки поставок товарів, робіт і послуг оборонного призначення відповідно до статей 36 та 39 цього Закону;
 
305. вимоги щодо систем менеджменту у відповідних сферах діяльності (менеджмент якості, екологічний менеджмент, менеджмент харчової безпеки, менеджмент інформаційної безпеки та інші) з обов’язковим посиланням на відповідні міжнародні та/або європейські стандарти та їх національні еквіваленти.
 
306. 3. При встановленні замовником вимог щодо державного підтвердження якості на базі вимог відповідних міжнародних та/або європейських стандартів та їх національних еквівалентів, підтвердження відповідності учасників відбору такому критерію здійснюється шляхом надання учасником відбору позитивного висновку від уповноваженого органу з державного підтвердження якості.
 
307. 4. Відповідність кваліфікаційним критеріям та контрактним вимогам щодо систем менеджменту підтверджується учасниками відбору шляхом надання чинних сертифікатів відповідності, виданих незалежними вітчизняними чи іноземними органами чи організаціями з оцінки відповідності, які акредитовані національним органом України з акредитації або іноземним органом з акредитації, який є стороною багатосторонньої угоди про визнання Міжнародного форуму з акредитації та/або Європейської кооперації з акредитації, відповідно до стандарту ІSО/ІЕС 17021, або ДСТУ ІSО/ІЕС 17021, або, у випадку встановлення вимог до державного підтвердження якості, спеціально уповноваженими органами з державного підтвердження якості (у тому числі іноземними).
 
308. Стаття 23. Особливості подання скарг та строки їх розгляду
 
309. 1. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності замовника під час застосування закритих процедур, передбачених пунктом 1 частини першої статті 16 цього Закону, здійснюється у судовому порядку відповідно до положень Кодексу адміністративного судочинства України.
 
310. 2. Оскарження процедури закупівлі, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 16 цього Закону, здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».
 
311. 3. Оскарження процедури закупівлі, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 16 цього Закону, здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» здійснюється з такими особливостями:
 
312. скарги, що стосуються технічних, кількісних та якісних характеристик предмета закупівлі та/або кваліфікаційних критеріїв до учасників відбору, прийнятих рішень, а також дій та/або бездіяльності замовника, що відбулися до закінчення періоду, встановленого для подання цінових пропозицій, можуть подаватися до органу оскарження з моменту оприлюднення оголошення про проведення відбору, але не пізніш як за два робочі дні до закінчення встановленого замовником періоду подання цінових пропозицій;
 
313. скарги, що стосуються результатів визначення переможця спрощених торгів закупівлі, прийнятих рішень, а також дій та/або бездіяльності замовника, що відбулися після закінчення періоду, встановленого для подання цінових пропозицій, можуть подаватися до органу оскарження протягом чотирьох робочих днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель повідомлення про намір укласти державний контракт, але до дня укладення такого державного контракту;
 
314. якщо до технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі та/або кваліфікаційних критеріїв до учасників відбору замовником вносилися зміни після закінчення строку, встановленого для подання скарг у частині першій цієї статті, не підлягають оскарженню положення, до яких зміни не вносилися;
 
315. якщо до органу оскарження було подано скаргу (скарги) щодо оскарження технічних, кількісних та якісних характеристик предмета закупівлі та/або кваліфікаційних критеріїв до учасників відбору, за результатами якої (яких) органом оскарження було прийнято одне або кілька рішень по суті, після закінчення періоду, встановленого для подання цінових пропозицій в оголошенні про проведення відбору, не підлягають оскарженню ті положення, щодо яких скаргу (скарги) до закінчення цього періоду суб’єктами не було подано;
 
316. після закінчення періоду, встановленого для подання цінових пропозицій в оголошенні про проведення відбору, скарги можуть подаватися лише щодо змін до технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі та/або кваліфікаційних критеріїв до учасників відбору.
 
317. Строк розгляду скарги органом оскарження становить три робочі дні з дати надання замовником витребуваних органом оскарження документів, необхідних для розгляду скарги, але не більш ніж 10 робочих днів з дати початку розгляду скарги.
 
318. Розгляд скарги зупиняє перебіг строків, установлених частиною першою статті 28 цього Закону.
 
319. 4. Оскарження прийнятих рішень, дій та/або бездіяльності замовника під час застосування процедури, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 16 цього Закону, здійснюється у судовому порядку відповідно до положень Кодексу адміністративного судочинства України.
 
320. Розділ ІІІ
 
321. СПРОЩЕНІ ТОРГИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ ЗАКУПІВЕЛЬ
 
322. Стаття 24. Умови застосування спрощених торгів із застосуванням електронної системи закупівель
 
323. 1. Спрощені торги із застосуванням електронної системи закупівель - це процедура, що застосовується замовником у разі закупівлі товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони, предмет якої не становить державну таємницю, але може містити конфіденційну та службову інформацію, під час дії особливого періоду в Україні, або у період введення надзвичайного стану, або у період проведення антитерористичної операції, або у період операції Об’єднаних сил в Україні.
 
324. 2. Спрощені торги із застосуванням електронної системи закупівель здійснюється у порядку передбаченому для проведення переговорної процедури відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
 
325. Стаття 25. Особливості проведення спрощених торгів
 
326. 1. У разі прийняття замовником рішення про застосування спрощених торгів із застосуванням електронної системи закупівель відбір учасників спрощених торгів здійснюється через електронну систему закупівель у порядку, визначеному цим Законом із використанням електронної системи закупівель.
 
327. 2. Оголошення про проведення відбору розміщується замовником на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель протягом одного робочого дня з моменту прийняття рішення про застосування процедури.
 
328. У разі, якщо предмет закупівлі товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони містить конфіденційну або службову інформацію, така інформація не підлягає оприлюдненню.
 
329. Кінцевий термін подання цінових пропозицій визначається замовником та не може бути меншим ніж 6 робочих днів з дати розміщення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
 
330. 3. В оголошенні про проведення відбору обов’язково зазначаються:
 
331. 1) найменування замовника, його код ЄДРПОУ, місцезнаходження, електронна адреса;
 
332. 2) найменування предмета закупівлі, код відповідно до державного класифікатора, що діє на момент проведення закупівлі;
 
333. 3) технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі з урахуванням вимог пункту 3 частини другої статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі»;
 
334. 4) очікувана вартість предмета закупівлі із зазначенням інформації про включення до очікуваної вартості податку на додану вартість;
 
335. 5) кількість товару та місце його поставки; місце, де повинні бути виконані роботи чи надані послуги, їх обсяг; строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;
 
336. 6) дата і час закінчення періоду подання цінових пропозицій;
 
337. 7) розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону у відсотках або грошових одиницях (не менше 1 відсотка очікуваної вартості товару, роботи, послуги) та математична формула, що буде застосовуватися при проведенні електронного аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки (у разі їх обрання замовником);
 
338. 8) перелік критеріїв та методика оцінки цінової пропозиції із зазначенням питомої ваги критеріїв;
 
339. 9) розмір та умови надання, умови повернення та неповернення забезпечення цінової пропозиції (у разі, якщо замовник вимагає його надати);
 
340. 10) розмір, строк, вид та умови надання, умови повернення та неповернення забезпечення виконання державного контракту (у разі якщо замовник вимагає його надати);
 
341. 11) прізвище, ім’я та по-батькові, посада однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками відбору;
 
342. 12) один або декілька кваліфікаційних критеріїв до учасників відбору відповідно до статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» та до частини другої статті 22 цього Закону (у разі наявності), вимоги, встановлені статтею 17 Закону України «Про публічні закупівлі», та інформація про спосіб підтвердження відповідності учасників відбору установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством;
 
343. 13) у разі закупівлі робіт - інформація відповідно до вимог пункту 17 частини другої статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі»;
 
344. 14) інша необхідна інформація залежно від предмета закупівлі.
 
345. 4. Одночасно з розміщенням оголошення про проведення відбору замовник також оприлюднює проект державного контракту.
 
346. 5. Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі і кваліфікаційні критерії до учасників відбору не можуть містити дискримінаційних умов та зменшувати рівень конкуренції.
 
347. 6. Оголошення англійською мовою про проведення відбору обов’язково додатково оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму:
 
348. для товарів і послуг - 500 000 гривень;
 
349. для робіт - 5 000 000 гривень.
 
350. Опублікуванню обов'язково підлягають відомості, передбачені пунктами 2, 4, 5 та 6 частини третьої цієї статті.
 
351. Додатково замовник має право оприлюднити англійською мовою інші відомості, передбачені частиною третьою цієї статті.
 
352. 7. Замовник може обрати критерії оцінки, визначені статтею 17 цього Закону.
 
353. 8. У разі обрання замовником критеріїв оцінки, зазначених у частині сьомій цієї статті, ціна розраховується електронною системою закупівель з урахуванням показників таких критеріїв оцінки за математичною формулою, наведеною в оголошенні про проведення відбору.
 
354. 9. Замовник може обрати критерії оцінки, зазначені в частині 2 статті 17 цього Закону, виключно у разі здійснення закупівлі консультаційних послуг, наукових досліджень, експериментів або розробок, дослідно-конструкторських робіт.
 
355. У разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, що виробляються, виконуються чи надаються не за окремо розробленою специфікацією (технічним проєктом), для яких існує постійно діючий ринок, єдиним критерієм оцінки є ціна.
 
356. 10. Учасник відбору має право не пізніше ніж за три робочі дні до закінчення строку подання цінових пропозицій звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі та/або щодо кваліфікаційних критеріїв до учасників відбору, та/або з вимогою про усунення порушення під час проведення процедури закупівлі.
 
357. Замовник повинен протягом двох робочих днів з дня надходження такого звернення надати відповідь на нього в електронній системі закупівель.
 
358. У разі несвоєчасного надання або ненадання замовником відповіді на звернення, строк подання цінових пропозицій продовжується в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту надання відповіді до закінчення строку подання цінових пропозицій залишалося не менше трьох робочих днів.
 
359. 11. Замовник може внести зміни до технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі та/або кваліфікаційних критеріїв до учасників відбору лише в період подання цінових пропозицій, який продовжується в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до закінчення періоду подання цінових пропозицій залишалося не менше трьох робочих днів.
 
360. 12. Цінова пропозиція подається учасником відбору в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну або ціну з іншими критеріями оцінки (у разі обрання інших критеріїв замовником).
 
361. Одночасно з ціновою пропозицією учасник відбору надає замовнику забезпечення цінової пропозиції у вигляді гарантії в розмірі, що не перевищує 0, 5 відсотка очікуваної вартості закупівлі робіт та 3 відсотків очікуваної вартості закупівлі товарів чи послуг, якщо таке забезпечення вимагалося в оголошенні про проведення відбору.
 
362. Інформація від учасника відбору про його відповідність кваліфікаційним вимогам, вимогам, визначеним у статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі», включаючи інформацію про кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи (крім громадських формувань, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій), а також відповідність товару, роботи чи послуги технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, зазначеним в оголошенні про проведення відбору, завантажується ним в електронну систему закупівель самостійно. У разі відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, вноситься відмітка про причину його відсутності.
 
363. 13. У період подання цінових пропозицій учасник відбору надає замовнику одиницю товару на перевірку відповідності зразку-еталону (якщо подання одиниці товару вимагалося в оголошенні про проведення відбору) та/або іншим вимогам замовника до предмета закупівлі, зазначеним в оголошенні про проведення відбору.
 
364. 14. Забезпечення цінової пропозиції не повертається учаснику відбору виключно у разі:
 
365. 1) непідписання учасником відбору, який став переможцем спрощених торгів, договору про закупівлю у визначені замовником терміни;
 
366. 2) ненадання учасником відбору документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону України «Про публічні закупівлі»;
 
367. 3) ненадання переможцем спрощених торгів забезпечення виконання договору про закупівлю у визначені замовником терміни після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення вимагалося в оголошенні про проведення відбору.
 
368. 15. Електронна система закупівель автоматично призначає час та дату проведення аукціону.
 
369. 16. Ранжування всіх поданих учасниками відбору цін/приведених цін здійснюється в електронній системі закупівель автоматично, від найвищої запропонованої ними ціни/приведеної ціни до найнижчої, та оприлюднюється автоматично під час аукціону.
 
370. Під час проведення аукціону розкривається лише інформація про ціни/приведені ціни, запропоновані учасниками відбору, та їхні позиції в рейтинговій таблиці. Інформація про учасників відбору автоматично оприлюднюється електронною системою закупівель одразу після завершення аукціону.
 
371. 17. Ціна, подана учасником відбору за результатами відбору, є остаточною. Учасник відбору може зменшити її лише після оприлюднення протоколу про недоліки.
 
372. 18. Замовник у строк, що становить не більше трьох робочих днів з дня завершення аукціону, розглядає цінові пропозиції та інші документи учасників відбору і оприлюднює протягом одного робочого дня протокол з недоліками, виявленими під час розгляду цінової пропозиції.
 
373. За результатами розгляду цінових пропозицій в порядку, визначеному цією частиною, у разі відсутності будь-яких недоліків приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю та оприлюднює його протягом одного робочого дня з моменту прийняття рішення.
 
374. 19. Переможець торгів у строк, що не перевищує 3 робочих днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель рішення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6 і 8 частини першої статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі».
 
375. Стаття 26. Підстави для відхилення цінових пропозицій
 
376. 1. Замовник відхиляє цінову пропозицію у разі, якщо:
 
377. 1) учасник відбору:
 
378. не усунув недоліки у поданих ним документах протягом наступних 24 годин з моменту ознайомлення учасника відбору з такими недоліками;
 
379. не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим замовником відповідно до статті 22 цього Закону;
 
380. не надав забезпечення цінової пропозиції (якщо подання забезпечення вимагалося замовником в оголошенні про проведення відбору);
 
381. не надав або несвоєчасно надав одиницю товару на перевірку відповідності зразку-еталону (якщо подання одиниці товару вимагалося в оголошенні про проведення відбору) та/або іншим вимогам замовника до предмета закупівлі, зазначеним в оголошенні про проведення відбору, або документів про підтвердження відповідності товару, роботи чи послуги технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, визначеним замовником;
 
382. якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі не підписав або відмовився від підписання договору про закупівлю (у тому числі через неукладення договору з боку учасника) більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю;
 
383. не виконав умови (умов) договору щодо якості та/або терміну поставлених товарів, виконаних робіт, наданих послуг - більше одного разу.
 
384. 2) переможець:
 
385. не підписав або відмовився від підписання договору про закупівлю за ціною/приведеною ціною, поданою ним за результатами проведеного аукціону;
 
386. не підписав або відмовився від підписання договору про закупівлю у визначений замовником термін;
 
387. не надав документи, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону України «Про публічні закупівлі».
 
388. 2. У разі виявлення замовником невідповідності документів учасника відбору встановленим вимогам або відсутності будь-якого із документів, учасник відбору може усунути недоліки в документах, крім випадку відсутності забезпечення цінової пропозиції, шляхом прикріплення уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом наступних 24 годин з моменту повідомлення учасника відбору про виявлені недоліки.
 
389. 3. Рішення замовника про учасника відбору, який вчинив порушення, зазначені у абзаці 6 та 7 пункту 1 частини першої цієї статті, оприлюднюється ним у день виявлення порушення на офіційному веб-сайті замовника, де зазначаються:
 
390. найменування суб’єкта господарювання - учасника відбору, його код ЄДРПОУ, місцезнаходження;
 
391. вид, дата та кількість порушень;
 
392. документ, що підтверджує порушення;
 
393. унікальний номер проведення аукціону в електронній системі закупівель.
 
394. З моменту оприлюднення рішення замовника учасник вважається таким, що вчинив відповідне порушення, передбачене абзацом 6 та 7 пункту 1 частини першої цієї статті.
 
395. 4. Інформація про відхилення цінової пропозиції учасника відбору із зазначенням підстави оприлюднюється в електронній системі закупівель.
 
396. 5. У разі відхилення цінової пропозиції учасника відбору, який запропонував найнижчу ціну/приведену ціну, розглядається наступна цінова пропозиція з найнижчою ціною/приведеною ціною.
 
397. Стаття 27. Підстави відміни відбору учасників
 
398. 1. Відбір учасників відміняється замовником за наявності хоча б однієї з наступних підстав:
 
399. 1) неподання жодної цінової пропозиції на участь у відборі;
 
400. 2) відхилення цінових пропозицій всіх учасників відбору;
 
401. 3) відсутність подальшої потреби у предметі закупівлі;
 
402. 4) скорочення видатків на предмет закупівлі;
 
403. 5) неможливість усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань закупівель.
 
404. 2. Інформація про відміну відбору із зазначенням підстави оприлюднюється в електронній системі закупівель.
 
405. Стаття 28. Укладення договору про закупівлю після завершення електронного аукціону
 
406. 1. Замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування спрощених торгів у строк не раніше ніж через чотири робочі дні та не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.
 
407. 2. Рішення про намір укласти договір про закупівлю з учасником відбору приймається уповноваженою особою (особами) або тендерним комітетом за результатами відбору, про що повідомляється учасник відбору.
 
408. 3. Якщо предмет закупівлі був поділений на частини (лоти), учасник відбору запрошується для укладення договору про закупівлю лише щодо тієї частини предмета закупівлі (лота), яка була обрана ним під час участі у відборі.
 
409. 4. Замовник може укласти окремо договір про закупівлю послуги з організації харчування, договір про закупівлю продуктів харчування або окремий договір про закупівлю послуги з організації харчування та постачання продуктів харчування.
 
410. Стаття 29. Недійсність договору про закупівлю
 
411. 1. Договір про закупівлю є нікчемним у разі його укладення:
 
412. 1) в період оскарження процедури закупівлі відповідно до цього Закону;
 
413. 2) з порушенням строків, передбачених частиною першою статті 28 цього Закону, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження;
 
414. 3) з порушенням вимог частини четвертої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі».
 
415. Розділ ІV
 
416. СПРОЩЕНИЙ ВІДБІР БЕЗ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ ЗАКУПІВЕЛЬ
 
417. Стаття 30. Умови застосування спрощеного відбору без застосування електронної системи закупівель
 
418. 1. Спрощений відбір без застосування електронної системи закупівель - це процедура, що використовується замовником як виняток під час дії правового режиму воєнного стану в Україні або у випадку необхідності вжиття невідкладних заходів з метою захисту суверенітету держави, забезпечення її національної безпеки та обороноздатності, відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з учасником відбору після проведення переговорів з одним або кількома учасниками відбору.
 
419. Замовник під час проведення переговорів вимагає від учасника відбору подання ним підтвердженої документально інформації про відповідність учасника відбору кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 22 цього Закону.
 
420. 2. У разі прийняття замовником рішення про застосування спрощеного відбору без застосування електронної системи закупівель замовник за результатами проведених переговорів з учасником відбору (учасниками відбору) має право:
 
421. 1) укладати із виконавцями державних контрактів додаткову угоду за умови, що основний (первинний) державний контракт є чинним, предмет закупівлі технічно чи економічно пов'язаний з основним (первинним) державним контрактом та загальна вартість закупівлі не перевищує 50 відсотків вартості основного (первинного) державного контракту;
 
422. 2) укладати із виконавцями державних контрактів новий державний контракт.
 
423. 3. Повідомлення про намір укласти додаткову угоду або державний контракт разом із протоколом проведених переговорів обов'язково оприлюднюється на веб-порталі Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику протягом одного робочого дня після прийняття рішення та повинно містити:
 
424. найменування та місцезнаходження замовника;
 
425. найменування, кількість товару, вид робіт або вид послуг;
 
426. строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;
 
427. найменування, місцезнаходження та контактні телефони учасника відбору (учасників відбору), з яким проведено переговори;
 
428. ціну пропозиції;
 
429. обґрунтування застосування закупівлі без застосування електронної системи закупівель.
 
430. 4. Замовник має право укласти додаткову угоду або державний контракт за результатами спрощеного відбору без застосування електронної системи закупівель у строк не раніше ніж через один робочий день та не пізніше ніж через сім робочих днів із дня оприлюднення на веб-порталі Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику, повідомлення про намір укласти додаткову угоду або державний контракт.
 
431. 5. Спрощений відбір без застосування електронної системи закупівель відміняється замовником у разі:
 
432. якщо замовником допущено порушення, що вплинули на об’єктивність визначення переможця процедури закупівлі;
 
433. неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань закупівель;
 
434. непідписання учасником відбору, який став переможцем процедури закупівлі, додаткової угоди або державного контракту у визначені цим Законом строки.
 
435. Розділ V
 
436. ТОРГИ З ОБМЕЖЕНОЮ УЧАСТЮ
 
437. Стаття 31. Особливості застосування процедури торгів з обмеженою участю
 
438. 1. Торги з обмеженою участю застосовуються відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».
 
439. У разі застосування торгів з обмеженою участю до учасників встановлюються як обов'язкові всі кваліфікаційні критерії, передбачені частиною другою статті 22 цього Закону.
 
440. 2. Торги з обмеженою участю відміняються автоматично електронною системою закупівель у разі, якщо для участі у кваліфікаційному відборі документи подали менше ніж два учасники процедури закупівлі.
 
441. 3. Для подання тендерних пропозицій за результатами кваліфікаційного відбору запрошуються учасники, які внесені до реєстру.
 
442. Розділ VІ
 
443. ЦЕНТРАЛІЗОВАНІ ЗАКУПІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
 
444. Стаття 32. Централізована закупівельна організація для потреб оборони
 
445. 1. Для здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за ініціативою центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період, може бути створено централізовану закупівельну організацію для забезпечення потреб замовників, визначених цим Законом, у порядку, встановленому законодавством.
 
446. Розділ VІІ
 
447. СУБПІДРЯД
 
448. Стаття 33. Субпідряд
 
449. 1. Субпідряд як спосіб залучення співвиконавців може застосовуватися для закупівлі робіт або послуг у разі, якщо замовник у тендерній документації визначив можливість залучення субпідрядника або якщо учасник торгів у своїй тендерній пропозиції повідомив замовника про необхідність залучення субпідрядника.
 
450. 2. Якщо учасник торгів у своїй тендерній пропозиції повідомив замовника про необхідність залучення субпідрядника, замовник має право вимагати від учасника вказати частку державного контракту, яку він має намір передати третім особам на умовах субпідряду, пропозиції кандидатур субпідрядників, а також предмет договорів субпідряду, для виконання яких вони пропонуються, та повідомляти про будь-яку зміну кола субпідрядників протягом виконання державного контракту.
 
451. Частка державного контракту, яку переможець торгів має намір передати третім особам на умовах субпідряду, не може перевищувати 70% від вартості основного державного контракту.
 
452. Частка державного контракту на умовах субпідряду може становити понад 70% від вартості основного державного контракту, договору за поданням аргументованого висновку виконавця та згодою замовника.
 
453. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання договору субпідряду перед замовником несе переможець торгів.
 
454. 3. Замовник має право визначати у тендерній документації обов'язок переможця торгів залучити до виконання договору субпідрядників, крім випадків здійснення закупівель за закритими процедурами.
 
455. Частка державного контракту, яку замовник має право зобов'язати переможця торгів передати третім особам на умовах субпідряду, не може перевищувати 70 % від вартості основного державного контракту.
 
456. Розділ VІІІ
 
457. БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЇ ТА ПОСТАВОК
 
458. Стаття 34. Безпека інформації
 
459. 1. Якщо тендерна документація, оголошення про проведення відбору та договори про закупівлю містять конфіденційну та службову інформацію, замовник зобов’язаний визначити в тендерній документації або в оголошенні про проведення відбору заходи та вимоги, необхідні для забезпечення захисту такої інформації.
 
460. 2. З цією метою замовник може вимагати, щоб пропозиція, серед іншого, містила:
 
461. 1) зобов’язання учасника відбору та визначених субпідрядників належним чином охороняти конфіденційну та службову інформацію, якою вони володіють або яка стала їм відома протягом строку дії договору про закупівлю та після його розірвання або укладення, згідно з вимогами чинного законодавства України;
 
462. 2) зобов’язання учасника відбору отримати зобов’язання, передбачене пунктом 1 частини другої цієї статті, від інших субпідрядників, з якими він укладатиме договори субпідряду протягом виконання договору про закупівлю;
 
463. 3) достатню інформацію про визначених субпідрядників, щоб замовник мав змогу встановити, що кожен з них володіє можливостями, необхідними для належного захисту конфіденційної та службової інформації, до якої вони мають доступ або яку вони мають надавати під час здійснення субпідрядної діяльності;
 
464. 4) зобов’язання учасника відбору надавати інформацію, що вимагається в пункті 3 частини другої цієї статті, про кожного нового субпідрядника перед укладенням договору про закупівлю.
 
465. Стаття 35. Дотримання вимог законодавства про державну таємницю
 
466. 1. Заходи щодо планування, формування, розміщення та виконання оборонних закупівель, що становлять державну таємницю, здійснюються з дотриманням вимог законодавства про державну таємницю.
 
467. Стаття 36. Безпека поставок
 
468. Замовник зобов’язаний вказати в оголошеннях про проведення відбору і тендерній документації (зокрема, у проекті державного контракту у складі документації) свої вимоги щодо безпеки поставок. З цією метою замовник може вимагати, щоб пропозиція, серед іншого тощо, містила:
 
469. 1) сертифікати або документацію, яка підтверджує спроможність учасника виконати свої обов’язки щодо передачі та перевезення товарів, пов’язаних із державним контрактом;
 
470. 2) обмеження щодо розкриття, передавання та використання товарів та послуг;
 
471. 3) сертифікати або документацію, яка підтверджує, що організація та розташування учасника торгів дозволяють йому дотримуватися вимог замовника щодо безпеки поставок, вказаних у контрактній документації, а також зобов’язання забезпечити відсутність негативного впливу на дотримання таких вимог у разі можливих змін співвиконавців під час виконання контракту;
 
472. 4) зобов’язання учасника торгів встановити та/або підтримувати потужності, необхідні для задоволення додаткових потреб замовника, відповідно до умов, що підлягають узгодженню сторонами;
 
473. 5) зобов’язання учасника торгів здійснювати підготовку до експлуатації, технічне обслуговування та модернізацію товарів, передбачених контрактом;
 
474. 6) зобов’язання учасника торгів вчасно повідомляти замовника про будь-яку зміну його організаційної форми та порядку виробництва, що може вплинути на виконання його обов’язків перед замовником.
 
475. Розділ ІХ
 
476. ЕЛЕКТРОННИЙ РЕЄСТР ВИКОНАВЦІВ ДЕРЖАВНИХ КОНТРАКТІВ
 
477. Стаття 37. Реєстр
 
478. 1. Реєстр створюється як автоматизована система планування, моніторингу, звітності та експертного супроводження діяльності виконавців та є інструментом планування діяльності суб’єктів господарювання, що забезпечують виробництво товарів, виконання робіт та надання послуг оборонного призначення.
 
479. Реєстр ведеться з метою моніторингу, підтримання в актуальному стані і забезпечення прозорості інформації щодо виконавців державних контрактів, об’єктивності оцінювання, відбору і повторного оцінювання виконавців державних контрактів, з огляду на їх здатність постачати товари, виконувати роботи й надавати послуги відповідно до потреб замовників.
 
480. 2. Реєстр забезпечує систематизацію та проведення ретроспективного аналізу даних щодо участі суб’єктів господарської діяльності в процедурах оборонних закупівель за класифікаційними ознаками, зокрема:
 
481. номенклатура товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що виробляється суб'єктом господарської діяльності, робіт та послуг, що виконуються таким суб'єктом;
 
482. ціна на товари, роботи та послуги оборонного призначення, в тому числі, але не виключно, фіксована ціна на товари, роботи і послуги оборонного призначення, у тому числі, за результатами закупівель, із додержанням законодавства про захист інформації;
 
483. фінансово-економічний стан підприємства;
 
484. наявність окремих видів виробничої діяльності підприємства;
 
485. наявність необхідних виробничих потужностей та технічної спроможності підприємства;
 
486. наявність необхідних об’єктів права інтелектуальної власності;
 
487. виконання або участь у виконанні науково-дослідних та інших робіт;
 
488. наявність потенційних підстав для відмови в укладенні контракту за результатами торгів з підстав, передбачених цим Законом.
 
489. 3. Обробка в реєстрі інформації з обмеженим доступом та інформації, що становить державну таємницю, здійснюється відповідно до законів України «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» та «Про державну таємницю».
 
490. Порядок та особливості функціонування реєстру, перевірки даних реєстру, підстави та порядок внесення суб’єктів господарської діяльності до реєстру визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику.
 
491. Відповідальність за адміністрування та забезпечення функціонування реєстру покласти на центральний органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику.
 
492. Розділ Х
 
493. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ОБОРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
 
494. Стаття 38. Відповідальність за порушення вимог цього Закону
 
495. 1. У разі нецільового та/або неефективного використання бюджетних коштів, а також несистемного і непослідовного планування оборонних закупівель без обґрунтованих причин, відповідальність несуть замовники згідно із законом.
 
496. 2. У разі невиконання або неналежного виконання оборонного замовлення, винна сторона відшкодовує іншій стороні завдані нею збитки в порядку, передбаченому законом.
 
497. 3. У разі ухилення учасника відбору від укладення державного контракту або договору про закупівлю такий учасник відбору або виконавець державного контракту несе відповідальність згідно із законом.
 
498. 4. Спори, що виникають між замовниками і учасниками відбору або виконавцями державних контрактів вирішуються у порядку, визначеному статтею 23 цього Закону, та у судовому порядку.
 
499. Стаття 39. Вимоги до державного підтвердження якості та безпеки поставок товарів, робіт і послуг оборонного призначення
 
500. 1. Виконання оборонних закупівель здійснюється відповідно до державного контракту.
 
501. 2. З метою забезпечення контролю виконання державних контрактів замовники мають право розміщувати на підприємствах, в установах та організаціях, визначених виконавцями державних контрактів, свої представництва або залучати до такої роботи на договірній основі представництва інших замовників. Діяльність зазначених представництв провадиться відповідно до положення, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
502. 3. Державне підтвердження якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення здійснюється представниками уповноваженого органу з державного підтвердження якості, якщо замовником встановлено відповідні вимоги та проведено аналіз ризиків, результати якого доводять необхідність застосування механізму державного підтвердження якості.
 
503. Державне підтвердження якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення може здійснюватися стосовно будь-яких етапів виконання державного контракту.
 
504. Виконавці державних контрактів зобов'язані забезпечити безперешкодний доступ представників уповноваженого органу з державного підтвердження якості для забезпечення здійснення ними своїх повноважень до всіх документів, процесів і інформації, які пов'язані з виконанням державного контракту, із дотриманням законодавства про захист інформації з обмеженим доступом.
 
505. 4. Власником виробничих потужностей, а також об’єктів прав інтелектуальної власності, створених за державні кошти в результаті виконання оборонних закупівель, є держава в особі замовників. Володіння, розпорядження та використання, у тому числі на умовах оренди, щодо об’єктів, товарів та потужностей, створених в результаті виконання оборонних закупівель, здійснюється в порядку, визначеному законодавством України, з додержанням зобов’язань щодо охорони прав на створені об’єкти права інтелектуальної власності.
 
506. Розділ ХІ
 
507. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
508. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 червня 2020 року, крім статті 31, яка набирає чинності відповідно до Закону «Про публічні закупівлі».
 
509. 2. Процедури закупівель товарів, робіт і послуг, розпочаті до набрання чинності цим Законом, здійснюються та завершуються відповідно до порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом.
 
510. З 1 червня 2020 року до 1 січня 2021 року проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення здійснюється відповідно до цього закону та постанови Кабінету Міністрів України Про Державне оборонне замовлення та річного плану закупівель на 2020 рік.
 
511. З 1 січня 2021 року планування та проведення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення здійснюється відповідно до статті 9 Цього закону.
 
512. 3. Державні контракти замовниками, визначеними пунктом 10 частини першої статті 1 цього Закону, укладені до набрання чинності цим Законом, діють до закінчення строку, на який такі державні контракти були укладені.
 
513. 4. Положення цього закону, що стосуються державного підтвердження якості, набувають чинності після створення державного органу підтвердження якості та затвердження методології підтвердження якості відповідним нормативно-правовим актом.
 
514. 5. Положення цього Закону, що стосуються функціонування електронного реєстру виконавців державних контрактів, набувають чинності з моменту затвердження порядку та особливостей функціонування реєстру, перевірки даних реєстру, підстав, порядку та строків внесення суб’єктів господарської діяльності до реєстру.
 
515. 6. Вимоги цього Закону, що стосуються використання критеріїв врахування вартості життєвого циклу при здійсненні оборонних закупівель, набувають чинності з моменту затвердження методології розрахунку вартості життєвого циклу.
 
516. 7. Вимоги цього закону, що стосуються умов та порядку застосування видів цін на товари, роботи та послуги, набувають чинності з моменту затвердження Кабінетом Міністрів України Порядку застосування видів цін на товари, роботи та послуги.
 
517. 8. Визнати такими, що втратили чинність:
 
518. на наступний день, з дня набрання чинності цим Законом:
 
519. Закон України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., N 24, ст. 488);
 
520. Закон України «Про державне оборонне замовлення» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 17, ст. 111) крім положень, що стосуються планування державного оборонного замовлення на 2020 рік.
 
521. 9. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
522. 1) у Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., ст. 446):
 
523. пункт 11 частини першої статті 19 викласти в такій редакції:
 
524. «11) спорах фізичних чи юридичних осіб щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності замовника у правовідносинах, що виникли на підставі Закону України «Про оборонні закупівлі», за винятком спорів, пов’язаних із укладенням державного контратку або договору про закупівлю з переможцем спрощених торгів із застосуванням електронної системи закупівель та спрощеного відбору без застосування електронної системи закупівель, а також зміною, розірванням і виконанням державних контрактів або договорів про закупівлю;
 
525. у статті 282:
 
526. першу частину викласти в такій редакції:
 
527. «1. Позовна заява щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності замовника у правовідносинах, що виникли на підставі Закону України «Про оборонні закупівлі», за винятком спорів, пов’язаних із укладенням державного контракту або договору про закупівлю з переможцем спрощених торгів із застосуванням електронної системи закупівель та спрощеного відбору без застосування електронної системи закупівель, а також зміною, розірванням і виконанням державних контрактів або договорів про закупівлю, може бути подана протягом десяти робочих днів з моменту, коли особа повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.
 
528. доповнити частиною шостою такого змісту:
 
529. «6. За подання до адміністративного суду позовних заяв у справах, визначених цією статтею, сплачується судовий збір, встановлений для подання адміністративних позовів немайнового характеру.».
 
530. 2) Абзац четвертий частини першої статті 378 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 18 - 22, ст. 144) викласти у такій редакції:
 
531. «замовники з оборонних закупівель».
 
532. 3) Абзац сьомий частини першої статті 3 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 3, ст. 78) викласти у такій редакції:
 
533. « замовники з оборонних закупівель; «.
 
534. 4) У Законі України «Про господарську діяльність у Збройних Силах України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 48, ст. 408):
 
535. статтю 1 після частини першої доповнити частиною другою такого змісту:
 
536. «До господарської діяльності у Збройних Силах України відноситься діяльність військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України з оборонних закупівель, пов’язана із закупівлею товарів, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом, і яким в установленому законодавством порядку надані повноваження на право здійснення імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю.».
 
537. У зв’язку з цим частини другу - третю вважати відповідно частинами третьою - четвертою;
 
538. б) статтю 3 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
539. «Господарська діяльність, пов’язана із закупівлею товарів, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом, здійснюється військовими частинами, закладами, установами та організаціями Збройних Сил України відповідно до цього закону та законів України «Про зовнішньоекономічну діяльність» і «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання».».
 
540. 5) У статтях 1, 11, 12, 13, 17, 25, 30 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 23, ст. 148; 2011 р., N 6, ст. 46; 2014 р., N 4, ст. 61; 2019, N 7, ст.43) слова «державний замовник з державного оборонного замовлення» в усіх відмінках і формах числа: замінити словами «замовник з оборонних закупівель» у відповідному відмінку і числі.
 
541. 6) У Законі України «Про державну таємницю» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 49, ст. 428; 2004 р., N 23, ст. 320; 2008 р., N 27-28, ст. 252; 2015 р., N 36, ст. 360):
 
542. а) У частині першій статті 8:
 
543. абзац третій пункту 1 частини першої статті 8 - вилучити
 
544. пункт 1 доповнити абзацами наступного змісту:
 
545. «про військові (воєнні) плани, застосування систем озброєнь та військові операції;
 
546. інформація, що належить іноземним державам;
 
547. про діяльність розвідувальних органів (в тому числі приховані операції), джерела та методи;
 
548. про розробку новітніх зразків озброєння в інтересах національної безпеки та оборони;
 
549. щодо вразливості систем озброєнь, військових частин, інфраструктури, планів та проектів пов’язаних із забезпеченням національної безпеки;
 
550. щодо підготовки та проведення військових операцій;
 
551. про стратегічне та мобілізаційне розгортання військ;
 
552. щодо необхідних запасів/резервів для мобілізації;
 
553. щодо боєприпасів та озброєння ЗСУ та інших сил оборони;
 
554. щодо винаходів та досліджень з метою забезпечення національної безпеки та оборони, а також інформація щодо результатів таких досліджень;
 
555. інформація, зібрана або створена в результаті діяльності військової розвідки;
 
556. щодо складу, завдань та бюджетних витрат на діяльність військової розвідки;
 
557. щодо матеріалів та даних, зібраних розвідувальними органами, в тому числі в результаті контррозвідувальної діяльності;
 
558. щодо міжнародної співпраці у сфері розвідувальної та контррозвідувальної діяльності;
 
559. про геодезичні, гравіметричні, картографічні та гідрометеорологічні дані і характеристики, які мають значення для оборони країни; «.
 
560. у пункті 2 частини першої статті 8:
 
561. абзац четвертий вилучити;
 
562. в абзаці сьомому слова «на базі яких можуть бути створені прогресивні технології, нові види виробництва, продукції та технологічних процесів, що мають важливе оборонне чи економічне значення або суттєво впливають на зовнішньоекономічну діяльність та» замінити словами «предметом яких є створення новітніх складних зразків озброєння, військової або спеціальної техніки, що суттєво впливають на»;
 
563. Після абзацу сьомого частини четвертої статті 8 додати абзаци наступного змісту:
 
564. відомості про найменування, загальну кількість, вартість озброєння, військової техніки, боєприпасів, запасних частин та матеріалів до них, що закуповується для потреб військових формувань (правоохоронних органів);
 
565. відомості про кількість, строки поставки військовим формуванням чи правоохоронним органам, спеціальним формуванням МВС для забезпечення їх боєздатності основних видів пального (мастильних матеріалів), речового майна та продовольства;
 
566. відомості про факт та предмет закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення для забезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань та правоохоронних органів (крім випадків, якщо окрема інформація про закупівлю таких товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що закуповуються відповідно до Закону України «Про оборонні закупівлі», становить державну таємницю. У такому випадку окрема інформація розміщується у додатку до тендерної документації);
 
567. про приховування порушення закону, неефективності роботи або адміністративних помилок/порушень;
 
568. про приховування ганьби щодо людини, організації або суб’єкта владних повноважень;
 
569. про обмеження конкуренції;
 
570. про перешкоджання або затримку оприлюднення публічної інформації, що не потребує захисту в інтересах національної безпеки;
 
571. про витрату бюджетних коштів на закупівлю товарів, робіт і послуг оборонного призначення.
 
572. Інформація не може бути повторно віднесена до державної таємниці після розсекречення та оприлюднення.».
 
573. б). Статтю 10 доповнити новими абзацами такого змісту:
 
574. «Віднесення будь якої інформації до відомостей, що становлять державну таємницю відповідно до цього закону має бути здійснено державним експертом з державної таємниці відповідно до розподілу владних/урядових повноважень, а також містити наступну інформацію:
 
575. підстави віднесення інформації до державної таємниці;
 
576. критерії віднесення інформації до державної таємниці, зокрема:
 
577. визначення рівня та опису загрози та шкоди для національної безпеки/національних інтересів у випадку не віднесення інформації до державної таємниці;
 
578. визначення дати та/або події розсекречення інформації.
 
579. Інформація відноситься до державної таємниці відповідно до наступних принципів:
 
580. дотримання балансу інтересів національної безпеки, демократичних принципів відкритості та прозорості Уряду та принципу вільного обігу інформації;
 
581. презумпція публічності інформації, що відноситься до зводу відомостей суб’єктом владних повноважень.
 
582. У разі наявності значного сумніву щодо необхідності віднесення інформації до державної таємниці ця інформацію забороняється відносити до державної таємниці.
 
583. Віднесенню до державної таємниці підлягає інформація, а не документ, що її містить. У такому випадку інформація, що містить державну таємницю, відображається на окремому матеріальному носії.
 
584. 7). У Законі України «Про доступ до публічної інформації» (Відомості Верховної Ради України, від 12.08.2011, N 32, ст. 314):
 
585. а) у частині п’ятій статті 6:
 
586. у першому реченні слова «розпорядження бюджетними коштами» замінити словами «складання, розгляд і затвердження бюджетів, кошторисів розпорядників бюджетних коштів та плани використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів, а також їх виконання за розписами, бюджетними програмами та видатками (крім таємних видатків відповідно до статті 31 Бюджетного кодексу України), взяття розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів бюджетних зобов’язань або здійснення розпорядження бюджетними коштами у будь-який іншій спосіб, планування, формування, здійснення та виконання закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти, у тому числі за державним оборонним замовленням (крім випадків, коли окрема інформація про закупівлі товарів, робіт і послуг, становить державну таємницю відповідно до Закону України «Про державну таємницю»), «;
 
587. друге речення викласти у такій редакції: «Не підлягає обмеженню також доступ до інформації про стан і результати перевірок та службових розслідувань фактів порушень, допущених у сферах діяльності, зазначених у цій частині. Доступ до зазначеної інформації забезпечується розпорядниками інформації відповідно до положень статті 5 цього Закону.»;
 
588. б) у пункті 1 частини першої статті 15 після слів « (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо)» доповнити словами «, а також інформацію, зазначену у частині п’ятій статі 6 цього Закону».
 
589. 10. Грифи секретності про закупівлі продукції, робіт і послуг за оборонним замовленням, що містили державну таємницю, та здійснювались відповідно до Закону України "Про державне оборонне замовлення", втрачають чинність, а відповідні документи підлягають розкриттю не пізніше ніж через шість місяці після набрання чинності цим Законом.
 
590. 11. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня, наступного за днем підписання цього Закону Президентом України:
 
591. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону;
 
592. підготувати пропозицію до державних експертів з питань таємниць про розсекречування у відповідній частині інформації, яка була віднесена до державної таємниці до набуття цим законом чинності.
 
593. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
594. забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;
 
595. внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення до законодавчих актів України змін стосовно звільнення від оподаткування замовників у сфері оборонних закупівель при здійсненні закупівель у спеціалізованих організацій, що здійснюють закупівлі для потреб оборони.
 
596. Голова Верховної Ради України
Д. РАЗУМКОВ