Кількість абзаців - 37 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (щодо реалізації положень статті 11 Закону України "Про ринок природного газу") (Друге читання)

0.

 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (щодо реалізації положень статті 11 Закону України "Про ринок природного газу")
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 5, ст. 31; із змінами, внесеними законами України від 14 січня 2020 року № 436-IX, від 16 січня 2020 року № 468-IX, від 17 березня 2020 року № 530-IX, від 30 березня 2020 року № 548-IX, від 13 квітня 2020 року № 553-IX, від 18 червня 2020 року № 726-IX, від 3 липня 2020 року № 746-IX і № 751-IX, від 13 липня 2020 року № 757-IX, від 14 липня 2020 року № 769-IX, від 25 серпня 2020 року № 822-IX, від 1 вересня 2020 року № 829-IX, від 3 вересня 2020 року № 873-IX та від 17 вересня 2020 року № 909-IX) такі зміни:
 
4. 1. У статті 1:
 
5. в абзаці другому цифри "979.547.052" та "120.800.864,2" замінити відповідно цифрами "1.022.051.935" та "163.305.747,2";
 
6. в абзаці третьому цифри "1.270.137.100,3" та "131.719.714,2" замінити відповідно цифрами "1.312.641.983,3" та "174.224.597,2".
 
7. 2. Статтю 6 доповнити пунктом 1-1)- такого змісту:
 
8. "1-1) за рішенням Кабінету Міністрів України для забезпечення виконання боргових зобов’язань господарського товариства, у статутному капіталі якого 100 відсотків акцій належить державі та яке здійснює діяльність у сфері передачі електричної енергії в Україні".
 
9. 3. Статтю 11 доповнити пунктами 11 - 16 такого змісту:
 
10. "11) надходження від погашення публічним акціонерним товариством "Укрнафта" податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) (з урахуванням штрафних (фінансових) санкцій, пені та процентів, нарахованих та/або таких, що підлягають нарахуванню на суму цього боргу), а також визначених контролюючим органом штрафних (фінансових) санкцій та пені, нарахованих у зв'язку з несвоєчасною сплатою податків, що знаходяться в процедурі судового або досудового (адміністративного) оскарження, з податку на прибуток підприємств, що склалися станом на 1 серпня 2020 року та несплачені до дати проведення взаєморозрахунків;
 
11. 12) надходження від погашення публічним акціонерним товариством "Укрнафта" податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) (з урахуванням штрафних (фінансових) санкцій, пені та процентів, нарахованих та/або таких, що підлягають нарахуванню, на суму цього боргу), а також визначених контролюючим органом штрафних (фінансових) санкцій та пені, нарахованих у зв'язку з несвоєчасною сплатою податків, що знаходяться в процедурі судового або досудового (адміністративного) оскарження, з рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату, що склалися станом на 1 серпня 2020 року та несплачені до дати проведення взаєморозрахунків;
 
12. 13) надходження від погашення публічним акціонерним товариством "Укрнафта" податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) (з урахуванням штрафних (фінансових) санкцій, пені та процентів, нарахованих та/або таких, що підлягають нарахуванню, на суму цього боргу), а також визначених контролюючим органом штрафних (фінансових) санкцій та пені, нарахованих у зв'язку з несвоєчасною сплатою податків, що знаходяться в процедурі судового або досудового (адміністративного) оскарження, з податку на додану вартість, що склалися станом на 1 серпня 2020 року та несплачені до дати проведення взаєморозрахунків;
 
13. 14) надходження від сплати грошових зобов'язань з податку на прибуток підприємств, що виникли та/або виникнуть у публічного акціонерного товариства "Укрнафта" за результатами операцій продажу (постачання) природного газу акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України;
 
14. 15) надходження від сплати грошових зобов'язань публічного акціонерного товариства "Укрнафта" з податку на додану вартість за операціями продажу (постачання) природного газу акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України";
 
15. 16) надходження від сплати грошових зобов'язань з податку на прибуток підприємств, що виникли та/або виникнуть у акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" внаслідок отримання компенсації, зазначеної у пункті 31 статті 14 цього Закону, а також за результатами господарської діяльності у 2020 - 2021 роках".
 
16. 4. Доповнити статтею 11-1 такого змісту:
 
17. "Стаття 11-1. Установити, що у 2020 році як виняток з положень пунктів 2, 6 і 5-1 частини другої статті 29, пунктів 4-1, 4-2 і 17 частини першої статті 64, пунктів 1-1 і 4-1 частини першої статті 66 та пункту 3-1 частини першої статті 69 Бюджетного кодексу України надходження, визначені пунктами 11-16 статті 11 цього Закону, зараховуються до спеціального фонду державного бюджету у повному обсязі".
 
18. 5. Статтю 14 доповнити новими пунктами 31 - 33 такого змісту:
 
19. "31) компенсацію акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" економічно обґрунтованих витрат, здійснених з метою виконання покладених на нього відповідно до статті 11 Закону України "Про ринок природного газу" спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, зменшених на доходи, отримані у процесі виконання таких спеціальних обов’язків, та з урахуванням допустимого рівня прибутку (за рахунок джерел, визначених пунктами 11 - 14 статті 11 цього Закону);
 
20. 32) реструктуризацію вугільної галузі (за рахунок джерел, визначених пунктами 14, 15 та 16 статті 11 цього Закону);
 
21. 33) фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою СОVІD-19, спричиненою коронавірусом SАRS-СоV-2, та її наслідками (за рахунок джерел, визначених пунктами 14, 15 та 16 статті 11 цього Закону)".
 
22. 6. Доповнити статтею 14-1 такого змісту:
 
23. "Стаття 14-1. Установити, що:
 
24. надходження, визначені пунктами 11 - 16 статті 11 цього Закону спрямовуються на реалізацію заходів, визначених пунктами 31-33 статті 14 цього Закону, у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;
 
25. розрахунок компенсації в цілях проведення взаєморозрахунків відповідно до пункту 31 статті 14 цього Закону здійснюється відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;
 
26. проведення взаєморозрахунків за рахунок джерел, визначених пунктами 11 - 13 статті 11 цього Закону, відбувається на підставі довідки, наданої контролюючим органом."
 
27. 7. Внести зміни до додатків № 1 та № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" відповідно до додатків № 1 та № 2 до цього Закону.
 
28. ІІ. Прикінцеві положення
 
29. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
30. 2. Установити, що:
 
31. грошові зобов'язання (з урахуванням штрафних (фінансових) санкцій пені та процентів), визначені у пунктах 11 - 13 статті 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" вважаються узгодженими в момент погашення;
 
32. публічне акціонерне товариство "Укрнафта" зобов'язується в десятиденний термін після сплати до державного бюджету надходжень, визначених пунктами 11 - 13 статті 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", вчинити дії щодо відмови від позовів (скарг) стосовно визначених контролюючим органом штрафних (фінансових) санкцій та пені, нарахованих у зв'язку з несвоєчасною сплатою податків, що знаходяться в процедурі судового або досудового (адміністративного) оскарження та які були погашенні внаслідок проведених взаєморозрахунків.
 
33. 3. Установити, що у разі неналежного виконання публічним акціонерним товариством "Укрнафта" вимог абзацу третього пункту 2 цього розділу Закону, що призведе до виникнення зобов'язання для держави та/або будь-якого державного органу щодо повернення коштів (повного або часткового), що надійшли до спеціального фонду державного бюджету відповідно до пунктів 11-13 статті 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" зобов'язане перерахувати до спеціального фонду державного бюджету кошти у обсязі сум таких повернень, протягом п'яти робочих днів.
 
34. 4. Кабінету Міністрів України:
 
35. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
36. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.