Кількість абзаців - 698 Розмітка (ліва колонка)


Про Бюро економічної безпеки України (Друге читання)

0. Закон України
Про Бюро економічної безпеки України
 
1. Цей Закон визначає правові основи організації та діяльності Бюро економічної безпеки України.
 
2. Розділ І
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
3. Стаття 1. Статус Бюро економічної безпеки України.
 
4. 1. Бюро економічної безпеки України є державним правоохоронним органом, на який покладаються завдання щодо запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності.
 
5. 2. Особливості діяльності Бюро економічної безпеки України зумовлюються його завданнями, функціями та повноваженнями, що визначаються цим Законом та іншими законами України.
 
6. Закон України "Про державну службу" застосовуються до Бюро економічної безпеки України у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
7. 3. Правова основа діяльності Бюро економічної безпеки України базується на Конституції України, складається з міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цього та інших законів України, а також прийнятих відповідно до них інших нормативно-правових актів.
 
8. 4. Бюро економічної безпеки України утворюється Президентом України відповідно до цього закону.
 
9. Стаття 2. Визначення основних термінів
 
10. 1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
11. 1) рада громадського контролю - постійно діючий колегіальний виборний орган громадського контролю, який утворюється для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю державного органу, налагодження ефективної взаємодії з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики;
 
12. 2) детектив Бюро економічної безпеки України - службова особа Бюро економічної безпеки України, яка уповноважена в межах компетенції, передбаченої Кримінальним процесуальним кодексом України та Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність", здійснювати збір інформації про готування або вчинення кримінальних правопорушень з відкритих джерел, інформаційних ресурсів з обмеженим доступом та проведення оперативно-розшукової діяльності, а також досудового розслідування кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Бюро економічної безпеки України.
 
13. 2. Термін "бездоганна ділова репутація" у цьому Законі вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
 
14. 3. Інші терміни, що застосовуються у цьому Законі і не визначаються ним, вживаються у значеннях, встановлених законодавством України.
 
15. Стаття 3. Принципи діяльності Бюро економічної безпеки України
 
16. 1. Бюро економічної безпеки України здійснює свою діяльність на основі принципів:
 
17. 1) верховенства права;
 
18. 2) законності;
 
19. 3) пріоритету додержання прав та інтересів фізичних та юридичних осіб - забезпечення дотримання прав та інтересів фізичних та юридичних осіб, гарантованих Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, і сприяння їх реалізації;
 
20. 4) поваги до особи та соціальної справедливості - гідне ставлення до будь-якої особи; невтручання в її особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених законом, недопущення привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;
 
21. 5) оперативності - негайне та безпосереднє вжиття заходів щодо боротьби з кримінальними правопорушеннями, протидія яким віднесена до компетенції Бюро економічної безпеки України;
 
22. 6) відкритості та прозорості - Бюро економічної безпеки України забезпечує доступ до публічної інформації, володільцем якої воно є, у порядку та відповідно до вимог, визначених законом;
 
23. 7) політичної нейтральності - здійснення діяльності незалежно від політичних переконань та партійної належності. В органах і підрозділах Бюро економічної безпеки України заборонено використовувати будь-які предмети, на яких зображена символіка політичних партій, та провадити політичну діяльність. Працівникам Бюро економічної безпеки України заборонено висловлювати особисте ставлення до діяльності політичних партій під час виконання службових повноважень, а також використовувати службові повноваження у політичних цілях;
 
24. 8) незалежності від інших, крім державних, інтересів, і персональної відповідальності кожного працівника - Бюро економічної безпеки України у своїй діяльності є незалежним від рішень, заяв чи позицій політичних партій та громадських об’єднань, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, суб’єктів господарювання, професійних спілок чи їх органів, а також інших осіб.
 
25. Стаття 4. Завдання Бюро економічної безпеки України
 
26. 1. Основними завданнями Бюро економічної безпеки України є:
 
27. 1) запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності;
 
28. 2) участь у забезпеченні економічної безпеки держави шляхом комплексної протидії кримінальним правопорушенням, які несуть суттєвий негативний вплив на національну економіку, сприяють її тінізації, витоку капіталу та іншим негативним явищам, які уповільнюють темпи економічного зростання та загрожують національним інтересам у сфері економіки;
 
29. 3) збирання та аналіз інформації щодо економічної злочинності, віднесених законом до підслідності Бюро економічної безпеки України, та визначення способів запобігання їх виникненню в майбутньому.
 
30. Стаття 5. Гарантії незалежності Бюро економічної безпеки України
 
31. 1. Незалежність Бюро економічної безпеки України від незаконного втручання у його діяльність гарантується, зокрема визначеними цим та іншими законами:
 
32. 1) особливим порядком відбору, призначення та звільнення працівників, а також вичерпним, визначеним законом, переліком підстав для припинення їхніх повноважень;
 
33. 2) забороною незаконного втручання у здійснення повноважень працівників Бюро економічної безпеки України;
 
34. 3) належною оплатою праці та соціальними гарантіями працівників Бюро економічної безпеки України;
 
35. 4) правовим захистом і забезпеченням особистої безпеки України працівників Бюро економічної безпеки України, їхніх близьких родичів.
 
36. 2. Забороняється незаконне втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об’єднань, інших фізичних або юридичних осіб у діяльність Бюро економічної безпеки України.
 
37. Будь-які вказівки, пропозиції, вимоги, доручення, спрямовані до Бюро економічної безпеки України та його працівників, що стосуються питань досудового розслідування в конкретних кримінальних провадженнях, є неправомірними і не підлягають виконанню. У разі отримання такої вказівки, вимоги, доручення тощо працівник Бюро економічної безпеки України невідкладно інформує про це в письмовій формі Директора Бюро економічної безпеки України.
 
38. Стаття 6. Міжнародне співробітництво Бюро економічної безпеки України
 
39. 1. Бюро економічної безпеки України здійснює співробітництво з відповідними органами інших держав, міжнародними, міжурядовими організаціями у межах своєї компетенції відповідно до законодавства України та міжнародних договорів України.
 
40. 2. Працівники Бюро економічної безпеки України у випадках і порядку, передбачених законодавством, направляються до міжнародних організацій, іноземних держав як компетентні представники з метою забезпечення координації співробітництва з питань, що належать до повноважень Бюро економічної безпеки України, та залучаються до участі в міжнародних заходах, пов’язаних із забезпеченням економічної безпеки України держав, а також міжнародних заходах з обміну досвідом.
 
41. Стаття 7. Взаємодія Бюро економічної безпеки України з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами та іншими особами
 
42. 1. Бюро економічної безпеки України у процесі своєї діяльності взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими органами влади, підприємствами, установами та організаціями, банками та іншими фінансовими установами відповідно до цього Закону, інших законів та нормативно-правових актів.
 
43. 2. Порядок обміну інформацією, у тому числі оперативною, проведення спільних заходів між Бюро економічної безпеки України та державними органами, що відповідно до Закону здійснюють оперативно-розшукову діяльність, встановлюється спільними наказами Бюро економічної безпеки України та відповідних органів, та/або органів, що забезпечують нормативно-правове регулювання їхньої діяльності.
 
44. 3. Бюро економічної безпеки України на безоплатній основі має безпосередній, у тому числі автоматизований, доступ до відомостей (даних) державних електронних інформаційних ресурсів та автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків (баз) даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи, користується державними мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.
 
45. Порядок доступу визначається відповідними міжвідомчими угодами (договорами), спільними наказами (розпорядженнями) та протоколами до них або в порядку електронної інформаційної взаємодії, якщо інше не передбачено законом.
 
46. 4. Бюро економічної безпеки України взаємодіє з Державною службою фінансового моніторингу України та забезпечується безпосереднім доступом до єдиної державної інформаційної системи, розпорядником якої є цей орган, в частині, що не містить відомості отримані від іноземних підрозділів фінансових розвідок.
 
47. 5. Бюро економічної безпеки України взаємодіє з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та забезпечується доступом до їх автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків (баз) даних в частині, що не містить відомості, отримані в рамках міжнародного співробітництва.
 
48. 6. Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна України, органи державного фінансового контролю в Україні, а також інші державні органи, що здійснюють державний контроль за дотриманням юридичними та фізичними особами законодавства України, з метою запобігання та протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним до підслідності Бюро економічної безпеки України зобов’язані передавати Бюро економічної безпеки України відомості про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.
 
49. 7. Витребування Бюро економічної безпеки України інформації та/або документів від підприємств, установ та організацій, осіб, які надають публічні послуги, фізичних осіб може здійснюватися в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
 
50. 8. Отримання від банків інформації, що містить банківську таємницю, здійснюється в порядку та обсязі, визначених Законом України "Про банки і банківську діяльність", а отримання від Центрального депозитарію цінних паперів, Національного банку України та депозитарних установ інформації, що міститься у системі депозитарного обліку цінних паперів, - у порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про депозитарну систему України" з урахуванням положень цього Закону.
 
51. Обробка інформації здійснюється Бюро економічної безпеки України із дотриманням законодавства про захист персональних даних та забезпеченням таємниці, що охороняється законом.
 
52. Розділ ІІ
ПОВНОВАЖЕННЯ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
 
53. Стаття 8. Повноваження Бюро економічної безпеки України
 
54. 1. Бюро економічної безпеки України відповідно до покладених на нього завдань:
 
55. 1) проводить оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування;
 
56. 2) здійснює розшук осіб, які переховуються від органів слідства та суду за вчинення кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності;
 
57. 3) здійснює аналітичне забезпечення досудового розслідування, оперативно-розшукової діяльності;
 
58. 4) збирає, аналізує, узагальнює інформацію щодо кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності, факторів, що їх детермінують, прогнозує тенденції розвитку негативних процесів кримінального характеру в цій сфері;
 
59. 5) залучає у межах компетенції на добровільній основі, у тому числі на договірних засадах, кваліфікованих спеціалістів та експертів, у тому числі іноземців;
 
60. 6) здійснює правове співробітництво із компетентними органами іноземних держав, з питань проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування, на підставі законів та міжнародних договорів України;
 
61. 7) за письмовим рішенням Директора Бюро економічної безпеки України або його заступника, погодженим із прокурором, створює спільні слідчі групи, відповідно до цього Закону, інших законів та міжнародних договорів України;
 
62. 8) забезпечує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Бюро економічної безпеки України, бере участь у формуванні державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців у відповідних сферах;
 
63. 9) формує аналітичні матеріали з метою оцінювання загроз та ризиків щодо кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності;
 
64. 10) провадить діяльність із зберігання коштів та іншого майна, на яке накладено арешт;
 
65. 11) за рішенням Директора Бюро економічної безпеки України, погодженим з прокурором, витребовує від інших правоохоронних органів оперативно-розшукові справи та кримінальні провадження, що стосуються кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Бюро економічної безпеки України, та інших кримінальних правопорушень, які не відносяться до його підслідності, але можуть бути використані з метою попередження, виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності;
 
66. 12) витребовує за рішенням керівника структурного підрозділу органу Бюро економічної безпеки України та одержує в установленому законом порядку від інших правоохоронних та державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, необхідну для виконання повноважень Бюро економічної безпеки України;
 
67. 13) ознайомлюється в державних органах, органах місцевого самоврядування із документами та іншими матеріальними носіями інформації, необхідними для попередження, виявлення, припинення та розслідування кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Бюро економічної безпеки України;
 
68. 14) ініціює у закордонних юрисдикційних органах розгляд справ про захист прав та інтересів держави з питань, що стосуються виконання обов’язків Бюро економічної безпеки України, виступає як представник держави під час розгляду таких справ, залучає з цією метою юридичних радників, зокрема іноземних;
 
69. 15) за пред’явлення службового посвідчення особи, які мають спеціальне звання мають право входити безперешкодно до державних органів, органів місцевого самоврядування та зони митного контролю;
 
70. 16) надсилає державним органам, органам місцевого самоврядування обов’язкові до розгляду пропозиції та рекомендації щодо усунення причин і умов, які сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Бюро економічної безпеки України, а також отримувати від цих органів протягом 30 днів інформацію про розгляд таких пропозицій та рекомендацій;
 
71. 17) вносить подання прокурору про звернення до суду з метою визнання недійсним правочину за наявності підстав, передбачених законом, а також право бути залученим за своєю заявою до таких справ як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору;
 
72. 18) одержує у вигляді довідки від органів прокуратури України та Міністерства юстиції України у триденний строк матеріали, отримані (надані) у рамках надання міжнародної правової допомоги, які стосуються кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності.
 
73. 2. Працівники Бюро економічної безпеки України, які мають спеціальні звання, крім працівників інформаційно-аналітичного підрозділу, при здійсненні заходів із запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності, уповноважені у межах компетенції застосовувати поліцейські заходи, визначені статтями 32, 33, 34, 36 і 37, пунктом 2 частини першої та частини третьої статті 38, частинами першою - третьою, пунктами 2, 5, 6, 10, 11 частини четвертої статті 42, статтями 43-46 Закону України "Про Національну поліцію", на підставах і в порядку, передбачених законодавством України.
 
74. 3. На працівників Бюро економічної безпеки України, які здійснюють покладені на них обов’язки підрозділів детективів, дізнання, інформаційно-аналітичні, оперативно-технічні, поширюються права та обов’язки, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України та Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність".
 
75. Стаття 9. Повноваження Бюро економічної безпеки України у сфері інформаційно-аналітичного забезпечення
 
76. 1. Бюро економічної безпеки України здійснює інформаційно-аналітичну діяльність виключно для реалізації своїх повноважень, визначених цим Законом.
 
77. 2. Бюро економічної безпеки України у рамках інформаційно-аналітичної діяльності:
 
78. 1) формує банки (бази) даних та створює на їх основі на базі сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій єдину аналітико-інформаційну систему Бюро економічної безпеки України;
 
79. 2) отримує, обробляє та користується інформацію з банків (баз) даних органів державної влади, доступ до яких отримано в порядку статті 7 цього Закону;
 
80. 3) здійснює інформаційно-пошукову та інформаційно-аналітичну роботу.
 
81. 3. Бюро економічної безпеки України може створювати власні бази даних, необхідні для забезпечення щоденної діяльності підрозділів Бюро економічної безпеки України у сфері своїх трудових, фінансових, управлінських відносин, документообігу, а також брати участь у створенні та функціонуванні міжвідомчих інформаційно-аналітичних систем, необхідних для виконання покладених на правоохоронні органи завдань.
 
82. Стаття 10. Участь Бюро економічної безпеки України у формуванні інформаційних ресурсів
 
83. Бюро економічної безпеки України:
 
84. у цілях оперативно-розшукової та слідчої діяльності створюють інформаційні системи та ведуть оперативний облік в обсязі і порядку, передбачених законодавством;
 
85. здійснює впровадження і технічне супроводження інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій;
 
86. забезпечує надання державним органам інформації з баз (банків) даних згідно із законами України.
 
87. Стаття 11. Ідентифікація користувача в інформаційних ресурсах
 
88. 1. Інформація про доступ до банку (бази) даних має фіксуватися та зберігатися в автоматизованій системі обробки даних включно з інформацією про:
 
89. 1) посаду та прізвище, ім’я, по батькові працівника, який здійснив доступ;
 
90. 2) дату, час та тривалість доступу;
 
91. 3) інформацію, що підлягала перегляду;
 
92. 4) передачу (копіювання) інформації.
 
93. Розділ ІІІ
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
 
94. Стаття 12. Структура і чисельність Бюро економічної безпеки України
 
95. 1. Бюро економічної безпеки України є юридичною особою публічного права та здійснює свої повноваження безпосередньо і через територіальні управління.
 
96. Територіальні управління Бюро економічної безпеки України є юридичними особами публічного права, мають самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
 
97. Організаційна структура Бюро економічної безпеки України визначається Президентом України.
 
98. До складу Бюро економічної безпеки України можуть входити підрозділи детективів, дізнання, інформаційно-аналітичні, оперативно-технічні підрозділи, а також підрозділ міжнародного співробітництва та інші підрозділи.
 
99. Положення про структурні підрозділи центрального апарату та територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України затверджуються Директором Бюро економічної безпеки України.
 
100. 2. Гранична чисельність працівників центрального апарату та територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України становить не більше 4 тисяч осіб.
 
101. Стаття 13. Порядок призначення Директора Бюро економічної безпеки України
 
102. 1. Директор Бюро економічної безпеки України призначається на посаду Президентом України за поданням комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора бюро економічної безпеки України (далі - Конкурсна комісія).
 
103. Директор Бюро економічної безпеки України звільняється з посади Президентом України за наявності підстав, визначених частиною п’ятою статті 14 цього Закону.
 
104. 2. Організацію та проведення конкурсу здійснює Конкурсна комісія відповідно до цього Закону.
 
105. 3. До складу Конкурсної комісії входять:
 
106. 1) три особи, визначені Президентом України;
 
107. 2) дві особи, визначені Верховною Радою України за поданням комітету до предмету відання якого належать питання фінансів, системи оподаткування, загальнодержавні податки і збори;
 
108. 3) одна особа, визначена Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України до предмету відання якого належать питання організації та діяльності правоохоронних органів, оперативно-розшукової діяльності;
 
109. 4) три особи, визначені Кабінетом Міністрів України.
 
110. Членами Конкурсної комісії можуть бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, вищу освіту, високі професійні і моральні якості. Не може бути членом Конкурсної комісії особа, якщо вона:
 
111. 1) за рішенням суду визнана недієздатною або обмежена у цивільній дієздатності;
 
112. 2) має судимість за вчинення злочину, не погашену або не зняту в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення, або яка притягалася судом до відповідальності за вчинення умисного злочину;
 
113. 3) відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або обіймати певні посади.
 
114. Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше шести осіб.
 
115. 4. Рішення Конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні Конкурсної комісії проголосували не менше п’яти членів Конкурсної комісії.
 
116. 5. Голова та секретар Конкурсної комісії обираються шляхом відкритого голосування з числа членів Конкурсної комісії.
 
117. 6. Засідання Конкурсної комісії відкриті для представників міжнародних організацій, засобів масової інформації і журналістів, забезпечуються відео- та аудіофіксація і трансляція в режимі реального часу засідань Конкурсної комісії на Офіційному інтернет-представництві Президента України.
 
118. Інформація про час та місце проведення засідання Конкурсної комісії оприлюднюється на Офіційному інтернет-представництві Президента України не пізніше ніж за 24 години до його початку.
 
119. 7. Роботу та організаційно-технічне забезпечення Конкурсної комісії та її членів забезпечує орган, що здійснює забезпечення діяльності Президента України.
 
120. 8. Конкурсна комісія:
 
121. 1) визначає регламент своєї роботи;
 
122. 2) розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу;
 
123. 3) розглядає документи, подані особами для участі в конкурсі;
 
124. 4) відбирає із загального числа кандидатів осіб, з якими проводить на своєму засіданні співбесіду, та осіб, щодо яких проводиться спеціальна перевірка, передбачена Законом України "Про запобігання корупції", і перевірка, передбачена Законом України "Про очищення влади";
 
125. 5) відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду, трьох кандидатів, що відповідає вимогам до Директора Бюро економічної безпеки України та, згідно з обґрунтованим рішенням Конкурсної комісії, має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків на цій посаді;
 
126. 6) оприлюднює інформацію про кандидатів, які подали заяву на участь у конкурсі, а також інформацію про трьох кандидатів, відібраних для проходження співбесіди в Конкурсній комісії, про кандидата, відібраного Конкурсною комісією для призначення на посаду Директора Бюро економічної безпеки України;
 
127. 7) проводить повторний конкурс у разі відхилення кандидатів, відібраного Конкурсною комісією для призначення на посаду Директора Бюро економічної безпеки України, у зв’язку з його невідповідністю встановленим вимогам або непроходженням спеціальної перевірки, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", та/або перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади".
 
128. 9. Рішення Конкурсної комісії можуть бути оскаржені до суду лише з питань додержання встановленого цим Законом порядку організації та проведення конкурсу на зайняття посади Директора Бюро економічної безпеки України.
 
129. 10. Не пізніше ніж за два місяці до завершення строку повноважень Директора Бюро економічної безпеки України або упродовж 14 днів з дня дострокового припинення його повноважень у порядку, встановленому цим Законом, формується Конкурсна комісія.
 
130. Конкурсна комісія розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу на зайняття посади Директора Бюро економічної безпеки України в загальнонаціональних друкованих засобах масової інформації та на Офіційному інтернет-представництві Президента України.
 
131. 11. Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає у зазначений в оголошенні строк такі документи:
 
132. 1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 
133. 2) автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство в політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією упродовж року, що передує поданню заяви (незалежно від тривалості), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, а також відомості про наявність чи відсутність судимості;
 
134. 3) декларацію за рік, що передує року, в якому оприлюднено оголошення про конкурс, в порядку, встановленому законом;
 
135. 4) заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання;
 
136. 5) інші документи, передбачені законами України "Про державну службу" і "Про запобігання корупції".
 
137. Відомості з поданих відповідно до цієї частини документів підлягають оприлюдненню упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання заяв на конкурс на Офіційному інтернет-представництві Президента України, крім відомостей, які відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" віднесені до інформації з обмеженим доступом, та відомостей про контактний номер телефону і адресу електронної пошти кандидата.
 
138. 12. Відібрані Конкурсною комісією три кандидати подаються на розгляд Президенту України.
 
139. Президент України призначає на посаду Директора бюро економічної безпеки України одного з відібраних Конкурсною комісією кандидатів протягом десяти днів з дня внесення Конкурсною комісією відповідного подання.
 
140. Стаття 14. Директор Бюро економічної безпеки України
 
141. 1. Керівництво діяльністю Бюро економічної безпеки України здійснює його Директор.
 
142. 2. Директором Бюро економічної безпеки України може бути громадянин України не молодше 35 років, який має вищу юридичну освітуу, стаж роботи за спеціальністю не менше десяти років, досвід роботи на керівних посадах в органах влади, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності не менше п’яти років, вільно володіє державною мовою і здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні службові обов’язки.
 
143. 3. На посаду Директора Бюро економічної безпеки України не може бути призначена особа, яка:
 
144. 1) не відповідає вимогам, передбаченим частиною другою цієї статті;
 
145. 2) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
 
146. 3) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи);
 
147. 4) притягалася на підставі обвинувального вироку, що набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного злочину;
 
148. 5) позбавлена права відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави, або обіймати певні посади;
 
149. 6) не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоди на її проведення;
 
150. 7) має заборгованість із сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання;
 
151. 8) не подала передбачену Законом України "Про запобігання корупції" декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
 
152. 4. Директор Бюро економічної безпеки України призначається строком на п’ять років. Одна і та сама особа не може обіймати цю посаду два строки поспіль.
 
153. 5. Повноваження Директора Бюро економічної безпеки України припиняються у зв’язку з його звільненням або смертю.
 
154. Директор Бюро економічної безпеки України звільняється з посади в разі:
 
155. 1) закінчення строку його повноважень;
 
156. 2) подання письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
 
157. 3) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;
 
158. 4) досягнення 65-річного віку;
 
159. 5) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я відповідно до висновку медичної комісії;
 
160. 6) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або про обмеження його цивільної дієздатності, або визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;
 
161. 7) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно нього;
 
162. 8) припинення громадянства України, набуття громадянства (підданства) іншої держави або виїзду на постійне проживання за межі України;
 
163. 9) невідповідності обмеженням щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбаченим Законом України "Про запобігання корупції", встановленої рішенням суду, що набрало законної сили;
 
164. 10) визнання Президентом України, Верховною Радою України роботи Бюро економічної безпеки України незадовільною за результатами звіту Директора Бюро економічної безпеки України із зазначенням чітких причин та підстав такого рішення;
 
165. 11) наявності заборгованості із сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.
 
166. 6. У разі звільнення Директора Бюро економічної безпеки України з посади або його смерті, повноваження Директора Бюро економічної безпеки України виконує його перший заступник до того часу, доки не буде призначено нового Директора Бюро економічної безпеки України.
 
167. Стаття 15. Повноваження Директора Бюро економічної безпеки України
 
168. 1. Директор Бюро економічної безпеки України:
 
169. 1) несе відповідальність за діяльність Бюро економічної безпеки України, зокрема законність здійснюваних Бюро економічної безпеки України оперативно-розшукових заходів, досудового розслідування, додержання прав і свобод людини і громадянина;
 
170. 2) організовує роботу Бюро економічної безпеки України, визначає обов’язки першого заступника та заступника Директора Бюро економічної безпеки України;
 
171. 3) координує і контролює діяльність центрального апарату та територіальних управлінь;
 
172. 4) затверджує структуру та штатну чисельність центрального апарату та територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України;
 
173. 5) призначає на посаду та звільняє з посади керівника підрозділу внутрішнього контролю центрального апарату та територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України за поданням Конкурсної комісії в порядку, передбаченому частинами другою - одинадцятою статті 13 цього Закону;
 
174. 6) призначає на посади та звільняє з посад першого заступника та заступника Директора Бюро економічної безпеки України, працівників підрозділу внутрішнього контролю центрального апарату та територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України, інших працівників центрального апарату Бюро економічної безпеки України, керівників та їх заступників територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України;
 
175. 7) повідомляє Конкурсну комісію про наявність вакантних або тимчасово вакантних посад керівника підрозділу внутрішнього контролю центрального апарату та керівників підрозділів внутрішнього контролю територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України у десятиденний строк з дня вивільнення посади;
 
176. 8) визначає відповідно до законодавства в межах граничної чисельності переліки посад у центральному апараті та територіальних управліннях Бюро економічної безпеки України, що підлягають заміщенню особами, які мають спеціальні звання;
 
177. 9) вносить на розгляд Президента України подання про відзначення державними нагородами України осіб, які мають спеціальні звання, державних службовців та інших працівників Бюро економічної безпеки України;
 
178. 10) затверджує Положення про відомчі нагороди (медалі, нагрудні знаки, почесні грамоти тощо) для нагородження осіб, які мають спеціальні звання, державних службовців та інших працівників Бюро економічної безпеки України;
 
179. 11) встановлює порядок реєстрації, оброблення, зберігання та знищення відповідно до законодавства отриманої Бюро економічної безпеки України інформації, вживає заходів для запобігання несанкціонованому доступу до інформації з обмеженим доступом, а також забезпечує додержання законодавства про доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Бюро економічної безпеки України;
 
180. 12) приймає рішення про заохочення та накладення дисциплінарних стягнень на працівників Бюро економічної безпеки України;
 
181. 13) у встановленому законодавством порядку присвоює ранги державним службовцям Бюро економічної безпеки України та спеціальні звання Бюро економічної безпеки України;
 
182. 14) вносить на розгляд Президенту України подання про присвоєння спеціальних звань вищого начальницького складу Бюро економічної безпеки України;
 
183. 15) представляє Бюро економічної безпеки України у відносинах з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також органами іноземних держав, міжнародними та іноземними організаціями;
 
184. 16) бере участь у засіданнях Верховної Ради України, її комітетів, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій, а також у засіданнях Кабінету Міністрів України з питань виконання завдань Бюро економічної безпеки України;
 
185. 17) забезпечує відкритість та прозорість діяльності Бюро економічної безпеки України відповідно до цього Закону та інших законів України, звітує про діяльність Бюро економічної безпеки України у порядку, визначеному цим Законом;
 
186. 18) видає у межах повноважень накази і розпорядження, надає доручення, які є обов’язковими для виконання працівниками Бюро економічної безпеки України;
 
187. 19) приймає рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Бюро економічної безпеки України, та затверджує звіт про виконання цих рішень;
 
188. 20) затверджує перспективні, поточні та оперативні плани роботи Бюро економічної безпеки України;
 
189. 21) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом та іншими законами України.
 
190. 2. Директору Бюро економічної безпеки України надається за посадою доступ до державної таємниці усіх ступенів секретності після взяття ним письмового зобов’язання щодо збереження державної таємниці.
 
191. Стаття 16. Керівники територіальних управлінь та центрального апарату Бюро економічної безпеки України
 
192. 1. Керівники територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України та їх заступники, керівники підрозділів центрального апарату Бюро економічної безпеки України та їх заступники призначаються на посаду та звільняються з посади Директором Бюро економічної безпеки України за поданням конкурсних комісій, що проводять конкурс на зайняття посад працівників Бюро економічної безпеки України у порядку, передбаченому частиною третьою статті 17 цього Закону.
 
193. Кваліфікаційні вимоги до керівників територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України та їх заступників, керівників підрозділів центрального апарату Бюро економічної безпеки України та їх заступників визначаються Директором Бюро економічної безпеки України.
 
194. 2. Керівник територіального управління Бюро економічної безпеки України:
 
195. 1) організовує та контролює роботу відповідного територіального управління щодо виконання завдань Бюро економічної безпеки України, наказів, розпоряджень і несе відповідальність за їх виконання;
 
196. 2) призначає на посади та звільняє з посад працівників територіального управління Бюро економічної безпеки України, крім заступників керівника територіального управління Бюро економічної безпеки України, керівника та працівників підрозділу внутрішнього контролю територіального управління Бюро економічної безпеки України;
 
197. 3) вносить Директору Бюро економічної безпеки України подання про присвоєння у встановленому законодавством порядку спеціальних звань та рангів державних службовців працівникам відповідного територіального управління;
 
198. 4) вносить Директору Бюро економічної безпеки України пропозиції щодо структури та штатного розпису відповідного територіального управління;
 
199. 5) вносить Директору Бюро економічної безпеки України подання про заохочення працівників територіального управління, про присвоєння їм спеціальних звань Бюро економічної безпеки України або рангів державних службовців;
 
200. 6) приймає в межах наданих йому повноважень рішення про накладення дисциплінарних стягнень на працівників відповідного територіального управління Бюро економічної безпеки України;
 
201. 7) видає у межах своїх повноважень накази і розпорядження, надає доручення для виконання працівниками відповідного територіального управління Бюро економічної безпеки України;
 
202. 8) здійснює інші повноваження, передбачені положенням про територіальне управління Бюро економічної безпеки України.
 
203. 3. Керівник підрозділу центрального апарату Бюро економічної безпеки України:
 
204. 1) організовує і контролює роботу відповідного підрозділу центрального апарату щодо виконання завдань Бюро економічної безпеки України, наказів, розпоряджень і несе відповідальність за їх виконання;
 
205. 2) вносить Директору Бюро економічної безпеки України пропозиції щодо штатного розпису підрозділу (органу);
 
206. 3) вносить Директору Бюро економічної безпеки України подання про заохочення працівників, про присвоєння їм спеціальних звань Бюро економічної безпеки України або рангів державних службовців;
 
207. 4) здійснює інші повноваження, передбачені положенням про відповідний підрозділ центрального апарату Бюро економічної безпеки України.
 
208. Стаття 17. Працівники Бюро економічної безпеки України
 
209. 1. До працівників Бюро економічної безпеки України належать особи, які мають спеціальні звання, державні службовці та особи, які уклали трудовий договір із Бюро економічної безпеки України.
 
210. 2. Служба в Бюро економічної безпеки України є державною службою особливого характеру, що полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я і віком громадян України. Час проходження служби в Бюро економічної безпеки України зараховується до страхового стажу, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби відповідно до закону.
 
211. 3. На службу до Бюро економічної безпеки України приймаються на конкурсній основі в добровільному порядку громадяни України, які спроможні за своїми особистими, діловими та моральними якостями, віком, освітнім і професійним рівнем та станом здоров’я ефективно виконувати відповідні службові обов’язки.
 
212. Прийняття громадян України на службу до Бюро економічної безпеки України без проведення конкурсу забороняється, крім випадків, передбачених цим Законом.
 
213. Кваліфікаційні вимоги та критерії професійної придатності для зайняття посад у підрозділах Бюро економічної безпеки України визначаються Бюро економічної безпеки України.
 
214. Призначення на посади у Бюро економічної безпеки України, крім посад Директора Бюро економічної безпеки України, керівника підрозділу внутрішнього контролю центрального апарату Бюро економічної безпеки України та керівників підрозділів внутрішнього контролю територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України, здійснюється за результатами відкритих конкурсів, що проводяться конкурсними комісіями з проведення конкурсів на зайняття посад працівників Бюро економічної безпеки України.
 
215. Типове положення про конкурсну комісію та порядок проведення відкритого конкурсу визначаються Бюро економічної безпеки України.
 
216. 4. Трудові відносини працівників Бюро економічної безпеки України регулюються цим Законом (у частині переведення працівників Бюро економічної безпеки України на нижчі або рівнозначні посади та звільнення осіб, які мають спеціальні звання), законодавством про працю, державну службу та укладеними трудовими договорами. На державних службовців Бюро економічної безпеки України поширюється дія Закону України «Про державну службу». Посади державних службовців Бюро економічної безпеки України відносяться до відповідних категорій посад державної служби в порядку, встановленому законодавством.
 
217. 5. Порядок проходження служби особами, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України визначається Положенням про проходження служби особами, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, що визначається Бюро економічної безпеки України.
 
218. На осіб, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України поширюється Дисциплінарний статут Національної поліції України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
219. Притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців Бюро економічної безпеки України здійснюється відповідно до Закону України «Про державну службу» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
220. 6. Особи, які мають спеціальні звання та державні службовці Бюро економічної безпеки України, проходять перепідготовку або підвищення кваліфікації за спеціальними програмами, у тому числі за кордоном.
 
221. Стаття 18. Обмеження щодо призначення на посади та діяльності працівників Бюро економічної безпеки України
 
222. 1. Особа не може бути призначена на посаду в Бюро економічної безпеки України, якщо вона:
 
223. 1) за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
 
224. 2) має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;
 
225. 3) відповідно до вироку чи постанови суду, що набрали законної сили, позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або обіймати певні посади;
 
226. 4) має громадянство (підданство) іншої держави або є особою без громадянства;
 
227. 5) не пройшла спеціальну перевірку, передбачену Законом України «Про запобігання корупції»;
 
228. 6) не подала передбачену Законом України «Про запобігання корупції» декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
 
229. 7) має заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.
 
230. Зазначені вимоги не поширюються на осіб, які працюють за трудовим договором.
 
231. 2. Особи, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, не мають права:
 
232. 1) бути членом або брати участь у створенні чи діяльності політичних партій, організовувати або брати участь у страйках;
 
233. 2) бути представниками третіх осіб у справах Бюро економічної безпеки України.
 
234. На працівників Бюро економічної безпеки України поширюються інші обмеження та вимоги, встановлені Законом України «Про запобігання корупції».
 
235. Під час призначення на посаду в Бюро економічної безпеки України особа попереджається про можливість проведення стосовно неї перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя.
 
236. 3. У разі виникнення у працівника Бюро економічної безпеки України конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень він повинен діяти в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції».
 
237. Стаття 19. Стажування детективів Бюро економічної безпеки України
 
238. 1. Особи, які не мають досвіду роботи в державних органах на посадах, пов’язаних з оперативно-розшуковою діяльністю, проведенням досудового розслідування, після проходження конкурсу на зайняття посади детектива проходять обов’язкове стажування в Бюро економічної безпеки України строком від трьох до шести місяців.
 
239. 2. Порядок стажування в Бюро економічної безпеки України визначається Директором Бюро економічної безпеки України.
 
240. 3. На період проходження стажування в Бюро економічної безпеки України, на особу поширюються соціальні гарантії, передбачені для працівників Бюро економічної безпеки України відповідно до цього Закону. Період стажування зараховується до страхового стажу, а також до вислуги років у Бюро економічної безпеки України.
 
241. Стаття 20. Проведення психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа та психологічного тестування
 
242. 1. Кандидати на посаду в Бюро економічної безпеки України, що передбачають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України за їх згодою, проходять психофізіологічне опитування із застосуванням поліграфа.
 
243. Психофізіологічне опитування із застосуванням поліграфа полягає у нешкідливому для життя і здоров’я людини опитуванні з використанням поліграфа - багатоканального пристрою, призначеного для реєстрації та запису в реальному часі показників емоційної напруги особи, що виникають як реакція на інформацію у вигляді слів, зображень тощо.
 
244. 2. Результати психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа не є підставою для прийняття рішення про відмову особі у зайнятті посади, а використовуються під час проведення співбесіди з нею виключно як інформація ймовірного характеру, що сприяє формуванню характеристики працівника.
 
245. 3. Результати психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа не можуть бути підставою для ініціювання кримінального провадження, дисциплінарного провадження або провадження у справі про адміністративне правопорушення.
 
246. 4. До прийняття в Бюро економічної безпеки України кандидати на посади, що передбачають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, проходять психологічне тестування, спрямоване на виявлення серед кандидатів осіб з ознаками девіантних форм поведінки (форм особистої поведінки кандидата, що суперечать загальноприйнятим моральним або правовим (дисциплінарним) нормам), утрудненою або уповільненою адаптацією, несформованою мотивацією.
 
247. 5. Порядок проведення психологічного тестування та психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа визначається Бюро економічної безпеки України.
 
248. 6. Результати психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа кандидата на зайняття посади в Бюро економічної безпеки України є доступними виключно членам конкурсної комісії та підлягають обов’язковому знищенню через 14 днів після оголошення результатів конкурсу на зайняття відповідної посади. Забороняється виготовлення та збереження копій результатів психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа.
 
249. 7. Під час проходження служби в Бюро економічної безпеки України психофізіологічне опитування із застосуванням поліграфа може бути проведено на підставі рішення Директора Бюро економічної безпеки України.
 
250. Результати психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа працівника Бюро економічної безпеки України є доступними виключно Директору Бюро економічної безпеки України та підлягають обов’язковому знищенню через сім днів після проведення такого опитування. Забороняється виготовлення та збереження копій результатів психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа.
 
251. Стаття 21. Присяга працівників Бюро економічної безпеки України
 
252. 1. Особи, які вперше зараховуються на посади державної служби в Бюро економічної безпеки України, складають Присягу державного службовця відповідно до вимог Закону України "Про державну службу".
 
253. 2. Особи, які вперше призначаються на посади, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України та у відповідних випадках пройшли встановлений строк стажування, складають присягу такого змісту:
 
254. "Я, (прізвище, ім'я, по батькові), вступаючи на службу до Бюро економічної безпеки України, усвідомлюючи свою високу відповідальність, присягаю завжди залишатися відданим Українському народові, неухильно додержуватися Конституції та законів України, поважати та охороняти права, свободи і законні інтереси людини і громадянина, честь держави, бути чесним, сумлінним і дисциплінованим, зберігати державну та іншу охоронювану законом таємницю".
 
255. Особи, які мають спеціальне звання Бюро економічної безпеки України підписують текст присяги, що зберігається в їхній особовій справі. Порядок складення присяги встановлює Директор Бюро економічної безпеки України.
 
256. Стаття 22. Спеціальні звання осіб Бюро економічної безпеки України
 
257. 1. Установлюються такі спеціальні звання Бюро економічної безпеки України:
 
258. 1) спеціальні звання середнього начальницького складу Бюро економічної безпеки України:
 
259. лейтенант;
 
260. старший лейтенант;
 
261. капітан;
 
262. 2) спеціальні звання старшого начальницького складу Бюро економічної безпеки України:
 
263. майор;
 
264. підполковник;
 
265. полковник;
 
266. 3) спеціальне звання вищого начальницького складу Бюро економічної безпеки України - генерал-майор.
 
267. 2. Присвоєння і позбавлення спеціальних звань, а також пониження і поновлення у спеціальному званні здійснюються в установленому порядку.
 
268. Стаття 23. Переведення працівників Бюро економічної безпеки України
 
269. 1. Державні службовці можуть бути переведені в межах Бюро економічної безпеки України за їхньою згодою без обов’язкового проведення конкурсу на іншу нижчу або рівнозначну вакантну або тимчасово вакантну посаду, за умови їх відповідності кваліфікаційним вимогам та критеріям професійної придатності для відповідної посади, у порядку, визначеному Законом України "Про державну службу".
 
270. 2. Особи, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, можуть бути переведені у системі Бюро економічної безпеки України, у тому числі з територіального управління до центрального апарату Бюро економічної безпеки України, за їхньою згодою без обов’язкового проведення конкурсу на іншу нижчу або рівнозначну вакантну або тимчасово вакантну посаду, за умови їх відповідності кваліфікаційним вимогам та критеріям професійної придатності для відповідної посади.
 
271. 3. Переведення осіб, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України може здійснюватися за їхньою ініціативою або ініціативою прямих керівників (начальників) Бюро економічної безпеки України, які порушили питання про переведення.
 
272. Стаття 24. Ознаки належності до Бюро економічної безпеки України
 
273. 1. Ознаками належності до Бюро економічної безпеки України є символіка, формений одяг для осіб, які мають спеціальні звання, відомчі відзнаки та службове посвідчення працівника Бюро економічної безпеки України.
 
274. 2. Використання найменування Бюро економічної безпеки України або похідних від нього, у тому числі викладених іноземною мовою, ознак належності до Бюро економічної безпеки України здійснюється виключно Бюро економічної безпеки України.
 
275. 3. Використання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними особами, фізичними особами - підприємцями та громадськими об’єднаннями, а також фізичними особами ознак належності, найменування Бюро економічної безпеки України або похідних від нього, у тому числі викладених іноземною мовою, на одязі, транспортних засобах, будівлях, бланках документів, у найменуванні з порушенням вимог частини другої цієї статті забороняється і має наслідком відповідальність відповідно до Закону.
 
276. 4. Положення про опис та зразки форменого одягу для осіб, які мають спеціальне звання, про службове посвідчення працівників Бюро економічної безпеки України, про відомчі відзнаки визначається Бюро економічної безпеки України.
 
277. Стаття 25. Підготовка кадрів для Бюро економічної безпеки України, підвищення кваліфікації
 
278. 1. Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації спеціалістів для Бюро економічної безпеки України здійснюються відповідно до цього Закону, законів України "Про освіту", "Про вищу освіту" та інших законодавчих актів України.
 
279. 2. Для перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Бюро економічної безпеки України можуть укладатися відповідні угоди із закладами вищої освіти.
 
280. 3. Після проходження конкурсного відбору працівник Бюро економічної безпеки України може бути направлений на спеціальну підготовку з метою отримання знань та навичок практичної діяльності.
 
281. Розділ ІV
ПРАВОВИЙ, СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
 
282. Стаття 26. Правовий захист працівників Бюро економічної безпеки України
 
283. 1. Працівники Бюро економічної безпеки України під час виконання покладених на них завдань є представниками влади, діють від імені держави і перебувають під її захистом.
 
284. У разі затримання або обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно працівника Бюро економічної безпеки України його тримають в установах для попереднього ув’язнення окремо від інших осіб.
 
285. 2. Під захистом держави перебувають особи, які добровільно, у тому числі на договірних засадах, надають допомогу Бюро економічної безпеки України у виконанні покладених на нього завдань. Незаконне розголошення відомостей про таких осіб, а також інші правопорушення стосовно цих осіб та їхніх близьких осіб, вчинені у зв’язку з відносинами з Бюро економічної безпеки України, тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом.
 
286. 3. Працівник Бюро економічної безпеки України, який відповідно до цього Закону повідомив про протиправні дії чи бездіяльність іншого працівника Бюро економічної безпеки України, не може бути звільнений з посади або бути змушений до звільнення, притягнутий до відповідальності чи в інший спосіб переслідуватися за таке повідомлення, крім випадку притягнення до відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. Працівникам Бюро економічної безпеки України забороняється розголошувати відомості про працівників Бюро економічної безпеки України, які повідомили про протиправні дії чи бездіяльність іншого працівника Бюро економічної безпеки України.
 
287. Стаття 27. Соціальний захист працівників Бюро економічної безпеки України
 
288. 1. Держава забезпечує соціальний захист працівників Бюро економічної безпеки України відповідно до Конституції України, цього Закону та інших актів законодавства.
 
289. 2. Працівники Бюро економічної безпеки України підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
 
290. 3. Особи, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України користуються соціальними гарантіями відповідно до Закону України "Про Національну поліцію" та інших законів України з урахуванням положень, встановлених цим Законом.
 
291. 4. Пенсійне забезпечення осіб, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України здійснюється в порядку та на умовах, передбачених Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". Пенсійне забезпечення інших працівників Бюро економічної безпеки України здійснюється на підставах та в порядку, встановлених законодавством України.
 
292. Стаття 28. Грошове забезпечення та оплата праці працівників Бюро економічної безпеки України
 
293. 1. Заробітна плата працівників Бюро економічної безпеки України повинна забезпечувати достатні матеріальні умови для належного виконання ними службових обов’язків з урахуванням характеру, інтенсивності та небезпечності роботи, забезпечувати набір і закріплення в штаті управління Бюро економічної безпеки України кваліфікованих кадрів, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності, компенсувати інтелектуальні затрати працівників.
 
294. 2. Особи, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України отримують грошове забезпечення, розмір якого визначається залежно від посади, спеціального звання, строку служби, інтенсивності та умов служби, кваліфікації.
 
295. 3. Особливі умови та розміри оплати праці і грошового забезпечення працівників Бюро економічної безпеки України визначаються Кабінетом Міністрів України. Посадовий оклад осіб, які мають спеціальні звання, не може бути менше ніж 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року.
 
296. 4. Заробітна плата (грошове забезпечення) працівників Бюро економічної безпеки України складається з:
 
297. 1) посадового окладу;
 
298. 2) надбавки за вислугу років;
 
299. 3) доплати за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці;
 
300. 4) доплати за спеціальне звання або ранг державного службовця;
 
301. 5) доплати за науковий ступінь;
 
302. 6) премії (у разі її встановлення, розмір якої не може перевищувати 30 відсотків посадового окладу).
 
303. 5. Посадові оклади працівників, які мають спеціальні звання, Бюро економічної безпеки України, які проходять стажування, встановлюються з понижувальним коефіцієнтом 0, 5.
 
304. Стаття 29. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Бюро економічної безпеки України
 
305. 1. Фінансове забезпечення та матеріально-технічне забезпечення Бюро економічної безпеки України здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України.
 
306. 2. У кошторисі Бюро економічної безпеки України передбачається створення фонду витрат для здійснення оперативно-розшукових (негласних слідчих (розшукових) дій.
 
307. 3. Бюро економічної безпеки України забезпечується необхідними матеріальними засобами, технікою, обладнанням, іншим майном для здійснення службової діяльності здійснюється відповідно до законодавства України про публічні закупівлі.
 
308. Розділ V
КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
 
309. Стаття 30. Забезпечення прозорості діяльності Бюро економічної безпеки України
 
310. 1. Бюро економічної безпеки України через засоби масової інформації, на своєму офіційному веб-сайті та в інший спосіб регулярно інформує суспільство про свою діяльність.
 
311. 2. Бюро економічної безпеки України:
 
312. 1) готує та оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті звіт про свою діяльність, передбачений статтею 32 цього Закону;
 
313. 2) оприлюднює та надає інформацію на запити в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації";
 
314. 3) оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті звіти за конкретними запитами;
 
315. 4) оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті інформацію про призначення та звільнення працівників, а також про наявність вакансій у Бюро економічної безпеки України;
 
316. 5) у виключних випадках, з урахуванням обмежень, передбачених статтею 222 Кримінального процесуального кодексу України, може оприлюднювати на своєму офіційному веб-сайті інформацію про хід розслідування проваджень.
 
317. 3. Не може бути обмежено доступ до інформації щодо загального кошторису Бюро економічної безпеки України, його компетенції та основних напрямів діяльності, а також щодо притягнення до відповідальності за вчинення правопорушень працівників Бюро економічної безпеки України.
 
318. Стаття 31. Рада громадського контролю
 
319. 1. З метою забезпечення прозорості та суспільного контролю за діяльністю Бюро економічної безпеки України, при Бюро економічної безпеки України утворюється Рада громадського контролю у складі 15 осіб, яка формується на засадах відкритого та прозорого конкурсу.
 
320. Положення про Раду громадського контролю при Бюро економічної безпеки України та порядок її формування затверджуються Президентом України за поданням Директора Бюро економічної безпеки України.
 
321. До складу Ради громадського контролю при Бюро економічної безпеки України не можуть входити:
 
322. 1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
 
323. 2) особи, які були працівниками правоохоронних органів упродовж попередніх двох років;
 
324. 2. Рада громадського контролю при Бюро економічної безпеки України:
 
325. 1) заслуховує інформацію про діяльність, виконання планів і завдань Бюро економічної безпеки України;
 
326. 2) розглядає звіти Бюро економічної безпеки України і затверджує свій висновок щодо них;
 
327. 3) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку і діяльності Бюро економічної безпеки України, заходи з правової просвіти населення;
 
328. 4) здійснює інші повноваження, передбачені положенням про Громадську раду при Бюро економічної безпеки України.
 
329. Стаття 32. Контроль за діяльністю Бюро економічної безпеки України та його підзвітність
 
330. 1. Директор Бюро економічної безпеки України щорічно не пізніше 1 березня, звітує Президенту України, Верховній Раді України про діяльність Бюро економічної безпеки України за попередній календарний рік.
 
331. 2. Письмовий звіт про діяльність Бюро економічної безпеки України повинен містити інформацію про:
 
332. 1) статистичні дані про результати діяльності з обов’язковим зазначенням таких відомостей:
 
333. а) кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, віднесені законом до підслідності Бюро економічної безпеки України з урахуванням навантаження на одного детектива;
 
334. б) кількість оперативно-розшукових справ та зареєстрованих за їх матеріалами кримінальних проваджень, що знаходяться в провадженні Бюро економічної безпеки України;
 
335. в) кількість кримінальних проваджень, які перебували у провадженні Бюро економічної безпеки України, за звітний період (з них: кількість кримінальних проваджень у яких особам повідомлено про підозру, кількість кримінальних проваджень переданих до суду); в розрізі кожного виду кримінального правопорушення віднесеного до підслідності Бюро економічної безпеки України;
 
336. г) відомості про суму коштів сплачених на користь держави як відшкодування шкоди завданої кримінальними правопорушеннями, віднесеними законом до підслідності Бюро економічної безпеки України;
 
337. ґ) результати виявлення та розшуку активів, одержаних від кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Бюро економічної безпеки України;
 
338. д) результати проведених перевірок на доброчесність;
 
339. 2) результати інформаційно-аналітичної діяльності Бюро економічної безпеки України, виявлення та протидію системним кримінальним правопорушенням, що завдають найбільшої шкоди економіці держави, у тому числі щодо:
 
340. а) причин їх виникнення, методів та схем, за допомогою яких наноситься шкода державі;
 
341. б) оцінки шкоди, що наноситься такими кримінальними правопорушеннями;
 
342. в) методів протидії таким кримінальним правопорушенням;
 
343. г) заходів, що були вчинені або планується вчинити для протидії та попередження вчинення таких кримінальних правопорушень;
 
344. 3) взаємодію з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
 
345. 4) співпрацю з компетентними органами іноземних держав, міжнародними та іноземними організаціями та укладені з ними угоди про співпрацю, представництво інтересів за кордоном;
 
346. 5) співпрацю з недержавними організаціями і засобами масової інформації;
 
347. 6) чисельність працівників Бюро економічної безпеки України, їхні кваліфікацію та досвід, підвищення кваліфікації;
 
348. 7) діяльність підрозділу внутрішнього контролю Бюро економічної безпеки України; кількість повідомлень про вчинення правопорушень працівниками Бюро економічної безпеки України, результати їх розгляду, притягнення працівників Бюро економічної безпеки України до відповідальності;
 
349. 8) кошторис Бюро економічної безпеки України та стан його виконання;
 
350. 9) інші відомості, що стосуються результатів діяльності Бюро економічної безпеки України та виконання покладених на нього завдань.
 
351. 3. Звіт Директора Бюро економічної безпеки України розглядається Президентом України, Верховною Радою України протягом 60 календарних днів з дня отримання ними такого Звіту.
 
352. 4. Верховна Рада України, Президент України за результатами розгляду звіту Директора Бюро економічної безпеки України про результати діяльності цього органу за календарний рік, стан виконання покладених на нього завдань, додержання законодавства, прав і свобод людини і громадянина, а також напрями та шляхи підвищення ефективності діяльності Бюро економічної безпеки України може визнати роботу Директора Бюро економічної безпеки України задовільною чи незадовільною.
 
353. 5. Комітет Верховної Ради України до предмета відання якого належать питання фінансів, системи оподаткування, загальнодержавних податків і зборів, не менше одного разу на рік проводить відкриті для громадськості слухання на тему діяльності Бюро економічної безпеки України, виконання покладених на Бюро економічної безпеки України завдань, додержання ним законодавства, прав і свобод людини і громадянина.
 
354. 6. Звіт Директора Бюро економічної безпеки України надається для висновку Раді Громадського контролю при Бюро економічної безпеки України, яка розглядає його упродовж двох тижнів з дня надходження.
 
355. 7. Незалежна оцінка (аудит) ефективності діяльності Бюро економічної безпеки України проводиться за рішенням Президента України. Порядок проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Бюро економічної безпеки України, визначається Президентом України.
 
356. Стаття 33. Підрозділи внутрішнього контролю Бюро економічної безпеки України
 
357. 1. З метою запобігання і виявлення правопорушень у діяльності працівників Бюро економічної безпеки України у складі центрального апарату та територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України діють підрозділи внутрішнього контролю.
 
358. Керівник підрозділу внутрішнього контролю центрального апарату Бюро економічної безпеки України та керівники підрозділів внутрішнього контролю територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України підпорядковуються безпосередньо Директору Бюро економічної безпеки України.
 
359. 2. Керівники підрозділів внутрішнього контролю центрального апарату та територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України призначаються на посаду та звільняються з посади Директором Бюро економічної безпеки України за поданням Конкурсної комісії в порядку, передбаченому частиною другою - одинадцятою статті 13 цього Закону.
 
360. Кваліфікаційні вимоги та критерії професійної придатності для зайняття посади керівника підрозділу внутрішнього контролю центрального апарату та територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України визначаються Директором Бюро економічної безпеки України.
 
361. 3. Підрозділ внутрішнього контролю Бюро економічної безпеки України виконує завданням відповідно до частини 2 статті 13-1 Закону України «Про запобігання корупції».
 
362. 4. У разі виявлення інформації про можливе вчинення працівником Бюро економічної безпеки України кримінального правопорушення підрозділ внутрішнього контролю Бюро економічної безпеки України негайно повідомляє про це уповноважений правоохоронний орган залежно від виду вчиненого кримінального правопорушення та/або категорії посади працівника, який вчинив таке кримінальне правопорушення.
 
363. 5. Порядок діяльності та повноваження підрозділів внутрішнього контролю Бюро економічної безпеки України визначаються положенням, яке затверджується Директором Бюро економічної безпеки України.
 
364. Стаття 34. Прокурорський нагляд
 
365. 1. Нагляд за додержанням Бюро економічної безпеки України законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності і досудового розслідування здійснює Генеральний прокурор безпосередньо та через уповноважених ним прокурорів.
 
366. Стаття 35. Відповідальність за протиправне використання інформаційних ресурсів Бюро економічної безпеки України
 
367. 1. Бюро економічної безпеки України вживає всіх заходів для недопущення будь-яких порушень прав та інтересів осіб, пов’язаних з обробкою інформації.
 
368. 2. Працівники Бюро економічної безпеки України несуть персональну дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність за вчинені ними діяння, що призвели до порушень прав та інтересів осіб, пов’язаних з обробкою інформації.
 
369. Стаття 36. Відповідальність працівників Бюро економічної безпеки України
 
370. 1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків працівники Бюро економічної безпеки України несуть відповідальність згідно із законом.
 
371. 2. У разі порушення працівником Бюро економічної безпеки України під час виконання ним своїх службових обов’язків прав чи свобод людини чи громадянина, Бюро економічної безпеки України у межах своєї компетенції вживає заходів для поновлення таких прав і свобод, відшкодування завданої матеріальної і моральної шкоди та притягнення винних до відповідальності.
 
372. Розділ VІ
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
373. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 4 розділу VІ цього Закону, який набирає чинності з дня прийняття рішення про початок діяльності Бюро економічної безпеки України.
 
374. 2. Протягом двох місяців з дня прийняття рішення про початок діяльності Бюро економічної безпеки України, питання щодо передачі матеріалів кримінального провадження, які на день початку діяльності Бюро економічної безпеки України перебувають в іншому органі досудового розслідування на стадії досудового розслідування, але відповідно до цього Закону підслідні Бюро економічної безпеки України, вирішуються відповідним прокурором у кримінальному провадженні у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
 
375. 3. За колишніми працівниками податкової міліції, у тому числі пенсіонерами, а також членами їхніх сімей, іншими особами зберігаються пільги, компенсації і гарантії, передбачені для колишніх поліцейських, членів їхніх сімей, інших осіб Законом України "Про Національну поліцію".
 
376. Особам рядового і начальницького складу податкової міліції, звільненим із служби за віком, через хворобу, гарантується безоплатне медичне обслуговування у закладах охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ України.
 
377. 4. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
378. 1) у Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375):
 
379. у частині першій статті 43 слова "чи органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства" замінити словами "Бюро економічної безпеки України чи органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового та митного законодавства";
 
380. частину дев’яту статті 252 після слів "Національного антикорупційного бюро України" доповнити словами", Бюро економічної безпеки України", а після слова "податкового" словами "та митного";
 
381. 2) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
382. перше речення частини першої статті 15 після слова "поліцейські" доповнити словами "працівники Бюро економічної безпеки України, які мають спеціальні звання";
 
383. доповнити новою статтею 184-4 такого змісту:
 
384. «Стаття 184-4. Незаконне використання найменування та ознак належності до Бюро економічної безпеки України
 
385. Незаконне використання фізичними особами ознак належності до Бюро економічної безпеки України за відсутності ознак діяння, передбаченого Кримінальним кодексом України, або незаконне використання фізичною особою на транспортному засобі найменування Бюро економічної безпеки України чи похідних від нього, у тому числі викладених іноземною мовою, -
 
386. тягнуть за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
387. Незаконне використання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними особами, фізичними особами - підприємцями, а також громадськими об’єднаннями ознак належності, найменування Бюро економічної безпеки України або похідних від нього, у тому числі викладених іноземною мовою, на одязі, транспортних засобах, будівлях, бланках документів, у найменуванні за відсутності ознак діяння, передбаченого Кримінальним кодексом України, -
 
388. тягне за собою накладення штрафу на фізичних осіб - підприємців, посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об’єднань від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
389. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, -
 
390. тягнуть за собою накладення штрафу на фізичних осіб від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та на фізичних осіб - підприємців, посадових осіб - від чотирьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»
 
391. 3) у Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
 
392. абзац перший статті 112 після слів "Директора Національного антикорупційного бюро України" доповнити словами "Директора Бюро економічної безпеки України";
 
393. у статті 212 слова «обов’язкових платежів» замінити словом «платежів»;
 
394. доповнити Кодекс статтею 222-2 такого змісту:
 
395. "Стаття 222-2. Шахрайство з податком на додану вартість
 
396. 1. Розкрадання або заволодіння бюджетними коштами шляхом отримання бюджетного відшкодування або подання заяви про повернення суми бюджетного відшкодування на підставі подання завідомо неправдивих відомостей, в тому числі в результаті використання завідомо підробленого документа (шахрайство з податком на додану вартість), -
 
397. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
 
398. 2. Дії, передбачені частиною першою цієї статі, вчинені повторно або вчинені організованою групою -
 
399. караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
 
400. 3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені у значних розмірах, -
 
401. караються штрафом від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
402. 4. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені у великих розмірах, -
 
403. караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
404. 5. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах, -
 
405. караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
 
406. Примітка. Під значним розміром слід розуміти суму бюджетного відшкодування, яка в тисячу і більше разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під великим розміром слід розуміти суму бюджетного відшкодування, яка в три тисячі і більше разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під особливо великим розміром слід розуміти суму бюджетного відшкодування, яка в п'ять тисяч і більше разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян";
 
407. абзац перший частини першої статті 344 після слів "Директора Національного антикорупційного бюро України" доповнити словами "Директора Бюро економічної безпеки України";
 
408. абзац перший частини першої статті 346 після слів "Директора Національного антикорупційного бюро України" доповнити словами "Директора Бюро економічної безпеки України";
 
409. підпункт 1 пункту 3 примітки до статті 368 після слів "Директор Національного антикорупційного бюро України" доповнити словами "Директор Бюро економічної безпеки України";
 
410. у статті 382:
 
411. абзац перший частини першої після слів "постанови суду" доповнити словами "або ухвали слідчого судді";
 
412. абзац перший частини четвертої після слів "службовою особою" доповнити словом "остаточного";
 
413. 4) у Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 9-13, ст. 88):
 
414. у частині першій статті 3:
 
415. у пункті 8 слова "органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу Державного бюро розслідувань" замінити словами "органу Державного бюро розслідувань, керівник підрозділу детективів органу Бюро економічної безпеки України";
 
416. у пункті 17 слова «органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства» замінити словами «органу Бюро економічної безпеки України»
 
417. частину другу статті 21 після слів "ухвала суду" доповнити словами " (слідчого судді)";
 
418. у статті 36:
 
419. абзац перший частини п’ятої після слів "Національного антикорупційного бюро України" доповнити словами "чи Бюро економічної безпеки України";
 
420. у статті 38:
 
421. у частині першій:
 
422. підпункт "в" пункту 1 виключити;
 
423. доповнити пунктом 3 такого змісту:
 
424. "3) підрозділи детективів органів Бюро економічної безпеки України";
 
425. у частині третій слова "органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства" замінити словами «органів Бюро економічної безпеки України»;
 
426. у статті 41:
 
427. у частині першій:
 
428. слова «органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства» замінити словами «органів Бюро економічної безпеки України»;
 
429. доповнити абзацом другим такого змісту:
 
430. «Забороняється доручати проведення слідчих (розшукових) дій оперативним підрозділам органів безпеки України під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, які віднесені законом до підслідності Національного антикорупційного бюро України або органів Бюро економічної безпеки України»;
 
431. у частині другій:
 
432. друге речення після слів "Національного антикорупційного бюро України" доповнити словами "та органів Бюро економічної безпеки України";
 
433. доповнити абзацом другим такого змісту:
 
434. «Слідчий, прокурор має право надавати доручення у кримінальних провадженнях лише оперативним підрозділам того органу, який здійснює у відповідних кримінальних провадженнях досудове розслідування. Дія цього абзацу не поширюється на надання слідчими, прокурорами доручень в кримінальних провадженнях оперативним підрозділам органів і установ виконання покарань та органів Державної прикордонної служби України";
 
435. у частині першій статті 143 слова "органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства" замінити словами "органів Бюро економічної безпеки України";
 
436. абзац перший частини дев’ятої статті 170 після слів "Директора Національного антикорупційного бюро України (або його заступника)" доповнити словами "Директора Бюро економічної безпеки України (або його заступника)";
 
437. у статті 214:
 
438. у другому реченні частини другої слова «органом, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства» замінити словами «Бюро економічної безпеки України»;
 
439. доповнити частиною десятою такого змісту:
 
440. «10. Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене статтями 212, 212-1 Кримінального кодексу України, можуть бути внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань лише у разі, коли податкове правопорушення визначено актом документальної перевірки відповідно до вимог статті 86 Податкового кодексу України та іншими додатковими фактичними даними, що встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин кримінального правопорушення.»
 
441. у статті 216:
 
442. частину третю викласти в такій редакції:
 
443. "3. Детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтями 204, 205-1, 206, 212, 212-1, 218-1, 219, 220-1, 220-2, 222, 222-1, 222-2 223-1, 223-2, 224, 229, 231, 232, 232-1, 232-2, 233 Кримінального кодексу України.
 
444. Детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтями 206-2, 210, 211 Кримінального кодексу України, у разі якщо розслідування таких кримінальних правопорушень не віднесено до підслідності Національного антикорупційного бюро України.
 
445. Детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтею 199 Кримінального кодексу України, у разі якщо розмір предмета злочину або завданої ним шкоди в чотириста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян для працездатних осіб, встановленої законом на час вчинення злочину, чи вчинено організованою групою.
 
446. Якщо під час розслідування зазначених кримінальних правопорушень встановлені кримінальні правопорушення, передбачені статтями 192, 200, 216, 358, 366 Кримінального кодексу України, вчинені особою, стосовно якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов’язані з кримінальними правопорушеннями, вчиненими особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, такі правопорушення розслідуються детективами органів Бюро економічної безпеки України";
 
447. Прокурор, який здійснює нагляд за досудовим розслідуванням, своєю постановою протягом 5 робочих днів з моменту внесення ним самостійно чи слідчим органу досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 214 цього Кодексу, відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальні правопорушення, віднесені до підслідності органів Бюро економічної безпеки України зобов’язаний організувати та передати всі матеріали кримінального провадження за підслідністю до органів Бюро економічної безпеки України для подальшого здійснення досудового розслідування ";
 
448. пункт 1 частини четвертої після слів "Директором Національного антикорупційного бюро України" доповнити словами "Директором Бюро економічної безпеки України";
 
449. пункт 2 частини четвертої після слів "вчинених службовими особами Національного антикорупційного бюро України" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";
 
450. Частину десяту викласти в такій редакції:
 
451. "10. Якщо під час досудового розслідування буде встановлено інші злочини, вчинені особою, щодо якої ведеться досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов’язані із злочинами, вчиненими особою, щодо якої ведеться досудове розслідування, і які не підслідні тому органу, який здійснює у кримінальному провадженні досудове розслідування, прокурор, який здійснює нагляд за досудовим розслідуванням, у разі неможливості виділення цих матеріалів в окреме провадження своєю постановою протягом 5 робочих днів з моменту внесення ним самостійно чи слідчим органу досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 214 цього Кодексу, відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про такі злочини, визначає підслідність всіх цих злочинів.
 
452. При встановленні таких інших злочинів, які належать до підслідності Бюро економічної безпеки України, у разі неможливості виділення цих матеріалів в окреме провадження з визначенням підслідності за Бюро економічної безпеки України, прокурором при визначенні підслідності всіх цих злочинів враховується пріоритетність повноважень Бюро економічної безпеки України щодо розслідування підслідних злочинів.";
 
453. у першому реченні частини шостої статті 232 слова "органу, що здійснює контроль за дотриманням податкового законодавства" замінити словами "органу Бюро економічної безпеки України";
 
454. у частині п’ятій статті 246:
 
455. в абзаці четвертому слова "органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства" замінити словами "керівником підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, керівником територіального управління Бюро економічної безпеки України";
 
456. в абзаці п’ятому слова "керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "Директором Бюро економічної безпеки України";
 
457. перше речення частини шостої слова "органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства" замінити словами "органів Бюро економічної безпеки України";
 
458. у першому реченні частини четвертої статті 263 після слів "Національної поліції" доповнити словами "органів Бюро економічної безпеки України";
 
459. у статті 269-1:
 
460. частину першу після слів "Національного антикорупційного бюро України" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";
 
461. абзац перший частини другої після слів "Національному антикорупційному бюро України" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";
 
462. частину третю після слів "Національного антикорупційного бюро України" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";
 
463. частину першу статті 480 доповнити пунктом 11 такого змісту:
 
464. "11) Директора Бюро економічної безпеки України та його заступника";
 
465. у частині першій статті 481:
 
466. пункт 2 після слів "Директору або іншому працівнику Національного антикорупційного бюро України" доповнити словами "Директору Бюро економічної безпеки України";
 
467. пункт 3 після слів "працівникам Національного антикорупційного бюро України" доповнити словами "заступнику Директора Бюро економічної безпеки України";
 
468. частину першу статті 533 після слів "ухвала суду" доповнити словами " (слідчого судді)";
 
469. у другому реченні частини четвертої статті 575 слова «органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства» замінити словами «органу Бюро економічної безпеки України»;
 
470. 5) у Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 22, ст. 303 із наступними змінами):
 
471. статтю 3 після слів "Державне бюро розслідувань" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";
 
472. у частині першій статті 5:
 
473. абзац восьмий виключити;
 
474. після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
475. "Бюро економічної безпеки України - підрозділами детективів, оперативно-технічними підрозділами, підрозділами внутрішнього контролю".
 
476. У зв’язку з цим абзац тринадцятий вважати абзацом чотирнадцятим;
 
477. в першому реченні частини четвертої статті 7 слова "органів доходів і зборів" замінити словами "Бюро економічної безпеки України";
 
478. частину шосту статті 8 викласти в такій редакції:
 
479. "Під час виконання завдань оперативно-розшукової діяльності, пов’язаних із припиненням кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Бюро економічної безпеки України відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, права, передбачені цією статтею, надаються виключно підрозділам детективів, оперативно-технічним підрозділам, підрозділам внутрішнього контролю Бюро економічної безпеки України у межах їх компетенції";
 
480. у статті 9:
 
481. у другому реченні частини першої слова «оперативного підрозділу органів доходів і зборів» замінити словами «Директором Бюро економічної безпеки України або керівником територіального управління Бюро економічної безпеки України»;
 
482. у частині другій слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "Бюро економічної безпеки України";
 
483. у третьому реченні частини третьої слова «оперативного підрозділу органів доходів і зборів» замінити словами «Директором Бюро економічної безпеки України або його уповноваженим заступником, керівником територіального органу або його уповноваженим заступником»;
 
484. у частині восьмій слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами " Бюро економічної безпеки України";
 
485. у статті 9-1:
 
486. у першому реченні частини другої слова "уповноваженим керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "Директором Бюро економічної безпеки України або його уповноваженими заступниками, керівником територіального управління Бюро економічної безпеки України або його уповноваженими заступниками", а слова «уповноваженим керівником регіонального органу доходів і зборів» виключити;
 
487. у першому реченні частини третьої слова «керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику» замінити словами «Директором Бюро економічної безпеки України»;
 
488. частину першу статті 9-2 доповнити пунктом 10 такого змісту:
 
489. "10) ліквідації державного органу, до складу якого входить підрозділ, уповноважений цим Законом на ведення оперативно-розшукової діяльності. У разі закриття оперативно-розшукової справи з підстав, визначених цим пунктом, матеріали такої справи передаються до підрозділів інших державних органів, яким цим Законом надано право ведення оперативно-розшукової діяльності відповідно до компетенції. Якщо у матеріалах оперативно-розшукової справи містяться дані про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, уповноважений прокурор приймає рішення про внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань";
 
490. 6) у статті 37 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324 із наступними змінами):
 
491. абзац п’ятий пункту 2 частини першої доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";
 
492. в абзаці третьому пункту 2 частини п’ятої слова "податкової міліції" замінити словами "Бюро економічної безпеки України";
 
493. 7) у Законі України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399 із наступними змінами):
 
494. абзац перший преамбули після слів "податковій міліції" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";
 
495. частину першу статті 1 після слів "податкової міліції" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";
 
496. у статті 1-2:
 
497. у пункті "б" після слів «податкової міліції» доповнити словами «особи, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України»;
 
498. у першому реченні частини другої статті 2:
 
499. після слів "Національної поліції" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";
 
500. слова "податкової міліції" виключити;
 
501. абзац перший пункту "б" частини першої статті 12 та пункт "б" частини першої статті 13 після слів "податковій міліції" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";
 
502. у статті 17:
 
503. у частині першій:
 
504. пункти "б", "в", "г", "ж" після слів "податковій міліції" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";
 
505. пункт "и" після слів "податкову міліцію" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";
 
506. частину другу викласти в такій редакції:
 
507. "До вислуги років поліцейським, співробітникам Служби судової охорони, особам офіцерського складу, особам середнього, старшого та вищого начальницького складу органів внутрішніх справ, державної пожежної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, Державної кримінально-виконавчої служби України, особам, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, при призначенні пенсії на умовах цього Закону додатково зараховується час їхнього навчання (незалежно від форми навчання) у цивільних вищих навчальних закладах, а також в інших навчальних закладах, після закінчення яких присвоюється офіцерське (спеціальне) звання, до вступу на військову службу, службу до органів внутрішніх справ, Національної поліції, Служби судової охорони, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України чи Державної кримінально-виконавчої служби України або призначення на відповідну посаду в межах до п’яти років із розрахунку один рік навчання за шість місяців служби.";
 
508. частину другу статті 17-2 після слів "податковій міліції" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";
 
509. абзац четвертий частини першої статті 22 перед словами "осіб середнього і вищого складу Національної поліції" доповнити словами "осіб, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, ";
 
510. частину восьму статті 30 після слів "податковій міліції" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";
 
511. 8) у Законі України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 110 із наступними змінами):
 
512. статтю 7 викласти в такій редакції:
 
513. "Стаття 7. Координація діяльності органу державного фінансового контролю з іншими контролюючими органами
 
514. Орган державного фінансового контролю координує свою діяльність з органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади, фінансовими органами, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, іншими контролюючими органами, органами прокуратури, Національної поліції, Служби безпеки України, Бюро економічної безпеки України.
 
515. Орган державного фінансового контролю зобов'язаний надавати Бюро економічної безпеки України:
 
516. відомості про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення;
 
517. інформацію про ревізії та про результати їх проведення на запит Бюро економічної безпеки України";
 
518. пункт 5 частини п’ятої статті 11 викласти у новій редакції:
 
519. «5) у разі надходження доручення щодо проведення ревізії у підконтрольних установах від Кабінету Міністрів України, органів прокуратури, органів виконавчої влади, що реалізують державну податкову політику, органів виконавчої влади, що реалізують державну митну політику, Національної поліції, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, Бюро економічної безпеки України, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю»;
 
520. 9) у Законі України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 35, ст.358 із наступними змінами):
 
521. у частині 1 статті 4 після слів ""Про прокуратуру", " доповнити словами ""Про Бюро економічної безпеки України"";
 
522. у частині 3 статті 5:
 
523. у пункті в) слова «органи доходів і зборів» замінити словами «органи виконавчої влади, що реалізують державну податкову політику, органи виконавчої влади, що реалізує державну митну політику»;
 
524. доповнити пунктом "з" такого змісту:
 
525. "з) Бюро економічної безпеки України";
 
526. у пункті 1 статті 17 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, Бюро економічної безпеки України";
 
527. у частині 2 статті 18:
 
528. слова «Органи доходів і зборів зобов’язані» замінити словами «Органи виконавчої влади, що реалізують державну податкову політику, органи виконавчої влади, що реалізує державну митну політику зобов’язані»;
 
529. пункт "а" викласти в такій редакції:
 
530. "а) забезпечувати виявлення порушень законодавства про податки, збори та негайно повідомляти про це органи Бюро економічної безпеки України та відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю; ";
 
531. у пункті "г" слова "зоні митного контролю" замінити словами "зоні митного контролю, не порушуючи права та інтереси юридичних та фізичних осіб";
 
532. пункт "ґ" після слів "організованою злочинністю" доповнити словами "а також Бюро економічної безпеки України";
 
533. у другому реченні абзацу третього пункту 1 статті 19 слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, Бюро економічної безпеки України";
 
534. 10) у частині другій статті 8 Закону України "Про попереднє ув’язнення" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 35, ст. 360 із наступними змінами):
 
535. у абзаці четвертому після слів «працівників Національного антикорупційного бюро України» доповнити словами «та Бюро економічної безпеки України»;
 
536. абзац десятий після слів "Національному антикорупційному бюро України" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";
 
537. 11) у Законі України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 11, ст. 50 із наступними змінами):
 
538. в абзаці першому пункту 1 частини першої статті 2 слова "органи доходів і зборів" замінити словами "Бюро економічної безпеки України";
 
539. абзац другий статті 4 після слів "Про Державну кримінально-виконавчу службу України" доповнити словами "Про Бюро економічної безпеки України";
 
540. у статті 14:
 
541. у пункті а) частини першої слова «органів доходів і зборів» виключити»;
 
542. доповнити пунктом "і" такого змісту:
 
543. "і) Директор Бюро економічної безпеки України, керівники його територіальних управлінь - щодо захисту працівників Бюро економічної безпеки України, а також їх близьких родичів";
 
544. 12) у реченні другому частини третьої статті 3 Закону України "Про забезпечення безпеки України осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 11, ст. 51 із наступними змінами) слова "податкової міліції" замінити словами "Бюро економічної безпеки України";
 
545. 13) статтю 15 Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянину незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 1, ст. 1 із наступними змінами) після слів "Державного бюро розслідувань" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";
 
546. 14) в абзаці четвертому частини третьої статті 40 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002р., № 7, ст. 50 із наступними змінами) слова "податкової міліції" замінити словами "Бюро економічної безпеки України";
 
547. 15) у Законі України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 40-41, ст. 249 із наступними змінами):
 
548. Преамбулу та статті 1, 3-4-1 викласти в такій редакції:
 
549. "Цей Закон визначає статус ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, а також основні засади державної політики щодо соціального захисту громадян, звільнених з військової служби, служби в органах внутрішніх справ, Національній поліції, Бюро економічної безпеки України, державній пожежній охороні, Державній кримінально-виконавчій службі України, органах і підрозділах цивільного захисту, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, та членів їх сімей, визначає гарантії, які забезпечують їм гідне життя, активну діяльність, шану та повагу в суспільстві";
 
550. "Стаття 1. Основні засади державної політики стосовно ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
 
551. Державна політика стосовно ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України здійснюється в рамках обов’язкових цільових державних і місцевих програм соціального захисту ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, спрямованих на забезпечення реалізації гарантій і пільг, встановлених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами для ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та членів їх сімей.
 
552. Реалізація обов’язкових цільових державних і місцевих програм соціального захисту ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.
 
553. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування з використанням засобів масової інформації здійснюють пропаганду важливості бездоганної військової служби, служби в органах внутрішніх справ, Національній поліції, Бюро економічної безпеки України, державній пожежній охороні, Державній кримінально-виконавчій службі України, органах і підрозділах цивільного захисту, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, значення державних нагород за ратні подвиги та видатні заслуги у захисті Вітчизни, державного суверенітету, зміцненні обороноздатності та безпеки України, охороні конституційних прав громадян, за мужність і героїзм у боротьбі із злочинністю, у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, за сумлінне і віддане служіння Українському народу.
 
554. Відповідальність за реалізацію державної політики стосовно ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України покладається на органи державної влади та органи місцевого самоврядування";
 
555. Стаття 3. Гарантії прав та соціального захисту ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та членів їх сімей
 
556. Держава гарантує кожному ветерану військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України рівні з іншими громадянами можливості в економічній, соціальній, політичній сферах щодо задоволення різноманітних життєвих потреб, а також подає різні види допомоги шляхом:
 
557. реалізації права на працю відповідно до рівня професійної підготовки та цільових програм соціальної адаптації;
 
558. створення умов для підтримки та поліпшення здоров’я з метою забезпечення активного довголіття;
 
559. надання пільг, компенсацій та соціальних гарантій у процесі трудової діяльності та заслуженого відпочинку;
 
560. реалізації цільових програм поліпшення житлових умов;
 
561. організації соціально-побутового обслуговування;
 
562. пенсійного забезпечення відповідно до законодавства.
 
563. Ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та члени їх сімей нарівні з іншими громадянами користуються всіма соціально-економічними правами і свободами, закріпленими Конституцією України, законами та іншими нормативно-правовими актами України.
 
564. Ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України за наявності у них підстав, визначених законодавством України, визнаються також ветеранами війни та ветеранами праці";
 
565. Стаття 4. Забезпечення виконання законодавства щодо соціального захисту ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та членів їх сімей
 
566. Забезпечення виконання цього Закону, інших нормативно-правових актів щодо соціального захисту ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та членів їх сімей покладається на органи державної влади та органи місцевого самоврядування";
 
567. "Стаття 4-1. Сфера дії цього Закону
 
568. Дія цього Закону поширюється на громадян України, які віднесені до категорій ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України відповідно до цього Закону та постійно проживають на території України.
 
569. Права та пільги, передбачені статтею 6 цього Закону, можуть надаватися іноземцям та особам без громадянства, які віднесені до категорій ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та на законних підставах перебувають на території України відповідно до порядку та умов, визначених міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України";
 
570. у статті 5:
 
571. назву викласти в такій редакції:
 
572. "Особи, які визнаються ветеранами військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України";
 
573. у частині першій:
 
574. абзац перший викласти в такій редакції:
 
575. "Ветеранами військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України визнаються громадяни України";
 
576. у пункті 1 після слів "податковій міліції" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";
 
577. пункт 3 викласти в такій редакції:
 
578. "3) особи з інвалідністю Іта ІІ групи, інвалідність яких настала внаслідок захворювання, одержаного в період проходження військової служби і служби в органах внутрішніх справ, Національній поліції, податковій міліції, Бюро економічної безпеки України, державній пожежній охороні, Державній кримінально-виконавчій службі України, органах і підрозділах цивільного захисту, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, які мають вислугу військової служби і служби в органах внутрішніх справ, Національній поліції, податковій міліції, Бюро економічної безпеки України, державній пожежній охороні, Державній кримінально-виконавчій службі України, органах і підрозділах цивільного захисту, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України 20 років і більше";
 
579. у статті 6:
 
580. назву викласти в такій редакції:
 
581. "Соціальний захист ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та членів їх сімей";
 
582. у частині першій:
 
583. абзац перший викласти в такій редакції:
 
584. "Ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України надаються такі пільги";
 
585. у пункті 1 слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "реалізує державну податкову політику";
 
586. пункт 5 викласти в такій редакції:
 
587. "5) переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням у санаторіях Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, інших центральних органів виконавчої влади та військових формувань ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та членам їх сімей з пільговою оплатою вартості путівок у розмірах та порядку, визначених Кабінетом Міністрів України";
 
588. статті 7, 8, 10-12 викласти в такій редакції:
 
589. "Стаття 7. Реалізація права на пільги ветеранами військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та членами їх сімей
 
590. Ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та члени їх сімей поряд з пільгами, передбаченими цим Законом, користуються пільгами, встановленими для них іншими нормативно-правовими актами.
 
591. У разі, якщо право на одну й ту саму пільгу передбачено різними нормативно-правовими актами, така пільга надається по одному з них за вибором ветерана військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.
 
592. Вдови (вдівці) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та члени їх сімей, які перебувають на їх утриманні, користуються пільгами, передбаченими пунктами 6-9 статті 6 цього Закону.
 
593. Пільги, передбачені пунктами 6 та 11 статті 6 цього Закону, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
594. У разі смерті ветерана військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України його сім’ї або особі, яка здійснює поховання, надається допомога у проведенні похорону та в день звернення таких осіб виплачується грошова допомога на поховання у розмірі тримісячної пенсії померлого (загиблого), але не менше п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати. Зазначена допомога здійснюється військовими комісаріатами та іншими відповідними органами за місцем проживання ветерана військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на соціальний захист населення, що виділяються в розпорядження відповідних центральних органів виконавчої влади та військових формувань.
 
595. Центральні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, військові комісаріати зобов’язані надавати ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України безоплатно юридичну допомогу з питань щодо реалізації прав, визначених цим Законом.
 
596. Стаття 8. Позбавлення права на пільги
 
597. Ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та члени їх сімей позбавляються права на пільги на період відбування ветераном військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України призначеного судом покарання у вигляді позбавлення волі";
 
598. "Стаття 10. Посвідчення та нагрудні знаки ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
 
599. Ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України вручаються посвідчення та нагрудні знаки.
 
600. Зразки посвідчень, нагрудних знаків та порядок їх виготовлення і вручення визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
601. Стаття 11. Громадські організації ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
 
602. Ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України згідно із законодавством України мають право утворювати громадські організації, діяльність яких регулюється Законом України "Про об’єднання громадян".
 
603. Стаття 12. Відповідальність за порушення законодавства про статус ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
 
604. Особи, винні у порушенні законодавства про статус ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, несуть відповідальність згідно із законом";
 
605. 16) у Законі України "Про державні нагороди України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 21, ст. 162 із наступними змінами):
 
606. абзац третій частини першої статті 8 після слів "Цивільної оборони" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";
 
607. статтю 9 після слів "служби транспорту" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";
 
608. 17) частину другу статті 6 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 35, ст. 289 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
 
609. "У разі смерті військовослужбовця, поліцейського, особи начальницького або рядового складу органів внутрішніх справ, особи начальницького або рядового складу державної пожежної охорони, особи начальницького або рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту, особи, які мають спеціальне звання Бюро економічної безпеки України, особи начальницького або рядового складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, особи начальницького або рядового складу Державної кримінально-виконавчої служби України, які загинули (померли) при виконанні службових обов’язків під час проходження військової служби, служби в Національній поліції, служби в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, Бюро економічної безпеки України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України чи Державній кримінально-виконавчій службі України внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаного під час виконання цих обов’язків, і були посмертно нагороджені державними нагородами України або колишнього Союзу РСР, зазначеними у статті 1 цього Закону, непрацездатні члени сім’ї померлого, зазначені у статті 36 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та статті 30 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", мають право на встановлення до пенсії надбавки в таких розмірах: за наявності одного непрацездатного члена сім’ї - 70 відсотків, двох і більше - 90 відсотків розміру надбавки, передбаченого для осіб, зазначених у пункті 1 статті 1 цього Закону.";
 
610. 18) у частині другій статті 5 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 48, ст. 526 із наступними змінами):
 
611. після слів "Служби зовнішньої розвідки України" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";
 
612. слова "єдиної державної податкової та митної політики (у частині застосування радіоелектронних засобів податковою міліцією)" виключити;
 
613. 19) У статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30 із наступними змінами):
 
614. у пункті 3 частини першої після слів «Національному антикорупційному бюро України» доповнити словами «Бюро економічної безпеки України»;
 
615. 20) статтю 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292 із наступними змінами) доповнити пунктом 11-1 такого змісту:
 
616. 11-1) надавати Бюро економічної безпеки України заяви та інформацію про можливе вчинення кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності";
 
617. 21) у частині третій статті 6 Закону України "Про політичні партії України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 23, ст. 118 із наступними змінами):
 
618. доповнити пунктами 11 та 12 такого змісту:
 
619. "11) працівники Бюро економічної безпеки України;
 
620. 12) працівники Державного бюро розслідувань";
 
621. 22) у статті 15 Закону України "Про поховання та похоронну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2004, № 7, ст. 47 із наступними змінами):
 
622. в назві статті слова «та осіб начальницького і рядового складу податкової міліції» замінити словами «осіб, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України»
 
623. в частині першій після слів «Міністерство внутрішніх справ України» доповнити словами «Бюро економічної безпеки України», а слова «осіб начальницького і рядового складу податкової міліції» замінити словами «осіб, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, «;
 
624. 23) у Законі України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст. 155 із наступними змінами):
 
625. частину сьому статті 27 після слів "Державному бюро розслідувань" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";
 
626. у частині другій статті 38 після слів «Національного антикорупційного бюро України» доповнити словами «Бюро економічної безпеки України»;
 
627. у статті 39:
 
628. у пункті 9 частини першої після слів «Національного антикорупційного бюро України» доповнити словами «Бюро економічної безпеки України»;
 
629. речення перше частини четвертої викласти в такій редакції:
 
630. "Оператори телекомунікацій зобов’язані за рахунок власних коштів встановлювати на своїх телекомунікаційних мережах технічні засоби, необхідні для здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових заходів, негласних слідчих (розшукових) дій, і забезпечувати функціонування таких технічних засобів, а також у межах своїх повноважень сприяти проведенню оперативно-розшукових заходів, негласних слідчих (розшукових) дій та недопущенню розголошення організаційних і тактичних прийомів їх проведення";
 
631. 24) пункт 2 частини першої статті 30 Закону України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 24, ст. 243 із наступними змінами) після слів "податкової міліції" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";
 
632. 25) у пункті 2 частини першої статті 25 Закону України "Про депозитарну систему України" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 39, ст. 517 із наступними змінами) слова "податкової міліції" замінити словами "Бюро економічної безпеки України";
 
633. 26) у Законі України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056 із наступними змінами):
 
634. у пункті 1 частини першої статті 3:
 
635. підпункт «д» викласти в такій редакції:
 
636. «д)» особи рядового і начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, особи начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, особи, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України";
 
637. у підпункті «е)» після слів «Національного антикорупційного бюро України» доповнити словами «Бюро економічної безпеки України»;
 
638. у Примітці статті 50 після слів «Директор Національного антикорупційного бюро України, його перший заступник та заступник» доповнити словами «Директор Бюро економічної безпеки України, його перший заступник та заступник»;
 
639. у Примітці статті 56 після слів «Директор Національного антикорупційного бюро України» доповнити словами «Директор Бюро економічної безпеки України, його перший заступник та заступник»;
 
640. 27) абзац другий пункту 1 частини четвертої статті 7 Закону України "Про вищий антикорупційний суд" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 24, ст. 212) після слів "Національному антикорупційному бюро України" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";
 
641. 28) у статті 22 Закону України "Про Державне бюро розслідувань" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 6, ст. 55 із наступними змінами):
 
642. частину першу після слів "Національного антикорупційного бюро України" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";
 
643. частину другу після слів "Національним антикорупційним бюро України" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";
 
644. 29) у Законі України "Про Службу безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 28, ст. 232 із наступними змінами):
 
645. у статті 2:
 
646. у частині першій слово "економічного" виключити;
 
647. у частині другій слова "тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки" замінити словом "тероризму";
 
648. у частині першій статті 10 слова "захисту національної державності, боротьби з корупцією і організованою злочинною діяльністю" замінити словами "захисту національної державності";
 
649. у частині першій статті 15 слова "захисту національної державності, боротьби з корупцією і організованою злочинною діяльністю" замінити словами "захисту національної державності";
 
650. у частині дев’ятій статті 19 у всіх місцях слова "адміністративного корупційного правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції"" замінити словами "адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією";
 
651. у статті 19 у всіх місцях слова "Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції"" та слова "Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "Законом України "Про запобігання корупції"";
 
652. у примітці до статті 19-1 слова "Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції"" замінити словами "Законі України "Про запобігання корупції"";
 
653. у примітці до статті 19-2 слова "Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції"" замінити словами "Законі України "Про запобігання корупції"";
 
654. 30) у статті 34-1 Закону України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338 із наступними змінами):
 
655. частину третю після слів "органів Служби безпеки України " доповнити словами "органів Бюро економічної безпеки України";
 
656. після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
657. "Бюро економічної безпеки України безоплатно отримує відомості з Єдиного державного реєстру в електронній формі у форматі бази даних, витягу та/або в іншому вигляді на підставі міжвідомчих угод (договорів, меморандумів) або спільних наказів (розпоряджень) та протоколів"
 
658. У зв’язку з цим частини четверту та п’яту вважати відповідно частинами п’ятою та шостою;
 
659. 31) у частині сьомій статті 11 Закону України "Про реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 2, ст. 17 із наступними змінами):
 
660. абзац перший після слів "органи Служби безпеки України" доповнити словами "органи Бюро економічної безпеки України";
 
661. доповнити новим четвертим абзацом такого змісту:
 
662. "Бюро економічної безпеки України безоплатно отримує відомості з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді у форматі бази даних, витягу та/або в іншій формі на підставі договорів, укладених з технічним адміністратором";
 
663. 32) у частині третій статті 32 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 1, ст. 9 із наступними змінами):
 
664. абзац перший після слів "органів Служби безпеки України" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";
 
665. доповнити новим четвертим абзацом такого змісту:
 
666. "Бюро економічної безпеки України безоплатно отримує відомості з Державного реєстру прав в електронній формі у форматі бази даних, витягу та/або в іншому вигляді на підставі договорів, укладених з технічним адміністратором";
 
667. 33) у частині шостій статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 38, ст. 509 із наступними змінами):
 
668. доповнити абзацом четвертим такого змісту: «Зазначені в абзаці першому цієї частини відомості використовуються Бюро економічної безпеки України під час здійснення своїх повноважень. Бюро економічної безпеки України інформація надається в електронній формі у форматі бази даних, витягу та/або в іншому вигляді на підставі міжвідомчих угод (договорів, меморандумів) або спільних наказів (розпоряджень) та протоколів";
 
669. 34) частину третю статті 11 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 51, ст. 716 із наступними змінами) доповнити словами "та Бюро економічної безпеки України під час здійснення своїх повноважень";
 
670. 35) пункт 4 частини четвертої статті 87 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
 
671. "4) особи, які протягом останніх п’яти років працювали (проходили службу) в органах прокуратури, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, Державному бюро розслідувань, інших правоохоронних органах (органах правопорядку), податковій міліції, Службі безпеки України, митних органах, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Національному агентстві з питань запобігання корупції";
 
672. 36) статтю 19 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208 із наступними змінами) доповнити пунктом 233 такого змісту:
 
673. 23-3) надання Бюро економічної безпеки України інформації, необхідної для реалізації його повноважень, визначених Законом України "Про Бюро економічної безпеки України";
 
674. 37) у пункті 37 частини першої статті 1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Офіційний вісник України офіційне видання від 17.01.2020 - 2020 р., № 4, том 2, стор. 265) слова «Директор Бюро фінансових розслідувань та його заступники» замінити словами «Директор Бюро економічної безпеки України за його заступники»;
 
675. 38) частину першу статті 41 Закону України "Про Рахункову палату" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 36, ст. 360 викласти у такій редакції:
 
676. "1. Рахункова палата у разі виявлення при здійсненні заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) ознак кримінального або адміністративного правопорушення протягом семи днів повідомляє про них органи Бюро економічної безпеки України та інші відповідні правоохоронні органи";
 
677. 39) абзац другий преамбули Дисциплінарного статуту Національної поліції України, затвердженого Законом України "Про Дисциплінарний статут Національної поліції України" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 29, ст. 233), викласти в такій редакції:
 
678. "Дія цього Статуту поширюється на поліцейських та осіб, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, які повинні неухильно додержуватися його вимог";
 
679. 40) підпункт 2 пункту "а" частини першої статті 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами) після слів "Національного антикорупційного бюро України" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";
 
680. 41) частину дев’яту статті 41 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 45, ст. 397 із наступними змінами) після слів "Національного антикорупційного бюро України" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України", а після слова "податкового" - словами "та митного";
 
681. 42) у Законі України "Про боротьбу з тероризмом" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 25, ст.180 із наступними змінами):
 
682. у статті 4:
 
683. у частині третій:
 
684. абзац десятий виключити;
 
685. доповнити абзацом одинадцятим такого змісту «Бюро економічної безпеки України»;
 
686. частину четверту доповнити новими абзацами такого змісту:
 
687. «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику.»
 
688. у частині дев’ятій статті 5 слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи» замінити словами «Бюро економічної безпеки України».
 
689. 5. Рекомендувати Президенту України вжити заходів щодо формування Конкурсної комісії із призначення Директора Бюро економічної безпеки України та його утворення.
 
690. 6. Директору Бюро економічної безпеки України з моменту призначення вжити заходів щодо забезпечення функціонування, діяльності та комплектування Бюро економічної безпеки України та його територіальних управлінь.
 
691. 7. З моменту комплектування штату Бюро економічної безпеки України не менше 30 відсотків штатної чисельності органу Бюро економічної безпеки України розпочинає свою діяльність, про що приймає рішення Директор Бюро економічної безпеки України.
 
692. 8. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
693. 1) внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету України на поточний рік для включення до нього видатків, необхідних для утворення та діяльності Бюро економічної безпеки України, зокрема видатків для забезпечення Бюро економічної безпеки України та його територіальних управлінь адміністративними будинками, транспортними засобами, засобами зв’язку і матеріально-технічного забезпечення, спеціальною технікою оперативно-технічних підрозділів, іншим майном;
 
694. 2) забезпечити передачу Державною фіскальною службою України Бюро економічної безпеки України інформаційних баз даних, закріплених за податковою міліцією;
 
695. 3) прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону, та забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
 
696. 9. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня початку діяльності Бюро економічної безпеки України забезпечити повідомлення Державною фіскальною службою України працівників податкової міліції у визначеному законом порядку.
 
697. 10. Органам державної влади у тримісячний строк з дня відповідного звернення Бюро економічної безпеки України забезпечити передбачену цим Законом передачу (надання доступу) до відомостей (даних) державних електронних інформаційних ресурсів та автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних Бюро економічної безпеки України.