Кількість абзаців - 601 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин (ч.І) (Друге читання)

0. Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин
 
3.

 
4. Верховна Рада постановляє:
 
5. І.Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
6. 1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002, № 3-4, ст.27):
 
7. 1) пункт "ґ" частини першої статті 6 виключити;
 
8. 2) у статті 8:
 
9. у частині першій:
 
10. в абзаці першому слова "на території області" виключити;
 
11. пункт "а" частини першої після слова "громад" доповнити словами "сіл, селищ, міст області"
 
12. 3) у статті 9:
 
13. у частині першій:
 
14. в абзаці першому слова "на їх території" виключити;
 
15. у пункті "г" слова "із земель комунальної власності" замінити словами "комунальної власності із постійного користування"
 
16. пункт "ґ" після слова "ділянок" доповнити словами "приватної власності"
 
17. пункт "д" після слова "ділянками" доповнити словами "комунальної власності"
 
18. пункти "и" та "і" виключити;
 
19. доповнити частиною такого змісту:
 
20. "До повноважень виконавчих органів Київської і Севастопольської міських рад належать:
 
21. а) надання відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до закону;
 
22. б) здійснення державного контролю за використанням і охороною земель у межах та порядку, встановлених законом;
 
23. в) здійснення інших повноважень у галузі земельних відносин відповідно до закону"
 
24. 4) у частині першій статті 10:
 
25. в абзаці першому слова "на території району" виключити;
 
26. у пункті "а" слова "відповідних територіальних громад" замінити словами "територіальних громад сіл, селищ, міст району"
 
27. пункти "в" та "е" виключити;
 
28. 5) у статті 12:
 
29. у частині першій:
 
30. в абзаці першому слова "на території сіл, селищ, міст" виключити;
 
31. у пункті "а" після слів "розпорядження землями" доповнити словами "комунальної власності";
 
32. у пункті "г" слова "із земель комунальної власності" замінити словами "комунальної власності із постійного користування"
 
33. у пункті "ґ" після слова "ділянок" доповнити словами "приватної власності";
 
34. пункти "е" та "є" виключити;
 
35. у частині другій:
 
36. в абзаці першому слова "на території сіл, селищ, міст" виключити;
 
37. доповнити новим пунктом такого змісту:
 
38. "3) ведення Державного земельного кадастру у межах та порядку, встановлених законом;
 
39. 6) статтю 14-2 викласти в такій редакції:
 
40. "Стаття 14-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику зі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів
 
41. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику зі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, належить здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства щодо:
 
42. а) додержання екологічних нормативів та вимог з питань охорони земель;
 
43. б) здійснення заходів, спрямованих на запобігання забрудненню земель хімічними і радіоактивними речовинами, відходами, стічними водами;
 
44. в) додержання встановленого законодавством України режиму використання та охорони територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, а також територій, що підлягають особливій охороні;
 
45. г) збереження водно-болотних угідь;
 
46. ґ) здійснення інших повноважень, визначених законами України"
 
47. 7) пункти "г", "ґ" та "ж" частини першої статті 15 викласти в такій редакції:
 
48. "г) забезпечення здійснення землеустрою, моніторингу земель і державного контролю за використанням та охороною земель;
 
49. ґ) забезпечення ведення та адміністрування Державного земельного кадастру, охорони земель;
 
50. ж) здійснення інших повноважень, визначених законами України";
 
51. 8) у статті 15-1:
 
52. в назві статті слова "що реалізує державну політику у сфері земельних відносин" замінити словами "що реалізує державну політику у сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних"
 
53. у частині першій
 
54. в абзаці першому слова " що реалізує державну політику у сфері земельних відносин" замінити словами "що реалізує державну політику у сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних"
 
55. пункт "а" виключити;
 
56. пункт "б" викласти в такій редакції:
 
57. "б) участь у розробленні та виконанні державних, галузевих, регіональних та місцевих програм з питань регулювання земельних відносин, раціонального використання земель, їх відтворення та охорони, у територіальному плануванні"
 
58. пункти "в", "е" та "є-1" виключити;
 
59. у пункті "ж" слова "та покладених на нього актами Президента України" виключити;
 
60. 9) статтю 15-2 виключити;
 
61. 10) у статті 20:
 
62. частину третю викласти в такій редакції:
 
63. "3. Зміна цільового призначення земельних ділянок приватної власності здійснюється за ініціативою власників земельних ділянок.
 
64. Зміна цільового призначення земельних ділянок, що не належать до державної чи комунальної власності, здійснюється сільською, селищною, міською радою.
 
65. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (крім земельних ділянок державної або комунальної власності), цільове призначення якої змінюється, розробляється на замовлення власника земельної ділянки без надання дозволу Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування на його розроблення.
 
66. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється в порядку, встановленому законом.
 
67. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування у місячний строк з дня отримання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та зміну її цільового призначення.
 
68. Відмова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування у зміні цільового призначення земельної ділянки або залишення клопотання без розгляду можуть бути оскаржені до суду."
 
69. частину шосту виключити;
 
70. 11) частини третю та п’яту статті 22 виключити;
 
71. 12) у частині десятій статті 25 слова "за погодженням його місця розташування з особами, зазначеними в частині першій цієї статті" виключити;
 
72. 13) у частині першій статті 33 слово "України" виключити;
 
73. 14) частину першу статті 36 доповнити абзацом такого змісту:
 
74. "Розмір земельної ділянки, що надається громадянину в оренду для городництва, не може перевищувати 0, 6 гектара";
 
75. 15) доповнити статтею 46-1 такого змісту:
 
76. "Стаття 46-1. Обмеження у використанні земель територій та об’єктів природно-заповідного фонду
 
77. На використання земель в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду встановлюються обмеження в обсязі, передбаченому Законом України "Про природно-заповідний фонд України".
 
78. Особливий режим охорони, відтворення і використання земель територій та об’єктів природно-заповідного фонду поширюється на усі розташовані в межах цих територій та об’єктів земельні ділянки незалежно від їх цільового призначення."
 
79. 16) доповнити статтею 54-1 такого змісту:
 
80. "Стаття 54-1. Обмеження у використанні земель, на яких розташовані пам'ятки культурної спадщини, їх комплекси (ансамблі), зони охоронні таких пам’яток, історико-культурні заповідники, історико-культурні заповідні території, охоронювані археологічні території, музеї просто неба, меморіальні музеї-садиби
 
81. На використання земель, на яких розташовані пам'ятки культурної спадщини, їх комплекси (ансамблі), зони охоронні таких пам’яток, історико-культурні заповідники, історико-культурні заповідні території, охоронювані археологічні території, музеї просто неба, меморіальні музеї-садиби, встановлюються обмеження в обсязі, передбаченому Законами України "Про охорону культурної спадщини", "Про охорону археологічної спадщини".
 
82. Режим використання земель, на яких розташовані пам'ятки культурної спадщини, їх комплекси (ансамблі), зони охоронні таких пам’яток, історико-культурні заповідники, історико-культурні заповідні території, охоронювані археологічні території, музеї просто неба, меморіальні музеї-садиби, поширюється на усі розташовані в межах цих територій та об’єктів земельні ділянки незалежно від їх цільового призначення."
 
83. 17) частину шосту статті 79-1 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
84. "Поділ, об’єднання земельної ділянки, що перебуває у заставі, здійснюється за згодою заставодержателя. Поділ, об’єднання земельної ділянки, що перебуває у користуванні, здійснюється за згодою землекористувачів. Згода на поділ земельної ділянки, об'єднання її з іншою земельною ділянкою посвідчується нотаріально."
 
85. 18) у частині другій статті 81 слова "в межах населених пунктів, а також на земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що належать їм на праві приватної власності." виключити;
 
86. 19) статтю 82 викласти в такій редакції:
 
87. "Стаття 82. Право власності на землю юридичних осіб
 
88. 1. Юридичні особи можуть набувати у власність земельні ділянки за цивільно-правовими договорами та на інших підставах, передбачених законом."
 
89. 20) у статті 83:
 
90. у частині першій слова "сіл, селищ, міст" виключити;
 
91. частину другу доповнити пунктом такого змісту:
 
92. "в) землі та земельні ділянки за межами населених пунктів, які передані або перейшли до комунальної власності із земель державної власності відповідно до закону."
 
93. 21) у частині другій статті 93 слова "України", "іноземним юридичним особам" виключити;
 
94. 22) статтю 106 викласти в такій редакції:
 
95. "Стаття 106. Обов'язки щодо визначення спільних меж.
 
96. 1. Спосіб закріплення спільних меж між земельними ділянками визначається за згодою власників цих земельних ділянок. Витрати на встановлення суміжних меж несуть власники земельних ділянок у рівних частинах, якщо інше не встановлено угодою між ними.
 
97. 2. Межовими знаками можуть бути природні та штучні споруди і рубежі (річки, струмки, канали, лісосмуги, рослинні смуги, дерева, стежки, рівчаки, канали, стіни, паркани, огорожі, шляхові споруди, бетонні або металеві стовпи, плити, моноліти, камені, буї, інші споруди і рубежі), що збігаються із межею земельної ділянки або спеціально встановлюються на ній. Межові знаки на водних об’єктах не встановлюються.
 
98. 3. Власник земельної ділянки, землекористувач має право вимагати від власника суміжної земельної ділянки сприяння у встановленні спільних меж, а також встановлення або відновлення межових знаків у випадках, якщо вони відсутні, зникли, перемістились або стали невиразними. За відсутності згоди встановлення спільних меж здійснюється за рішенням суду.
 
99. 4. У разі, якщо межі земельних ділянок в натурі (на місцевості) збігаються з природними та штучними лінійними спорудами і рубежами (річками, струмками, каналами, лісосмугами, рослинними смугами, шляхами, стежками, рівчаками, каналами, стінами, шляховими спорудами, парканами, огорожами, фасадами будівель та іншими лінійними спорудами і рубежами тощо), а також раніше встановленими межами сформованих земельних ділянок, межові знаки можуть не встановлюватися.
 
100. 5. Місцезнаходження межових знаків, у разі їх визначення або встановлення, зазначається у матеріалах польових геодезичних робіт та на кадастрових планах земельних ділянок.
 
101. 6. Власники земельних ділянок та землекористувачі зобов'язані дотримуватися меж земельних ділянок."
 
102. 23) у статті 118:
 
103. частину першу та другу, сьому та дев’яту викласти в такій редакції:
 
104. "1. Громадянин, зацікавлений у приватизації земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації, що перебуває у його користуванні, у тому числі земельної ділянки, на якій розташовані жилий будинок, господарські будівлі, споруди, що перебувають у його власності, подає заяву до відповідного органу виконавчої влади або місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу.
 
105. До заяви додається технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка замовляється громадянином без надання дозволу на її розроблення."
 
106. "2. У випадку, визначеному в частині першій цієї статті, відповідний орган виконавчої влади або місцевого самоврядування у місячний строк з дня отримання технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) приймає рішення про її затвердження та передачу земельної ділянки у власність."
 
107. "7. Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні. Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.
 
108. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється за замовленням громадян суб'єктами господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою згідно із законом, у строки, що обумовлюються угодою сторін.
 
109. У разі надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Рада міністрів Автономної Республіки Крим, орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, які передають земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, зобов’язані протягом десяти робочих днів з дня прийняття рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки відобразити на картографічній основі Державного земельного кадастру орієнтовне місце розташування земельної ділянки, а також відповідне рішення. Інформація про орієнтовне місце розташування земельної ділянки, що відображена на картографічній основі Державного земельного кадастру, а також відповідне рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо її відведення оприлюднюються на безоплатній основі на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних."
 
110. "9. Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, у двотижневий строк з дня отримання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність."
 
111. частину восьму виключити;
 
112. 24) статтю 119 викласти в такій редакції:
 
113. "Стаття 119. Набуття права на земельну ділянку за давністю користування (набувальна давність)
 
114. 1. Громадяни, які добросовісно, відкрито і безперервно користуються земельною ділянкою протягом 15 років, але не мають документів, які б свідчили про наявність у них прав на цю земельну ділянку, можуть звернутися до органу державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування з клопотанням про передачу її у власність або надання у користування. Набуття громадянами права на земельну ділянку за давністю користування здійснюється в порядку безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами згідно із статтею 118 цього Кодексу у межах норм, визначених статтею 121 цього Кодексу."
 
115. 25) у статті 122:
 
116. абзац перший частини третьої викласти в такій редакції:
 
117. "3. Районні державні адміністрації на їхній території передають земельні ділянки із земель державної власності, крім випадків, визначених частиною восьмою цієї статті, у власність для: "
 
118. частину четверту виключити;
 
119. у частині п'ятій:
 
120. слова "частинами третьою, четвертою і восьмою" замінити словами "частиною третьою, восьмою";
 
121. слова "та за межами населених пунктів" виключити;
 
122. у частині шостій слова "частинами четвертою і восьмою" замінити словами "частиною восьмою";
 
123. у частині восьмій слова "у випадках, визначених статтею 149 цього Кодексу, та" виключити;
 
124. 26) у статті 123:
 
125. у частині третій:
 
126. абзац другий виключити;
 
127. абзац третій викласти в такій редакції:
 
128. "У разі надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, які передають земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, зобов’язані протягом десяти робочих днів з дня прийняття рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки відобразити на картографічній основі Державного земельного кадастру орієнтовне місце розташування земельної ділянки, а також дату та номер відповідного рішення із зазначенням цілей для яких формується земельна ділянка. Інформація про орієнтовне місце розташування земельної ділянки, що відображена на картографічній основі Державного земельного кадастру, а також відповідне рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо її відведення оприлюднюються на безоплатній основі на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних."
 
129. частини четверту - дев’яту виключити;
 
130. 27) у частині сьомій статті 128 слова "є підставою для видачі державного акта на право власності на земельну ділянку та її державної реєстрації." замінити словами "разом з договором купівлі-продажу є підставою для державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку."
 
131. 28) у статті 129:
 
132. в абзацах першому та другому частини першої та у частині другій слова "та іноземним юридичним особам" виключити;
 
133. у частині четвертій після слова "України" доповнити словами "який розглядає клопотання та направляє його зі своїм висновком до Верховної Ради України."
 
134. частини п’яту та шосту виключити;
 
135. 29) у статті 130:
 
136. Назву статті 130 викласти в такій редакції: "Стаття 130.Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення"
 
137. частину другу викласти в такій редакції:
 
138. "2. Орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, якщо інше не передбачено законом, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається, а в разі продажу на аукціоні - якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону."
 
139. доповнити новими частинами такого змісту:
 
140. "3. Земельні ділянки приватної власності сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельні ділянки, виділені в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, можуть бути відчужені лише за договорами купівлі-продажу, дарування, міни, внесення до складеного капіталу чи шляхом звернення стягнення на них.
 
141. Земельні ділянки, визначені у абзаці першому цієї частини та які перебувають в оренді:
 
142. можуть бути відчужені за договором дарування лише на користь дружини (чоловіка), батьків, дітей, баби, діда, прабаби, прадіда, внуків, правнуків, тітки (дядька);
 
143. без згоди орендаря бути обміняні лише на земельні ділянки, розташовані у тому ж масиві земель сільськогосподарського призначення;
 
144. не можуть бути внесені без згоди орендаря внесені до статутного капіталу.
 
145. 4. Банки та інші фінансові установи, які набули право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку звернення стягнення, мають здійснити їх відчуження на земельних торгах протягом року."
 
146. 30) у частині першій статті 131 слово "України" виключити;
 
147. 31) частину третю статті 132 виключити;
 
148. 32) абзац другий частини другої статті 135 викласти в такій редакції:
 
149. "Організатор земельних торгів з продажу земельної ділянки зобов’язаний письмово повідомити про проведення таких торгів суб’єкта переважного права на її купівлю не пізніше, ніж за 30 календарних днів до проведення таких торгів."
 
150. 33) у статті 136:
 
151. доповнити новою частиною такого змісту:
 
152. "2-1. Площа земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності, яка виставляється для продажу на земельні торги, не може перевищувати 20 га."
 
153. у пункті "а" частини четвертої слово "погодження" виключити;
 
154. у пункті "ґ" після слів "на неї" доповнити словами "та крім випадків, коли відповідно до закону ціна продажу земельних ділянок державної і комунальної власності визначається з використанням нормативної грошової оцінки земельних ділянок;
 
155. пункт "д" викласти в такій редакції:
 
156. "д) встановлення стартової ціни продажу земельної ділянки, яка щодо земель державної та комунальної власності сільськогосподарського призначення дорівнює нормативній грошовій оцінці, а щодо інших земель сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності - не може бути нижчою за експертну грошову оцінку земельної ділянки; "
 
157. 34) у статті 137:
 
158. у частині третій слова "що реалізує державну політику у сфері земельних відносин" словами "що реалізує державну політику у сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних"
 
159. частину четверту доповнити новим пунктом такого змісту:
 
160. "і-1) особа, яка має переважне право на купівлю земельної ділянки (у разі проведення аукціону з продажу такої земельної ділянки); "
 
161. в абзаці чотирнадцятому частини четвертої слова "що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин" замінити словами "що забезпечує реалізацію державної політики у сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних"
 
162. у пункті "б" частини сьомої слова "для іноземних юридичних осіб" замінити словами "для юридичних осіб, створених за законодавством іншим, ніж законодавство України"
 
163. абзац дев’ятий частини дев’ятнадцятої викласти в такій редакції:
 
164. "У разі, якщо учасник, який має переважне право на купівлю земельної ділянки, вирішив скористатися таким переважним правом, він повідомляє про це ліцитатора відразу після закінчення торгів. В такому випадку права і обов’язки переможця переходять до нього."
 
165. 35) у частині першій статі 139 слова "що реалізує державну політику у сфері земельних відносин" замінити словами "що реалізує державну політику у сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних"
 
166. 36) у пункті "б" частини перший 143 слова "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі; " замінити словами органів, що здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель, додержанням законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів відповідно до повноважень, встановлених законом; "
 
167. 37) статтю 144 викласти в такій редакції:
 
168. "Стаття 144. Порядок припинення права користування земельними ділянками, які використовуються з порушенням земельного законодавства
 
169. 1. У разі виявлення порушення земельного законодавства державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель чи державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища (у разі виявлення порушення екологічних вимог щодо охорони земель) складає протокол про адміністративне правопорушення і накладає на особу, яка допустила правопорушення, адміністративне стягнення та видає цій особі вказівку (припис) про його усунення у 30-денний строк.
 
170. У разі якщо особа, яка допустила правопорушення, не виконала протягом зазначеного строку вказівки (припису) державного інспектора щодо припинення правопорушення, державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель чи державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища накладає відповідно до закону на таку особу адміністративне стягнення та повторно видає вказівку (припис) про припинення правопорушення та усунення його наслідків у 30-денний строк.
 
171. 2. У разі неусунення порушення земельного законодавства у 30-денний строк орган державного контролю за використанням та охороною земель або орган державного контролю за охороною довкілля звертаються до суду з позовом про:
 
172. розірвання договору оренди, емфітевзису, суперфіцію земельної ділянки або договору про встановлення земельного сервітуту;
 
173. припинення права постійного користування земельною ділянкою."
 
174. 38) статтю 145 викласти в такій редакції:
 
175. "Стаття 145. Припинення права власності на земельну ділянку особи, якій земельна ділянка не може належати на праві власності, а також у випадку порушення вимог щодо граничної площі земель сільськогосподарського призначення, які можуть перебувати у власності однієї особи.
 
176. 1. Якщо до особи переходить право власності на земельну ділянку, яка за цим Кодексом не може перебувати в її власності, ця ділянка підлягає відчуженню її власником протягом року з моменту переходу такого права.
 
177. 2. У випадках, коли земельна ділянка цією особою протягом встановленого строку не відчужена, така ділянка підлягає примусовому відчуженню за рішенням суду. Позов про примусове відчуження земельної ділянки подається до суду органом, який здійснює державний контроль за використанням та охороною земель.
 
178. 3. У разі порушення вимог частин першої - третьої частини другої статті 130 цього Кодексу щодо граничної площі земель сільськогосподарського призначення, що можуть перебувати у власності громадянина, юридичної особи, створеної за законодавством України з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера), земельні ділянки, площа яких перевищує зазначені граничні розміри, примусово відчужуються за рішенням суду на земельних торгах. Позов про примусове відчуження земельної ділянки подається до суду Антимонопольним комітетом України.
 
179. 4. Земельна ділянка щодо якої судом прийнято рішення про її примусове відчуження продається на земельних торгах. Кошти отримані від її продажу сплачуються попередньому власнику земельної ділянки за вирахуванням витрат, пов’язаних з проведенням земельних торгів."
 
180. 39) частини четверту та п’яту статті 148-1 викласти а такій редакції:
 
181. "4. Внесення змін до договору оренди, суперфіцію, емфітевзису, земельного сервітуту чи застави із зазначенням нового власника земельної ділянки не вимагається і здійснюється лише за згодою сторін договору.
 
182. 5. Вимоги цієї статті поширюються на випадки переходу повноважень з розпорядження земельними ділянками державної власності від одного органу до іншого, а також при переході права власності на земельні ділянки від держави до територіальної громади і навпаки та при переході права власності на земельні ділянки від однієї територіальної громади до іншої."
 
183. 40) статтю 149 викласти в такій редакції:
 
184. "Стаття 149. Порядок вилучення земельних ділянок з постійного користування
 
185. 1. Земельні ділянки, надані у постійне користування із земель державної та комунальної власності, можуть вилучатися для суспільних та інших потреб за рішенням органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, що здійснюють розпорядження цими ділянками відповідно до статті 122 цього Кодексу.
 
186. 2. Вилучення земельних ділянок провадиться за згодою землекористувачів, а у разі незгоди землекористувачів - в судовому порядку."
 
187. 41) статтю 150 виключити;
 
188. 42) статтю 151 виключити;
 
189. 43) у статі 158:
 
190. у частині першій слова "та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин." виключити;
 
191. частини третю та п’яту викласти в такій редакції:
 
192. "3. Органи місцевого самоврядування вирішують земельні спори у межах території територіальних громад щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, обмежень у використанні земель та земельних сервітутів, додержання громадянами правил добросусідства, а також спори щодо розмежування меж районів у містах."
 
193. "5. У разі незгоди власників землі або землекористувачів з рішенням органів місцевого самоврядування спір вирішується судом."
 
194. Частину четверту виключити;
 
195. 44) у статті 159:
 
196. Назву статті викласти в такій редакції "Стаття 159. Порядок розгляду земельних спорів органами місцевого самоврядування"
 
197. у частині першій слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, та" виключити;
 
198. у частині четвертій слова "або центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин" виключити.
 
199. 45)у статті 161:
 
200. назву статті викласти в такій редакції: "Стаття 161. Виконання рішення органів місцевого самоврядування щодо земельних спорів"
 
201. у частині першій слова "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, "
 
202. у частині четвертій слова "вищестоящим органом або"
 
203. 46) частину другу статі 168 викласти в такій редакції:
 
204. "2. Власники земельних ділянок та землекористувачі мають право здійснювати зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок виключно на підставі розробленого у встановленому законом порядку робочого проекту землеустрою. Переміщення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) в межах однієї й тієї самої земельної ділянки, що призначена для ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального дачного будівництва та будівництва індивідуальних гаражів здійснюється без розробки робочого проекту землеустрою."
 
205. 47) частину четверту статті 173 виключити;
 
206. 48) пункт "и" частини першої статі 184 виключити;
 
207. 49) статтю 186 викласти в такій редакції:
 
208. "Стаття 186. Погодження і затвердження документації із землеустрою
 
209. 1. Схема землеустрою і техніко-економічне обґрунтування використання та охорони земель району затверджуються районною радою.
 
210. Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель села, селища, міста затверджуються відповідною сільською, селищною або міською радою.
 
211. Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, затверджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов’язкового) відселення.
 
212. 2. Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць погоджуються сільськими, селищними, міськими, районними радами, районними державними адміністраціями, за рахунок території яких планується здійснити розширення таких меж. У разі розширення меж адміністративно-територіальної одиниці за рахунок території, що не входить до складу відповідного району, або якщо районна рада не утворена, проект погоджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною державною адміністрацією.
 
213. У разі встановлення меж міст проект також погоджується Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною радою.
 
214. Рішення Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування про встановлення (зміну) меж адміністративно-територіальної одиниці одночасно є рішенням про затвердження проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці.
 
215. Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж районів у містах погоджуються з відповідною районною у місті радою, районною у місті державною адміністрацією (у разі їх утворення).
 
216. 2-1. Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж територій територіальних громад погоджуються сільськими, селищними, міськими радами суміжних територіальних громад і затверджуються сільською, селищною, міською радою, що представляє інтереси територіальної громади, межі території якої встановлюються (змінюються).
 
217. У разі відмови сільської, селищної, міської ради у погодженні проекту спір вирішується у судовому порядку
 
218. 3. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів погоджуються з власниками, користувачами земельних ділянок, які включаються до території природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів без їх вилучення, крім випадків, коли обмеження безпосередньо встановлені законом або прийнятими відповідно до нього нормативно-правовими актами.
 
219. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів затверджуються їх замовниками.
 
220. 4. Проекти землеустрою щодо приватизації земель державних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій погоджуються рішенням загальних зборів працівників цих підприємств, установ та організацій (іншими суб’єктами, визначеними законодавством) і затверджуються районними державними адміністраціями.
 
221. Проекти землеустрою щодо приватизації земель комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій погоджуються рішенням загальних зборів працівників цих підприємств, установ та організацій (іншими суб’єктами, визначеними законодавством) і затверджуються відповідними сільськими, селищними, міськими радами.
 
222. 5. Проекти землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) погоджуються відповідною сільською, селищною, міською радою та затверджуються на зборах більшістю власників земельних часток (паїв) у межах земель, що перебувають у власності (користуванні) такого сільськогосподарського підприємства, що оформляється відповідним протоколом.
 
223. 6. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок затверджуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтями 20 та 122 цього Кодексу.
 
224. 7. Проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб затверджуються:
 
225. у разі якщо проект передбачає впорядкування для містобудівних потреб території, розташованої в межах населених пунктів, - відповідними сільськими, селищними, міськими радами;
 
226. у разі якщо проект передбачає впорядкування для містобудівних потреб території, розташованої за межами населених пунктів, - районною державною адміністрацією, а у разі якщо районна державна адміністрація не утворена - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною державною адміністрацією.
 
227. 8. Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, затверджуються замовниками таких проектів.
 
228. 9. Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів затверджуються відповідними сільськими, селищними, міськими радами.
 
229. 10. Робочі проекти землеустрою затверджуються замовниками таких проектів.
 
230. 11. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту, погоджується землевласником та землекористувачем і затверджується особою, яка набуває право суборенди або сервітуту.
 
231. 12. Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок затверджується власником (розпорядником) земельних ділянок, а щодо земельних ділянок державної або комунальної власності - органом виконавчої влади, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органом місцевого самоврядування, уповноваженими розпоряджатися земельними ділянками відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу.
 
232. Поділ, об’єднання земельної ділянки, що перебуває у заставі, здійснюється за згодою заставодержателя.
 
233. Поділ, об’єднання земельної ділянки, що перебуває у користуванні, здійснюється за згодою землекористувачів.
 
234. 13. Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель затверджується власником (розпорядником) земельних ділянок, а щодо земельних ділянок державної або комунальної власності - органом виконавчої влади, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органом місцевого самоврядування, уповноваженими розпоряджатися земельними ділянками відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу.
 
235. 14. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) затверджується власником (розпорядником) земельних ділянок, а щодо земельних ділянок державної або комунальної власності - органом виконавчої влади, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органом місцевого самоврядування, уповноваженими розпоряджатися земельними ділянками відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу.
 
236. 15. Оригінал затвердженої документації із землеустрою подається розробником до Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель.
 
237. 16. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, інші суб’єкти, визначені цією статтею, зобов’язані протягом десяти робочих днів з дня одержання документації із землеустрою безоплатно надати або надіслати рекомендованим листом з повідомленням розробнику свої висновки про її погодження або про відмову в такому погодженні з обов’язковим посиланням на закони та прийняті відповідно до них нормативно-правові акти, що регулюють відносини у відповідній сфері. Строк дії цих висновків є необмеженим.
 
238. 17. Підставою для відмови у погодженні та затвердженні документації із землеустрою може бути лише невідповідність її положень вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, документації із землеустрою або містобудівної документації.
 
239. 18. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, іншим суб’єктам, визначеним цією статтею, при погодженні та затвердженні документації із землеустрою забороняється вимагати:
 
240. додаткові матеріали та документи, не включені до складу документації із землеустрою, встановленого Законом України "Про землеустрій";
 
241. надання погодження документації із землеустрою будь-якими іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, погодження яких не передбачено цією статтею;
 
242. проведення будь-яких обстежень, експертиз та робіт.
 
243. Кожен орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, інший суб’єкт, визначений цією статтею, розглядає та погоджує документацію із землеустрою самостійно та незалежно від погодження документації із землеустрою іншими органами.
 
244. 19. Висновок (рішення) органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, іншого суб’єкта, визначений цією статтею, щодо відмови у погодженні або затвердженні документації із землеустрою має містити вичерпний перелік недоліків документації землеустрою із описом змісту недоліку та посиланням на відповідні статті, пункти законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, затверджену документацію із землеустрою або містобудівну документацію. Повторна відмова у погодженні або затвердженні документації із землеустрою допускається лише у разі, якщо розробником не було усунено недоліки, зазначені у попередньому висновку (рішенні), а також у разі, якщо підстава для відмови виникла після надання попереднього висновку (рішення). Повторна відмова у погодженні або затвердженні не позбавляє права розробника документації із землеустрою усунути недоліки документації та подати її на погодження або затвердження."
 
245. 50) статтю 186-1 виключити;
 
246. 51) статтю 188 викласти в такій редакції:
 
247. "Стаття 188. Державний контроль за використанням та охороною земель, додержанням природоохоронного законодавства в частині виконання екологічних вимог щодо охорони земель
 
248. 1. Державний контроль за використанням та охороною земель усіх категорій та форм власності, збереженням родючості ґрунтів, дотриманням вимог законодавства України у сфері землеустрою здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад у межах повноважень, визначених законом. Виконавчі органи сільських, селищних та міських рад набувають установлених законом повноважень із здійснення державного контролю за використанням та охороною земель у разі прийняття відповідною радою рішення про здійснення такого контролю.
 
249. 2. Державний контроль за додержанням природоохоронного законодавства в частині виконання екологічних вимог щодо охорони земель здійснюється центральним орган виконавчої влади, що реалізує державну політику зі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, в межах повноважень, визначених законом.
 
250. 3. Порядок здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, додержанням природоохоронного законодавства в частині виконання екологічних вимог щодо охорони земель встановлюється законами України "Про державний контроль за використанням та охороною земель", "Про охорону земель"."
 
251. 52) статтю 189 виключити;
 
252. 53)статтю 190 викласти в такій редакції:
 
253. "Стаття 190. Громадський контроль за використанням та охороною земель, додержанням природоохоронного законодавства в частині виконання екологічних вимог щодо охорони земель
 
254. 1. Громадський контроль за використанням та охороною земель здійснюється громадськими інспекторами з контролю за використанням та охороною земель, призначеними сільськими, селищними і міськими радами, які діють на підставі положення, затвердженого відповідною радою.
 
255. 2. Громадський контроль за додержанням природоохоронного законодавства в частині виконання екологічних вимог щодо охорони земель здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля, які призначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики зі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, і діють на підставі положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища."
 
256. 54) у частині першій статті 211:
 
257. пункти "и" та "і" викласти в такій редакції:
 
258. "и) порушення умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту;
 
259. і) відхилення від затверджених в установленому порядку проектів землеустрою; "
 
260. пункт "к"
 
261. 55) у розділі Х "Перехідні положення":
 
262. доповнити новими пунктами такого змісту:
 
263. "6-1. Громадяни, яким належить право постійного користування, право довічного успадкованого володіння земельними ділянками державної та комунальної власності, призначеними для ведення селянського (фермерського) господарства, а також орендарі земельних ділянок, які набули право оренди землі шляхом переоформлення права постійного користування щодо зазначених земельних ділянок, мають право на викуп таких земельних ділянок у власність з розстрочкою платежу до 5 років за ціною, яка дорівнює нормативній грошовій оцінці таких земельних ділянок, без проведення земельних торгів."
 
264. "22. З дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо зміни системи управління у сфері земельних відносин" землями комунальної власності територіальних громад вважаються всі землі державної власності, розташовані за межами населених пунктів у межах таких територіальних громад, крім земель та земельних ділянок:
 
265. а) що використовуються органами державної влади, державними підприємствами, установами, організаціями (у тому числі земель та земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні державних лісогосподарських підприємств та земель водного фонду, що перебувають у постійному користуванні державних водогосподарських підприємств, установ, організацій), Національною академією наук України, національними галузевими академіями наук;
 
266. б) оборони;
 
267. в) природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення в межах об'єктів і територій природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, лісогосподарського призначення;
 
268. г) зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 
269. ґ) під будівлями, спорудами, іншими об'єктами нерухомого майна державної власності;
 
270. д) під об'єктами інженерної інфраструктури загальнодержавних та міжгосподарських меліоративних систем, що перебувають у державній власності.
 
271. Земельні ділянки, які передаються до комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст відповідно до цього пункту і право державної власності на які зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, переходять у комунальну власність з моменту державної реєстрації права комунальної власності на такі земельні ділянки.
 
272. Інші земельні ділянки та землі, не сформовані у земельні ділянки, переходять у комунальну власність із дня набрання чинності зазначеним Законом України.
 
273. Перехід земельних ділянок із державної власності у комунальну власність згідно з вимогами цього пункту не є підставою для припинення права оренди та інших речових прав, похідних від права власності, на такі земельні ділянки. Внесення змін до договору оренди, суперфіцію, емфітевзису, земельного сервітуту із зазначенням нового органу, що здійснює розпорядження такою земельною ділянкою, не вимагається і здійснюється лише за згодою сторін договору.
 
274. Із дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо зміни системи управління у сфері земельних відносин" і до державної реєстрації права комунальної власності на земельні ділянки державної власності, які передаються до комунальної власності територіальних громад, органи виконавчої влади, що здійснювали розпорядження такими земельними ділянками, не мають права здійснювати розпорядження ними.
 
275. Надані до набрання чинності зазначеним Законом України рішеннями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади дозволи на розроблення документації із землеустрою щодо земельних ділянок державної власності, які відповідно до зазначеного Закону переходять у комунальну власність, є чинними. Рішення про затвердження такої документації, яка на день набрання чинності зазначеним Законом України не була затверджена, приймають сільські, селищні, міські ради.
 
276. Рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади про викуп для суспільних потреб земельних ділянок приватної власності, прийняті до набрання чинності цим Законом, є чинними, а заходи щодо відчуження таких земельних ділянок здійснюються органами, визначеними статтями 8 і 9 Закону України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності".
 
277. 2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
278. 1) статті 52, 53, 53-3 і 53-5 викласти в такій редакції:
 
279. "Стаття 52. Псування і забруднення сільськогосподарських та інших земель
 
280. Псування сільськогосподарських та інших земель, забруднення їх хімічними і радіоактивними речовинами, нафтою та нафтопродуктами, неочищеними стічними водами, виробничими та іншими відходами -
 
281. тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб’єктів підприємницької діяльності - від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
282. Невжиття заходів боротьби з бур’янами -
 
283. тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
284. Стаття 53. Порушення правил використання земель, недотримання природоохоронного режиму чи інших екологічних вимог щодо охорони земель
 
285. Використання земель не за цільовим призначенням, розміщення, проектування, будівництво, введення в дію об’єктів, що негативно впливають на стан земель, неправильна експлуатація, знищення або пошкодження протиерозійних гідротехнічних споруд, захисних лісонасаджень, порушення встановлених обмежень у використанні земельних ділянок -
 
286. тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
287. Недотримання природоохоронного режиму чи інших екологічних вимог щодо охорони земель -
 
288. тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
289. Стаття 53-3. Зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок з порушенням умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту
 
290. Зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок з порушенням умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту, визначених у документації землеустрою, або за відсутності такої документації -
 
291. тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
292. Стаття 53-5. Порушення строків розгляду заяв (клопотань) щодо надання дозволу на розроблення документації із землеустрою, погодження (відмови у погодженні) документації із землеустрою та надання земельних ділянок
 
293. Порушення посадовою особою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування встановлених законом строків розгляду заяв (клопотань) щодо надання дозволу на розроблення документації із землеустрою, погодження (відмови у погодженні) документації із землеустрою та надання земельних ділянок -
 
294. тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
295. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене посадовою особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме порушення, -
 
296. тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."
 
297. 2) частину другу статті 55 виключити;
 
298. 3) статтю 188-5 викласти в такій редакції:
 
299. Стаття 188-5. Невиконання законних розпоряджень чи приписів посадових осіб органів, які здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель, державний контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, радіаційної безпеки або охорону природних ресурсів
 
300. Невиконання законних розпоряджень чи приписів, інших законних вимог посадових осіб органів, які здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель, державний контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, радіаційної безпеки або охорону природних ресурсів, ненадання їм необхідної інформації або надання неправдивої інформації, вчинення інших перешкод для виконання покладених на них обов’язків -
 
301. тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від дев’яти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п’ятнадцяти до сорока п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."
 
302. 4) у статті 219:
 
303. у частині першій після слова "передбачені" доповнити словами та цифрами "частиною другою статті 52, частиною першою статті 53, статтями 53-1, 53-3, 53-4, 54 - 56, ", після слів та цифр "статтями 183, " доповнити цифрами "188-5, "
 
304. доповнити частиною другою такого змісту:
 
305. "Від імені виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною другою статті 52, частиною першою статті 53, статтями 53-1, 53-3, 53-4, 54 - 56, 188-5, та накладати адміністративні стягнення мають право посадові особи виконавчих комітетів, уповноважені здійснювати державний контроль за використанням та охороною земель - державні інспектори з контролю за використанням та охороною земель сільських, селищних, міських рад"
 
306. частини другу та третю вважати відповідно частинами третьою та четвертою;
 
307. 5) доповнити статтею 219-1 такого змісту:
 
308. "Стаття 219-1. Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, обласні державні адміністрації
 
309. Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, обласні державні адміністрації розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною другою статті 52, частиною першою статті 53, статтями 53-1 - 53-6, 54 - 56, 188-5.
 
310. Від імені Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, обласних державних адміністрацій розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною другою статті 52, частиною першою статті 53, статтями 53-1 - 53-6, 54 - 56, 188-5, та накладати адміністративні стягнення мають право посадові особи Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, обласних державних адміністрацій, уповноважені здійснювати державний контроль за використанням та охороною земель - державні інспектори з контролю за використанням та охороною земель відповідних територій"
 
311. 6) у частині першій статті 242-1 після слів та цифр "передбачені статтями 47 - 50, " доповнити словами та цифрами "частиною першою статті 52, частиною другою статті 53, статтями"
 
312. 7) частину першу статті 244 викласти в такій редакції:
 
313. "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням порядку та умов ведення насінництва та розсадництва, правил технічної експлуатації самохідних сільськогосподарських машин і правил техніки безпеки під час їх експлуатації (статті 104-1, 108, 188-27)"
 
314. 8) у статті 255:
 
315. частину першу доповнити пунктами 15 та 16 такого змісту:
 
316. "15) державні інспектори з контролю за використанням та охороною земель виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад (частина друга статті 52, частина перша статті 53, статті 53-1, 53-3, 53-4, 54-56, 188-5);
 
317. 16) державні інспектори з контролю за використанням та охороною земель інспекційних органів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, обласних державних адміністрацій (частина друга статті 52, частина перша статті 53, статті 53-1 - 53-6, 54 - 56, 188-5)"
 
318. пункти 7 та 7-1 частини другої викласти в такій редакції:
 
319. 7) громадський інспектор з охорони довкілля (статті 48, частина перша статті 52, частина друга статті 53, 63 - 70, 73, 76 - 77-1, 78, 82, частини перша і третя статті 85, стаття 89 (щодо диких тварин), статті 91-4, 153);
 
320. 7-1) громадський інспектор з контролю за використанням та охороною земель (частина друга статті 52, частина перша статті 53, статті 53-1, 54);
 
321. 9) частину першу статті 288 доповнити пунктом 4 такого змісту:
 
322. "4) постанову державного інспектора з контролю за використанням та охороною земель виконавчого органу сільської, селищної, міської ради (крім Київської та Севастопольської міських рад) про накладення адміністративного стягнення - до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідної обласної державної адміністрації, або у районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, а постанову державного інспектора з контролю за використанням та охороною земель Ради міністрів Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, обласної державної адміністрації - у районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з особливостями, встановленими цим Кодексом".
 
323. 3. Частину восьму статті 87 Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1995, № 24, ст.189) викласти у такій редакції:
 
324. "Контроль за створенням водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, а також за додержанням режиму використання їх територій здійснюється органами, що здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель відповідно до закону."
 
325. 4. У Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1994, № 17, ст.99):
 
326. 1) у статті 16:
 
327. частину першу викласти у такій редакції:
 
328. "Право приватної власності на ліси громадян та юридичних осіб України виникає з дня державної реєстрації права власності на земельну ділянку"
 
329. частину третю виключити;
 
330. 2) частину четверту статті 17 виключити;
 
331. 3) Розділ VІІІ "Прикінцеві положення" викласти у такій редакції:
 
332. "5. До здійснення державної реєстрації права постійного користування державних лісогосподарських підприємств на земельні ділянки лісогосподарського призначення, що до набрання чинності цим Кодексом передані їм на такому праві, це право підтверджується планово-картографічними матеріалами лісовпорядкування".
 
333. 5. У статті 21 Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, № 16, ст.198):
 
334. у частині третій слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища"
 
335. у частині четвертій слова "центральними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, санітарного та епідемічного благополуччя населення" замінити словами "центральними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах санітарного та епідемічного благополуччя населення, нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища".
 
336. 6. У Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546 із наступними змінами):
 
337. 1) у частині першій статті 20-2:
 
338. абзац третій пункту "а" виключити;
 
339. пункт "л" викласти в такій редакції:
 
340. "л) збереження водно-болотних угідь"
 
341. доповнити новими пунктами такого змісту:
 
342. "м) додержання встановленого законодавством України режиму використання та охорони територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, а також територій, що підлягають особливій охороні;
 
343. н) здійснення заходів із запобігання забрудненню земель хімічними і радіоактивними речовинами, відходами, стічними водами;
 
344. о) додержання екологічних нормативів та інших вимог з питань охорони земель;
 
345. п) здійснення інших повноважень, визначених законом"
 
346. 2) статтю 35 доповнити новою частиною такого змісту:
 
347. "Порядок здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, додержанням природоохоронного законодавства в частині виконання екологічних вимог щодо охорони земель встановлюється законами України "Про державний контроль за використанням та охороною земель", "Про охорону земель"
 
348. 3) у частині другій статті 49 слова "та земельні ділянки" виключити;
 
349. 4) у тексті Закону слова "вирішення інших питань" в усіх відмінках замінити словами "здійснення інших повноважень" у відповідному відмінку.
 
350. 7. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997, № 24, ст.170):
 
351. 1) частину першу статті 1 доповнити абзацом такого змісту:
 
352. "територія територіальної громади - територія, у межах якої територіальна громада села, селища, міста реалізує свої повноваження щодо вирішення питань місцевого значення відповідно до Конституції і законів України"
 
353. 2) частину першу статті 26 викласти у такій редакції:
 
354. "34-1) прийняття рішень щодо здійснення виконавчим органом сільської, селищної, міської ради державного контролю за використанням та охороною земель"
 
355. 3) у пункті "б" частини першої статті 33:
 
356. пункти "1", "10" викласти у такій редакції:
 
357. "1) здійснення контролю за додержанням природоохоронного законодавства, використанням і охороною природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, відтворенням лісів"
 
358. "10) здійснення державного контролю за використанням та охороною земель у межах та порядку, встановлених законом."
 
359. 8. У Законі України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 5-6, ст.46):
 
360. 1) у статті 5:
 
361. абзац третій частини першої викласти у такій редакції:
 
362. "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності; "
 
363. абзац третій частини другої викласти у такій редакції:
 
364. "юридичні та фізичні особи, які володіють необхідним технічним та технологічним забезпеченням та у складі яких за основним місцем роботи є особа, що має вищу освіту у галузі геодезії та/або землеустрою."
 
365. 2) статті 5-1, 5-2 виключити;
 
366. 3) частину першу статті 6 викласти у такій редакції:
 
367. "Державне управління в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності здійснює Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності, Міністерство оборони України, інші органи виконавчої влади."
 
368. 4) у статтях 8, 19, 20, 22, 25 слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності" у всіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних" у відповідному відмінку;
 
369. 5) у статті 12:
 
370. слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності" "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності" у всіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних" у відповідному відмінку;
 
371. абзац четвертий частини другої виключити, у зв’язку з чим абзац п’ятий вважати абзацом четвертим;
 
372. 5) у абзаці другому частини першої статті 13 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин"
 
373. 6) частину другу статті 16 викласти у такій редакції:
 
374. "Нормативно-технічна документація затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин."
 
375. 7) у частині другій статті 17 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин"
 
376. 8) частину другу статті 18 викласти у такій редакції:
 
377. "Державний облік топографо-геодезичних і картографічних робіт здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних, у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України."
 
378. 9) статтю 24 викласти у такій редакції:
 
379. "Стаття 24. Гарантії захисту прав замовників топографо-геодезичних і картографічних робіт та третіх осіб
 
380. Відповідальність виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт перед замовниками цих робіт та третіми особами за наслідки необережності, недогляду і професійних помилок, допущених під час виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт, підлягає обов’язковому страхуванню згідно Закону України "Про страхування".
 
381. Страховим випадком є пред'явлення виконавцю топографо-геодезичних і картографічних робіт замовником цих робіт або третіми особами обґрунтованих претензій по відшкодуванню шкоди заподіяної внаслідок виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт.
 
382. Страхова сума встановлюється за згодою сторін, але не може бути меншою, ніж тисяча мінімальних розмірів заробітної плати.
 
383. Максимальний розмір страхового тарифу з розрахунку на один рік страхування становить:
 
384. 0, 3 відсотка страхової суми, якщо договором обов’язкового страхування не передбачається встановлення франшизи;
 
385. 0, 1 відсотка страхової суми, якщо договором обов’язкового страхування передбачається встановлення франшизи.
 
386. Розмір франшизи (частини збитків, що не відшкодовується страховиком) визначається за згодою сторін у договорі обов’язкового страхування, але не може перевищувати 5 відсотків розміру страхової суми.
 
387. У разі настання страхового випадку страховик здійснює виплату страхового відшкодування в розмірі заподіяної третій особі майнової шкоди, визначеному судовим рішенням, що набрало законної сили, або письмовою вимогою (претензією) третьої особи, визнаною страхувальником та погодженою страховиком. Сума всіх страхових відшкодувань за договором обов’язкового страхування не може перевищувати зазначену в ньому страхову суму.
 
388. Страхове відшкодування здійснюється страховиком відповідно до договору обов’язкового страхування на підставі судового рішення, що набрало законної сили, або визнаної страхувальником та погодженої страховиком письмової вимоги (претензії) третьої особи."
 
389. 9. Пункт 3 частини першої статті Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 20-21, ст.190) доповнити словами "в порядку та обсягах встановлених законом; "
 
390. 10. У статті 14 Закону України "Про меліорацію земель" (Відомості Верховної Ради України, 2000, N 11, ст.90):
 
391. абзац перший -другий частини другої викласти у такій редакції:
 
392. "До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних, з питань меліорації земель, належить:
 
393. погодження проектів державних цільових, міждержавних та місцевих програм меліорації земель"
 
394. частину третю виключити;
 
395. частину четверту вважати частиною третьою і у абзаці сьомому виключити слова "та покладених на нього Президентом України"
 
396. 11. У Законі України "Про землеустрій" (Відомості Верховної Ради України, 2003, № 36, ст.282):
 
397. 1) у статті 1:
 
398. у абзаці четвертому слова "авторського нагляду за виконанням проектів виключити;
 
399. абзац дев’ятий викласти у такій редакції:
 
400. "межа території територіальної громади - умовна замкнена лінія на поверхні землі (у тому числі на водному просторі), що відокремлює територію однієї територіальної громади від території іншої територіальної громади; "
 
401. 2) частину першу статті 6 доповнити пунктом "е" такого змісту:
 
402. "е) відкритості та доступності документації із землеустрою, публічності її погодження та затвердження"
 
403. 3) у статті 8 слова "центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних".
 
404. 4) пункт "ґ" частини першої статті 11 виключити;
 
405. 5) пункт "г" частини першої статті 12 викласти у такій редакції:
 
406. "г) організація та здійснення державного нагляду (контролю) у частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності, у тому числі за проведенням землеустрою, виконанням заходів, передбачених проектами землеустрою, зокрема за дотриманням власниками та користувачами земельних ділянок вимог, визначених у проектах землеустрою"
 
407. 6) пункт "г" частини першої статті 13 викласти у такій редакції:
 
408. "г) організація та здійснення державного нагляду (контролю) у частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності, у тому числі за проведенням землеустрою, виконанням заходів, передбачених проектами землеустрою, зокрема за дотриманням власниками та користувачами земельних ділянок вимог, визначених у проектах землеустрою; "
 
409. 7) у статті 14:
 
410. у назві і частині першій слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин" у всіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних" у відповідному відмінку;
 
411. у частині першій:
 
412. пункт "в" доповнити словами "та земельних ділянок усіх форм власності"
 
413. пункт "е" виключити;
 
414. 8) статтю 14-1 виключити;
 
415. 9) у частині першій статті 15 пункт "б" виключити;
 
416. 10) у частині першій статті 16:
 
417. пункт "б" викласти у такій редакції:
 
418. "б) організація здійснення землеустрою, проведення інвентаризації земель та земельних ділянок усіх форм власності; "
 
419. пункти "в", "г" виключити;
 
420. 11) у частині першій статті 17 пункт "б" виключити;
 
421. 12) пункт "а" частини першої статті 19 викласти у такій редакції:
 
422. "а) організація і здійснення землеустрою, проведення інвентаризації земель та земельних ділянок усіх форм власності; "
 
423. 13) у статті 25:
 
424. частину першу викласти у такій редакції:
 
425. "Документація із землеустрою розробляється у електронній та паперовій формах у вигляді схеми, проекту, робочого проекту або технічної документації. Затверджена документація із землеустрою є публічною та загальнодоступною."
 
426. частину другу доповнити пунктом "б-1" такого змісту:
 
427. "б-1) проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж територій територіальних громад; "
 
428. частину четверту викласти у такій редакції:
 
429. "Відповідність документації із землеустрою положенням нормативно-технічних документів, норм і правил у сфері землеустрою засвідчується кваліфікованим електронним цифровим підписом сертифікованого інженера-землевпорядника, який відповідає за якість робіт із землеустрою, згідно із законодавством про використання електронного цифрового підпису."
 
430. 14) у статті 26:
 
431. абзац перший - третій частини другої викласти у такій редакції:
 
432. "Розробниками документації із землеустрою є:
 
433. юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи сертифікований інженер-землевпорядник;
 
434. фізичні особи - підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками"
 
435. у частині четвертій слова "до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин" замінити словами "до органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру"
 
436. доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
437. "Розробником документації із землеустрою не може бути адміністратор Держаного земельного кадастру."
 
438. 15) у статті 28:
 
439. а) у частині першій:
 
440. пункт "б" доповнити словами "отримувати необхідні документи для проведення землеустрою, які знаходяться у замовника або і у третіх осіб"
 
441. пункт "в" викласти у такій редакції:
 
442. "в) безперешкодного доступу до об’єктів землеустрою"
 
443. пункт "ґ" виключити;
 
444. пункт "г" викласти у такій редакції:
 
445. "г) виконувати роботи із складання документації із землеустрою у строк, передбачений договором"
 
446. доповнити пунктом "ґ" такого змісту:
 
447. "ґ) страхувати свою професійну відповідальність перед замовниками документації із землеустрою та третіми особами".
 
448. б) доповнити частинами четвертою - п’ятою такого змісту:
 
449. "Виконавці робіт із землеустрою не можуть складати документацію із землеустрою у разі, якщо:
 
450. об’єктом землеустрою є земельні ділянки, що належать виконавцю робіт із землеустрою або особам, які працюють у його складі;
 
451. особи, які працюють у складі виконавця робіт із землеустрою мають родинні зв'язки із замовником робіт із землеустрою або юридичній особі, керівництво якої має родинні зв'язки із замовником;
 
452. об’єктом землеустрою є земельні ділянки, що належать засновникам або учасникам виконавця робіт із землеустрою;
 
453. замовником робіт із землеустрою є засновник або учасник виконавця робіт із землеустрою.
 
454. Документація із землеустрою, складена з порушенням вимог цієї статті, не може бути затверджена."
 
455. 16) частину третю статті 29 замінити частинами третьою - четвертою такого змісту:
 
456. "У текстовій частині документації із землеустрою зазначаються:
 
457. підстава проведення землеустрою;
 
458. основні відомості про об’єкт (об’єкти) землеустрою;
 
459. використані розробником нормативно-правові акти з питань здійснення землеустрою;
 
460. використані розробником норми і правила у сфері землеустрою;
 
461. використану розробником документи Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель;
 
462. використані розробником відомості Державного земельного кадастру, а також Державного реєстру земель у разі внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, формовані до 2013 року;
 
463. використані розробником відомості Державного картографо-геодезичного фонду;
 
464. використану розробником затверджену містобудівну документацію, а також викопіювання із такої документації;
 
465. опис процедури виконання топографо-геодезичних робіт (у разі виконання топографо-геодезичних робіт);
 
466. опис та обґрунтування проектного рішення;
 
467. відомості про проведені ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень земель при здійсненні землеустрою (у разі проведення відповідних обстежень);
 
468. відомості про наявні в межах об’єкту землеустрою об’єкти нерухомого майна та речові права на них (у разі формування земельних ділянок);
 
469. відомості про виконавця робіт із землеустрою, його технічне та технологічне забезпечення;
 
470. умови щодо зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок (у разі, якщо реалізація проектного рішення передбачає порушення ґрунтового покриву земельних ділянок);
 
471. інформація про визначені законом вимоги щодо погодження і затвердження документації із землеустрою;
 
472. інформація щодо дотримання вимог закону стосовно погодження поділу, об’єднання земельних ділянок;
 
473. заява виконавця робіт із землеустрою щодо дотримання ним обмежень, встановлених статтею 28 цього Закону.
 
474. У графічній частині документації із землеустрою відображаються існуючі (за наявності) та проектні межі об’єктів землеустрою, відомості про які підлягають внесенню до Державного земельного кадастру відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр"."
 
475. 17) статтю 32 викласти у такій редакції:
 
476. "Стаття 32. Державний фонд документації із землеустрою та оцінки земель
 
477. Державний фонд документації із землеустрою та оцінки земель формується на основі збору, обробки, обліку матеріалів, отриманих в результаті здійснення землеустрою та оцінки земель.
 
478. Державний фонд документації із землеустрою та оцінки земель ведеться в електронній формі.
 
479. Ведення та адміністрування Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних.
 
480. Держателем Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних.
 
481. Документація із землеустрою та оцінки земель Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель є державною власністю і не може передаватись у приватну власність.
 
482. Положення про Державний фонд документації із землеустрою та оцінки земель, а також порядок надходження, обліку та зберігання матеріалів у ньому затверджує Кабінет Міністрів України."
 
483. 18) статтю 33 викласти у такій редакції:
 
484. "Стаття 33. Порядок користування Державним фондом документації із землеустрою та оцінки земель
 
485. Документи Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель належать до публічної інформації.
 
486. Відомості Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель, які містять інформацію, що є державною таємницею, надаються в порядку та на умовах, визначених Законом України "Про державну таємницю".
 
487. Доступ до документів Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель надається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин усім зацікавленим юридичним та фізичним особам у порядку, визначеному Законом України "Про доступ до публічної інформації".
 
488. Перелік документів, що зберігаються у Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель, а також документація із землеустрою та оцінки земель у електронному вигляді, оприлюднюються на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.
 
489. Технологічні та програмні засоби, необхідні для оприлюднення відомостей та документів Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель, повинні забезпечувати юридичним та фізичним особам можливість анонімного перегляду, копіювання та роздрукування інформації, яка відповідно до цієї статті надається безоплатно, на основі поширених веб-оглядачів та редакторів, без необхідності застосування спеціально створених для цього технологічних та програмних засобів, цілодобово, без обмежень.
 
490. У разі, якщо відомості та документи Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель, що містять персональні дані фізичних осіб (реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта громадянина України, місце проживання, дату народження фізичної особи), вони оприлюднюються та надаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин виключно після знеособлення персональних даних."
 
491. 19) у статті 35:
 
492. а) частину першу після слів "ведення державного земельного кадастру" доповнити словами ", виявлення та виправлення помилок у відомостях Державного земельного кадастру"
 
493. б) у частині четвертій:
 
494. абзац другий пункту "а" доповнити словами "або рішення сільської, селищної, міської ради, на території якої знаходиться масив"
 
495. пункт "б" доповнити абзацом такого змісту:
 
496. "виправлення помилок, допущених у відомостях Державного земельного кадастру щодо меж земельних ділянок та інших відомостей про них"
 
497. в) доповнити частиною такого змісту:
 
498. "Інвентаризація масиву земель сільськогосподарського призначення, не менше, ніж 75 % земель якого належить одній або декільком особам на правах власності або користування, може проводитись за відсутності рішення органів, зазначених у пункті "а" частини четвертої цієї статті."
 
499. 20) пункти "в", "ї" частини п’ятої статті 45 виключити;
 
500. 21) у статті 46:
 
501. частину третю викласти у такій редакції:
 
502. "Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць включає:
 
503. а) пояснювальну записку;
 
504. б) завдання на виконання робіт;
 
505. в) план існуючою (за їх наявності) та проектної межі адміністративно-територіальної одиниці;
 
506. г) площа земель в існуючих (за їх наявності) та проектних межах адміністративно-територіальної одиниці;
 
507. ґ) опис меж адміністративно-територіальних одиниць;
 
508. д) матеріали погодження проекту;
 
509. е) каталог координат поворотних точок меж адміністративно-територіальних одиниць."
 
510. частину одинадцяту виключити;
 
511. частину дванадцяту вважати частиною одинадцятою;
 
512. частину тринадцяту вважати частиною дванадцятою і після слова "перелік" доповнити словами "зареєстрованих у Державному земельному кадастрі"
 
513. 22) доповнити статтею 46-1 такого змісту:
 
514. "Стаття 46-1. Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж територій територіальних громад
 
515. Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж територій територіальних громад розробляються з метою:
 
516. встановлення (зміни) межі території територіальної громади або певної її частини;
 
517. з’ясування дійсної межі території територіальної громади;
 
518. вирішення спору між декількома органами місцевого самоврядування щодо меж територій територіальних громад.
 
519. При розробленні проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж територій територіальних громад не допускається:
 
520. встановлення межі території територіальної громади, яка змінюватиме межі адміністративно-територіальних одиниць;
 
521. знаходження сформованої земельної ділянки в межах декількох територіальних громад (крім земель лісогосподарського призначення, водного фонду).
 
522. Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж територій територіальних громад включають:
 
523. а) пояснювальну записку;
 
524. б) завдання на виконання робіт;
 
525. в) рішення про розроблення проекту;
 
526. г) викопіювання зі схеми землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальної одиниці (утворення) (за наявності);
 
527. ґ) викопіювання із проектів формування територій сільських (селищних) рад (за наявності);
 
528. д) опис меж території територіальної громади;
 
529. е) креслення меж території територіальної громади, складене у відповідному масштабі, у разі відновлення межі на кресленні меж додатково відображається частина відновленої межі;
 
530. є) матеріали погодження проекту;
 
531. ж) матеріали винесення меж території територіальної громади в натуру (на місцевість) з каталогом координат поворотних точок.
 
532. Межі території територіальної громади можуть проходити по суходолу і по водному простору.
 
533. Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж територій територіальних громад розробляються за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради.
 
534. Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж територій територіальних громад складаються у паперовій та електронній (цифровій) формах.
 
535. Відомості про межі території територіальної громади вносяться до Державного земельного кадастру.
 
536. Відомості про межі території територіальної громади зазначаються у витязі з Державного земельного кадастру, який безоплатно видається відповідній сільській, селищній, міській раді."
 
537. 23) у частині п’ятій статті 47 пункти "г", "д", "ї" виключити;
 
538. 24) у статті 49:
 
539. а) у частині другій:
 
540. пункти "в", "ж" виключити;
 
541. у пункті "ґ" слово "матеріали" замінити словом "розрахунок"
 
542. б) пункт "е" викласти у такій редакції:
 
543. "е) матеріали розрахунку нормативної грошової оцінки і розміру земельної частки (паю) в умовних кадастрових гектарах; "
 
544. в) частину третю виключити;
 
545. 25) у статті 49-1:
 
546. у частині п’ятій пункти "в", "ґ", "є" виключити;
 
547. частину шосту виключити;
 
548. 26) Стаття 50. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок
 
549. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок складаються у разі формування нових земельних ділянок (крім випадків формування земельних ділянок шляхом їх поділу, об’єднання) та у разі зміни цільового призначення земельних ділянок.
 
550. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок включають:
 
551. пояснювальну записку;
 
552. матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування (у разі формування земельної ділянки);
 
553. відомості про об’єкти нерухомого майна, які розташовані на земельній ділянці, та права на них відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (за наявності);
 
554. розрахунок розміру втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (у випадках, передбачених законом);
 
555. перелік обмежень у використанні земельних ділянок;
 
556. кадастровий план земельної ділянки".
 
557. 27) у статті 51:
 
558. у частині третій пункти "в", "д", "з", "и" виключити;
 
559. пункт "ґ" викласти у такій редакції:
 
560. "ґ) відомості про об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельних ділянках, якщо права власності на такі об’єкти зареєстровані"
 
561. у частині четвертій:
 
562. пункт "г" викласти у такій редакції:
 
563. "г) відомості про встановлені межові знаки"
 
564. у пункті "ґ" слова "акт перенесення в натуру" замінити словами "відомості про"
 
565. 28) у статті 52:
 
566. частини третю - четверту виключити;
 
567. частину п’яту вважати частиною третьою і пункти "д", "є" виключити;
 
568. 29) у статті 58 слова "проведення державної експертизи і" виключити;
 
569. 30) у статті 53:
 
570. у абзаці другому слова "або можуть розроблятись окремою їх частиною" виключити;
 
571. пункти "в", "г", "и", "к" частини шостої виключити;
 
572. пункт "д" частини шостої викласти у редакції:
 
573. "д) переліки земельних ділянок (земель), речові права на які зареєстровано, та земельних ділянок (земель), що використовуються без реєстрації речових права на них; "
 
574. слова "акт приймання-передачі межових знаків на зберігання" замінити словами "відомості про встановлені межові знаки", слова "акт перенесення в натуру" замінити словами "відомості про перенесення в натуру"
 
575. 31) у статті 54:
 
576. пункти "в" та "з" виключити;
 
577. абзаци другий-третій викласти у редакції:
 
578. "Робочі проекти землеустрою складаються з метою реалізації заходів з рекультивації порушених земель, зняття та перенесення родючого шару ґрунту, консервації деградованих та малопродуктивних угідь, поліпшення сільськогосподарських і лісогосподарських угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами, радіоактивними та хімічними речовинами.
 
579. Робочі проекти землеустрою розробляються на підставі рішення власника земельної ділянки (земель), землекористувача."
 
580. пункт "и" доповнити словами " (за потреби)"
 
581. 32) у статті 55:
 
582. абзац другий викласти у редакції "Встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) проводиться відповідно до відомостей Державного земельного кадастру та документів Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель, матеріалів топографо-геодезичних робіт"
 
583. абзаци третій - четвертий, шостий - сьомий виключити;
 
584. абзаци восьмий - дев’ятий викласти у редакції:
 
585. "Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) розробляється за рішенням власника земельної ділянки.
 
586. У разі розташування на земельній ділянці (землях) державної чи комунальної власності житлового будинку, право власності на який зареєстровано, технічна документація може розроблятися за рішенням власника житлового будинку без рішення власника земельної ділянки."
 
587. пункти "в" - "є", "з", "ї" виключити;
 
588. пункт "й" викласти у редакції "й) відомості про встановлені межові знаки."
 
589. 33) у статті 56:
 
590. доповнити абзацом другим такого змісту:
 
591. "Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок складається за рішенням власників земельних ділянок за згоди заставодержателів, користувачів земельних ділянок."
 
592. пункт "г" викласти у редакції "ґ) відомості про встановлені межові знаки по межі поділу; "
 
593. пункти "е" - "є" виключити;
 
594. 34) у статті 57:
 
595. доповнити абзацом другим такого змісту:
 
596. "Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель складається за рішенням власників земельних ділянок або місцевих рад відповідних територіальних громад."
 
597. пункти "а", "в", "г", "д", "ж" абзацу другого виключити;
 
598. слова "акт перенесення в натуру" замінити словами "відомості про перенесення в натуру"
 
599. пункт "г" абзацу третього викласти у редакції:
 
600. "г) відомості про об’єкти нерухомого майна, які розташовані на земельній ділянці, та права на них відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (за наявності)."