Кількість абзаців - 31 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом (Друге читання)

0. З А К О Н У К Р А Ї Н И Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом
 
1. Верховна Рада України постановляє:
 
2. І. Внести до Закону України від 15 грудня 2020 року № 1082-ІХ «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (із змінами, внесеними законом України від 29 січня 2021 року № 1158-ІХ) такі зміни:
 
3. 1. У статті 5 цифри «2.544.899.928,5» замінити цифрами «2.564.899.928,5».
 
4. 2. Статтю 30 викласти в такій редакції:
 
5. «Стаття 30. Міністерству фінансів України здійснити за рішенням Кабінету Міністрів України випуски облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, встановлених додатком № 2 до цього Закону, з подальшим придбанням у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у державну власність в обмін на такі облігації акцій додаткової емісії приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія», зокрема для забезпечення громадян України житлом на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України, та врегулювання питань фінансово-господарської діяльності у зв'язку з приєднанням Державної іпотечної установи до зазначеного акціонерного товариства, а також інформуванням у тижневий строк Комітету Верховної Ради України з питань бюджету».
 
6. 3. Внести зміни до додатка № 2 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» відповідно до додатка до цього Закону.
 
7. ІІ. Прикінцеві положення
 
8. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
9. 2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
10. 1) у частині другій статті 107 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356) слова «Після закінчення строку» замінити словами «У разі якщо інше не передбачено законом, після закінчення строку»;
 
11. 2) розділ ХVІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства» (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 50-51, ст. 384 із наступними змінами) доповнити пунктами 13 та 14 такого змісту:
 
12. «13. Встановити, що як виняток з частин другої та третьої статті 104 Цивільного кодексу України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може бути здійснено приєднання Державної іпотечної установи до приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія».
 
13. При цьому за результатами такого приєднання емісія акцій приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія» здійснюється на суму чистих активів Державної іпотечної установи, у разі коли сума чистих активів Державної іпотечної установи більша за її статутний капітал. У разі якщо за результатами такого приєднання сума чистих активів Державної іпотечної установи менша за її статутний капітал, додаткова емісія акцій приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія» не здійснюється.
 
14. Кредитор має право не вимагати від Державної іпотечної установи, що припиняється шляхом приєднання відповідно до цього Закону, припинення або дострокового виконання зобов'язання, або забезпечення виконання зобов'язання.
 
15. У зв’язку з приєднанням Державної іпотечної установи до приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія» зазначене акціонерне товариство є правонаступником прав та обов’язків Державної іпотечної установи.
 
16. 14. Кабінету Міністрів України разом з Національним банком України, Фондом державного майна України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку розробити порядок приєднання Державної іпотечної установи до приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія».
 
17. Кабінету Міністрів України, Міністерству фінансів України, Національному банку України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та приватному акціонерному товариству «Українська фінансова житлова компанія» здійснити усі необхідні заходи щодо внесення у разі необхідності змін до правочинів у зв’язку з таким правонаступництвом».
 
18. 3. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
19. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
20. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
21. Додаток
до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом»
 
22. Зміни до додатка № 2 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2021 рік"
«Фінансування Державного бюджету України на 2021 рік
 
23. Код
Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
 
24. 400000
Фінансування за борговими операціями
253 391 582,1
228 861 389,9
24 530 192,2
 
25. 401000
Запозичення
721 767 505,6
697 237 313,4
24 530 192,2
 
26. 401100
Внутрішні запозичення
517 268 363,4
517 268 363,4
 
27. 600000
Фінансування за активними операціями
-18 756 082,1
-20 000 000,0
1 243 917,9
 
28. 601000
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю
-18 792 145,1
-20 000 000,0
1 207 854,9
 
29. 601200
Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів
-20 792 145,1
-20 000 000,0
-792 145,1
 
30. 601220
Придбання цінних паперів
-20 792 145,1
-20 000 000,0
-792 145,1