Кількість абзаців - 84 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (Друге читання)

0. проект ЗАКОН УКРАЇНИ  
1. Про внесення змін до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. І. Внести до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 20, ст. 148) такі зміни:  
4. 1. У статті 1:  
5. 1) абзац другий після слів "підпорядковані їм установи" доповнити словом "підприємства", а після слів "уповноважені відповідно Кабінетом Міністрів України" - словами "органами державної влади";  
6. 2) абзац шостий викласти в такій редакції: "учасник процедури закупівлі (далі - учасник) - суб'єкт господарювання (фізична особа), що проживає на території України, чи юридична особа (резидент або нерезидент), що підтвердила намір взяти участь у процедурі закупівлі та подала тендерну пропозицію";  
7. 3) в абзаці восьмому слова "капітальним ремонтом та реставрацією об'єктів і споруд виробничого та невиробничого призначення, технічним переозброєнням діючих підприємств" замінити словами "капітальним і поточним ремонтом об'єктів, будівель і споруд виробничого та невиробничого призначення, технічним переозброєнням діючих підприємств, охороною та реставрацією об'єктів культурної спадщини";  
8. 4) абзац дев'ятий доповнити словами "а також консультаційні послуги";  
9. 5) в абзаці тринадцятому слова "процедурою закупівлі" замінити словами "у тендерній документації";  
10. 6) абзац п'ятнадцятий викласти в такій редакції: "торги (тендер) - здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів (тендера) згідно з процедурами (крім процедури закупівлі в одного постачальника), встановленими цим Законом";  
11. 7) в абзацах вісімнадцятому та дев'ятнадцятому слова "у готівкових коштах" виключити;  
12. 7) доповнити статтю абзацом такого змісту: "переможець торгів (тендера) - учасник, тендерна пропозиція якого за результатами торгів визнана найкращою".  
13. 2. Частину першу статті 2 доповнити словами "за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 2 тисячам євро (для робіт - 100 тисячам євро)".  
14. 3. У частині другій статті 3:  
15. 1) в абзаці шостому слова "квартальних звітів" замінити словами "піврічних звітів";  
16. 2) абзац сьомий викласти в такій редакції: "розгляд скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю, та прийняття відповідних рішень щодо них".  
17. 4. У статті 6:  
18. 1) в абзаці першому частини першої слова "або обмежує участь у процедурі закупівлі виключно вітчизняними виробниками у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України" виключити;  
19. 2) абзац перший частини другої викласти у такій редакції: "2. Замовник застосовує преференційну поправку до ціни тендерної пропозиції, поданої підприємствами громадських організацій інвалідів та пенітенціарної системи України, незалежно від суми очікуваної вартості закупівлі, якщо зазначені підприємства є виробниками товарів, робіт і послуг, що закуповуються".  
20. 5. У частині першій статті 7 слова "За погодженням з уповноваженим органом" виключити.  
21. 6. У статті 8:  
22. 1) частину першу після слів "в інших друкованих засобах масової інформації" доповнити словами "визначених замовником";  
23. 2) частину другу викласти в такій редакції: "2. Процедура закупівлі не може здійснюватися до публікації оголошення про неї у "Віснику державних закупівель", крім випадків застосування замовником процедур торгів (тендера) з обмеженою участю, запиту цінових пропозицій (котирувань) та закупівлі в одного постачальника в порядку, встановленому цим Законом".  
24. 7. Частини другу і третю статті 14 викласти в такій редакції: "2. Застосування процедури торгів з обмеженою участю для закупівлі товарів, робіт і послуг, очікувана вартість яких дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 100 тисячам євро, потребує погодження з уповноваженим органом у встановленому ним порядку, крім випадку, коли процедура торгів з обмеженою участю застосовується після проведення попередньої кваліфікації. Застосування процедури закупівлі в одного постачальника потребує погодження з уповноваженим органом у встановленому ним порядку, якщо очікувана вартість закупівлі дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 5 тисячам євро для товарів і послуг та 100 тисячам євро для робіт. Курс євро фіксується на день відправлення для публікації оголошення про проведення торгів або на день відправлення запрошень до участі в торгах (запрошення - у разі застосування процедури закупівлі в одного постачальника).  
25. 3. Замовник не має права ділити закупівлю товару, роботи, послуги на частини з метою уникнення проведення торгів (тендера)".  
26. 8. У статті 16: назву статті, частини першу і другу викласти в такій редакції: "Стаття 16. Попередня кваліфікація учасників  
27. 1. Замовник має право здійснити попередню кваліфікацію учасників у разі подальшого застосування процедури торгів з обмеженою участю.  
28. 2. Інформація про здійснення попередньої кваліфікації публікується замовниками у "Віснику державних закупівель", у відповідних міжнародних виданнях згідно з положеннями частини третьої статті 8 цього Закону не пізніше ніж за 30 календарних днів до надання запрошень до участі в процедурі торгів з обмеженою участю. В окремих випадках цей строк може бути скорочено до 15 календарних днів із зазначенням причин скорочення у звіті про результати здійснення процедури закупівлі";  
29. 2) у частинах третій і шостій слово "процедура" в усіх відмінках виключити;  
30. 3) частину четверту викласти в такій редакції: "4. Замовник протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідного запиту надає всім учасникам, що виявили бажання взяти участь у попередній кваліфікації:  
31. інструкції щодо підготовки та подання заявок на участь у попередній кваліфікації;  
32. стислий виклад критеріїв та процедури оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам;  
33. інформацію про документи, необхідні учаснику для підтвердження відповідності поставленим вимогам;  
34. інформацію про прізвища, посади та способи зв'язку з представниками замовника, відповідальними за здійснення попередньої кваліфікації";  
35. 4) у частині сьомій слова "процедури попередньої кваліфікації" замінити словами "попередньої кваліфікації".  
36. 9. У статті 17: 1) абзац сьомий частини першої викласти в такій редакції: "дата опублікування оголошення про заплановану закупівлю та оголошення про результат здійсненої закупівлі у "Віснику державних закупівель" чи дата відправлення запрошення до участі в процедурах торгів з обмеженою участю, запиту цінових пропозицій, закупівлі в одного постачальника та повідомлення учасникам про результат проведеної процедури";  
37. 2) частину першу доповнити абзацом такого змісту: "дата акцепту тендерної пропозиції";  
38. 3) в абзаці першому частини другої слова "суду, арбітражного суду" замінити словами "уповноваженого органу, суду або господарського суду".  
39. 10. У статті 19:  
40. 1) абзац перший частини першої після слів "відкритих торгів" доповнити словами "та запрошенні до участі в процедурі торгів з обмеженою участю";  
41. 2) частину першу доповнити абзацом такого змісту: "умови надання тендерного забезпечення (якщо цього вимагає замовник) та способи зв'язку для отримання додаткової інформації";  
42. 3) частину другу виключити;  
43. 4) у частині третій слова і цифри "до 15 календарних днів" замінити словами і цифрами "до 21 календарного дня (до 15 календарних днів - у разі проведення процедури торгів з обмеженою участю)".  
44. 11. У статті 20:  
45. 1) частину першу викласти в такій редакції: "1. Замовник надсилає або надає учаснику тендерну документацію протягом трьох робочих днів з дня отримання від нього запиту про надання необхідних документів у разі відкритих і двоступінчастих торгів та згоди на участь у торгах у разі проведення торгів з обмеженою участю";  
46. 2) у частині другій слова "тендерна документація надсилається" замінити словами "замовник може надсилати тендерну документацію";  
47. 3) частину п'яту виключити.  
48. 12. У частині четвертій статті 22 слова "не більшим" замінити словами "не меншим".  
49. 13. Статтю 23 доповнити після частини другої частиною такого змісту: "3. У разі надання тендерного забезпечення у формі депозиту замовник повертає учаснику всю суму депозиту разом з нарахованим відсотком банку, у якому було розміщено депозит". У зв'язку з цим частини третю, четверту і п'яту вважати відповідно частинами четвертою, п'ятою і шостою".  
50. 14. Частину першу статті 25 доповнити словами "згідно з умовами, зазначеними в тендерній документації", а також реченням такого змісту: "Замовник повертає виконавцю забезпечення виконання договору про закупівлю відповідно до умов, зазначених у цьому договорі".  
51. 15. У статті 26:  
52. 1) частину першу доповнити словами "але не пізніше ніж протягом двох робочих днів після закінчення строку їх подання";  
53. 2) частину другу доповнити реченням такого змісту: "Відсутність учасника або його уповноваженого представника на процедурі розкриття тендерних пропозицій не є підставою для нерозкриття, нерозгляду та відхилення його тендерної пропозиції";  
54. 3) у частині третій друге речення викласти в такій редакції: "Під час розкриття тендерних пропозицій складається протокол згідно з установленою уповноваженим органом формою, копія якого надається всім учасникам на їх запит";  
55. 4) частину п'яту викласти в такій редакції: "5. Замовник та учасники не повинні ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту поданої тендерної пропозиції, включаючи зміну її ціни та коригування, з урахуванням частини шостої цієї статті";  
56. 5) частину шосту після слів "Під час розкриття" доповнити словами "та оцінки";  
57. 6) у частині сьомій: а) абзац перший викласти в такій редакції: "7. Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, тендерні пропозиції яких не були відхилені, на основі критеріїв і методики оцінки тендерних пропозицій, зазначених у тендерній документації"; б) доповнити частину абзацом такого змісту: "Загальний строк здійснення оцінки, порівняння та визначення переможця торгів не повинен перевищувати 30 робочих днів після розкриття тендерних пропозицій";  
58. 7) частину одинадцяту доповнити словами "судом або господарським судом".  
59. 16. Частину третю статті 28 викласти в такій редакції: "3. Рішення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, замовник повідомляє шляхом публікування оголошення у "Віснику державних закупівель" із зазначенням причин протягом семи календарних днів після прийняття такого рішення".  
60. 17. Частини другу і третю статті 29 викласти в такій редакції:  
61. "2. Протягом п'яти календарних днів з дня акцепту замовник надсилає переможцю торгів повідомлення про акцепт тендерної пропозиції. Протягом семи календарних днів з дня акцепту замовник надсилає всім учасникам процедур відкритих торгів, двоступеневих торгів і торгів з обмеженою участю письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням назви та місцезнаходження учасника-переможця, тендерна пропозиція якого визнана найкращою. З учасником, тендерну пропозицію якого було акцептовано, замовник укладає договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації у строк не менше ніж за п'ять робочих днів з дня надсилки письмового повідомлення всім учасникам процедур відкритих торгів, двоступеневих торгів і торгів з обмеженою участю про їх результати, але не більше ніж за 21 робочий день з дня акцепту.  
62. 3. Протягом семи календарних днів після укладення договору замовник публікує у "Віснику державних закупівель" оголошення про результати відкритих торгів, двоступінчастих торгів і торгів з обмеженою участю згідно з формою, встановленою уповноваженим органом".  
63. 18. Частину першу статті 32 викласти в такій редакції: "1. Замовник може здійснювати закупівлю шляхом застосування процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) щодо товарів і послуг, для яких існує постійно діючий ринок, та за умови, що вартість закупівлі не перевищує суми, еквівалентної 20 тисячам євро".  
64. 19. У частині другій статті 33:  
65. 1) в абзаці третьому слова " (з технічних причин)" замінити словами "у тому числі з технічних причин";  
66. 2) в абзаці четвертому слово "обладнання" в усіх відмінках замінити словом "товари" у відповідному відмінку і числі;  
67. 3) абзаци восьмий і дев'ятий виключити;  
68. 4) абзац десятий доповнити словами "у тому числі закупівлі, пов'язаної з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій".  
69. 20. Статтю 34 доповнити після частини другої частиною такого змісту:  
70. "3. Укладений договір вважається недійсним, якщо: замовник не дотримався вимог частин другої і третьої статті 29 цього Закону; договір було укладено у період зупинення процедури закупівлі у разі подання скарги замовнику або уповноваженому органу. Дія цієї частини не поширюється на застосування процедур запиту цінових пропозицій та закупівлі в одного постачальника". У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.  
71. 21. Статтю 35 виключити.  
72. 22. У статті 37:  
73. 1) частину другу доповнити абзацом такого змісту: "Днем настання підстави для подання скарги вважається день допущення замовником порушення процедури закупівлі";  
74. 2) у частинах третій - п'ятій слова "календарних днів" замінити словами "робочих днів";  
75. 3) частину шосту після слів "уповноваженому органу" доповнити словами "на його вимогу";  
76. 4) в абзаці другому частини сьомої, у частинах дев'ятій і десятій слова "арбітражного" замінити словом "господарського".  
77. 23. У тексті Закону слово "виконавець" у всіх відмінках замінити словом "учасник" у відповідному відмінку.  
78. ІІ. Прикінцеві положення  
79. 1. Цей Закон набирає чинності через два місяці з дня його опублікування.  
80. 2. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.  
81. 3. Кабінетові Міністрів України в місячний термін з дня набрання чинності цим Законом:  
82. привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;  
83. забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.