Кількість абзаців - 34 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні" (Друге читання)

0. проект Закон України Про внесення змін до Закону України "Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні"  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: Внести такі зміни до Закону України "Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2000р., №43, ст. 370, із змінами від 07.12.2000р. ВВР, 2001, № 2-3, ст.10):  
2. 1.У статті 1: Доповнити частиною другою такого змісту: "база підготовки олімпійського резерву - комплекс спортивних споруд, призначений для проведення навчально-тренувальних занять з учнями дитячо-юнацьких шкіл та спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл;"  
3. Відповідно частини другу - шосту вважати частинами третьою - сьомою.  
4. Доповнити статтю новими частинами такого змісту: "сума благодійної допомоги - сума коштів, у тому числі валютних, вартість матеріальних цінностей, нематеріальних активів, що передаються учасникам олімпійського та параолімпійського руху з метою благодійництва;  
5. необхідна сума фінансування - видатки на відповідний фінансовий рік, що пов'язані з підготовкою та участю спортсменів України у відбіркових змаганнях, Олімпійських та Параолімпійських іграх, в тому числі на будівництво та реконструкцію спортивних баз олімпійської підготовки та баз підготовки олімпійського резерву, забезпечення спортсменів інвентарем, обладнанням, екіпіровкою та медико-біологічними засобами, організацію науково-методичного забезпечення підготовки. Розрахунки необхідної суми фінансування здійснюється центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту за згодою з Національним олімпійським комітетом України, Національним комітетом спорту інвалідів України і затверджується Кабінетом Міністрів України.  
6. Сума бюджетного фінансування - видатки, що передбачені окремим рядком у Державному бюджеті України та бюджетах областей, Автономної республіки Крим, міст Києва та Севастополя на відповідний фінансовий рік на підготовку та участь спортсменів України у відбіркових змаганнях, Олімпійських та Параолімпійських іграх, в тому числі на будівництво та реконструкцію спортивних баз олімпійської підготовки та баз підготовки олімпійського резерву, забезпечення спортсменів інвентарем, обладнанням, екіпіровкою та медико-біологічними засобами, організацію науково-методичного забезпечення підготовки.  
7. Недостатня сума фінансування - різниця між необхідною сумою фінансування і реально виділеною сумою бюджетного фінансування, що визначається на кожний фінансовий рік".  
8. 2. Статтю 2 викласти в такій редакції: "З метою накопичення коштів для підготовки членів збірних команд України до участі в Олімпійських та Параолімпійських іграх Національний олімпійський комітет України, його регіональні відділення, а також Національний комітет спорту інвалідів України відкриває спеціальні рахунки "Україна Олімпійська" і "Україна Параолімпійська" в Головному управлінні Державного казначейства України.  
9. Кошти, що призначені для підтримки олімпійського, параолімпійського руху, можуть перераховуватися юридичними або фізичними особами ( у тому числі іноземними) на спеціальні рахунки "Україна Олімпійська" і "Україна Параолімпійська".  
10. Кошти, залучені на спеціальні рахунки "Україна Олімпійська" і "Україна Параолімпійська", включаються до спеціального фонду Державного бюджету України як власні надходження Національного олімпійського комітету України, його регіональних відділень, а також Національного комітету спорту інвалідів України та відповідні спеціальні видатки.  
11. Сума коштів, перерахованих юридичними або фізичними особами, що підлягають репатріації як добровільні пожертвування на спеціальні рахунки організацій, які забезпечують розвиток олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень, включаючи суму податку на прибутки нерезидентів, оподатковуються на пільгових умовах.  
12. Використання коштів із спеціальних рахунків "Україна Олімпійська" і "Україна Параолімпійська" здійснюється Національним олімпійським комітетом України, його регіональними відділеннями і Національним комітетом спорту інвалідів України на заходи, пов'язані з підготовкою та участю збірних команд України в Олімпійських та Параолімпійських іграх, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
13. Товари, які безкоштовно передаються як добровільні пожертвування організаціям, які забезпечують розвиток олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень на товари, що протягом цього року закуповуються за рахунок коштів, зосереджених на спеціальних рахунках для забезпечення підготовки та участі збірних команд України у змаганнях спорту вищих досягнень, обкладаються податками і зборами, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України на пільгових умовах.  
14. Про суми надходжень та використання коштів на спеціальних рахунках "Україна Олімпійська" і "Україна Параолімпійська" Національний олімпійський комітет, його регіональні відділення і Національний комітет спорту інвалідів України щомісячно інформують Кабінет Міністрів України".  
15. 3. В статті 3 пункт 1 викласти в такій редакції: "1.Держава стимулює розвиток олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень шляхом бюджетного фінансування, зміцнення матеріально-технічної бази, надання пільг щодо оподаткування та кредитування благодійників та інших суб'єктів фізкультурно-спортивної діяльності, а також морального та матеріального заохочення спортсменів, тренерів і фахівців галузі, що забезпечують підготовку та участь спортсменів у змаганнях спорту вищих досягнень".  
16. У пункті 2 цифру "20" замінить на цифру "40".  
17. В частині першій пункту 3 вилучити слова: "протягом року до дня початку кожних наступних Олімпійських та П араолімпійських ігор".  
18. У пункті 4 після слів "параолімпійської" доповнити словами "підготовки та баз підготовки олімпійського резерву" і далі за текстом, а також доповнити цей пункт новими частинами такого змісту:  
19. "Держава здійснює пряме фінансування на утримання баз олімпійської підготовки, які використовують для тренування і змагань спортсменів вищих категорій.  
20. Обласні (міські) державні адміністрації здійснюють пряме фінансування на утримання баз підготовки олімпійського резерву, які використовуються для проведення навчально-тренувальних занять з учнями дитячо-юнацьких спортивних та спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл".  
21. Частину другу пункту 4 викласти в такій редакції: "Перелік основних спортивних баз олімпійської, параолімпійської підготовки, та баз підготовки олімпійського резерву, порядок їх фінансування і матеріально-технічного забезпечення визначається Кабінетом Міністрів України за поданням Національного олімпійського комітету України.  
22. Бази олімпійської підготовки та бази підготовки олімпійського резерву оподатковуються та здійснюють платежі і збори у Державний і місцеві бюджети на пільгових умовах".  
23. Пункт 5 доповнити новою частиною: "Національний банк України надає Національному олімпійському комітету України та його регіональним відділенням, у рік проведення Ігор Олімпіади, індивідуальні ліцензії на право отримання та використання добровільних пожертвувань в іноземній валюті, а також надає право використовувати 100 відсотків валютних надходжень на забезпечення розвитку олімпійського та параолімпійського руху".  
24. В пункті 7 після слова "чемпіонів" записати "та призерів" і далі за текстом.  
25. 4. Стаття 5: В частині другій підпункту 1 та частині другій підпункту 2 пункту 2 в останніх реченнях після слова "діє" записати "протягом всього олімпійського циклу" і далі за текстом.  
26. У підпункті 3 після частини третьої доповнити новими частинами такого змісту: "Встановити, що до 100 відсотків суми податку на прибуток може перераховуватися підприємством, заснованим Олімпійським комітетом (регіональними відділеннями) чи підприємством, організацією, які бажають бути постійними спонсорами Олімпійського комітету (регіонального відділення), але не більше одного в регіоні, на спеціальні рахунки Олімпійського комітету (регіонального відділення), на зміцнення матеріально-технічної бази Олімпійського комітету (регіонального відділення), підготовку спортсменів до Ігор Олімпіади.  
27. Кошти, спрямовані підприємством, заснованим Олімпійським комітетом (регіональними відділеннями) чи підприємством, організацією, які бажають бути постійними спонсорами Олімпійського комітету (регіонального відділення), але не більше одного в регіоні, на спеціальні рахунки Олімпійського комітету (регіонального відділення), на зміцнення матеріально-технічної бази Олімпійського комітету (регіонального відділення), підготовку спортсменів до Ігор Олімпіади, враховуються у зменшення податкового зобов'язання платника податку".  
28. Відповідно частини чотири - шість вважати частинами шість - вісім.  
29. В частині шостій після слова "діє" записати слова "протягом всього олімпійського циклу" і далі за текстом.  
30. У пункті 4 після слів "підпунктами "ц" доповнити словами "та "ч".  
31. В підпункті "ц" після слова "чемпіонів" записати "та призерів" і далі за текстом.  
32. Доповнити статтю підпунктом "ч" такого змісту: "ч) доходи спортсменів вищих категорій та тренерів збірних команд України (у тому числі в іноземній валюті), одержаних як призові винагороди за участь у змаганнях спорту вищих досягнень та за перемогу на них.  
33. Встановити, що суми прибуткового податку з громадян, які підлягають сплаті дитячо-юнацькими школами, спортивними спорудами та іншими спортивними формуваннями будь-яких форм власності регіонів України зменшуються на суми коштів перерахованих цими організаціями на рахунки НОК України і регіональних відділень НОК України як добровільні пожертвування призначені для забезпечення спортсменів та тренерів в Іграх ХХVІІІ Олімпіади 2004 року, без обмеження розміру таких внесків".