Кількість абзаців - 138 Розмітка (ліва колонка)


Про Державний комітет ядерного регулювання України (Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України)

0. Закон України  
1. Про Державний комітет ядерного регулювання України  
2. Цей Закон відповідно до міжнародних зобов'язань України за Конвенцією про ядерну безпеку і Об'єднаною Конвенцією про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами встановлює правові основи діяльності Державного комітету ядерного регулювання України як центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, що є головним спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань регулювання безпеки використання ядерної енергії та радіаційної безпеки, а також визначає механізм його забезпечення належними фінансовими і людськими ресурсами.  
3. Глава І. Загальні положення  
4. Стаття 1. Статус Державного комітету ядерного регулювання України  
5. Державний комітет ядерного регулювання України є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що визначається цим Законом.  
6. Державний комітет ядерного регулювання України покликаний забезпечувати відповідно до його компетенції державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки.  
7. Діяльність Державного комітету ядерного регулювання України спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства.  
8. Стаття 2. Утворення, реорганізація та ліквідація Державного комітету ядерного регулювання України  
9. Державний комітет ядерного регулювання України утворюється, реорганізовується та ліквідовується Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України.  
10. Ліквідація Державного комітету ядерного регулювання України за наявності на території України хоча б однієї ядерної установки у стадії будівництва, введення в експлуатацію, експлуатації та виведення з експлуатації не допускається.  
11. Стаття 3. Завдання Державного комітету ядерного регулювання України  
12. Основними завданнями Державного комітету ядерного регулювання України є:  
13. формування культури безпеки у сфері використання ядерної енергії в державі;  
14. координація діяльності органів виконавчої влади, що здійснюють функції державного регулювання безпеки використання ядерної енергії;  
15. встановлення критеріїв, принципів та вимог безпеки використання ядерної енергії;  
16. реалізація дозвільного принципу провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії відповідно до законодавства;  
17. провадження державного нагляду за безпекою діяльності у сфері використання ядерної енергії;  
18. забезпечення виконання зобов'язань України за міжнародними договорами, що стосуються безпеки використання ядерної енергії, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
19. Стаття 4. Принципи діяльності Державного комітету ядерного регулювання України  
20. Державний комітет ядерного регулювання України будує свою діяльність на принципах:  
21. законності;  
22. гласності та відкритості процедур регулювання;  
23. пріоритету безпеки;  
24. адресності регулювання, його спрямованості на конкретні об'єкти використання ядерної енергії;  
25. наукової обгрунтованості критеріїв безпеки та регулюючих рішень;  
26. стимулювання підвищення рівня ядерної та радіаційної безпеки;  
27. забезпечення захисту населення та персоналу від шкідливого впливу іонізуючих випромінювань;  
28. захисту прав та врахування інтересів майбутніх поколінь.  
29. Розділ ІІ. КОМПЕТЕНЦІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ ТА ЙОГО МІСЦЕ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ  
30. Стаття 5. Функції Державного комітету ядерного регулювання України  
31. Основними функціями Державного комітету ядерного регулювання України є:  
32. розроблення та координація підготовки проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, в тому числі з питань режиму нерозповсюдження ядерної зброї;  
33. затвердження норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки, у тому числі щодо фізичного захисту ядерного матеріалу та ядерних установок, аналіз практики їх застосування, погодження проектів державних та галузевих стандартів з питань ядерної та радіаційної безпеки, які розробляють інші центральні органи виконавчої влади;  
34. встановлення вимог щодо забезпечення якості на всіх етапах життєвого циклу ядерних установок та інших об'єктів використання ядерної енергії, а також до управління безпекою об'єктів використання ядерної енергії у процесі їх ліквідації та реорганізації;  
35. здійснення державної експертизи безпеки ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, джерел іонізуючого випромінювання;  
36. надання у встановленому законодавством порядку ліцензій на здійснення окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, ліцензій персоналу атомної електростанції на право безпосереднього управління реакторною установкою, а також ліцензій на провадження діяльності на окремих етапах життєвого циклу ядерних установок та сховищ для захоронення радіоактивних відходів, контроль виконання умов виданих ліцензій, зупинення та анулювання їх дії відповідно до законодавства;  
37. здійснення нагляду за виконанням функцій щодо забезпечення ядерної та радіаційної безпеки структурними підрозділами експлуатуючої організації та підприємствами, установами та організаціями, які здійснюють діяльність на майданчику ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів на підставі контракту з експлуатуючою організацією;  
38. застосування примусових заходів у межах наданих повноважень щодо юридичних та фізичних осіб у разі порушення ними законодавчих актів, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, а також умов наданих ліцензій;  
39. контроль за розробленням і здійсненням заходів, спрямованих на запобігання аваріям на об'єктах використання ядерної енергії, та забезпеченням готовності відповідних підприємств, установ та організацій до ліквідації їх наслідків;  
40. контроль дотримання установленого, відповідно до законодавства, порядку щодо повідомлень про порушення в роботі ядерних установок та у разі потреби участь у розслідуванні причин таких порушень;  
41. здійснення функцій центрального органу виконавчої влади з питань безпеки перевезень радіоактивних матеріалів відповідно до законодавства;  
42. виконання функцій центрального органу виконавчої влади і пункту зв'язку, відповідального за надіслання і одержання повідомлень та інформації у разі ядерної аварії;  
43. здійснення технічних та організаційних заходів щодо ведення державного обліку ядерних матеріалів та контролю за ними;  
44. виконання функцій центрального органу виконавчої влади і пункту зв'язку з питань фізичного захисту ядерних матеріалів та джерел іонізуючого випромінювання;  
45. організація та координація розроблення і впровадження заходів щодо запобігання незаконному обігу і забезпечення збереженості ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, джерел іонізуючого випромінювання, у тому числі створення та ведення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання;  
46. забезпечення у встановленому порядку повного та об'єктивного інформування про стан ядерної та радіаційної безпеки в державі та на окремих об'єктах використання ядерної енергії;  
47. підготовка щорічної доповіді про стан ядерної та радіаційної безпеки в державі і подання її на розгляд Ради національної безпеки і оборони України;  
48. забезпечення виконання зобов'язань, взятих відповідно до міжнародних договорів з питань ядерної та радіаційної безпеки, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, координація заходів, пов'язаних з реалізацією Угоди між Україною та Міжнародним агентством з ядерної енергії про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї;  
49. організація підготовки, затвердження і представлення на відповідних міжнародних нарадах національних доповідей про виконання Україною зобов'язань, що випливають з Конвенції про ядерну безпеку та з Об'єднаної Конвенції про безпеку поводження з радіоактивними відходами та безпеку поводження з відпрацьованим паливом.  
50. Державний комітет ядерного регулювання України відповідно до Положення про нього здійснює також інші функції, які випливають з покладених на нього завдань.  
51. Стаття 6. Повноваження Державного комітету ядерного регулювання України  
52. Державний комітет ядерного регулювання України має право:  
53. залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції, у тому числі до проведення перевірок ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, та розслідування порушень у їх роботі;  
54. безперешкодно в будь-який час відвідувати підприємства, установи та організації незалежно від форм власності і господарювання, військові та оборонні об'єкти, об'єкти органів внутрішніх справ, Державного департаменту з питань виконання покарань і Служби безпеки України та Прикордонних військ у місцях їх постійної дислокації, проведення військових навчань, маневрів, а також під час передислокації військ та військової техніки автомобільними, повітряними, залізничними і плавучими транспортними засобами з метою перевірки дотримання ними законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, вимог наданих ліцензій на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії;  
55. перевіряти на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності і господарювання, на військових та оборонних об'єктах, об'єктах органів внутрішніх справ, Державного департаменту з питань виконання покарань і Служби безпеки України та Прикордонних військ у місцях їх постійної дислокації, при проведенні військових навчань, маневрів, а також під час передислокації військ та військової техніки автомобільними, повітряними, залізничними і плавучими транспортними засобами, що проводять діяльність у сфері використання ядерної енергії, дотримання вимог нормативно-правових актів з питань ядерної та радіаційної безпеки, умов виданих ліцензій та дозволів на проведення діяльності у сфері використання ядерної енергії, вносити пропозиції про притягнення до відповідальності винних посадових осіб;  
56. надсилати (надавати) керівникам підприємств, установ і організацій усіх форм власності, що проводять діяльність у сфері використання ядерної енергії, обов'язкові до виконання приписи щодо усунення виявлених порушень вимог нормативних актів з питань ядерної та радіаційної безпеки;  
57. застосовувати у встановленому порядку фінансові санкції до підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності за порушення законодавчих актів, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки та умов наданих ліцензій (дозволів), надсилати ліцензіатам подання про невідповідність окремих посадових осіб займаній посаді;  
58. обмежувати, припиняти чи зупиняти експлуатацію ядерних установок, роботи, пов'язані з поводженням з радіоактивними відходами або використанням джерел іонізуючого випромінювання, у разі порушення вимог щодо ядерної та радіаційної безпеки;  
59. зобов'язувати ліцензіатів проводити, у тому числі із залученням експертних органів, контрольні випробування та технічний огляд устаткування, матеріалів, приладів і систем, а також виконувати заходи, спрямовані на збереження досягнутого рівня безпеки ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами;  
60. заслуховувати звіти посадових осіб центральних і місцевих органів виконавчої влади, а також підприємств, установ і організацій з питань забезпечення ядерної та радіаційної безпеки;  
61. володіти спеціальними транспортними засобами для здійснення заходів реагування на надзвичайні ситуації та для інспекційної діяльності;  
62. здійснювати інші передбачені законом повноваження центральних органів виконавчої влади.  
63. Стаття 7. Взаємодія Державного комітету ядерного регулювання України з іншими центральними органами виконавчої влади  
64. Державний комітет ядерного регулювання України при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з центральними органами виконавчої влади, що здійснюють державну політику в таких сферах та галузях:  
65. охорони здоров'я та радіаційного захисту населення;  
66. екології та природокористування, включаючи використання та відновлення водних, лісових, земельних ресурсів;  
67. пожежної безпеки;  
68. охорони праці;  
69. охорони правопорядку;  
70. забезпечення національної безпеки;  
71. перевезень;  
72. інших.  
73. З метою забезпечення ефективності взаємодії, недопущення суперечностей та уникнення дублювання функцій порядок взаємодії з відповідними центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами встановлюється законодавством, а також міжвідомчими угодами та протоколами.  
74. Стаття 8. Обмеження компетенції Кабінету Міністрів стосовно вирішення питань державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки  
75. Кабінет Міністрів України не може давати вказівки та доручення Державному комітету ядерного регулювання України стосовно конкретних випадків видачі дозвільних документів та застосування заходів примусу в межах компетенції Державного комітету ядерного регулювання України, крім випадків, коли це безпосередньо передбачено законодавством.  
76. У разі, якщо дії або бездіяльність Кабінету Міністрів України становлять загрозу забезпеченню ядерної та радіаційної безпеки в державі або на окремих об'єктах, Державний комітет ядерного регулювання України подає відповідну інформацію та рекомендації Президентові України безпосередньо або через Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.  
77. Стаття 9. Компетенція Ради національної безпеки і оборони України стосовно вирішення питань державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки  
78. Рада національної безпеки і оборони України:  
79. щорічно заслуховує звіт Державного комітету ядерного регулювання України про заходи державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, виконані протягом року, та Доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні за попередній рік і приймає рішення за результатами їх розгляду;  
80. за поданням Державного комітету ядерного регулювання України розглядає питання щодо доцільності подальшого перебування на посадах вищих посадових осіб, дії або бездіяльність яких спричинили загрозу погіршення стану ядерної та радіаційної безпеки в державі;  
81. заслуховує доповіді Державного комітету ядерного регулювання України стосовно конкретних випадків видачі дозвільних документів та застосування заходів примусу в межах його компетенції і за необхідності приймає відповідні рішення;  
82. заслуховує звіти Державного комітету ядерного регулювання України про результати нарад з розгляду національних доповідей щодо виконання Україною своїх зобов'язань, що випливають з Конвенції про ядерну безпеку та з Об'єднаної Конвенції про безпеку поводження з радіоактивними відходами та безпеку поводження з відпрацьованим паливом.  
83. Розділ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ  
84. Стаття 10. Організаційна структура, особливості просування по службі посадових осіб та кадрове забезпечення Державного комітету ядерного регулювання України  
85. Структура Державного комітету ядерного регулювання України будується на функціональному принципі відповідно до функцій, визначених цим Законом.  
86. Голова Державного комітету ядерного регулювання України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України, узгодженим із Секретарем Ради національної безпеки і оборони. Один із заступників Голови призначається одночасно Головним державним інспектором України з ядерної та радіаційної безпеки. Голова Державного комітету ядерного регулювання України та його заступники заміщаються фахівцями, що мають досвід роботи у галузях регулювання ядерної та радіаційної безпеки, ядерних технологій, управління безпекою об'єктів використання ядерної енергії, радіаційного захисту чи будь-яких інших суміжних галузях, із урахуванням особистих якостей, необхідних для прийняття незалежних рішень.  
87. Посадові особи Державного комітету ядерного регулювання України, уповноважені здійснювати нагляд та контроль за дотриманням норм, правил та стандартів ядерної та радіаційної безпеки, приймати оперативні рішення щодо обмеження, припинення або зупинення експлуатації ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами та джерелами іонізуючого випромінювання, а також вилучення з використання джерел іонізуючого випромінювання, отримують статус державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки. Права та обов'язки державних інспекторів з ядерної та радіаційної безпеки визначаються Положенням про Державну інспекцію з ядерної та радіаційної безпеки.  
88. Статус державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки може бути наданий фахівцям, які мають досвід роботи у сфері використання ядерної енергії не менше п'яти років і склали відповідні кваліфікаційні іспити.  
89. Рішення державних інспекторів з ядерної та радіаційної безпеки можуть бути скасовані Головним державним інспектором України з ядерної та радіаційної безпеки.  
90. Рішення Головного державного інспектора України з ядерної та радіаційної безпеки, прийняте у межах його компетенції, може бути оскаржене лише у судовому порядку.  
91. Оскарження рішень Головного державного інспектора України з ядерної та радіаційної безпеки не зупиняє їх дії.  
92. Для забезпечення ефективності державного нагляду та здійснення функцій державного нагляду безпосередньо на об'єктах використання ядерної енергії, виконання окремих дозвільних функцій і створення регіональної мережі аварійного реагування Державний комітет ядерного регулювання України створює територіальні органи та використовує потенціал територіальних органів інших центральних органів виконавчої влади і місцевих державних адміністрацій відповідно до законодавства та на основі міжвідомчих протоколів про взаємодію.  
93. Для забезпечення незалежності територіальних органів Державного комітету ядерного регулювання України від адміністрацій піднаглядних підприємств, установ, організацій та з метою підвищення кваліфікації посадових осіб Державного комітету ядерного регулювання України вводиться ротаційний принцип заміщення не менш ніж третини посад у територіальних органах з періодом ротації від одного до трьох років. Порядок заміщення посад у територіальних органах на ротаційній основі встановлюється Кабінетом Міністрів України. Для забезпечення ротаційного складу інспекторів інспекцій на АЕС належними побутовими та житловими умовами Державний комітет ядерного регулювання України утримує на балансі житло для службового користування в містах-супутниках атомних електростанцій.  
94. Держава створює належні умови для забезпечення Державного комітету ядерного регулювання України належними людськими ресурсами шляхом:  
95. проведення кваліфікаційної атестації та медичного обстеження посадових осіб та спеціалістів, що безпосередньо виконують функції державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, а також обов'язкового страхування їх життя та здоров'я в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;  
96. встановлення кваліфікаційних надбавок для посадових осіб та спеціалістів, що безпосередньо виконують функції державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, розмір яких визначається Кабінетом Міністрів України;  
97. встановлення спеціальних надбавок для посадових осіб та спеціалістів територіальних органів, розмір яких визначається Кабінетом Міністрів України;  
98. виділення коштів у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку з метою забезпечення житлом висококваліфікованих спеціалістів з досвідом роботи у сфері використання ядерної енергії, які залучаються для подальшої роботи в Державному комітеті ядерного регулювання України;  
99. встановлення заробітної плати на рівні заробітної плати відповідних категорій працівників ядерних установок для державних інспекторів з нагляду за ядерною та радіаційною безпекою, що знаходяться безпосередньо на ядерних установках і несуть відповідальність за повноту, достатність та обгрунтованість своїх вимог щодо ядерної та радіаційної безпеки цих установок.  
100. Стаття 11. Дорадчі органи та організації технічної підтримки Державного комітету ядерного регулювання України  
101. З метою залучення висококваліфікованих незалежних експертів до вирішення проблем державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки Державний комітет ядерного регулювання України створює систему дорадчих та консультативних органів, а також на контрактних засадах у межах виділеного фінансування використовує потенціал експертних та наукових закладів (організацій технічної підтримки).  
102. Іноземні та міжнародні експерти та установи залучаються до експертно-консультативної підтримки діяльності Державного комітету ядерного регулювання України в порядку, встановленому законодавством та міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
103. Стаття 12. Прийняття найважливіших рішень з питань державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки  
104. До найважливіших рішень з питань державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки в межах компетенції Державного комітету ядерного регулювання України належать рішення з питань:  
105. встановлення та зміни основних критеріїв та принципів забезпечення ядерної та радіаційної безпеки;  
106. видачі ліцензій на провадження діяльності на окремих етапах життєвого циклу ядерних установок та сховищ для захоронення радіоактивних відходів;  
107. застосування примусових заходів.  
108. Ці рішення приймаються колегіальними органами Державного комітету ядерного регулювання України із залученням до обговорення заінтересованих органів державної влади та громадськості.  
109. Матеріали щодо прийнятих рішень зберігаються безстроково із забезпеченням публічного доступу в межах, визначених законодавством про державну таємницю.  
110. Стаття 13. Інформаційно-кризовий центр Державного комітету ядерного регулювання України  
111. Для забезпечення виконання функцій, пов'язаних з аварійною готовністю та кризовим реагуванням, Державний комітет ядерного регулювання України створює Інформаційно-кризовий центр, який забезпечується необхідним обладнанням та комплектується належним персоналом для виконання таких функцій:  
112. здійснення цілодобового оперативного чергування з метою забезпечення активізації протиаварійних планів у разі виникнення ядерної та радіаційної аварії;  
113. забезпечення оперативного моніторингу за параметрами радіаційної обстановки за допомогою спеціально створених та безпосередньо підпорядкованих Державному комітету ядерного регулювання України регіональних кризових центрів та систем радіаційного спостереження в регіонах розміщення ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами;  
114. передача, отримання, обробка та доведення до відповідних органів повідомлень про ядерні та радіаційні аварії;  
115. проведення та участь у протиаварійних навчаннях у межах компетенції Державного комітету ядерного регулювання України.  
116. Інформаційно-кризовий центр Державного комітету ядерного регулювання України входить до державної системи кризового реагування.  
117. Стаття 14. Фінансування діяльності Державного комітету ядерного регулювання України  
118. Діяльність Державного комітету ядерного регулювання України в межах визначених цим Законом функцій, включаючи програми розробок і досліджень, фінансується за рахунок Державного бюджету України. Крім коштів Державного бюджету України з цією метою можуть бути використані цільові кошти, передбачені міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
119. Видатки Державного бюджету України на фінансування діяльності Державного комітету ядерного регулювання України компенсуються за рахунок збору за здійснення заходів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, що сплачується суб'єктами, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, відповідно до законодавства.  
120. Державна експертиза ядерної та радіаційної безпеки здійснюється за рахунок замовника проекту, а у разі, якщо замовником проекту є бюджетна організація, - за рахунок відповідних бюджетних призначень.  
121. Стаття 15. Відповідальність посадових осіб Державного комітету ядерного регулювання України  
122. Посадові особи Державного комітету ядерного регулювання України та його територіальних органів несуть відповідальність відповідно до законодавства.  
123. Розділ ІV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
124. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
125. 2. Внести до Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 12, ст. 81; 1997 р., № 4, ст. 20; 1999 р., № 34, ст. 274) такі зміни:  
126. 1) частину першу статті 23 викласти в такій редакції:  
127. "Державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки здійснюють центральні органи виконавчої влади відповідно до законодавства. Координація виконання центральними органами виконавчої влади функцій державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки здійснюється Державним комітетом ядерного регулювання України";  
128. 2) у статті 25:  
129. частину першу викласти в такій редакції:  
130. "Органи державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки забезпечують здійснення державного нагляду за станом ядерної та радіаційної безпеки шляхом проведення інспекційних перевірок, проведення розслідування порушень у роботі, аналізу звітної та організаційно-розпорядчої документації, проведення перевірок знань і кваліфікації персоналу та посадових осіб";  
131. частини другу, четверту, п'яту, шосту, сьому, восьму та десяту виключити;  
132. в абзаці першому частини третьої слова "державні інспектори" замінити словами "уповноважені посадові особи органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки".  
133. 3. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.  
134. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:  
135. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
136. відповідно до своїх повноважень забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;  
137. забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.