Кількість абзаців - 162 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України (з питань професійно-технічної освіти) (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України (з питань професійно-технічної освіти)  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:  
3. 1. У Законі України "Про освіту" (Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про освіту" ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 21, _т.. 84) ( Вводиться в дію Постановою ВР N 100а/96-вр від 23.03.96 ВВР, 1996, N 21, _т.. 85):  
4. 1) Стаття 40. Професійно-технічна освіта  
5. (частину першу подати у такій редакції)  
6. 1. Професійно-технічна освіта забезпечує здобуття громадянами професії відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей, допрофесійну підготовку, перепідготовку, підвищення їх професійної кваліфікації.  
7. 2) Стаття 41. Професійно-технічні навчальні заклади  
8. (частини першу-шосту подати у такій редакції)  
9. 1. Професійно-технічними навчальними закладами є: професійно-технічне училище, професійно-художнє училище, професійне училище соціальної реабілітації, училище-агрофірма, училище-завод, вище професійне училище, центр професійно-технічної освіти, професійний ліцей, професійний ліцей відповідного профілю, навчально-виробничий центр, центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів, навчально-курсовий комбінат, інші типи закладів, що надають робітничу професію  
10. 2. Професійно-технічні навчальні заклади можуть мати денні, вечірні відділення, створювати і входити в різні комплекси, об'єднання.  
11. 3. Професійно-технічні навчальні заклади здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації громадян за державним замовленням, а також за угодами з підприємствами, об'єднаннями, установами, організаціями, окремими громадянами.  
12. 4. Професійно-технічні навчальні заклади можуть мати одне або декілька підприємств, установ, організацій - замовників підготовки кадрів. Відносини з підприємствами, установами та організаціями - замовниками підготовки кадрів регулюються відповідно до укладених угод.  
13. 5. Учні державних професійно-технічних навчальних закладів із числа дітей-сиріт, дітей, які залишилися без піклування батьків, і дітей, які потребують особливих умов виховання, перебувають на повному утриманні держави, інші учні зазначених навчальних закладів забезпечуються безкоштовним харчуванням і стипендією. Порядок повного державного утримання та забезпечення учнів державних професійно-технічних навчальних закладів безкоштовним харчуванням і стипендією визначається Кабінетом Міністрів України.  
14. 6. Випускникам професійно-технічних навчальних закладів присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень "кваліфікований робітник" з набутої професії відповідного розряду (категорії).  
15. Випускникам вищих професійних училищ, центрів професійно-технічної освіти може присвоюватися освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст".  
16. 3) Стаття 47. Післядипломна освіта (спеціалізація, стажування, клінічна ординатура, підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів)  
17. (частину першу, другу подати у такій редакції)  
18. 1.Післядипломна освіта - спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення і оновлення її професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої професії, спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду.  
19. 2. Післядипломна освіта здійснюється вищими навчальними закладами післядипломної освіти, структурними підрозділами вищих навчальних закладів відповідного рівнями акредитації, професійно-технічними навчальними закладами, науково-методичними центрами професійно-технічної освіти, відповідними підрозділами наукових установ і підприємств, в тому числі на підставі укладених договорів.  
20. 4) Стаття 48. Заклади післядипломної освіти  
21. (абзац четвертий частини першої подати у такій редакції)  
22. професійно-технічні навчальні заклади;  
23. 5) Стаття 53. Додаткові види соціального і матеріального забезпечення вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів  
24. (абзац третій частини четвертої подати у такій редакції)  
25. П'ятдесят відсотків заробітку за виробниче навчання і практику учнів професійно-технічних училищ направляється на рахунок навчального закладу для зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи.  
26. 2. У Законі України "Про професійно-технічну освіту" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 32, _т..215) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 652-ХІV ( 652-14)від 13.05.99, ВВР, 1999, N 26, _т..218):  
27. 1) Стаття 3. Професійно-технічна освіта. Курсове професійно-технічне навчання  
28. (абзац третій подати у запропонованій редакції та доповнити абзацом четвертим)  
29. Професійно-технічна освіта забезпечує допрофесійну, первинну професійну підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації робітників.  
30. Допрофесійна підготовка - це здобуття початкових професійних знань, умінь особами, які раніше не мали робітничої професії, спеціальності.  
31. 2) Стаття 4. Система професійно-технічної освіти  
32. Система професійно-технічної освіти складається з професійно-технічних навчальних закладів незалежно від форм власності та підпорядкування, навчально-методичних, науково-методичних, наукових, навчально-виробничих, навчально-комерційних, видавничо-поліграфічних, культурно-освітніх, фізкультурно-оздоровчих, обчислювальних та інших підприємств, установ, організацій та органів управління ними, що здійснюють або забезпечують підготовку кваліфікованих робітників.  
33. 3) Стаття 5. Право на здобуття професійно-технічної освіти  
34. (доповнити абзац другий)  
35. Первинна професійно-технічна освіта здобувається громадянами України у державних і комунальних професійно-технічних навчальних закладах в межах державного замовлення безоплатно, за рахунок держави.  
36. 4) Стаття 7. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти  
37. (шостий абзац подати у такій редакції)  
38. ліцензування та атестація професійно-технічних навчальних закладів, підприємств та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування;  
39. 5) Стаття 9. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у галузі управління професійно-технічною освітою  
40. (абзаци перший другий подати у такій редакції)  
41. До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у галузі управління професійно-технічною освітою належать:  
42. створення відповідно республіканського, обласних, Київського та Севастопольського міських органів управління професійно-технічною освітою, Міжгалузевих рад з професійно-технічної освіти;  
43. 6) Стаття 11. Нормативно-правові акти в галузі професійно-технічної освіти  
44. (статтю вилучити)  
45. 7) Стаття 12. Форми професійно-технічної освіти  
46. Професійно-технічна освіта здійснюється у професійно-технічних навчальних закладах за денною, вечірньою (змінною) очно-заочною, дистанційною, екстернатною формами навчання, з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами.  
47. 8) Стаття 13. Ступеневість професійно-технічної освіти  
48. (абзаци перший, другий подати у такій редакції)  
49. Ступеневість професійно-технічної освіти громадян визначається у професійно-технічних навчальних закладах відповідними рівнями кваліфікації і складністю професій та освітньо-кваліфікаційним рівнем.  
50. Кожний ступінь навчання у професійно-технічному навчальному закладі має теоретичну і практичну завершеність і підтверджується присвоєнням випускникам освітньо-кваліфікаційних рівнів "кваліфікований робітник", "молодший спеціаліст" згідно з набутими професійними знаннями, уміннями і навичками.  
51. 9) Стаття 15. Освітньо-кваліфікаційні рівні професійно-технічної освіти  
52. Випускнику професійно-технічного навчального закладу, який успішно пройшов кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень "кваліфікований робітник" з набутої професії відповідного розряду (категорії).  
53. Випускнику, який закінчив відповідний курс навчання в акредитованому вищому професійному училищі, центрі професійно-технічної освіти певного рівня акредитації, може присвоюватись освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст".  
54. 10) Стаття 16. Документи про професійно-технічну освіту  
55. (абзаци перший, четвертий подати у такій редакції)  
56. Випускнику професійно-технічного навчального закладу, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень "кваліфікований робітник", видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.  
57. Випускнику вищого професійного училища, центра професійно-технічної освіти, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст", видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.  
58. 11) Стаття 18. Типи професійно-технічних навчальних закладів  
59. До професійно-технічних навчальних закладів належать:  
60. професійно-технічне училище відповідного профілю;  
61. професійне училище соціальної реабілітації;  
62. вище професійне училище;  
63. професійний ліцей;  
64. професійний ліцей відповідного профілю;  
65. професійно-художнє училище;  
66. художнє професійно-технічне училище;  
67. вище художнє професійно-технічне училище;  
68. училище-агрофірма;  
69. вище училище-агрофірма;  
70. училище-завод;  
71. центр професійно-технічної освіти;  
72. навчально-виробничий центр;  
73. центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів;  
74. навчально-курсовий комбінат;  
75. навчальний центр;  
76. інші типи навчальних закладів, що надають професійно-технічну освіту.  
77. 12) Стаття 26. Контроль знань, умінь та навичок учнів, слухачів, їх кваліфікаційна атестація  
78. (абзаци перший - дев'ятнадцятий подати у такій редакції)  
79. Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів, слухачів, їх кваліфікаційну атестацію.  
80. Поточний контроль передбачає:  
81. поурочне опитування учнів, слухачів;  
82. контрольні та перевірні роботи;  
83. інші форми контролю, що не суперечать етичним та методико-педагогічним нормам.  
84. Тематичний контроль передбачає:  
85. тематичне опитування або тестування учнів, слухачів.  
86. Педагогічні працівники, органи управління освітою, засновники самостійно обирають форми поточного контролю знань, умінь та навичок учнів, слухачів.  
87. Проміжний контроль передбачає:  
88. семестрові заліки;  
89. семестрова атестація;  
90. річні підсумкові заліки;  
91. річна підсумкова атестація;  
92. кваліфікаційна атестація;  
93. індивідуальні завдання учням, слухачам.  
94. Форми та періодичність проміжного контролю визначаються навчальним планом.  
95. Дотримання зазначених у навчальному плані конкретних форм проміжного контролю та їх періодичності є обов'язковим.  
96. Вихідний контроль передбачає:  
97. державну кваліфікаційну атестацію, яка включає:  
98. кваліфікаційну пробну роботу, що відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника професійно-технічного навчального закладу відповідного атестаційного рівня;  
99. захист дипломної роботи, проекту чи творчої роботи, що їх замінює.  
100. 13) Стаття 32. Державні стандарти професійно-технічної освіти  
101. (абзаци п `ятий - восьмий подати у запропонованій редакції та доповнити абзацом дев'ятим)  
102. типові навчальні програми з навчальних предметів, передбачених навчальними планами, та з професійно-практичної підготовки;  
103. перелік основних обов'язкових засобів навчання;  
104. систему контролю знань, умінь і навичок учнів, слухачів та критерії їх кваліфікаційної атестації.  
105. Державний стандарт професійно-технічної освіти розробляється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти і затверджується Кабінетом Міністрів України.  
106. Державні стандарти з конкретних професій розробляються і затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти.  
107. 14) Стаття 33. Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу  
108. Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу - це сукупність вимог, що визначають його професійні знання, уміння та навички, що розробляється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти на основі кваліфікаційних характеристик професій.  
109. 15) Стаття 34. Навчальний план, навчальна програма  
110. (доповнити абзацами)  
111. Навчальна програма з професійно-практичної підготовки - це документ, що визначає зміст професійних знань, умінь, навичок та способи і методи їх формування.  
112. Навчальний план та навчальні програми розробляються на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника або кваліфікаційних характеристик професій.  
113. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти розробляє і затверджує типові навчальні плани і типові навчальні програми, які визначають загальнодержавний компонент змісту професійно-технічної освіти і є обов'язковими для використання в професійно-технічних навчальних закладах незалежно від форм власності та підпорядкування.  
114. 16) Стаття 42. Соціальний захист інвалідів  
115. (абзац другий подати у редакції)  
116. Професійна підготовка або перепідготовка інвалідів здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету у межах обсягів державного замовлення з урахуванням медичних показань і протипоказань для наступної трудової діяльності. Обрання форм і методів професійної підготовки проводиться згідно з висновками спеціалістів медико-соціальної експертної комісії.  
117. 17) Стаття 45. Поняття і загальні положення  
118. (абзац перший подати у такій редакції)  
119. До педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти належать викладачі, педагоги з професійного навчання, вихователі, майстри виробничого навчання, старші майстри виробничого навчання, інструктори виробничого навчання, методисти, практичні психологи, соціальні педагоги, керівники професійно-технічних навчальних закладів та інші працівники, які беруть безпосередню участь у навчально-виховній роботі.  
120. 18) Стаття 49. Відносини власності в галузі професійно-технічної освіти  
121. (перший-шостий абзаци подати у такій редакції)  
122. Засновник закріплює за державними професійно-технічними навчальними закладами та установами професійно-технічної освіти об'єкти права власності, які належать засновнику на праві власності або орендовані ним у інших власників.  
123. Об'єкти права власності, закріплені засновником за державним професійно-технічним навчальним закладом або установою професійно-технічної освіти, перебувають в їх користуванні.  
124. Навчальні заклади та установи професійно-технічної освіти несуть відповідальність перед засновником за збереження та використання за призначенням закріпленого за ними майна. Контроль за використанням цього майна здійснюється засновником.  
125. Майно (об'єкти, споруди, основні фонди) навчальних закладів і установ професійно-технічної освіти, що перебувають у державній власності, може вилучатися засновником лише за умови подальшого використання цього майна і коштів, одержаних від його реалізації, на розвиток професійно-технічної освіти.  
126. У разі ліквідації державних професійно-технічних навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти їх майно (об'єкти, споруди, їх основні фонди) та кошти, одержані від його реалізації, використовуються на розвиток професійно-технічної освіти.  
127. У разі ліквідації професійно-технічних навчальних закладів, заснованих на інших (крім державної) формах власності, грошові кошти та інше майно, що належать їм на праві власності, використовуються у порядку, визначеному статутом навчального закладу.  
128. 19) Стаття 50. Фінансування професійно-технічних навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти  
129. (абзац дев'ятий подати у такій редакції)  
130. П'ятдесят відсотків заробітку за виробниче навчання і практику учнів професійно-технічних училищ направляється на рахунок закладу освіти для зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи.  
131. 3. У Бюджетному Кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 37-38, ст. 189):  
132. 1) у пункті 2 статті 85 Бюджетного Кодексу України після слів "на фінансування бюджетних установ одночасно з різних бюджетів" додати "за винятком професійно-технічних навчальних закладів, заснованих на державній формі власності, що надають повну загальну середню освіту та здійснюють допрофесійну підготовку учнів загальноосвітніх навчальних закладів, допрофесійну, первинну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників за регіональними програмами"  
133. 2) у підпункті 2 пункту 1 статті 88 Бюджетного кодексу України додати абзац "професійно-технічні навчальні заклади, засновані на державній формі власності, що надають повну загальну середню освіту та здійснюють допрофесійну підготовку учнів загальноосвітніх навчальних закладів, допрофесійну, професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників за регіональними програмами";  
134. 3) у абзаці б) підпункту 2 пункту 1 статті 89 Бюджетного Кодексу України після слів "вечірні (змінні) школи" додати "професійно-технічні навчальні заклади, засновані на державній формі власності, що надають повну загальну середню освіту та здійснюють допрофесійну підготовку учнів загальноосвітніх навчальних закладів, допрофесійну, первинну підготовки, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників за регіональними програмами".  
135. 4) у абзаці б) підпункту 2 пункту 1 статті 90 Бюджетного Кодексу України після слів "і виконують державне замовлення" додати "професійно-технічні навчальні заклади, засновані на державній формі власності, що надають повну загальну середню освіту та здійснюють допрофесійну підготовку учнів загальноосвітніх навчальних закладів, допрофесійну, професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників за рігеональними програмами".  
136. 4. У Законі України "Про Державний бюджет України на 2003 рік":  
137. 1) у пункті 27 статті 2 Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" після слів " (крім військового майна і майна Національної академії наук України)" додати "та майна дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних і вищих навчальних закладів";  
138. 2) у пункті 16 статті 10 Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" після слів " (крім військового майна і майна Національної академії наук України)" додати "та майна дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних і вищих навчальних закладів";  
139. 3) у абзаці 2 статті 26 Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" після слів "взятих на облік в органах Державного казначействі України" додати слова "за винятком професійно-технічних навчальних закладів, заснованих на державній формі власності";  
140. 4) у абзаці 1 статті 41 Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" після слів "як нецільове використання бюджетних коштів" додати слова "за винятком професійно-технічних навчальних закладів, заснованих на державній формі власності, що надають повну загальну середню освіту та здійснюють допрофесійну підготовку учнів загальноосвітніх навчальних закладів, допрофесійну, первинну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників за рігеональними програмами";  
141. 5) у абзаці 4 статті 55 Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" після слів "та органів і установ виконання покарань" додати слова "професійно-технічні навчальні заклади, засновані на державній формі власності, що надають приміщення в оренду орендарям, які сплачують єдиний податок";  
142. 6) скасувати пункт 13 статті щодо призупинення на 2003 рік дії абзаців одинадцятого і дванадцятого частини першої, абзацу другого частини другої, абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84; 2002 р., N 12-13, ст. 92).  
143. 5. У Земельному Кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, ст. 27):  
144. 1) у пункті 5 статті 7 Земельного Кодексу України додати підпункт 7.5.10 такого змісту: "сільським професійно-технічним навчальним закладам для дослідних, навчальних цілей та для ведення сільського господарства";  
145. 2) у пункті 3 статті 84 Земельного Кодексу України додати підпункт є) такого змісту: "Земельні ділянки, які належать державним професійно-технічним навчальним закладам";  
146. 3) у пункті 4 статті 84 Земельного Кодексу України додати підпункт ж) такого змісту "земельні ділянки, які належать державним професійно-технічним навчальним закладам".  
147. 6. У Законі України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 11, ст. 150):  
148. В пункті б) статті 4 Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" вилучити слово учбових.  
149. 7. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 4, ст. 18):  
150. у пункті 7.13 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" додати підпункт 7.13.7 такого змісту:  
151. "7.13.7. Звільняються від оподаткування доходи, отримані загальноосвітніми, професійно-технічними, вищими навчальними закладами, що створені органами державної влади України та органами місцевого самоврядування, з надання державних послуг з:  
152. а) виготовлення та реалізації товарів народного споживання;  
153. б)вирощування ті реалізації сільськогосподарської продукції та продукції тваринництва.  
154. 8. У Законі України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 20, ст. 148):  
155. у пункті 1 статті 2 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" після слів "до всіх закупівель товарів, робіт і послуг" додати слова "крім тих, які здійснюють державні навчальні заклади".  
156. 9. У Законі України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 27, ст. 385):  
157. у абзаці 2 пункт3 4 статті 17 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" після слів "та весь період роботи" додати підпункт "учням, слухачам, які навчаються у професійно-технічних навчальних закладах за денною формою навчання, до їх закінчення, також учням, студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації за денною формою навчання до їх закінчення".  
158. 10. У Законі України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 1, ст.1) (Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1812-ІІІ (1812-14) від 08.06.2000, ВВР, 2000, N 38, ст.319 N 1821-ІІІ (1821-14) від 22.06.2000, ВВР, 2000, N 38, ст.321 N 2921-ІІІ (2921-14) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 16, ст.114):  
159. Стаття 26. Обов'язки та відповідальність споживачів енергії  
160. Після слів "крім населення", записати "державних і комунальних дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних, вищих навчальних закладів" - далі за текстом.  
161. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.