Кількість абзаців - 326 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ  
1. Про внесення змін до деяких законів України  
2. Верховна Рада України постановляє:  
3. І. Внести до законів України такі зміни:  
4. 1. У частині першій статті 13 Закону України "Про ціни і ціноутворення" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1990 р., № 52, ст. 650; Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 33, ст. 225) слова "антимонопольного законодавства" замінити словами "законодавства про захист економічної конкуренції".  
5. 2. Частину першу статті 15 Закону України "Про підприємництво" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 30, ст. 232) викласти в такій редакції:  
6. "Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Не допускається зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція".  
7. 3. У Законі України "Про підприємства в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 24, ст.272; Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 26, ст. 277; 1995 р., № 14, ст. 90):  
8. в абзаці другому частини першої статті 5 та у частині першій статті 34 слова "антимонопольного законодавства України" замінити словами "законодавства про захист економічної конкуренції".  
9. 4. У Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 20, ст. 276; 1995 р., № 14, ст. 90; 1999 р., № 7, ст. 49; 2000 р., № 24, ст. 186):  
10. 1) у частині шостій статті 9 слова "антимонопольного законодавства" замінити словами "законодавства про захист економічної конкуренції";  
11. 2) у статті 20:  
12. а) назву статті викласти в такій редакції:  
13. "Стаття 20. Заходи щодо захисту економічної конкуренції у галузі зовнішньоекономічної діяльності";  
14. б) у частині першій слова "антимонопольного законодавства" замінити словами "законодавства про захист економічної конкуренції";  
15. 3) частину другу статті 37 після слів "правоохоронних органів" доповнити словами "органів Антимонопольного комітету України".  
16. 5. У частині третій статті 38 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 38, ст. 508; 1995 р., № 14, ст. 90; 1996 р., № 40, ст. 185) слова "антимонопольного законодавства" замінити словами "законодавства про захист економічної конкуренції".  
17. 6. У Законі України "Про інвестиційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст. 646; 1992 р., № 10, ст.138; 1998 р., № 33, ст. 226; 2002 р., № 15, ст. 100):  
18. 1) в абзаці п'ятому частини другої статті 8 слова "антимонопольного регулювання" замінити словами "законодавства про захист економічної конкуренції";  
19. 2) абзац шостий частини третьої статті 12 викласти у такій редакції:"заходів щодо розвитку та захисту економічної конкуренції".  
20. 7. У частині шостій статті 1 та частині першій статті 19 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49, ст. 682; 1992 р., № 48, ст. 662; 1995 р., № 14, ст. 90; 2001 р., № 31, ст. 146) слова "антимонопольного законодавства" замінити словами "законодавства про захист економічної конкуренції".  
21. 8. В абзаці п'ятому частини другої статті 27 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 17, ст. 122; 2000 р., № 33-34, ст. 273) слова "антимонопольного законодавства" замінити словами "законодавства про захист економічної конкуренції".  
22. 9. У частині восьмій статті 17 Закону України "Про споживчу кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 30, ст. 414; 1993 р., № 29, ст. 308; 2000 р., № 27, ст. 213) слова "антимонопольного, санітарного та природоохоронного законодавства" замінити словами "санітарного, природоохоронного законодавства та законодавства про захист економічної конкуренції".  
23. 10. В абзаці сьомому частини першої статті 17 Закону України "Про науково-технічну інформацію" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 33, ст. 345) слово "несумлінної" замінити словом "недобросовісної".  
24. 11. У Законі України "Про Антимонопольний комітет України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 50, ст. 472; 2000 р., № 41, ст. 343; 2002 р., № 16, ст. 114):  
25. 1) статтю 3 викласти у такій редакції: "Стаття 3. Завдання Антимонопольного комітету України  
26. Основними завданнями Антимонопольного комітету України є:  
27. 1) участь у формуванні та реалізації конкурентної політики;  
28. 2) реалізація конкурентної політики в частині:  
29. здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції;  
30. контролю за економічною концентрацією;  
31. контролю за узгодженими діями;  
32. 3) сприяння розвитку добросовісної конкуренції;  
33. 4) методичне забезпечення застосування законодавства про захист економічної конкуренції";  
34. 2) абзац четвертий статті 4 викласти у такій редакції:  
35. "захисту конкуренції на засадах рівності фізичних та юридичних осіб перед законом";  
36. 3) у статті 5:  
37. а) у частині першій слова "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" замінити словами "Про захист економічної конкуренції";  
38. б) частини третю та четверту замінити частиною такого змісту: "У цьому Законі відповідні терміни вживаються у тих самих значеннях, що і в Законі України "Про захист економічної конкуренції";  
39. 4) статтю 6 доповнити частиною такого змісту:  
40. "Антимонопольний комітет України, адміністративні колегії Антимонопольного комітету України, державний уповноважений Антимонопольного комітету України, адміністративні колегії територіальних відділень Антимонопольного комітету України є органами Антимонопольного комітету України";  
41. 5) статтю 7 викласти в такій редакції:  
42. "Стаття 7. Компетенція Антимонопольного комітету України  
43. У сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції Антимонопольний комітет України має такі повноваження:  
44. 1) розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та проводити розслідування за цими заявами і справами;  
45. 2) приймати, передбачені законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження та рішення за заявами і справами, перевіряти та переглядати розпорядження та рішення у справах, надавати висновки щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції;  
46. 3) розглядати справи про адміністративні правопорушення - порушення законодавства про захист економічної конкуренції, приймати та перевіряти постанови у цих справах;  
47. 4) перевіряти суб'єкти господарювання, об'єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю щодо дотримання ними вимог законодавства про захист економічної конкуренції та під час проведення розслідувань за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції;  
48. 5) вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб необхідну для проведення перевірки, розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції інформацію, в тому числі з обмеженим доступом;  
49. 6) призначати експертизу та експерта з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для дачі експертного висновку;  
50. 7) проводити примусове вилучення документів, предметів чи інших носіїв інформації, накладати арешт на майно, предмети, документи, інші носії інформації, що можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі;  
51. 8) на підставі рішення суду проникати до житла чи до іншого володіння особи, проводити в них огляд або обшук, вилучати чи накладати арешт на майно, предмети, документи, інші носії інформації, що можуть бути доказами або джерелом доказів у справі;  
52. 9) у разі перешкоджання (опору) працівникам Антимонопольного комітету України у виконанні ними повноважень, передбачених пунктами 4, 7 і 8 цієї частини, звертатись до міліції з метою залучення її працівників для застосування заходів фізичного впливу чи спеціальних засобів, необхідних для подолання перешкод (опору);  
53. 10) залучати працівників органів внутрішніх справ, митних та інших правоохоронних органів для забезпечення проведення розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема у разі проведення розслідування, в тому числі збирання та вилучення доказів, накладення арешту на майно, предмети, документи, інші носії інформації;  
54. 11) залучати спеціалістів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, підприємств і об'єднань за погодженням з їх керівниками, депутатів місцевих рад до проведення перевірок;  
55. 12) проводити дослідження ринку, визначати межі товарного ринку, а також становище, в тому числі монопольне (домінуюче), суб'єктів господарювання на цьому ринку та приймати відповідні рішення;  
56. 13) визначати наявність або відсутність контролю між суб'єктами господарювання чи їх частинами та склад групи суб'єктів господарювання, що є єдиним суб'єктом господарювання;  
57. 14) вносити до органів влади обов'язкові для розгляду подання щодо анулювання ліцензій, припинення операцій, пов'язаних із зовнішньоекономічною діяльністю суб'єктів господарювання, у разі порушення ними законодавства про захист економічної конкуренції;  
58. 15) надавати рекомендації органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю, суб'єктам господарювання, об'єднанням щодо припинення дій (бездіяльності), які містять ознаки порушень законодавства про захист економічної конкуренції, та усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють;  
59. 16) звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у зв'язку із застосуванням законодавства про захист економічної конкуренції, а також із запитами щодо надання інформації про судові справи, що розглядаються цими судами відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції;  
60. 17) звертатись та одержувати від компетентних органів інших держав необхідну інформацію для здійснення своїх повноважень;  
61. 18) надавати компетентним органам інших держав інформацію у випадках та порядку, передбаченими законодавством;  
62. 19) здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством.  
63. У сфері здійснення контролю за узгодженими діями, концентрацією Антимонопольний комітет України має такі повноваження:  
64. 1) розглядати заяви і справи про надання дозволу, надання висновків, попередніх висновків на узгоджені дії, концентрацію, проводити дослідження за цими заявами і справами;  
65. 2) приймати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження та рішення за заявами і справами про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію, надавати висновки, попередні висновки на узгоджені дії, концентрацію, висновки щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції;  
66. 3) переглядати, перевіряти розпорядження і рішення, прийняті його органами та головами територіальних відділень Антимонопольного комітету України в межах компетенції;  
67. 4) дозволяти або забороняти узгоджені дії, концентрацію;  
68. 5) вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників незалежно від місцезнаходження інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, необхідну для розгляду заяв і справ;  
69. 6) здійснювати повноваження, передбачені пунктами 6, 12, 13, 16 і 17 частини першої цієї статті;  
70. 7) здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством.  
71. У сфері формування та реалізації конкурентної політики, сприяння розвитку конкуренції, нормативного і методичного забезпечення діяльності Антимонопольного комітету України та застосування законодавства про захист економічної конкуренції Антимонопольний комітет України має такі повноваження:  
72. 1) вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, необхідну для дослідження ринків, а також інформацію про реалізацію конкурентної політики;  
73. 2) розробляти та подавати Кабінету Міністрів України проекти Указів Президента України щодо пріоритетів і напрямів конкурентної політики на визначений період;  
74. 3) узагальнювати та аналізувати інформацію про реалізацію Указів Президента України щодо пріоритетів і напрямів конкурентної політики;  
75. 4) погоджувати проекти законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, що можуть вплинути на конкуренцію, зокрема щодо створення суб'єктів господарювання, встановлення, зміни правил їх поведінки на ринку, надання пільг, або такі, що можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках;  
76. 5) здійснювати повноваження, передбачені пунктами 6, 12, 13, 15 і 16 частини першої цієї статті;  
77. 6) надавати рекомендації та вносити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, суб'єктів господарювання, об'єднань пропозиції щодо здійснення заходів, спрямованих на обмеження монополізму, розвиток підприємництва і конкуренції, запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, а також щодо припинення дій (бездіяльності), які можуть мати негативний вплив на конкуренцію;  
78. 7) взаємодіяти з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю, установами та організаціями з питань розвитку, підтримки, захисту економічної конкуренції та демонополізації економіки;  
79. 8) узагальнювати практику застосування законодавства про захист економічної конкуренції, вносити до відповідних органів державної влади пропозиції щодо його удосконалення;  
80. 9) розробляти та організовувати здійснення заходів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції;  
81. 10) брати участь у розробленні та вносити в установленому порядку проекти актів законодавства з питань конкурентної політики, розвитку і захисту конкуренції та демонополізації економіки;  
82. 11) розробляти та затверджувати разом з іншими заінтересованими органами державної влади міжвідомчі нормативно-правові акти з питань розвитку і захисту економічної конкуренції та демонополізації економіки;  
83. 12) приймати власні нормативно-правові акти у формі розпоряджень з питань, що належать до його компетенції, зокрема щодо контролю за узгодженими діями, концентрацією, підвідомчості та розгляду заяв і справ про узгоджені дії, концентрацію, порушення законодавства про захист економічної конкуренції, організації діяльності органів Антимонопольного комітету України;  
84. 13) здійснювати офіційне тлумачення власних нормативно-правових актів;  
85. 14) давати рекомендаційні роз'яснення з питань застосування законодавства про захист економічної конкуренції;  
86. 15) утворювати адміністративні колегії Антимонопольного комітету України;  
87. 16) утворювати територіальні відділення та дорадчі органи Антимонопольного комітету України;  
88. 17) брати участь у розробленні та реалізації міжнародних проектів і програм, а також здійснювати співробітництво з міжнародними організаціями, державними органами і неурядовими організаціями інших держав з питань, що належать до компетенції Антимонопольного комітету України;  
89. 18) видавати свій друкований орган, офіційні видання (збірники) актів законодавства про захист економічної конкуренції;  
90. 19) здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством.  
91. Здійснення іншими органами влади повноважень Антимонопольного комітету України, передбачених пунктами 1 - 4 і 12 частини першої, пунктами 1, 2 і 4 частини другої, пунктами 12 - 16 частини третьої цієї статті, не допускається";  
92. 6) статтю 8 виключити;  
93. 7) у статті 9:  
94. а) частину другу доповнити реченням такого змісту: "Голова Антимонопольного комітету України не може призначатися на цю посаду більше ніж на два строки підряд";  
95. б) у частині четвертій слова "грубого порушення службових обов'язків" виключити;  
96. в) у частині шостій:  
97. доповнити абзац другий словами "головує на засіданнях Антимонопольного комітету України";  
98. абзац четвертий викласти у такій редакції:  
99. "розподіляє обов'язки між першим заступником, заступниками Голови та державними уповноваженими Антимонопольного комітету України, спрямовує діяльність територіальних відділень Антимонопольного комітету України";  
100. в абзаці восьмому слова "справ про порушення антимонопольного законодавства та інших питань відповідно до компетенції Комітету" замінити словами "питань, що належать до компетенції Антимонопольного комітету України";  
101. в абзаці дев'ятому слово "розпорядження" замінити словом "затверджує";  
102. абзац десятий доповнити словами "та підписує від імені Антимонопольного комітету України міжвідомчі нормативно-правові акти";  
103. доповнити частину після абзацу десятого абзацами такого змісту:  
104. "має право за клопотанням осіб, поданням органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення або з власної ініціативи, витребувати будь-які матеріали, в тому числі, заяви і справи про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію, про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що перебувають на розгляді органу Антимонопольного комітету України чи голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, та передати їх на розгляд іншому органу Антимонопольного комітету України чи голові територіального відділення Антимонопольного комітету України, за винятком тих, які віднесені до виключної компетенції Антимонопольного комітету України;  
105. затверджує структуру Антимонопольного комітету України;  
106. затверджує штатний розпис та кошторис Антимонопольного комітету України за погодженням з Міністерством фінансів України, штатний розпис та кошторис територіальних відділень Антимонопольного комітету України".  
107. У зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом чотирнадцятим;  
108. г) доповнити статтю частиною такого змісту:  
109. "Голова Антимонопольного комітету України має право брати участь з правом дорадчого голосу на засіданнях Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції Антимонопольного комітету України";  
110. 8) у статті 10:  
111. а) доповнити статтю після частини першої частинами такого змісту:  
112. "Строк повноважень першого заступника та заступників Голови Антимонопольного комітету України припиняється із завершенням строку їх повноважень як державних уповноважених або відповідно до частини другої статті 18 цього Закону. Перший заступник Голови Антимонопольного комітету України та заступники Голови Антимонопольного комітету України не можуть призначатися на відповідні посади більше ніж на два строки підряд. Перший заступник та заступники Голови Антимонопольного комітету України: 1) координують і контролюють роботу територіальних відділень Антимонопольного комітету України, дорадчих органів Антимонопольного комітету України та установ, що належать до сфери управління Антимонопольного комітету України; 2) спрямовують і контролюють діяльність підпорядкованих їм структурних підрозділів; 3) організовують правове забезпечення діяльності структурних підрозділів апарату Антимонопольного комітету України; 4) забезпечують взаємодію Антимонопольного комітету України з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, правоохоронними органами, судами, іншими органами державної влади, установами та організаціями; 5) забезпечують співробітництво Антимонопольного комітету України з міжнародними організаціями, державними органами та неурядовими організаціями інших держав; 6) за дорученням Голови Антимонопольного комітету України беруть участь у засіданнях комітетів Верховної Ради України під час розгляду питань, пов'язаних з діяльністю Антимонопольного комітету України та представляють Антимонопольний комітет України у відносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями; 7) погоджують призначення на посади та звільнення з посади працівників, зміни у структурі та штатному розписі підпорядкованих їм структурних підрозділів. Перший заступник має право уповноважувати працівників Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень представляти інтереси Антимонопольного комітету України в суді. Розподіл обов'язків між першим заступником та заступниками Голови Антимонопольного комітету України здійснює Голова Антимонопольного комітету України".  
113. У зв'язку з цим частини другу та третю вважати відповідно частинами сьомою та восьмою;  
114. б) у частинах сьомій та восьмій слово "заступники" в усіх відмінках замінити словами "перший заступник і заступники" у відповідному відмінку;  
115. 9) у статті 11:  
116. а) частину п'яту виключити;  
117. б) частину восьму після слова "колегій" доповнити словами "Антимонопольного комітету України";  
118. 10) у статті 12:  
119. а) частину першу доповнити словами "або за іншим територіальним принципом";  
120. б) частину другу викласти у такій редакції:  
121. "Повноваження територіальних відділень Антимонопольного комітету України визначаються цим Законом, іншими актами законодавства, а також Положенням про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, що затверджується Антимонопольним комітетом України";  
122. в) частину третю після слів "призначаються", "призначається" доповнити відповідно словами "та звільняються", "та звільняється";  
123. г) частину п'яту викласти у такій редакції:  
124. "Територіальне відділення Антимонопольного комітету України підконтрольне та підзвітне Антимонопольному комітету України";  
125. 11) доповнити Закон статтею 12-1 такого змісту:  
126. "Стаття 12-1. Порядок утворення і діяльності колегіальних органів Антимонопольного комітету України  
127. Постійно діючі адміністративні колегії Антимонопольного комітету України утворюються Антимонопольним комітетом України з числа державних уповноважених Антимонопольного комітету України у складі трьох осіб. Постійно діючу адміністративну колегію очолює перший заступник або один із заступників Голови Антимонопольного комітету України.  
128. Тимчасові адміністративні колегії Антимонопольного комітету України утворюються Головою Антимонопольного комітету України з числа державних уповноважених та голів територіальних відділень Антимонопольного комітету України у складі не менше ніж три особи. Тимчасову адміністративну колегію очолює державний уповноважений Антимонопольного комітету України.  
129. Адміністративна колегія територіального відділення Антимонопольного комітету України утворюється головою територіального відділення Антимонопольного комітету України з числа керівних працівників територіального відділення у складі не менше ніж три посадові особи цього територіального відділення. За згодою Голови Антимонопольного комітету України до складу адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України можуть входити посадові особи Антимонопольного комітету України. Адміністративну колегію територіального відділення Антимонопольного комітету України очолює голова територіального відділення або його заступник.  
130. Діяльність адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України координує голова відповідного територіального відділення Антимонопольного комітету України.  
131. Члени Антимонопольного комітету України, адміністративної колегії Антимонопольного комітету України, адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України мають рівні права щодо розгляду питань, що належать до компетенції цих органів відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі під час прийняття розпоряджень і рішень.  
132. Рішення адміністративної колегії Антимонопольного комітету України приймається від імені Антимонопольного комітету України.  
133. Рішення адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України приймається від імені територіального відділення Антимонопольного комітету України.  
134. Формою роботи Антимонопольного комітету України, адміністративних колегій Антимонопольного комітету України, адміністративних колегій територіального відділення Антимонопольного комітету України є їх засідання.  
135. Засідання Антимонопольного комітету України, адміністративної колегії Антимонопольного комітету України, адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України є правоможним за умови присутності більшості їх встановленого складу.  
136. Розпорядження та рішення Антимонопольного комітету України, адміністративної колегії Антимонопольного комітету України, адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету приймаються шляхом голосування.  
137. Розпорядження та рішення Антимонопольного комітету України, адміністративної колегії Антимонопольного комітету України, адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України приймаються більшістю голосів присутніх на їх засіданнях членів.  
138. У разі перевірки Антимонопольним комітетом України розпорядження або рішення адміністративної колегії Антимонопольного комітету України, державного уповноваженого Антимонопольного комітету України засідання є правоможним, якщо на ньому присутня більшість встановленого складу Антимонопольного комітету України, без урахування членів Антимонопольного комітету України, які приймали розпорядження або рішення, що перевіряється. У такому разі розпорядження або рішення приймається Антимонопольним комітетом України більшістю від його встановленого складу. При цьому члени Антимонопольного комітету України, які приймали розпорядження або рішення, що перевіряється, не беруть участі у голосуванні.  
139. Порядок діяльності Антимонопольного комітету України, адміністративних колегій Антимонопольного комітету України, адміністративних колегій територіального відділення Антимонопольного комітету України як колегіальних органів визначається цим Законом, іншими актами законодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі регламентами цих органів, що затверджуються Антимонопольним комітетом України";  
140. 12) статті 13, 14, 15, 16 і 17 викласти у такій редакції:  
141. "Стаття 13. Виключна компетенція Антимонопольного комітету України як вищого колегіального органу  
142. Виключно до компетенції Антимонопольного комітету України як вищого колегіального органу належать:  
143. 1) надання дозволу або заборона узгоджених дій відповідно до частин першої та другої статті 10 Закону України "Про захист економічної конкуренції";  
144. 2) перевірка розпоряджень та рішень державних уповноважених та адміністративних колегій Антимонопольного комітету України;  
145. 3) перегляд розпоряджень та рішень, прийнятих Антимонопольним комітетом України, у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та за заявами і справами про узгоджені дії, концентрацію;  
146. 4) затвердження власних нормативно-правових актів, зазначених у пункті 12 частини третьої статті 7 цього Закону;  
147. 5) затвердження разом з іншими заінтересованими органами державної влади міжвідомчих нормативно-правових актів;  
148. 6) схвалення розроблених Антимонопольним комітетом України найважливіших проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції Антимонопольного комітету України;  
149. 7) офіційне тлумачення власних нормативно-правових актів і надання рекомендаційних роз'яснень з питань застосування законодавства про захист економічної конкуренції;  
150. 8) затвердження кошторису доходів і видатків Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень, а також граничної чисельності працівників Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень;  
151. 9) затвердження положень про дорадчі органи Антимонопольного комітету України та їх склад;  
152. 10) утворення постійно діючих адміністративних колегій Антимонопольного комітету України;  
153. 11) заслуховування звітів державних уповноважених, голів територіальних відділень, керівників самостійних структурних підрозділів апарату Антимонопольного комітету України;  
154. 12) затвердження звітів про діяльність Антимонопольного комітету України для подання їх Верховній Раді України.  
155. Антимонопольний комітет України як вищий колегіальний орган може розглядати будь-яке питання, що належить до компетенції його органів.  
156. Стаття 14. Компетенція адміністративних колегій Антимонопольного комітету України та адміністративних колегій територіального відділення Антимонопольного комітету України  
157. Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України має такі повноваження:  
158. 1) розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, про надання дозволу, надання попередніх висновків на узгоджені дії, концентрацію, проводити розслідування або дослідження за цими заявами і справами;  
159. 2) приймати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження та рішення, надавати висновки щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції, попередні висновки на узгоджені дії, концентрацію;  
160. 3) перевіряти розпорядження та рішення адміністративних колегій територіального відділення Антимонопольного комітету України;  
161. 4) переглядати розпорядження та рішення, прийняті постійно діючою адміністративною колегією Антимонопольного комітету України;  
162. 5) вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом, необхідну для проведення перевірки, розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, дослідження ринку та в інших передбачених законодавством випадках;  
163. 6) призначати експертизу та експерта з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для дачі експертного висновку;  
164. 7) проводити дослідження ринку, визначати межі товарного ринку, а також становище, в тому числі монопольне (домінуюче), суб'єктів господарювання на цьому ринку та приймати відповідні рішення;  
165. 8) визначати наявність або відсутність контролю між суб'єктами господарювання або їх частинами та склад групи суб'єктів господарювання, що є єдиним суб'єктом господарювання;  
166. 9) вносити до органів влади обов'язкові для розгляду подання щодо анулювання ліцензій, припинення операцій, пов'язаних із зовнішньоекономічною діяльністю суб'єктів господарювання, у разі порушення ними законодавства про захист економічної конкуренції;  
167. 10) надавати рекомендації органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю, суб'єктам господарювання, об'єднанням щодо припинення дій (бездіяльності), які містять ознаки порушень законодавства про захист економічної конкуренції, та усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють;  
168. 11) перевіряти постанови державних уповноважених та адміністративних колегій територіального відділення Антимонопольного комітету України у справах про адміністративні правопорушення;  
169. 12) звертатися до суду із запитами щодо надання інформації про судові справи, що розглядаються цими судами відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції.  
170. Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України має право давати рекомендації та вносити пропозиції органам державної влади, органам місцевого самоврядування, установам, організаціям, суб'єктам господарювання, об'єднанням щодо здійснення заходів, спрямованих на обмеження монополізму, розвиток підприємництва і конкуренції, запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, а також щодо припинення дій (бездіяльності), що можуть мати негативний вплив на конкуренцію.  
171. Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України здійснює інші повноваження відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції.  
172. До компетенції тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України належить перегляд прийнятих тимчасовою адміністративною колегією Антимонопольного комітету України розпоряджень та рішень, здійснення повноважень, зазначених у пунктах 1, 2, 5 - 10 і 12 частини першої, частині третій цієї статті, а також здійснення інших повноважень відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції.  
173. Адміністративна колегія територіального відділення Антимонопольного комітету України має такі повноваження:  
174. 1) розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, про надання дозволу, надання попередніх висновків на узгоджені дії, проводити розслідування або дослідження за цими заявами і справами;  
175. 2) приймати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження та рішення, надавати висновки щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції, попередні висновки на узгоджені дії;  
176. 3) розглядати справи про адміністративні правопорушення - порушення законодавства про захист економічної конкуренції, приймати постанови у цих справах;  
177. 4) переглядати розпорядження та рішення, прийняті адміністративною колегією територіального відділення Антимонопольного комітету України;  
178. 5) вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом, необхідну для проведення перевірки, розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, дослідження ринку та в інших передбачених законодавством випадках;  
179. 6) призначати експертизу та експерта з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для дачі експертного висновку;  
180. 7) проводити дослідження ринку, визначати межі товарного ринку, а також становище, в тому числі монопольне (домінуюче), суб'єктів господарювання на цьому ринку та приймати відповідні рішення;  
181. 8) визначати наявність або відсутність контролю між суб'єктами господарювання або їх частинами та склад групи суб'єктів господарювання, що є єдиним суб'єктом господарювання;  
182. 9) вносити до органів влади обов'язкові для розгляду подання щодо анулювання ліцензій, припинення операцій, пов'язаних із зовнішньоекономічною діяльністю суб'єктів господарювання, у разі порушення ними законодавства про захист економічної конкуренції;  
183. 10) надавати рекомендації органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю, суб'єктам господарювання, об'єднанням щодо припинення дій (бездіяльності), які містять ознаки порушень законодавства про захист економічної конкуренції, та усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють;  
184. 11) звертатися до суду із запитами щодо надання інформації про судові справи, що розглядаються цими судами відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції.  
185. Адміністративна колегія територіального відділення Антимонопольного комітету України має право надавати рекомендації та вносити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, суб'єктів господарювання, об'єднань пропозиції щодо проведення заходів, спрямованих на обмеження монополізму, розвиток підприємництва і конкуренції, запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції а також щодо припинення дій (бездіяльності), що можуть мати негативний вплив на конкуренцію.  
186. Адміністративна колегія територіального відділення Антимонопольного комітету України здійснює інші повноваження відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції.  
187. Стаття 15. Апарат Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень  
188. Організаційну, технічну, аналітичну, інформаційно-довідкову та іншу роботу із забезпечення діяльності Антимонопольного комітету України та його органів, територіальних відділень Антимонопольного комітету України, в тому числі під час проведення розслідувань за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведення досліджень за заявами і справами про надання дозволу та попередніх висновків на узгоджені дії, концентрацію, проведення досліджень ринків здійснює апарат Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень.  
189. Положення про структурні підрозділи апарату Антимонопольного комітету України затверджує Голова Антимонопольного комітету України, а про структурні підрозділи апарату територіального відділення - голова територіального відділення Антимонопольного комітету України.  
190. Стаття 16. Компетенція державного уповноваженого Антимонопольного комітету України  
191. Державний уповноважений Антимонопольного комітету України має такі повноваження:  
192. 1) розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, про надання дозволу, надання попередніх висновків на узгоджені дії, концентрацію, приймати розпорядження про початок розгляду справи або надавати мотивовану відповідь про відмову в розгляді справи, проводити розслідування або дослідження за цими заявами і справами, закривати провадження у цих справах незалежно від їх підвідомчості іншим органам Антимонопольного комітету України, вносити (передавати) їх в установленому Антимонопольним комітетом України порядку на розгляд цих органів для прийняття рішення;  
193. 2) приймати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження та рішення, надавати висновки щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції, попередні висновки на узгоджені дії;  
194. 3) розглядати справи про адміністративні правопорушення - порушення законодавства про захист економічної конкуренції, приймати та перевіряти постанови у цих справах;  
195. 4) проводити перевірки суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю щодо дотримання ними вимог законодавства про захист економічної конкуренції та під час проведення розслідувань за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції;  
196. 5) безперешкодно входити до приміщень підприємств, установ та організацій під час проведення перевірок та розслідувань за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, за умови пред'явлення службового посвідчення і документів, що підтверджують проведення перевірки чи розслідування;  
197. 6) вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом, необхідну для проведення перевірки, розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, дослідження ринку та в інших передбачених законодавством випадках;  
198. 7) викликати для надання пояснень під час розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції посадових осіб і працівників суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, інших юридичних осіб, їх структурних підрозділів, філій, представництв, а також фізичних осіб;  
199. 8) призначати експертизу та експерта з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для дачі експертного висновку;  
200. 9) проводити примусове вилучення документів, предметів чи інших носіїв інформації, накладати арешт на майно, предмети, документи, інші носії інформації, що можуть бути доказами або джерелом доказів у справі;  
201. 10) на підставі рішення суду проникати до житла або до іншого володіння особи, проводити в них огляд чи обшук, вилучати чи накладати арешт на майно, предмети, документи, інші носії інформації, що можуть бути доказами або джерелом доказів у справі;  
202. 11) у разі перешкоджання (опору) працівникам Антимонопольного комітету України виконувати повноваження, передбачені пунктами 4 - 6, 9 і 10 частини першої цієї статті, звертатись до міліції з метою залучення її працівників для застосування заходів фізичного впливу чи спеціальних засобів, необхідних для подолання перешкод (опору);  
203. 12) залучати працівників органів внутрішніх справ, митних та інших правоохоронних органів до забезпечення проведення розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема у разі проведення розслідування, в тому числі збирання та вилучення доказів, накладення арешту на майно, предмети, документи, інші носії інформації;  
204. 13) залучати спеціалістів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, підприємств і об'єднань за погодженням з їх керівниками, депутатів місцевих рад до проведення перевірок;  
205. 14) проводити дослідження ринку, визначати межі товарного ринку, а також становище, в тому числі монопольне (домінуюче), суб'єктів господарювання на цьому ринку та приймати відповідні рішення;  
206. 15) визначати наявність або відсутність контролю між суб'єктами господарювання або їх частинами та склад групи суб'єктів господарювання, що є єдиним суб'єктом господарювання;  
207. 16) вносити до органів влади обов'язкові для розгляду подання щодо анулювання ліцензій, припинення операцій, пов'язаних із зовнішньоекономічною діяльністю суб'єктів господарювання, у разі порушення ними законодавства про захист економічної конкуренції;  
208. 17) надавати рекомендації та вносити пропозиції органам державної влади, органам місцевого самоврядування, установам, організаціям, суб'єктам господарювання, об'єднанням щодо здійснення заходів, спрямованих на обмеження монополізму, розвиток підприємництва і конкуренції, запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, а також щодо припинення дій (бездіяльності), що можуть мати негативний вплив на конкуренцію;  
209. 18) звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у зв'язку із застосуванням законодавства про захист економічної конкуренції, а також із запитами щодо надання інформації про судові справи, що розглядаються цими судами відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції;  
210. 19) представляти Антимонопольний комітет України без спеціальної довіреності в суді;  
211. 20) уповноважувати посадових осіб апарату Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень проводити розслідування у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, дослідження за заявами і справами про узгоджені дії, концентрацію, здійснювати інші повноваження, передбачені пунктами 4 - 6, 9 - 13 частини першої цієї статті;  
212. 21) здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством про захист економічної конкуренції.  
213. Рішення та розпорядження державних уповноважених Антимонопольного комітету України приймаються від імені Антимонопольного комітету України.  
214. Без згоди Антимонопольного комітету України як колегіального органу державний уповноважений не може входити до складу комісій, комітетів та інших органів, що створюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю.  
215. Державний уповноважений Антимонопольного комітету України зобов'язаний виконувати вимоги законодавства України, бути об'єктивним та неупередженим під час здійснення своїх повноважень.  
216. Стаття 17. Компетенція голови територіального відділення Антимонопольного комітету України  
217. Голова територіального відділення Антимонопольного комітету України має такі повноваження:  
218. 1) здійснювати розслідування за заявами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, дослідження за заявами про надання дозволу, попередніх висновків на узгоджені дії, підвідомчими адміністративним колегіям територіального відділення, а за дорученням Голови чи органів Антимонопольного комітету України - розслідування за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, дослідження за заявами і справами про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію, підвідомчими цим органам;  
219. 2) приймати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження та рішення, надавати висновки щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції, попередні висновки на узгоджені дії;  
220. 3) проводити перевірки суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю щодо дотримання ними вимог законодавства про захист економічної конкуренції та під час проведення розслідувань за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції;  
221. 4) безперешкодно входити до приміщень підприємств, установ та організацій під час проведення перевірок та розслідувань за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції за умови пред'явлення службового посвідчення і документів, що підтверджують проведення перевірки чи розслідування;  
222. 5) вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом, необхідну для проведення перевірки, розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, та в інших передбачених законодавством випадках;  
223. 6) викликати для надання пояснень під час розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції посадових осіб і працівників суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, інших юридичних осіб, їх структурних підрозділів, філій, представництв, а також фізичних осіб;  
224. 7) призначати експертизу та експерта з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для дачі експертного висновку;  
225. 8) проводити примусове вилучення документів, предметів чи інших носіїв інформації, накладати арешт на майно, предмети, документи, інші носії інформації, що можуть бути доказами або джерелом доказів у справі;  
226. 9) на підставі рішення суду проникати до житла чи до іншого володіння особи, проводити в них огляд або обшук, вилучати чи накладати арешт на майно, предмети, документи, інші носії інформації, що можуть бути доказами або джерелом доказів у справі;  
227. 10) у разі перешкоджання (опору) працівникам Антимонопольного комітету України виконувати повноваження, передбачені пунктами 4, 5, 8 і 9 частини першої цієї статті, звертатись до міліції з метою залучення її працівників до застосування заходів фізичного впливу чи спеціальних засобів, необхідних для подолання перешкод (опору);  
228. 11) залучати працівників органів внутрішніх справ, митних та інших правоохоронних органів до забезпечення проведення розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема у разі проведення розслідування, в тому числі збирання та вилучення доказів, накладення арешту на майно, предмети, документи, інші носії інформації;  
229. 12) залучати спеціалістів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, підприємств і об'єднань за погодженням з їх керівниками, депутатів місцевих рад до проведення перевірок;  
230. 13) проводити дослідження ринку, визначати межі товарного ринку, а також становище, в тому числі монопольне (домінуюче), суб'єктів господарювання на цьому ринку та приймати відповідні рішення;  
231. 14) визначати наявність або відсутність контролю між суб'єктами господарювання чи їх частинами та склад групи суб'єктів господарювання, що є єдиним суб'єктом господарювання;  
232. 15) вносити до органів влади обов'язкові для розгляду подання щодо анулювання ліцензій, припинення операцій зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання у разі порушення ними законодавства про захист економічної конкуренції;  
233. 16) надавати рекомендації та вносити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, суб'єктів господарювання, об'єднань пропозиції щодо здійснення заходів, спрямованих на обмеження монополізму, розвиток підприємництва і конкуренції, запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, а також щодо припинення дій (бездіяльності), що можуть мати негативний вплив на конкуренцію;  
234. 17) звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у зв'язку із застосуванням законодавства про захист економічної конкуренції, а також із запитами щодо надання інформації про справи, що розглядаються цими судами відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції;  
235. 18) представляти територіальне відділення Антимонопольного комітету України без спеціальної довіреності в суді;  
236. 19) уповноважувати своїх заступників здійснювати повноваження, передбачені пунктами 1 - 4 частини першої цієї статті;  
237. 20) уповноважувати посадових осіб територіального відділення здійснювати повноваження, передбачені пунктами 4, 5, 8 - 12 частини першої цієї статті;  
238. 21) здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством про захист економічної конкуренції.  
239. Голова територіального відділення Антимонопольного комітету України має права і виконує обов'язки в межах компетенції, визначеної цим Законом, іншими актами законодавства, Положенням про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, що затверджується Антимонопольним комітетом України, здійснює керівництво діяльністю територіального відділення, забезпечує виконання територіальним відділенням та його адміністративними колегіями завдань і функцій.  
240. Розпорядження голови територіального відділення Антимонопольного комітету України приймаються від імені територіального відділення Антимонопольного комітету України.  
241. Без згоди Антимонопольного комітету України як колегіального органу голова територіального відділення Антимонопольного комітету України не може входити до складу комісій, комітетів та інших органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю.  
242. Голова територіального відділення Антимонопольного комітету України зобов'язаний додержуватись вимог законодавства України, бути об'єктивним і неупередженим під час здійснення своїх повноважень";  
243. 13) у статті 18 слова "Державний уповноважений" замінити словами "Перший заступник, заступник Голови Антимонопольного комітету України, державний уповноважений";  
244. 14) частини першу та другу статті 19 викласти у такій редакції: "Під час розгляду заяв і справ про узгоджені дії, концентрацію, про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі під час проведення розслідування, дослідження, прийняття розпоряджень, рішень за заявами і справами, здійснення інших повноважень у сфері контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, контролю за узгодженими діями, концентрацією органи та посадові особи Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень є незалежними від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб та суб'єктів господарювання, а також політичних партій та інших об'єднань громадян чи їх органів.  
245. Втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб та суб'єктів господарювання, а також політичних партій та інших об'єднань громадян чи їх органів у діяльність Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень забороняється, за винятком випадків, визначених законами України";  
246. 15) у статті 20:  
247. а) доповнити статтю перед частиною першою частиною такого змісту:  
248. "Органи влади, органи місцевого самоврядування беруть участь у розробленні та реалізації конкурентної політики, взаємодіють з Антимонопольним комітетом України в питаннях розвитку конкуренції, розроблення регіональних програм економічного розвитку та інформують Антимонопольний комітет України про виконання заходів, пов'язаних з реалізацією конкурентної політики".  
249. У зв'язку з цим частини першу - третю вважати відповідно частинами другою - четвертою;  
250. б) частину третю доповнити словами "оприлюднюють у засобах масової інформації повідомлення про свою діяльність і прийняті рішення";  
251. в) частину четверту викласти у такій редакції:  
252. "Органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю зобов'язані погоджувати з Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями проекти нормативно-правових актів та інших рішень, які можуть вплинути на конкуренцію, зокрема щодо створення суб'єктів господарювання, встановлення і зміни правил їх поведінки на ринку, або такі, що можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках, а також одержувати дозвіл Антимонопольного комітету України на концентрацію у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції";  
253. 16) статтю 22 викласти у такій редакції:  
254. "Стаття 22. Обов'язковість виконання розпоряджень, рішень та вимог органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України  
255. Розпорядження, рішення та вимоги органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, вимоги уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення в межах їх компетенції є обов'язковими для виконання у визначені ними строки, якщо інше не передбачено законодавством.  
256. Невиконання розпоряджень, рішень та вимог органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, вимог уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення тягне за собою передбачену законом відповідальність";  
257. 17) доповнити Закон статтями 22-1 і 22-2 такого змісту:  
258. "Стаття 22-1. Обов'язок надання інформації  
259. Суб'єкти господарювання, об'єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, інші юридичні особи, їх структурні підрозділи, філії, представництва, їх посадові особи та працівники, фізичні особи зобов'язані на вимогу органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.  
260. Документи, статистична та інша інформація, необхідні для виконання завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, надаються на вимогу органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення безкоштовно.  
261. Усні вимоги та розпорядження органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, про надання інформації виконуються невідкладно або у встановлені ними строки.  
262. Усні вимоги органів Антимонопольного комітету України, голів його територіальних відділень, уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення, пояснення осіб та інші дії, вчинені на ці усні вимоги, фіксуються в протоколі, в якому зазначаються також дата і місце його складання, назва органу Антимонопольного комітету України, прізвища його членів або державного уповноваженого Антимонопольного комітету України, уповноважених працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення із зазначенням їх посад, прізвища осіб, які надають пояснення.  
263. Протокол підписується головуючим колегіального органу Антимонопольного комітету України, державним уповноваженим Антимонопольного комітету України, головою територіального відділення, уповноваженим ними працівником Антимонопольного комітету України, його територіального відділення та особи, до яких були звернені усні вимоги. Про відмову осіб, до яких були звернені усні вимоги, підписати протокол зазначається у протоколі. Особа має право надати пояснення і зауваження стосовно змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання.  
264. Стаття 22-2. Співробітництво Антимонопольного комітету з компетентними органами інших держав  
265. Антимонопольний комітет України на підставі міжнародних угод України співпрацює з компетентними органами інших держав, зокрема шляхом обміну інформацією.  
266. Антимонопольний комітет України може надавати компетентним органам інших держав та отримувати від них інформацію, зокрема з обмеженим доступом.  
267. Надання інформації компетентним органам інших держав можливе лише у разі коли:  
268. інформація буде використана конкурентним відомством виключно для виконання покладених на нього згідно із законодавством завдань;  
269. відповідне конкурентне відомство може забезпечити такий режим доступу до інформації, який би не призвів до розкриття інформації для інших цілей чи її розголошення в будь-який спосіб, у тому числі шляхом несанкціонованого доступу";  
270. 18) частину першу статті 23 викласти у такій редакції:  
271. "Діяльність щодо виявлення, запобігання та припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, провадиться Антимонопольним комітетом України, його органами та посадовими особами з додержанням процесуальних засад, визначених законодавчими актами України";  
272. 19) доповнити Закон статтею 23-1 такого змісту:  
273. "Стаття 23-1. Слухання у справах про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію, про порушення законодавства про захист економічної конкуренції  
274. Органи Антимонопольного комітету України, які розглядають справу про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію, про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі про недобросовісну конкуренцію, до прийняття рішення по суті можуть проводити слухання у справі.  
275. Слухання проводиться органом Антимонопольного комітету України, який розглядає справу, чи за дорученням голови цього органу одним або декількома його членами.  
276. Орган Антимонопольного комітету України до слухання у справі залучає осіб, які беруть участь у розгляді справи, для надання ними пояснень, доводів та інших міркувань, необхідних для встановлення фактичних обставин справи.  
277. У слуханні у справі беруть участь працівники Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень, а у разі потреби залучаються експерти.  
278. До слухання у справі можуть бути залучені інші особи, якщо заявник, а у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції - заявник і відповідач не висловили проти цього обґрунтованих заперечень.  
279. Орган Антимонопольного комітету України за власною ініціативою чи за заявою осіб, які беруть участь у розгляді справи, може провести повністю або частково закрите слухання у справі, якщо відкрите слухання може завдати шкоди інтересам держави, осіб, які беруть участь у розгляді справи, та інших осіб або перешкодити подальшому розгляду справи.  
280. Порядок проведення слухання у справі визначається Антимонопольним комітетом України відповідно до цього Закону та інших актів законодавства про захист економічної конкуренції";  
281. 20) статті 24 і 25 викласти у такій редакції:  
282. "Стаття 24. Надання рішень та розпоряджень органів Антимонопольного комітету України і голів його територіальних відділень  
283. Рішення та розпорядження, що приймаються органами Антимонопольного комітету України, головами його територіальних відділень відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції, надаються особам як їх копії, засвідчені в установленому порядку.  
284. Особливості порядку надання та оприлюднення рішень встановлюються законодавством про захист економічної конкуренції.  
285. Стаття 25. Звернення до суду  
286. З метою захисту інтересів держави, споживачів та суб'єктів господарювання Антимонопольний комітет України, територіальні відділення Антимонопольного комітету України у зв'язку з порушенням законодавства про захист економічної конкуренції державними органами, юридичними та фізичними особами подають заяви (позови), скарги до суду, в тому числі про:  
287. визнання недійсними нормативно-правових та інших актів (рішень, наказів, розпоряджень, постанов тощо) органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю чи розірвання угоди у разі невиконання ними у встановлені строки рішень органів Антимонопольного комітету України про скасування або зміну актів, прийнятих органами влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю, або про розірвання угоди;  
288. стягнення не сплачених у добровільному порядку штрафів та пені;  
289. припинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції;  
290. зобов'язання виконати рішення органів Антимонопольного комітету України;  
291. безоплатне вилучення товарів з неправомірно використаним позначенням та (або) копій виробів іншого суб'єкта господарювання:  
292. вилучення, накладення арешту на майно, документи, предмети, інші носії інформації у місцях проживання та інших володіннях особи;  
293. з інших підстав, передбачених законом";  
294. 21) Статтю 26 доповнити частиною такого змісту:  
295. "З метою здійснення заходів, передбачених частиною першою цієї статті, а також забезпечення підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень, рішенням Кабінету Міністрів України при Антимонопольному комітеті України можуть створюватись відповідні установи та організації";  
296. 22) У тексті Закону слова "антимонопольне законодавство" в усіх відмінках замінити словами "законодавство про захист економічної конкуренції" у відповідному відмінку.  
297. 12. У Законі України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 10, ст. 43; 1996 р., № 5, ст. 18; 1997 р., № 15, ст. 115; 1999 р., № 41, ст. 373):  
298. 1) назву статті 7 викласти у такій редакції:  
299. "Стаття 7. Обмеження щодо діяльності телерадіоорганізацій";  
300. 2) абзац четвертий частини першої статті 46 викласти у такій редакції:  
301. "- порушення обмежень щодо діяльності телерадіоорганізацій, встановлених цим Законом".  
302. 13. У частині третій статті 12 Закону України "Про зв'язок" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 20, ст. 143) слова "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" замінити словами "Про захист економічної конкуренції".  
303. 14. У абзаці четвертому частини другої статті 18 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 34, ст. 160; 2000 р., № 41, ст. 342) слова "антимонопольного законодавства" замінити словами "законодавства про захист економічної конкуренції".  
304. 15. У частині четвертій статті 9 Закону України "Про залізничний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 40, ст. 183) слова "антимонопольному законодавству" замінити словами "законодавству про захист економічної конкуренції".  
305. 16. У статті 12 Закону України "Про звернення громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 47, ст. 256; 1999 р., № 26, ст. 219) слова "антимонопольним і трудовим законодавством" замінити словами "трудовим законодавством і законодавством про захист економічної конкуренції".  
306. 17. У Законі України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292; 2002 р., № 17, ст. 117):  
307. 1) абзац одинадцятий статті 3 виключити;  
308. 2) у пункті 12 статті 8 слова "антимонопольного законодавства" замінити словами "законодавства про захист економічної конкуренції".  
309. 18. У частині першій статті 16, частині другій статті 25 Закону України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 1, ст.1) слова "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" замінити словами "Про захист економічної конкуренції".  
310. 19. В абзаці дванадцятому частини другої статті 3 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 20, ст. 148) слова "антимонопольного законодавства" замінити словами "законодавства про захист економічної конкуренції".  
311. 20. У Законі України "Про природні монополії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 30, ст. 238):  
312. 1) у частині другій статті 1, у частині першій статті 3 слова "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" замінити словами "Про захист економічної конкуренції";  
313. 2) у частині другій статті 4 слова "антимонопольного законодавства" замінити словами "законодавства про захист економічної конкуренції".  
314. 21. У Державній програмі приватизації на 2000 - 2002 роки, затвердженій Законом України "Про Державну програму приватизації" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 33-34, ст.272):  
315. 1) в абзаці четвертому пункту 5, пункті 18, абзаці другому пункту 40, абзаці першому пункту 41, пункті 42 слова "монопольне становище" замінити словами "монопольне (домінуюче) становище";  
316. 2) у назві та тексті розділу VІІ слова "антимонопольного законодавства" у всіх відмінках замінити словами "законодавства про захист економічної конкуренції" у відповідному відмінку;  
317. 3) в абзаці другому пункту 41 слово "згоду" замінити словом "дозвіл";  
318. 4) у пункті 45:  
319. а) у тексті слово "згоди" замінити словом "дозволу";  
320. б) в абзаці другому слова "така згода не була отримана раніше" замінити словами "такий дозвіл не був отриманий раніше";  
321. в) в абзаці шостому слова "такої згоди" замінити відповідно словами "такого дозволу".  
322. ІІ. Прикінцеві положення  
323. 1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.  
324. 2. Абзац шостий пункту 5 статті 11 цього Закону щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення набирає чинності з дня внесення відповідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення.  
325. 3. Абзац одинадцятий пункту 5 та абзац одинадцятий пункту 20 статті 11 цього Закону щодо проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку, вилучення чи накладення арешту на майно, предмети, документи, інші носії інформації та звернення до суду з цього питання набирають чинності з дня набрання чинності законом, що передбачатиме порядок прийняття судом рішення стосовно проникнення до житла чи до іншого володіння особи для проведення в них огляду і обшуку.