Кількість абзаців - 66 Розмітка (ліва колонка)


про внесення змін до Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм" (Друге читання)

0. Проект  
1. Закон України  
2. Про внесення змін до Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм"  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. І. Внести зміни до Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 24, ст. 183; 2001 р., № 4, ст. 12), виклавши його у такій редакції:  
5. "ЗАКОН УКРАЇНИ Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм та баз даних  
6. Цей Закон визначає правові основи розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних і спрямований на захист інтересів суб'єктів авторського права і суміжних прав та захист прав споживачів.  
7. Стаття 1. Сфера дії Закону Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у процесі розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних.  
8. Стаття 2. Визначення термінів У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:  
9. аудіовізуальний твір - твір, що фіксується на певному матеріальному носії (кіноплівці, магнітній плівці чи магнітному диску, диску для лазерних систем зчитування тощо) у вигляді серії послідовних кадрів (зображень) чи аналогових або дискретних сигналів, які відображають (закодовують) рухомі зображення (як із звуковим супроводом, так і без нього), і сприйняття якого є можливим виключно за допомогою того чи іншого виду екрана (кіноекрана, телевізійного екрана тощо), на якому рухомі зображення візуально відображаються за допомогою певних технічних засобів. Видами аудіовізуального твору є кінофільми, телефільми, відеофільми, діафільми, слайдофільми тощо, які можуть бути ігровими, анімаційними (мультиплікаційними), неігровими чи іншими;  
10. база даних (компіляція даних) - сукупність творів, даних або будь-якої іншої незалежної інформації у довільній формі, в тому числі електронній, підбір і розташування складових частин якої та її упорядкування є результатом творчої праці і складові частини якої є доступними індивідуально і можуть бути знайдені за допомогою спеціальної пошукової системи на основі електронних засобів (комп'ютера) чи інших засобів;  
11. відеограма - відеозапис на відповідному матеріальному носії (магнітній стрічці, магнітному диску, диску для лазерних систем зчитування тощо) виконання або будь-яких рухомих зображень (із звуковим супроводом чи без нього), крім зображень у формі запису, що є складовою аудіовізуального твору. Відеограма є вихідним матеріалом для виготовлення її копій;  
12. відтворення - виготовлення одного або більше примірників твору, відеограми, фонограми в будь-якій матеріальній формі;  
13. відтворювач - юридична чи фізична особа, яка замовила відтворення або самостійно здійснила таке відтворення на обладнанні, що є її власністю або перебуває у її володінні чи користуванні;  
14. вініловий диск - диск, який виробляється з синтетичних матеріалів і на поверхні якого по спіралі розташовані канавки (доріжки) із записом звуку;  
15. імпортер примірників - український суб'єкт господарської діяльності, який здійснив купівлю (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) в іноземного суб'єкта господарської діяльності примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних із ввезенням або без ввезення їх на митну територію України;  
16. експортер примірників - український суб'єкт господарської діяльності, який здійснив продаж (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) іноземному суб'єкту господарської діяльності примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних із вивезенням або без вивезення їх з митної території України;  
17. комп'ютерна програма - набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп'ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихідному або об'єктному кодах);  
18. контрольна марка - спеціальний знак, що засвідчує дотримання авторських і суміжних прав і надає право на розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних. Контрольна марка є самоклейним знаком одноразового використання, зовнішній бік якого має спеціальний голограмний захист;  
19. маркування контрольними марками - позначення шляхом наклеювання контрольних марок на упаковку примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних;  
20. примірник аудіовізуального твору, комп'ютерної програми, бази даних - копія аудіовізуального твору, комп'ютерної програми, бази даних, виконана у будь-якій матеріальній формі;  
21. примірник фонограми - копія фонограми на відповідному матеріальному носії, яка виконана безпосередньо чи опосередковано із цієї фонограми і містить усі зафіксовані на ній звуки чи їх частину;  
22. примірник відеограми - копія відеограми на відповідному матеріальному носії, яка виконана безпосередньо чи опосередковано із цієї відеограми і містить усі зафіксовані на ній рухомі зображення чи їх частину (як із звуковим супроводом, так і без нього);  
23. розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних - введення в обіг примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних шляхом їх продажу чи іншої передачі права власності;  
24. фонограма - звукозапис на відповідному носії (магнітній стрічці чи магнітному диску, грамофонній платівці, диску для лазерних систем зчитування тощо) виконання або будь-яких звуків, крім звуків у формі запису, що є складовою аудіовізуального твору. Фонограма є вихідним матеріалом для виготовлення її примірників (копій);  
25. Установа - центральний орган виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності.  
26. Стаття 3. Умови розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних Наявність контрольної марки на упаковках примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних засвідчує законність та правомірність їх розповсюдження відповідно до набутих авторських і/або суміжних прав.  
27. Стаття 4. Право на одержання контрольних марок 1. Право на одержання контрольних марок мають імпортери, експортери та відтворювачі примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних.  
28. 2. Контрольні марки видаються Установою. Будь-яка посередницька діяльність щодо одержання та розповсюдження контрольних марок забороняється.  
29. Стаття 5. Порядок одержання контрольних марок 1. Для одержання контрольних марок особи, зазначені в частині першій статті 4 цього Закону (далі - заявники), подають до установи:  
30. а) заяву встановленого зразка;  
31. б) копію статуту (для юридичних осіб);  
32. в) копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;  
33. г) копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (для юридичних осіб) або про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);  
34. ґ) документи, що підтверджують право юридичної чи фізичної особи на здійснення імпорту, експорту, відтворення та розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних;  
35. д) копію державного посвідчення на право розповсюдження та демонстрування аудіовізуальних творів - фільмів;  
36. е) договори про передачу (відчуження) майнових прав або договори про передачу прав на використання аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних шляхом їх відтворення та розповсюдження примірників з визначенням у договорах розміру і порядку виплати винагороди, строку дії договорів, території, на яку розповсюджуються передані права, починаючи від первинного суб'єкта авторського права і/або суміжних прав. Ці документи подаються в оригіналах разом з копіями. До документів, складених іноземною мовою, додаються їх переклади українською мовою, засвідчені в установленому порядку.  
37. 2. Заява та копії документів, зазначені в частині першій цієї статті, посвідчуються: від юридичних осіб - підписом посадової особи заявника, який скріплюється печаткою, від фізичних осіб - особистим підписом заявника з пред'явленням паспорта.  
38. 3. Оригінали документів, зазначених в пунктах "ґ", "е" частини першої цієї статті, повертаються заявнику разом з письмовим рішенням про видачу або відмову у видачі контрольних марок.  
39. 4. Відповідальність за достовірність документів, поданих для одержання контрольних марок, несе заявник.  
40. 5. У заяві на одержання контрольних марок обов'язково зазначаються: дата звернення, кількість примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, право на відтворення та розповсюдження яких передано за договорами, найменування примірників з переліком аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, зафіксованих на цих примірниках (мовою, що використовується для оригіналу відповідного примірника) і кількість контрольних марок, необхідних заявнику для маркування примірників.  
41. 6. Установа протягом п'яти робочих днів з дня прийняття заяви зобов'язана видати заявнику письмове рішення про видачу контрольних марок або відмову в їх видачі. У разі виникнення необхідності у перевірці інформації, зазначеної в документах на одержання контрольних марок, строк розгляду заяви може бути продовжений, але не більше ніж на 10 днів, про що заявник повідомляється в письмовій формі.  
42. 7. Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі контрольних марок є: подання документів для одержання контрольних марок, оформлення яких не відповідає вимогам законодавства; подання документів для одержання контрольних марок, що містять недостовірні відомості; недодержання заявником прав суб'єктів авторського права і/або суміжних прав. Рішення про відмову у видачі контрольних марок може бути оскаржено до суду в порядку, встановленому законом.  
43. 8. На підставі рішення про видачу контрольних марок заявник подає до установи копію платіжного документа з відміткою банківської установи про перерахування коштів, сплачених за контрольні марки до Державного бюджету України, і в цей день їх одержує.  
44. 9. Дані про заявника, який вперше звернувся за одержанням контрольних марок і стосовно якого прийнято позитивне рішення, вносяться Установою до Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок (далі - Реєстр) із зазначенням: для юридичної особи - повної назви, адреси, номера і дати видачі свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, коду Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, домашньої адреси, номера і дати видачі свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи, ідентифікаційного номера, номера заяви на одержання контрольних марок, кількості виданих марок, їх серій та номерів і дати одержання. У рішенні про видачу контрольних марок зазначаються дата внесення до Реєстру даних про заявника та його реєстраційний номер. У разі звернення у подальшому заявника до установи з питань одержання контрольних марок документи, передбачені в пунктах "б", "в", "г", "ґ" частини першої цієї статті, не вимагаються. Невнесення до Реєстру даних про заявника не позбавляє його права на одержання згідно з прийнятим рішенням контрольних марок у строки, встановлені цим Законом, та на використання вже одержаних марок. Порядок ведення Реєстру визначається Кабінетом Міністрів України.  
45. Стаття 6. Серії контрольних марок та порядок їх виготовлення Кожна контрольна марка має власну серію і номер. Встановлюються такі серії контрольних марок: А - для примірників фонограм у формі магнітних носіїв та вінілових дисків; В - для примірників аудіовізуальних творів та відеограм у формі магнітних носіїв та кіноплівки; К - для примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних у формі оптичних носіїв. Контрольні марки виготовляються на замовлення установи в порядку, встановленому законодавством. На кожну контрольну марку наноситься інформація, яка ідентифікує її з відповідним примірником аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп'ютерної програми, бази даних.  
46. Стаття 7. Плата за одержання контрольних марок За видачу контрольних марок стягується плата у розмірі одного відсотка неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за одну контрольну марку. Забороняється встановлення та справляння із заявників будь-яких інших платежів за одержання та використання контрольних марок. Кошти, одержані від продажу контрольних марок, зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України і використовуються за цільовим призначенням для виготовлення контрольних марок та здійснення заходів щодо забезпечення їх видачі.  
47. Стаття 8. Маркування контрольними марками Маркування примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних відповідними контрольними марками здійснюють імпортери, експортери та відтворювачі перед розповсюдженням цих примірників.  
48. Імпортовані примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних маркуються після митного оформлення на території України. Примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, що експортуються, маркуються перед їх митним оформленням для перевезення через митний кордон України чи передачі іноземному контрагенту на митній території України.  
49. Кожна упаковка примірника аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп'ютерної програми, бази даних маркується однією контрольною маркою. Упаковка, яка є невід'ємною частиною декількох різних за змістом примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних або розміщених на декількох носіях частин одного аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп'ютерної програми, бази даних, маркується однією контрольною маркою.  
50. Придбання примірника аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп'ютерної програми, бази даних, маркованого контрольною маркою, не означає набуття прав на публічне виконання, публічний показ, публічну демонстрацію, публічне сповіщення, майновий найм, побутовий чи комерційний прокат записаного на цьому примірнику аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп'ютерної програми, бази даних.  
51. Маркуванню контрольними марками не підлягають: 1) примірники, на яких здійснено запис уривків аудіовізуального твору, фонограми, відеограми або уривків кількох аудіовізуальних творів, фонограм та відеограм, якщо такий запис зроблено з метою реклами цих аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм;  
52. 2) твори із звуко- або відеозаписом подій, що мають особистий характер (сімейних свят тощо), якщо таке відтворення здійснено з метою їх розповсюдження серед учасників цих подій;  
53. 3) примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, що перевозяться транзитом через митну територію України;  
54. 4) примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, якщо їх виготовлено на замовлення юридичної чи фізичної особи (далі - замовник) суб'єктом підприємницької діяльності, який самостійно здійснює процес відтворення на обладнанні, що є його власністю або перебуває у його володінні чи користуванні (далі - виробник), і передача виготовлених виробником цих примірників замовнику відбувається лише з додержанням таких умов:  
55. замовлення виконується на підставі договору підряду з первинних матеріалів, їх компонентів або сировини, що належать замовнику або повністю оплачені замовником;  
56. матриці та інші первинні матеріали, в тому числі ті, що передаються електронним способом, які використовуються для виготовлення примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, є власністю замовника незалежно від того, передано такі матриці або інші первинні матеріали замовником чи виготовлено виробником у межах замовлення;  
57. виготовлені на замовлення примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних передаються виробником замовнику у повному обсязі і не використовуються виробником для продажу як продукція його власного виробництва;  
58. майнові права суб'єктів авторського права та суміжних прав на аудіовізуальні твори, фонограми, відеограми, комп'ютерні програми, бази даних належать замовнику і не переходять до виробника;  
59. право власності на примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм та баз даних належить замовнику, який несе відповідальність за дотримання авторського права і суміжних прав на зазначені об'єкти права;  
60. виготовлені на замовлення примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних за наявності законних підстав (зовнішньоекономічних договорів, контрактів тощо) вивозяться за межі митної території України і без їх розповсюдження в Україні;  
61. вивезення з митної території України примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, виготовлених згідно з договором підряду, здійснюється безпосередньо виробником без передачі прав володіння, користування цими примірниками третім особам (крім тимчасової передачі таких прав транспортно-експедиторським організаціям для перевезення).  
62. Стаття 9. Перевезення територією України немаркованих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних  
63. Перевезення територією України немаркованих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних дозволяється лише в разі, якщо такі примірники доставляються для зберігання у складських приміщеннях, що належать особам, зазначеним у частині першій статті 4 цього Закону, а також якщо такі примірники не підлягають маркуванню відповідно до частини сьомої статті 8 цього Закону.  
64. В інших випадках перевезення територією України немаркованих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних забороняється.  
65. Стаття 10. Відповідальність за порушення цього Закону Особи, винні у незаконному виготовленні, підробці, використанні або збуті незаконно виготовлених і одержаних чи підроблених контрольних марок для маркування примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, притягаються до адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до закону. Особи, винні у незаконному розповсюдженні примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, притягаються до цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до закону".