Кількість абзаців - 321 Розмітка (ліва колонка)


Про кооперацію (Друге читання)

0. Проект  
1. Закон України  
2. Про кооперацію  
3. Цей Закон визначає правові, організаційні, економічні та соціальні основи функціонування кооперації в Україні.  
4. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
5. Стаття 1. Кооперація  
6. Кооперація - система кооперативних організацій, створених з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб своїх членів.  
7. Стаття 2. Визначення термінів  
8. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:  
9. кооперативна організація - кооператив або кооперативне об'єднання;  
10. кооператив - юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які добровільно об'єдналися на основі членства для ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування;  
11. господарський кооператив - кооператив, який утворюється шляхом об'єднання фізичних осіб для спільної виробничої або іншої господарської діяльності на засадах їх обов'язкової трудової участі з метою одержання прибутку;  
12. обслуговуючий кооператив - кооператив, який утворюється шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб для надання послуг членам кооперативу з метою сприяння їх господарській діяльності;  
13. споживчий кооператив (споживче товариство) - кооператив, який утворюється шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб для організації торговельного обслуговування, заготівель сільськогосподарської продукції, сировини, виробництва продукції та надання інших послуг з метою задоволення споживчих потреб його членів;  
14. пай - грошовий чи інший майновий поворотний внесок члена кооперативу та асоційованого члена кооперативу до пайового фонду кооперативу;  
15. додатковий пай - добровільний грошовий чи інший майновий поворотний внесок члена кооперативу та асоційованого члена кооперативу понад пай у пайовому фонді кооперативу;  
16. вступний внесок - грошовий чи інший майновий неповоротний внесок, який зобов'язана сплатити особа у разі вступу до кооперативної організації;  
17. членський внесок - грошовий неповоротний внесок, який періодично сплачується членом кооперативної організації для забезпечення поточної діяльності кооперативної організації;  
18. цільові внески - грошові, інші майнові та немайнові цінності членів кооперативної організації, що вносяться понад пай для забезпечення статутної діяльності цієї організації.  
19. Стаття 3. Мета та основні завдання кооперації  
20. Метою кооперації є задоволення економічних, соціальних та інших потреб членів кооперативних організацій на основі поєднання їх особистих, колективних інтересів, поділу між ними ризиків, витрат і доходів, розвитку їх самоорганізації, самоуправління та самоконтролю.  
21. Основними завданнями кооперації є:  
22. підвищення життєвого рівня членів кооперативів, захист їх майнових інтересів і соціальних прав;  
23. створення системи економічної і соціальної самодопомоги населення та суб'єктів господарювання;  
24. залучення у виробництво товарів (робіт, послуг) додаткових трудових ресурсів, підвищення трудової і соціальної активності населення;  
25. створення і розвиток інфраструктури, необхідної для провадження господарської та іншої діяльності кооперативів з метою зростання матеріального добробуту їх членів та задоволення потреб у товарах і послугах;  
26. сприяння сталому розвитку та становленню засад демократичного розвитку суспільства.  
27. Стаття 4. Основні принципи кооперації  
28. Кооперація базується на принципах:  
29. добровільності вступу та виходу з кооперативної організації;  
30. соціальної справедливості, взаємодопомоги та співробітництва;  
31. рівного права голосу під час прийняття рішень (один член кооперативу - один голос);  
32. вільного вибору напрямів і видів діяльності;  
33. демократичного контролю за діяльністю кооперативних організацій та їх посадових осіб з боку членів кооперативних організацій;  
34. безпосередньої участі членів кооперативної організації у її діяльності.  
35. Стаття 5. Законодавство про кооперацію  
36. Законодавство про кооперацію складається з Цивільного кодексу України, Законів України "Про споживчу кооперацію", "Про сільськогосподарську кооперацію", цього Закону, інших нормативно-правових актів з питань кооперації.  
37. Розділ ІІ. КООПЕРАТИВ  
38. Стаття 6. Кооператив  
39. Кооператив є первинною ланкою системи кооперації.  
40. Відповідно до завдань та характеру діяльності кооперативи поділяються на типи: господарські, обслуговуючі та споживчі. За напрямами діяльності кооперативи можуть бути житлово-будівельними, садово-городніми, гаражними, торговельно-закупівельними, транспортними, освітніми, туристичними, медичними тощо.  
41. Кооператив є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням.  
42. Стаття 7. Порядок створення кооперативу  
43. Кооператив створюється його засновниками на добровільних засадах.  
44. Засновниками кооперативу можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, а також юридичні особи України та іноземні юридичні особи.  
45. Рішення про створення кооперативу приймається його установчими зборами.  
46. Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який підписує головуючий та секретар зборів. У протоколі зазначаються особи, які брали участь в установчих зборах: для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані (для осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, - дані документа, який його замінює); для юридичної особи - прізвище, ім'я та по батькові уповноваженого представника юридичної особи, дані про державну реєстрацію, що підтверджуються свідоцтвом про державну реєстрацію або його нотаріально завіреною копією. Дані про фізичну особу засвідчуються її особистим підписом, а про юридичну особу - підписом її уповноваженого представника.  
47. Чисельність членів кооперативу не може бути меншою ніж три особи.  
48. Стаття 8. Статут кооперативу  
49. Статут кооперативу є основним правовим документом, що регулює його діяльність.  
50. Істотними положеннями статуту повинні бути:  
51. найменування кооперативу, його тип та місцезнаходження;  
52. мета створення кооперативу і вичерпний перелік видів його діяльності;  
53. склад його засновників;  
54. перелік його членів;  
55. умови і порядок вступу до кооперативу та виходу (виключення) з нього;  
56. права і обов'язки членів кооперативу;  
57. порядок прийняття, внесення до нього змін;  
58. порядок встановлення розмірів і сплати внесків та паїв членами кооперативу;  
59. форми участі членів кооперативу в його діяльності;  
60. порядок формування, склад і компетенція його органів управління та органів контролю за діяльністю кооперативу, а також порядок прийняття ними рішень, у тому числі з питань, рішення з яких приймається одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів членів, які беруть участь у загальних зборах;  
61. порядок формування, використання та розпорядження майном кооперативу;  
62. розподіл його доходу (прибутку) та порядок покриття збитків;  
63. порядок взаємовідносин з найманими працівниками;  
64. порядок обліку і звітності у кооперативі;  
65. порядок здійснення контролю за діяльністю органів управління кооперативу;  
66. порядок його реорганізації і ліквідації та вирішення пов'язаних з цим майнових питань.  
67. Статут може містити інші пов'язані з особливостями діяльності кооперативу положення, що не суперечать законодавству.  
68. Стаття 9. Державна реєстрація кооперативу  
69. Державна реєстрація кооперативу проводиться в порядку, передбаченому законодавством для суб'єктів підприємницької діяльності.  
70. Стаття 10. Член кооперативу  
71. Член кооперативу - фізична або юридична особа, яка внесла вступний внесок та пай у розмірах, визначених статутом кооперативу, додержується вимог статуту і користується правом ухвального голосу.  
72. Членом господарського кооперативу може бути тільки фізична особа, а членом інших типів кооперативів - як фізична, так і юридична особа.  
73. Членом кооперативу може бути фізична особа, яка досягла 16-річного віку і виявила бажання брати участь у його діяльності.  
74. Стаття 11. Вступ до кооперативу  
75. Вступ до кооперативу здійснюється на підставі поданої заяви. Особа, що подала заяву про вступ до кооперативу, вносить вступний внесок і пай у порядку, визначеному його статутом.  
76. Рішення правління (голови) кооперативу про прийняття до кооперативу підлягає схваленню загальними зборами його членів. Порядок прийняття такого рішення та його схвалення визначається статутом кооперативу.  
77. Стаття 12. Права та обов'язки члена кооперативу  
78. Основними правами члена кооперативу є:  
79. участь в управлінні справами кооперативу, право голосу на його загальних зборах, право обирати і бути обраним в органи управління;  
80. користування послугами кооперативу;  
81. одержання кооперативних виплат та виплат на паї;  
82. одержання паю у разі виходу з кооперативу в порядку і строки, визначені його статутом;  
83. право вносити пропозиції щодо поліпшення роботи кооперативу, усунення недоліків у роботі його органів управління та посадових осіб;  
84. право звертатися до органів управління та органів контролю за діяльністю кооперативу, посадових осіб кооперативу із запитами, пов'язаними з членством у кооперативі, діяльністю кооперативу та його посадових осіб, одержувати письмові відповіді на свої запити.  
85. Основними обов'язками члена кооперативу є:  
86. додержання його статуту;  
87. виконання рішень його органів управління та органів контролю за діяльністю кооперативу;  
88. виконання своїх зобов'язань перед ним;  
89. сплата визначених його статутом внесків.  
90. Законами, що регулюють діяльність окремих типів кооперативів або кооперативів за напрямами їх діяльності, та статутом кооперативу можуть бути передбачені додаткові права та обов'язки його членів.  
91. Стаття 13. Припинення членства в кооперативі  
92. Членство в кооперативі припиняється у разі:  
93. добровільного виходу з нього;  
94. припинення трудової участі в діяльності господарського кооперативу;  
95. несплати внесків у порядку, визначеному статутом кооперативу;  
96. смерті члена кооперативу - фізичної особи;  
97. ліквідації члена кооперативу - юридичної особи;  
98. припинення діяльності кооперативу.  
99. Виключення з членів кооперативу може бути оскаржене в судовому порядку.  
100. Стаття 14. Асоційоване членство в кооперативі  
101. У кооперативі допускається асоційоване членство для осіб, які визнають його статут та внесли пай.  
102. Асоційований член користується правом дорадчого голосу в кооперативі.  
103. Порядок вступу в кооператив та участь асоційованого члена в його господарській та іншій діяльності, права та обов'язки такого члена, розміри паїв та виплат на паї визначаються статутом кооперативу.  
104. У разі ліквідації кооперативу асоційований член має першочергове право на одержання своїх паїв та виплат на них і повернення своїх земельних ділянок у натурі (на місцевості).  
105. Стаття 15. Вищий орган управління кооперативу  
106. Вищим органом управління кооперативу є загальні збори його членів.  
107. До компетенції загальних зборів членів кооперативу належить:  
108. затвердження статуту кооперативу та внесення до нього змін, прийняття інших рішень, що стосуються діяльності кооперативу;  
109. утворення органів управління та органів контролю за діяльністю кооперативу, інших органів кооперативу;  
110. заслуховування звітів його органів управління і контролю;  
111. затвердження порядку розподілу доходу (прибутку) кооперативу;  
112. визначення розмірів вступного і членського внесків та паїв;  
113. визначення розмірів, порядку формування та використання фондів кооперативу;  
114. визначення розмірів оплати праці голови правління, голови ревізійної комісії (ревізора), а також кошторису на утримання апарату органів управління та органів контролю за діяльністю кооперативу;  
115. затвердження річного звіту і балансу кооперативу;  
116. затвердження рішення правління (голови) про прийняття нових членів та припинення членства;  
117. прийняття рішень щодо володіння, користування та розпорядження майном;  
118. утворення спеціальних комісій із залученням як консультантів найманих працівників;  
119. прийняття рішень про вступ кооперативу до кооперативних об'єднань;  
120. прийняття рішень про реорганізацію або ліквідацію кооперативу.  
121. Рішенням загальних зборів членів кооперативу до компетенції загальних зборів можуть бути віднесені інші питання його діяльності.  
122. Чергові загальні збори членів кооперативу скликаються правлінням (головою) кооперативу у разі потреби, але не рідше одного разу на рік.  
123. Про дату, місце, час проведення та порядок денний загальних зборів члени кооперативу повинні бути повідомлені не пізніше ніж за 10 днів до визначеного строку їх проведення.  
124. Позачергові загальні збори членів кооперативу скликаються на вимогу:  
125. не менше третини його членів;  
126. спостережної ради;  
127. ревізійної комісії (ревізора);  
128. органу управління кооперативного об'єднання, членом якого він є.  
129. Позачергові загальні збори членів кооперативу повинні бути скликані протягом 20 днів з дня надходження такої вимоги. У разі незабезпечення правлінням (головою) такого скликання загальні збори можуть бути скликані особами, які вимагали їх скликання, протягом наступних 20 днів.  
130. У разі коли з організаційних причин (через територіальне розміщення чи значну чисельність членів кооперативу) проведення загальних зборів його членів неможливе, може бути передбачено скликання зборів уповноважених кооперативу. Кількість членів кооперативу, що мають право делегувати уповноважених, та порядок делегування уповноважених для участі у зборах уповноважених визначаються статутом кооперативу.  
131. Загальні збори членів кооперативу правоможні вирішувати питання, якщо на них присутньо більше половини його членів, а збори уповноважених - за наявності не менше двох третин уповноважених.  
132. Кожний член (уповноважений) кооперативу має один голос і це право не може бути передано іншій особі.  
133. Рішення загальних зборів членів (зборів уповноважених) кооперативу про прийняття, внесення змін до статуту, вступ до кооперативного об'єднання або вихід з нього та про реорганізацію або ліквідацію вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 75 відсотків членів кооперативу, присутніх на його загальних зборах. З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів членів (уповноважених) кооперативу, присутніх на його загальних зборах.  
134. Рішення загальних зборів членів (зборів уповноважених) кооперативу приймаються відповідно до його статуту відкритим або закритим (таємним) голосуванням.  
135. Стаття 16. Виконавчий орган кооперативу  
136. Виконавчим органом кооперативу є правління, яке очолює голова. Виконавчий орган підзвітний вищому органу управління кооперативу і несе перед ним відповідальність за ефективність роботи кооперативу.  
137. У кооперативі, до складу якого входить менше ніж 10 членів, обирається лише його голова.  
138. Виконавчий орган кооперативу:  
139. здійснює управління кооперативом у період між загальними зборами його членів, забезпечує виконання їх рішень;  
140. представляє кооператив у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями, фізичними особами;  
141. укладає угоди між кооперативом та іншими особами;  
142. діє від його імені в межах, передбачених статутом.  
143. Виконавчий орган може бути наділений іншими повноваженнями, визначеними вищим органом управління кооперативу або статутом кооперативу.  
144. Члени правління та голова обираються загальними зборами членів кооперативу на строк, визначений статутом, але не більше ніж на п'ять років.  
145. Порядок обрання (відкликання) членів правління та голови кооперативу, а також проведення засідань правління та прийняття ним рішень визначається статутом кооперативу.  
146. Правління кооперативу може наймати виконавчого директора для оперативного управління діяльністю кооперативу. Виконавчий директор не може бути членом кооперативу.  
147. Виконавчий директор виконує свої функції на умовах контракту, який укладає з ним правління кооперативу, формує виконавчу дирекцію та виконує функції, делеговані йому правлінням.  
148. Виконавчий директор несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього обов'язків, визначених контрактом та статутом кооперативу.  
149. Стаття 17. Спостережна рада кооперативу  
150. Спостережна рада здійснює контроль за додержанням статуту та діяльністю виконавчого органу управління кооперативу.  
151. Спостережна рада утворюється в кооперативі, у якому кількість членів перевищує 50 осіб.  
152. Спостережна рада обирається із членів кооперативу на їх загальних зборах у кількості 3 - 5 чоловік, які працюють на громадських засадах.  
153. Спостережна рада підзвітна загальним зборам членів кооперативу.  
154. До складу спостережної ради не можуть входити члени правління чи члени ревізійної комісії (ревізор) кооперативу.  
155. Повноваження членів спостережної ради можуть бути достроково припинені за рішенням загальних зборів членів кооперативу.  
156. Стаття 18. Ревізійна комісія (ревізор) кооперативу  
157. Для контролю за фінансово-господарською діяльністю кооперативу обирається ревізійна комісія. У кооперативі, до складу якого входить менше ніж 10 членів, функції ревізійної комісії виконує ревізор.  
158. Ревізійна комісія (ревізор) підзвітна загальним зборам членів кооперативу і обирається загальними зборами з числа членів кооперативу у порядку, встановленому його статутом. Членами ревізійної комісії (ревізором) не можуть бути члени правління кооперативу чи його спостережної ради.  
159. Перевірки результатів фінансово-господарської діяльності кооперативу проводяться ревізійною комісією за власною ініціативою, а також за рішенням загальних зборів чи на вимогу не менш як 10 відсотків членів кооперативу.  
160. На вимогу ревізійної комісії (ревізора) надаються будь-які матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також пояснення посадових осіб кооперативу.  
161. Ревізійна комісія (ревізор) складає висновок за річними звітами про результати діяльності кооперативу.  
162. Стаття 19. Майно кооперативу та джерела його формування  
163. Для досягнення мети своєї діяльності кооператив набуває та використовує майно, фінансові та інші ресурси.  
164. Джерелами формування майна кооперативу є:  
165. вступні, членські та цільові внески його членів, паї;  
166. майно, добровільно передане кооперативу його членами;  
167. кошти, що надходять від провадження господарської та іншої діяльності;  
168. кошти, що надходять від створених кооперативом підприємств, установ, організацій;  
169. грошові та майнові пожертвування, благодійні внески, гранти, безоплатна технічна допомога юридичних і фізичних осіб, у тому числі іноземних;  
170. інші надходження, не заборонені законодавством.  
171. Кооператив є власником будівель, споруд, грошових та майнових внесків членів, виготовленої продукції, доходів, одержаних від її реалізації та провадження іншої передбаченої статутом діяльності, а також іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених законом.  
172. Майно, що перебуває у власності кооперативу, є недоторканним, перебуває під захистом держави і охороняється законом.  
173. Володіння, користування та розпорядження майном здійснюють органи управління кооперативу відповідно до визначеної статутом їх компетенції.  
174. Стаття 20. Фонди кооперативу  
175. Для забезпечення статутної діяльності кооператив у порядку, передбаченому його статутом, формує пайовий, резервний, неподільний та спеціальний фонди.  
176. Пайовий фонд - це майно кооперативу, що формується за рахунок паїв (у тому числі додаткових) членів та асоційованих членів кооперативу.  
177. Неподільний фонд створюється в обов'язковому порядку і формується за рахунок вступних внесків та відрахувань від доходу кооперативу. Цей фонд не може бути розподілений між членами кооперативу, крім випадків, передбачених законом. Порядок відрахувань до неподільного фонду частини доходу визначається статутом кооперативу.  
178. Резервний фонд створюється за рахунок відрахувань від доходу кооперативу, перерозподілу неподільного фонду, пожертвувань, безповоротної фінансової допомоги та за рахунок інших не заборонених законодавством надходжень для покриття можливих втрат (збитків).  
179. Спеціальний фонд створюється за рахунок цільових внесків членів кооперативу, інших надходжень, не заборонених законодавством, на забезпечення його статутної діяльності і використовується за рішенням органів управління кооперативу.  
180. Стаття 21. Паї членів кооперативу  
181. Пай кожного члена кооперативу формується за рахунок разового внеску або часток протягом певного періоду. Майнові внески оцінюються у грошовій формі.  
182. Розмір паю члена кооперативу залежить від фактичного його внеску до пайового фонду. Паї, в тому числі резервного і спеціального фондів, є персоніфікованими і у сумі визначають загальну частку кожного члена кооперативу у майні кооперативу.  
183. У разі виходу (виключення) з кооперативу фізична чи юридична особа має право на одержання своєї загальної частки натурою, грішми або (за бажанням) цінними паперами відповідно до їх вартості на момент виходу, а земельної ділянки - у натурі (на місцевості). Строк та інші умови одержання членом кооперативу своєї загальної частки встановлюються статутом кооперативу, при цьому строк одержання зазначеної частки не може перевищувати двох років, а відлік його розпочинається з 1 січня року, що настає з моменту виходу (виключення) з кооперативу.  
184. Право власності членів кооперативу - фізичних осіб на свою загальну частку є спадковим.  
185. Стаття 22. Земля кооперативу  
186. Земля кооперативу складається із земельних ділянок, наданих йому в оренду або придбаних ним у власність.  
187. Кооперативи придбавають земельні ділянки відповідно до Земельного кодексу України.  
188. Стаття 23. Економічні засади діяльності кооперативів  
189. Кооператив відповідно до свого статуту самостійно визначає основні напрями діяльності, здійснює її планування.  
190. Кооперативи самостійно розробляють програми і плани економічного та соціального розвитку, розглядають і затверджують їх на загальних зборах своїх членів.  
191. Кооперативи мають право провадити будь-яку господарську діяльність, передбачену статутом і не заборонену законодавством.  
192. Кооператив відкриває свої філії (відділення), представництва без створення юридичної особи.  
193. Господарські кооперативи провадять господарську діяльність з метою одержання прибутку.  
194. Інші кооперативи надають послуги своїм членам, не маючи на меті одержання прибутку.  
195. Оподаткування, облік і звітність у кооперативі здійснюються у порядку, передбаченому законодавством.  
196. Стаття 24. Ціни і тарифи на продукцію та послуги кооперативів  
197. Кооперативи реалізують товари та надають послуги за цінами і тарифами, встановленими самостійно, а у випадках, передбачених законодавством, - за державними цінами і тарифами.  
198. Кооперативи мають право реалізувати товари та надавати послуги за цінами і тарифами, що встановлюються на договірних засадах, окремо для членів кооперативу та інших осіб.  
199. Стаття 25. Дохід кооперативу та його розподіл  
200. Дохід кооперативу формується з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних і прирівняних до них витрат та витрат на оплату праці найманих працівників.  
201. Дохід розподіляється на:  
202. сплату податків і зборів (обов'язкових платежів) до відповідних бюджетів;  
203. погашення кредитів;  
204. покриття збитків;  
205. проведення відрахувань до фондів кооперативу;  
206. кооперативні виплати;  
207. виплати на паї.  
208. Стаття 26. Кооперативні виплати та виплати на паї  
209. Кооперативні виплати - це частина доходу (прибутку), що розподіляється за результатами фінансового року між членами кооперативу пропорційно їх участі в господарській діяльності кооперативу у порядку, визначеному рішенням вищого органу управління кооперативу.  
210. Виплати на паї - виплати частини доходу (прибутку) кооперативу на паї члена та асоційованого члена кооперативу.  
211. Розмір виплат на паї встановлюється рішенням загальних зборів членів кооперативу після відрахувань обов'язкових коштів на формування і поповнення його фондів. Виплати можуть здійснюватися у грошовій формі, товарами, цінними паперами, а також у формі збільшення паю тощо. Загальна сума виплат на паї не може перевищувати 20 відсотків доходу (прибутку), визначеного до розподілу.  
212. Кооперативні виплати та виплати на паї до оплати праці не належать.  
213. Стаття 27. Майнова відповідальність кооперативу та його членів  
214. Кооператив відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Порядок покриття завданих кооперативом збитків визначається його статутом.  
215. Члени кооперативу відповідають за зобов'язаннями кооперативу в межах внесеного ними паю, якщо інше не передбачене статутом кооперативу.  
216. Кооператив не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх членів.  
217. Стаття 28. Реорганізація кооперативу  
218. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) кооперативу відбувається за рішенням загальних зборів його членів у порядку, визначеному законодавством та статутом кооперативу.  
219. У разі реорганізації права та обов'язки кооперативу переходять до його правонаступників.  
220. Стаття 29. Ліквідація кооперативу  
221. Кооператив ліквідується:  
222. за рішенням загальних зборів його членів (зборів уповноважених);  
223. за рішенням суду або господарського суду.  
224. Ліквідація кооперативу здійснюється на підставі рішення суду (господарського суду) у разі:  
225. визнання його установчих документів недійсними;  
226. провадження діяльності, що суперечить законодавству та статуту кооперативу;  
227. несвоєчасного повідомлення органу державної реєстрації про зміну назви та місцезнаходження кооперативу;  
228. визнання кооперативу банкрутом;  
229. неподання протягом року до органів державної податкової служби податкової декларації, документів бухгалтерської звітності згідно із законодавством;  
230. з інших підстав, передбачених законодавчими актами.  
231. Ліквідація кооперативу здійснюється комісією, призначеною органом, який прийняв рішення про його ліквідацію. Цим же органом визначається порядок діяльності ліквідаційної комісії.  
232. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління кооперативом.  
233. Ліквідаційна комісія зобов'язана провести роботу, пов'язану із стягненням дебіторської заборгованості кооперативу і виявленням претензій кредиторів (з повідомленням останніх про ліквідацію кооперативу), встановити порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заявлення претензій кредиторами, який не може бути меншим від двох місяців з моменту оголошення рішення про ліквідацію.  
234. Ліквідаційна комісія в триденний строк з часу її призначення публікує інформацію про ліквідацію кооперативу в одному з офіційних (загальнодержавному, регіональному) друкованих засобів масової інформації із зазначенням строку заявлення кредиторами про свої претензії.  
235. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, що прийняв рішення про ліквідацію кооперативу. Повнота і достовірність ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудиторами.  
236. Майно кооперативу, що залишилося після виконання зобов'язань перед бюджетом, компенсації виплат на відновлення стану навколишнього природного середовища, виконання зобов'язань перед кредиторами, здійснення виплат членам кооперативу паїв та виплат на паї, кооперативних виплат, розрахунків з оплати праці, розрахунків з кооперативним об'єднанням, членом якого він є, розподіляється між членами кооперативу в порядку, визначеному статутом.  
237. Майно неподільного фонду не підлягає поділу між його членами і передається за рішенням ліквідаційної комісії іншій (іншим) кооперативній організації (кооперативним організаціям). При цьому у рішенні повинні бути визначені напрями використання зазначеного майна.  
238. Ліквідація вважається завершеною, а кооператив таким, що припинив свою діяльність, з моменту внесення органом державної реєстрації запису про його ліквідацію до державного реєстру.  
239. Розділ ІІІ. КООПЕРАТИВНЕ ОБ'ЄДНАННЯ  
240. Стаття 30. Кооперативне об'єднання  
241. Кооперативне об'єднання - спілка, ліга, асоціація, альянс та інші форми добровільного об'єднання кооперативів за видами діяльності чи територіальною ознакою з метою створення сприятливих умов для діяльності кооперативів, що входять до його складу, та їх членів.  
242. Членом кооперативного об'єднання також може бути інше кооперативне об'єднання.  
243. Кооперативні об'єднання засновуються кооперативами на місцевому, регіональному (районному, обласному, республіканському), міжрегіональному та загальнодержавному (національному) рівнях.  
244. Члени кооперативного об'єднання будь-якого рівня - кооперативи (об'єднання) зберігають статус юридичної особи.  
245. Стаття 31. Порядок створення кооперативного об'єднання  
246. Кооперативне об'єднання створюється за рішенням установчих зборів (конференції, з'їзду) уповноважених представників кооперативів.  
247. Установчі збори (конференція, з'їзд) ухвалюють установчий договір, затверджують статут та обирають органи управління кооперативного об'єднання.  
248. Кооперативне об'єднання набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації, яка здійснюється в порядку, передбаченому цим Законом для реєстрації кооперативів.  
249. Стаття 32. Установчий договір кооперативного об'єднання  
250. Установчий договір повинен містити:  
251. склад засновників кооперативного об'єднання, їх найменування, дані про державну реєстрацію;  
252. порядок створення кооперативного об'єднання;  
253. відомості про розміри та порядок сплати вступних, членських та інших внесків;  
254. рішення про обрання та повноваження посадових осіб, відповідальних за створення, реєстрацію та організацію роботи кооперативного об'єднання;  
255. рішення про затвердження статуту кооперативного об'єднання;  
256. порядок формування і використання доходів кооперативного об'єднання;  
257. порядок виходу з кооперативного об'єднання.  
258. Установчий договір може містити інші положення з питань діяльності кооперативного об'єднання.  
259. Стаття 33. Статут кооперативного об'єднання  
260. Кооперативне об'єднання діє на підставі статуту, який затверджується установчими зборами (конференцією, з'їздом) уповноважених представників кооперативів.  
261. Статут кооперативного об'єднання повинен містити:  
262. найменування, статус та місцезнаходження кооперативного об'єднання;  
263. склад засновників та перелік його членів;  
264. порядок прийняття, внесення змін до статуту;  
265. мету створення і завдання, а також вичерпний перелік видів діяльності об'єднання;  
266. порядок його створення і діяльності органів управління та органів контролю за діяльністю об'єднання, їх повноваження;  
267. умови і порядок вступу та виходу з об'єднання;  
268. права та обов'язки його членів;  
269. порядок встановлення розміру та сплати вступного, членського та інших внесків;  
270. порядок прийняття рішень його органами управління;  
271. джерела формування та порядок використання майна об'єднання;  
272. порядок утворення та використання фондів;  
273. розподіл його доходів та порядок погашення збитків;  
274. майнову відповідальність кооперативного об'єднання та його членів;  
275. порядок обліку і звітності в об'єднанні;  
276. порядок здійснення контролю за діяльністю його органів управління;  
277. порядок ліквідації та реорганізації об'єднання та вирішення пов'язаних з цим майнових питань.  
278. Статут кооперативного об'єднання може містити інші положення з питань його діяльності.  
279. Розділ ІV. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ В КООПЕРАТИВНИХ  
280. ОРГАНІЗАЦІЯХ  
281. Стаття 34. Правове регулювання трудових відносин  
282. Трудові відносини в кооперативних організаціях регулюються цим Законом, законодавством про працю, статутами кооперативних організацій та правилами їх внутрішнього розпорядку.  
283. Для здійснення мети і статутних завдань кооперативна організація може залучати до роботи за трудовим договором осіб, які не є її членами. У разі залучення осіб на визначений строк чи на час виконання певної роботи за згодою сторін між кооперативною організацією та найманим працівником може укладатися договір у формі контракту.  
284. Кооперативна організація самостійно визначає форми і систему оплати праці своїх членів і найманих працівників з урахуванням норм і гарантій, установлених законодавством.  
285. Стаття 35. Соціальна підтримка членів та найманих працівників  
286. Кооперативні організації гарантують своїм членам та найманим працівникам оплату праці відповідно до фаху, кваліфікації та особистого трудового внеску, належні умови праці, а також забезпечують соціально-економічні гарантії, передбачені законодавством.  
287. Стаття 36. Охорона праці  
288. Кооперативна організація забезпечує додержання встановлених норм і правил з охорони праці, техніки безпеки, санітарних вимог на виробництві.  
289. Кооперативна організація несе відповідальність за шкоду, заподіяну здоров'ю членів кооперативу - фізичних осіб, найманих працівників внаслідок виконання ними своїх службових обов'язків, відповідно до законодавства.  
290. Розділ V. ДЕРЖАВА І КООПЕРАЦІЯ  
291. Стаття 37. Взаємовідносини між державою і кооперативними організаціями  
292. Держава гарантує додержання прав і законних інтересів кооперативних організацій та їх членів, максимально сприяє розвитку і зміцненню їх господарської самостійності.  
293. Держава сприяє підготовці висококваліфікованих кадрів для системи кооперації, розвитку мережі кооперативної освіти, проведенню наукових досліджень з питань кооперації.  
294. Кооперативні організації взаємодіють з органами виконавчої влади в питаннях виробництва продукції та надання послуг з метою зниження рівня безробіття, розв'язання інших економічних і соціальних проблем.  
295. Власність кооперативних організацій є недоторканною, перебуває під захистом держави і охороняється законом. Забороняється відволікання майна кооперативних організацій на цілі, не пов'язані з їх статутною діяльністю.  
296. Держава не відповідає за зобов'язаннями кооперативних організацій, а кооперативні організації не відповідають за зобов'язаннями держави.  
297. Забороняється втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування у фінансово-господарську та іншу діяльність кооперативних організацій.  
298. Органи державної влади не допускають будь-яких обмежень щодо вільного і рівноправного просування кооперативних організацій на ринки товарів і послуг.  
299. Рішення органів державної влади, що зачіпають інтереси кооперації, приймаються після попереднього погодження їх з відповідними кооперативними об'єднаннями загальнодержавного, регіонального або місцевого рівня.  
300. Збитки, завдані кооперативній організації внаслідок виконання рішень органів державної влади або їх посадових осіб, а також внаслідок невиконання чи неналежного виконання органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування передбачених законодавством обов'язків щодо цієї організації, підлягають відшкодуванню цими органами. Спори з питань відшкодування збитків розв'язуються у судовому порядку.  
301. Стаття 38. Контроль за діяльністю кооперативних організацій  
302. Контроль за діяльністю кооперативних організацій здійснюють відповідні органи державної влади в межах своєї компетенції, установленої законодавством України.  
303. Розділ VІ. МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ І  
304. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ  
305. Стаття 39. Міжнародні зв'язки кооперативних організацій  
306. Кооперативні організації України мають право вступати до міжнародних кооперативних організацій з метою розвитку співробітництва з кооперативами різних країн.  
307. Кооперативи та кооперативні об'єднання самостійно встановлюють міжнародні зв'язки з організаціями зарубіжних країн, беруть участь у Міжнародному кооперативному альянсі та здійснюють інші зв'язки з міжнародними організаціями, сприяють розвитку співробітництва та солідарності учасників кооперативного руху різних країн, пропаганді своїх принципів і цінностей.  
308. Стаття 40. Зовнішньоекономічна діяльність кооперативних організацій  
309. Кооперативні організації самостійно провадять зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства України.  
310. Порядок використання доходу кооперативної організації в іноземній валюті встановлюється валютним законодавством України.  
311. Розділ VІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
312. Стаття 41. Прикінцеві положення  
313. 1. Цей Закон набирає чинності з для його опублікування.  
314. 2. До приведення законодавства у відповідність із Законом України "Про кооперацію", закони України та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.  
315. 3. Кооперативи та кооперативні об'єднання, які створено до набрання чинності цим Законом, зобов'язані протягом року привести свої статути у відповідність із цим Законом.  
316. 4. До приведення статутів у відповідність із цим Законом кооперативи та кооперативні об'єднання керуються положеннями діючих статутів у частині, що не суперечить цьому Закону.  
317. 5. Кабінету Міністрів України протягом року після набрання чинності цим Законом:  
318. подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;  
319. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
320. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.