Кількість абзаців - 78 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законів України"  
1. Верховна Рада України постановляє:  
2. І. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради, 2001р., № 37-38, ст.189) такі зміни і доповнення:  
3. 1) частину першу статті 2 доповнити пунктом 20-1 такого змісту:  
4. "20-1) залишок бюджетних коштів - обсяг коштів на рахунках відповідного бюджету на кінець дня.  
5. Залишок бюджетних коштів загального фонду включає оборотну касову готівку та вільний залишок бюджетних коштів";  
6. 2) статтю 13 доповнити частиною дев'ятою такого змісту:  
7. "9. Усі державні цільові фонди, які створюються за рахунок податків і зборів (обов'язкових платежів), включаються до Державного бюджету України і використовуються за цільовим призначенням";  
8. 3) у статті 14:  
9. у частині першій слова "бюджету Автономної Республіки Крим, міського бюджету" замінити словами "місцевих бюджетів";  
10. у частині другій після слів "основної суми боргу" доповнити словами "та на забезпечення збереження обсягу оборотної касової готівки";  
11. 4) доповнити статтею 14-1 такого змісту:  
12. "Стаття 14-1. Залишок бюджетних коштів.  
13. 1. Оборотна касова готівка - частина залишку коштів загального фонду відповідного бюджету, формується на початок планового бюджетного періоду з метою покриття тимчасових касових розривів.  
14. 2. Збереження оборотної касової готівки на кінець бюджетного періоду має бути обов'язковим.  
15. 3. Оборотна касова готівка повинна становити не більше 2 відсотка планових видатків загального фонду відповідного бюджету і затверджується відповідно у законі про Державний бюджет України та рішенні про місцевий бюджет.  
16. 4. Різниця між залишком коштів загального фонду бюджету та оборотною касовою готівкою на кінець бюджетного періоду складає вільний залишок бюджетних коштів."  
17. 5) у статті 15:  
18. у частині першій після слів "органів місцевого самоврядування" доповнити словами "а також вільний залишок бюджетних коштів";  
19. 6) у частини третій статті 33:  
20. у пункті 4 перед словами "питомої ваги" доповнити словами "обґрунтувань і розрахунків";  
21. доповнити пунктом 11 такого змісту:  
22. "11) встановлення розміру мінімальної заробітної плати на плановий бюджетний період";  
23. 7) у статті 38:  
24. у пункті 1 частини першої:  
25. у підпункті "в" після слів "виконання функцій, програм" доповнити словами "у розрізі територій";  
26. підпункт "г" викласти у такій редакції:  
27. "г) інформацію щодо врахування Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період та пропозицій Верховної Ради України до них, якщо вони були прийняті Верховною Радою України відповідно до частини шостої статті 33 цього Кодексу";  
28. підпункт "ґ" викласти у такій редакції:  
29. "ґ) аналітичні дані, розрахунки з обґрунтуваннями особливостей міжбюджетних взаємовідносин, а саме:  
30. детальні розрахунки прогнозного загального обсягу доходів та видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів між державним та місцевими бюджетами, за видами доходів та за функціями;  
31. базові показники та результати обрахунку індексів відносної податкоспроможності в розрізі місцевих бюджетів;  
32. детальний розрахунок розміру фінансового нормативу бюджетної забезпеченості по функціях та видах місцевих бюджетів;  
33. детальний розрахунок коригуючих коефіцієнтів та коефіцієнту вирівнювання;  
34. розрахунки обсягів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам за видами пільг і допомог та детальними фінансовими та кількісними показниками";  
35. частину першу доповнити пунктом 11 такого змісту:  
36. "11) на всіх стадіях розгляду та доопрацювання законопроекту у разі зміни показників обсягів міжбюджетних трансфертів, Кабінетом Міністрів України подаються розрахунки відповідно до вимог пп. ґ) пункту 1) частини першої цієї статті Бюджетного кодексу";  
37. частину другу доповнити пунктами 5-1 та 5-2 такого змісту:  
38. "5-1) розмір оборотної касової готівки Державного бюджету України;  
39. 5-2) розмір мінімальної заробітної плати на плановий бюджетний період";  
40. 8) частину другу статті 39 доповнити словами "та пропозиціям Верховної Ради України до них, прийнятим згідно з частиною шостою статті 33 цього Кодексу";  
41. 9) у статті 43:  
42. в абзаці другому частини другої після слів "доходів і видатків Державного бюджету України" доповнити словами "розміру мінімальної заробітної плати на плановий бюджетний період";  
43. у частині третій після слів "доходів і видатків Державного бюджету України" доповнити словами "розмір мінімальної заробітної плати";  
44. 10) частину першу статті 52 викласти в такій редакції:  
45. "1.Зміни до закону про Державний бюджет України можуть вноситися у випадках виникнення відхилення оцінки прогнозу макропоказників економічного і соціального розвитку України та надходжень до бюджету від прогнозу, врахованого при затвердженні Державного бюджету України на відповідний бюджетний період, а також зміни структури видатків державного бюджету та в інших випадках, передбачених цим Кодексом. Міністерство фінансів України проводить щомісячну оцінку відповідності прогнозу надходжень показникам, встановленим Державним бюджетом України. Кабінет Міністрів України проводить щоквартальну оцінку відповідності прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України показникам, врахованим при затвердженні Державного бюджету України на відповідний бюджетний період";  
46. 11) у статтях 64, 65 і 66 слова "прибутковий податок з громадян" у всіх відмінках замінити словами "податок на доходи фізичних осіб" у відповідних відмінках;  
47. 12) статтю 72 викласти у такій редакції:  
48. "Стаття 72. Дефіцит місцевих бюджетів.  
49. 1. По загальному фонду місцеві бюджети можуть прийматися з дефіцитом виключно на суму вільного залишку бюджетних коштів.  
50. 2. По спеціальному фонду можуть прийматися з дефіцитом бюджет Автономної Республіки Крим та міські бюджети у частині дефіциту бюджету розвитку, який покривається за рахунок запозичень";  
51. 13) частину другу статті 76 доповнити пунктом 5-1 такого змісту:  
52. "5-1) розмір оборотної касової готівки місцевого бюджету; ";  
53. 14) у статті 78:  
54. частину другу доповнити абзацом такого змісту:  
55. "Державне казначейство України веде облік всіх надходжень, що належать місцевим бюджетам, та за поданням органів стягнення, погодженим з відповідними фінансовими органами, здійснює повернення коштів, що були помилково або надмірно зараховані до бюджету";  
56. частину п'яту доповнити абзацом такого змісту:  
57. "Органи стягнення забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до місцевих бюджетів податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів відповідно до законодавства";  
58. частину сьому викласти у такій редакції:  
59. "7. Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет ухвалюється відповідною радою за поданням офіційного висновку місцевого фінансового органу про обсяг вільного залишку бюджетних коштів, перевиконання чи недовиконання доходної частини загального фонду відповідного бюджету. Факт перевиконання доходної частини загального фонду місцевого бюджету визнається починаючи з підсумків за перше півріччя поточного бюджетного періоду на підставі офіційних висновків місцевого фінансового органу за умови перевищення доходів загального фонду місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі місцевого бюджету на відповідний період, не менше ніж на 5 відсотків. Факт недоотримання доходів загального фонду місцевого бюджету визнається на підставі офіційних висновків місцевого фінансового органу за підсумками квартального звіту при недоотриманні доходів загального фонду місцевого бюджету, врахованих у розписі місцевого бюджету на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків";  
60. у частині восьмій після слів "ухвалені відповідною радою" доповнити словами "з урахуванням положень статті 52 Кодексу";  
61. 15) статтю 98 доповнити частиною 3-1 такого змісту:  
62. "3-1. У разі внесення змін до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів на плановий бюджетний період проект таких змін та аналітичні розрахунки і порівняльні таблиці щодо впливу запропонованих змін подаються разом з проектом закону про Державний бюджет України; схваленим Кабінетом Міністрів України";  
63. 16) частину четверту розділу VІ "Прикінцеві положення" викласти в такій редакції:  
64. "4. При розробці проектів законів про Державний бюджет України на 2002 - 2010 роки індекси відносної податкоспроможності розраховуються щороку. Положення частини восьмої статті 98 цього Кодексу застосовуються для розрахунків обсягів місцевих бюджетів при розробці проекту закону про Державний бюджет України на 2011 рік".  
65. ІІ. Внести зміни до законів України:  
66. 1. У Законі України "Про оплату праці" (Відомості Верховної Ради), 1995 р., № 17, ст.121) внести до статті 10 такі зміни:  
67. у частині першій слова "під час затвердження Державного бюджету України" замінити словами "у Законі про Державний бюджет України";  
68. у частині другій слова "переглядається" замінити словами "може переглядатися при внесенні змін до Закону про Державний бюджет України";  
69. доповнити частиною третьою такого змісту:  
70. "Зміни розміру мінімальної заробітної плати іншими законами України та нормативно-правовими актами є чинними виключно після внесення змін до Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік".  
71. 2. У Законі України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 37, ст.237) частину четверту статті 3 вилучити.  
72. 3. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 14, ст.71) у абзаці першому частини другої статті 19 вилучити слова "не включаються до Державного бюджету України"  
73. 4. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 22, ст.171) частину п'яту статті 8 вилучити.  
74. 5. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 46-47, ст.403) у частині четвертій статті 46 вилучити слова "не включаються до складу Державного бюджету України".  
75. ІІІ. Прикінцеві положення.  
76. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім статті 11 розділу І, яка набирає чинності з 1 січня 2004 року.  
77. 2. Кабінету Міністрів України до 1 жовтня 2003 року підготувати та внести на розгляд до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.