Кількість абзаців - 214 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про оренду землі'' (Друге читання)

0. Проект  
1. Закон УкраЇни  
2. Про внесення змін до Закону України "Про оренду землі"  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. Внести зміни до Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 46-47, ст. 280; 1999 р., № 44, ст. 386; 2002 р., № 32, ст. 234), виклавши його в такій редакції:  
5. "ЗАКОН УКРАЇНИ  
6. Про оренду землі  
7. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
8. Стаття 1. Оренда землі  
9. Оренда землі - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою для провадження підприємницької, інших видів діяльності та задоволення особистих потреб орендаря.  
10. Стаття 2. Оренда земельних ділянок під цілісними майновими комплексами підприємств та організацій  
11. Відносини щодо оренди земельних ділянок під цілісними майновими комплексами державних підприємств та організацій, підприємств, які засновані на майні, що належить Автономній Республіці Крим, або які перебувають у комунальній власності, їх структурних підрозділів регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про оренду державного та комунального майна".  
12. Стаття 3. Об'єкти оренди землі  
13. 1. Об'єктами оренди є земельні ділянки, які мають конкретно визначене місце розташування і перебувають у приватній, комунальній або державній власності.  
14. 2. Одночасно із земельною ділянкою можуть надаватися в оренду, якщо це передбачено договором, насадження, водойми, будівлі, споруди, інше нерухоме майно, яке розташоване на земельній ділянці, тісно пов'язане з нею і не може бути відокремлене без заподіяння шкоди або втрати його господарського призначення та яке забезпечує використання земельної ділянки відповідно до її цільового призначення.  
15. Стаття 4. Орендодавці землі  
16. 1. Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у приватній власності, є їх власники - фізичні і юридичні особи або уповноважені ними особи.  
17. 2. Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності, є сільські, селищні, міські ради. Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у спільній власності територіальних громад, є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні та районні ради.  
18. 3. Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у державній власності, є районні, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, Рада міністрів Автономної Республіки Крим та Кабінет Міністрів України у межах їх повноважень.  
19. Стаття 5. Орендарі землі  
20. 1. Орендарями земельних ділянок є юридичні або фізичні особи, яким на підставі договору оренди належить право володіння і користування земельною ділянкою.  
21. 2. Орендарями земельних ділянок можуть бути:  
22. 1) районні, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, Рада міністрів Автономної Республіки Крим та Кабінет Міністрів України;  
23. 2) сільські, селищні, міські, районні і обласні ради, Верховна Рада Автономної Республіки Крим;  
24. 3) громадяни і юридичні особи України, іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи, міжнародні об'єднання та організації, а також іноземні держави.  
25. Стаття 6. Право на оренду землі  
26. 1. Орендарі набувають права на оренду земельної ділянки на підставі договору оренди землі, який укладається відповідно до Земельного кодексу України та цього Закону.  
27. 2. У разі набуття права на оренду земельної ділянки на конкурентних засадах підставою для укладення договору оренди є результати аукціону (конкурсу).  
28. 3. Відносини, пов'язані з орендою землі, можуть виникати з настанням певної умови, визначеної у договорі оренди.  
29. 4. Відносини, пов'язані з орендою землі, можуть продовжуватися до настання певної умови, визначеної у договорі оренди.  
30. 5. У разі дострокового припинення, у тому числі шляхом розірвання, договору оренди за ініціативою орендодавця земельної ділянки, право на оренду якої набуто за результатами аукціону (конкурсу), орендарю відшкодовуються орендодавцем витрати на його набуття у розмірі і в строки, визначені умовами договору.  
31. 6. Земельна ділянка, обтяжена заставою, може бути передана в оренду у разі згоди заставодержателя.  
32. Стаття 7. Опис об'єкта оренди  
33. 1. У разі укладення, продовження та припинення дії договору оренди орендодавець і орендар разом складають опис об'єкта оренди (місце розташування, розмір земельної ділянки, стан будівель і споруд, що передаються в оренду разом із земельною ділянкою, а також іншого нерухомого майна, яке забезпечує функціонування об'єкта оренди відповідно до поставленої мети).  
34. 2. У разі коли одна із сторін відмовляється брати участь у складанні опису, пов'язаного з припиненням або продовженням дії договору оренди, або при цьому виникають розбіжності у визначенні фактичного стану об'єкта оренди, кожна із сторін має право порушити питання про залучення експерта.  
35. 3. Після складання експертом опису об'єкта оренди сторони повинні його письмово погодити. У разі відсутності згоди сторін щодо опису об'єкта оренди спір розв'язується у судовому порядку.  
36. 4. Спори, пов'язані з визначенням стану земельної ділянки у разі припинення або продовження дії договору оренди, можуть стосуватися лише тих характеристик стану об'єкта оренди, які були відображені в описі під час укладення цього договору.  
37. Стаття 8. Перехід права на оренду земельної ділянки  
38. 1. Право на оренду земельної ділянки переходить після смерті громадянина-орендаря, якщо інше не передбачено договором оренди, до спадкоємців, а у разі їх відмови стати орендарями чи відсутності таких спадкоємців - до осіб, які використовували цю земельну ділянку разом з орендарем і виявили бажання стати орендарями у разі, якщо це не суперечить вимогам Земельного кодексу України та цього Закону.  
39. 2. У разі засудження громадянина - орендаря до позбавлення волі право на оренду земельної ділянки переходить до одного з членів його сім'ї, який виявив бажання і може відповідно до закону стати орендарем, а у разі його відмови або відсутності таких - до осіб, які використовували цю земельну ділянку разом з орендарем, за їх згодою.  
40. Стаття 9. Суборенда земельних ділянок  
41. 1. Орендована земельна ділянка або її частина може передаватися орендарем у суборенду, якщо це передбачено договором оренди або за письмовою згодою орендодавця.  
42. 2. Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватися умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. Строк суборенди не може перевищувати строку дії договору оренди земельної ділянки.  
43. 3. У разі припинення дії договору оренди чинність договору суборенди земельної ділянки припиняється.  
44. 4. Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації.  
45. 5. За згодою сторін договір суборенди земельної ділянки посвідчується нотаріально.  
46. 6. Передача в суборенду земельних ділянок під цілісними майновими комплексами державних підприємств та організацій, підприємств, які засновані на майні, що належить Автономній Республіці Крим, або які перебувають у комунальній власності, їх структурних підрозділів забороняється.  
47. Стаття 10. Обмін орендованими земельними ділянками  
48. На період дії договору оренди орендарі земельних ділянок сільськогосподарського призначення для виробничих цілей можуть обмінюватися належними їм правами користування черезсмужними земельними ділянками шляхом укладення між собою договорів суборенди відповідних ділянок за письмовою згодою орендодавця.  
49. Стаття 11. Переважне право орендаря на отримання орендованої земельної ділянки у власність  
50. 1. У разі продажу земельної ділянки її орендар має переважне право на отримання орендованої земельної ділянки у власність за ціною, за якою вона продається, та на інших рівних умовах, крім випадків продажу земельної ділянки на засадах аукціону (конкурсу).  
51. 2. Орендодавець зобов'язаний повідомити в письмовій формі орендаря про намір продати земельну ділянку третій особі із зазначенням ціни та інших умов, на яких вона продається.  
52. Стаття 12. Права третіх осіб на орендовану земельну ділянку  
53. Передача в оренду земельної ділянки не є підставою для припинення або зміни прав третіх осіб щодо обмеження, обтяження та інших прав на цю земельну ділянку.  
54. Стаття 13. Ризик випадкового знищення чи пошкодження об'єкта оренди  
55. 1. Ризик випадкового знищення чи пошкодження об'єкта оренди несе орендодавець, якщо інше не передбачено договором оренди.  
56. 2. У разі пропущення орендодавцем або орендарем передбачених договором строків передачі об'єкта оренди ризик його випадкового знищення або пошкодження у цей період несе сторона, яка допустила прострочення передачі.  
57. Стаття 14. Страхування об'єкта оренди  
58. 1. Об'єкт, який передається в оренду, може бути застрахованим за згодою сторін у порядку, встановленому законом.  
59. 2. Страхування здійснюється на весь період чинності договору оренди землі.  
60. 3. У разі невиконання свого обов'язку стороною, яка повинна згідно з договором оренди застрахувати об'єкт оренди, друга сторона може застрахувати його і зажадати від іншої сторони відшкодування витрат на страхування.  
61. Розділ ІІ. ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ  
62. Стаття 15. Поняття договору оренди землі  
63. За договором оренди землі орендодавець зобов'язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у тимчасове володіння і користування, а орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до мети та цільового призначення з дотриманням вимог, встановлених земельним законодавством, та умов договору.  
64. Стаття 16. Форма договору оренди землі  
65. 1. Договір оренди землі укладається у письмовій формі.  
66. 2. Типова форма договору оренди землі затверджується Кабінетом Міністрів України.  
67. Стаття 17. Умови договору оренди землі  
68. 1. Умови договору оренди землі не можуть суперечити закону.  
69. 2. Істотними умовами договору оренди землі є:  
70. опис об'єкта оренди;  
71. строк дії договору оренди;  
72. орендна плата (розмір, індексація, форма платежу, строки та порядок його внесення і перегляду, відповідальність за несплату);  
73. мета використання і цільове призначення земельної ділянки та умови збереження стану об'єкта оренди;  
74. умови і строки передачі земельної ділянки орендарю;  
75. умови повернення земельної ділянки орендодавцеві;  
76. існуючі обмеження та обтяження щодо використання земельної ділянки;  
77. визначення сторони (орендодавець чи орендар), яка несе ризик випадкового пошкодження або знищення об'єкта оренди чи його частини;  
78. відповідальність сторін.  
79. 3. Відсутність у договорі оренди однієї з істотних умов, передбачених цією статтею, а також порушення вимог статей 4 - 7, 13, 19, 21 цього Закону є підставою для відмови у державній реєстрації договору оренди, а також для визнання договору недійсним відповідно до закону.  
80. 4. За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови (якісний стан земельних угідь, порядок виконання зобов'язань сторін, порядок страхування об'єкта оренди, порядок розподілу витрат на здійснення заходів щодо охорони і поліпшення землі, проведення меліоративних робіт, а також обставини, що можуть вплинути на зміну або припинення дії договору оренди, порядок його державної реєстрації тощо).  
81. 5. Невід'ємною частиною договору оренди землі є:  
82. план (схема) земельної ділянки;  
83. кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень у використанні землі та меж встановлення земельних сервітутів;  
84. акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);  
85. акт приймання-передачі об'єкта оренди;  
86. проект відведення земельної ділянки (у випадках, передбачених цим Законом).  
87. У разі коли договором оренди землі передбачається здійснити за згодою орендодавця заходи з поліпшення об'єкта оренди, до договору додається угода щодо відшкодування орендарю витрат на такі заходи.  
88. Стаття 18. Порядок укладення договору оренди землі  
89. 1. Особа, яка бажає отримати земельну ділянку в оренду із земель державної або комунальної власності, подає до відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування заяву (клопотання).  
90. 2. Розгляд заяви (клопотання) і надання земельної ділянки в оренду проводяться у порядку, встановленому Земельним кодексом України.  
91. 3. У разі згоди орендодавця надати земельну ділянку в оренду сторони укладають договір, в якому визначають істотні та інші умови оренди землі.  
92. 4. Надання земельної ділянки в оренду без зміни її цільового призначення, межі якої визначено в натурі, здійснюється без розроблення проекту її відведення.  
93. 5. У разі зміни цільового призначення земельної ділянки надання її в оренду здійснюється за проектом відведення в порядку, встановленому Земельним кодексом України. Умови, строки, а також плата за розроблення проекту відведення земельної ділянки визначаються за згодою сторін.  
94. 6. У разі надходження двох або більше клопотань (заяв) на оренду однієї і тієї ж земельної ділянки, що перебуває у державній або комунальній власності, відповідні орендодавці проводять аукціон (конкурс) щодо набуття права оренди земельної ділянки, якщо законом не встановлено інший порядок. Порядок набуття права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах визначається орендодавцями з дотриманням вимог законодавства про добросовісну конкуренцію.  
95. Стаття 19. Передача об'єкта оренди  
96. Передача об'єкта оренди орендарю здійснюється орендодавцем у строки та на умовах, визначених у договорі оренди, за актом приймання-передачі.  
97. Стаття 20. Чинність договору оренди землі  
98. 1. Договір оренди землі набирає чинності після державної реєстрації.  
99. 2. У разі переходу права власності на землю від орендодавця до іншої особи договір оренди землі зберігає чинність для нового власника, якщо інше не передбачено договором.  
100. Стаття 21. Строк дії договору оренди землі  
101. 1. Строк дії договору оренди землі визначається за погодженням сторін, але не може перевищувати 50 років.  
102. 2. На землях сільськогосподарського призначення строк дії договору оренди земельних ділянок не може бути меншим від періоду ротації основної сівозміни.  
103. Стаття 22. Нотаріальне посвідчення договору оренди землі  
104. 1. За згодою сторін договір оренди землі може посвідчуватись нотаріально.  
105. 2. Нотаріальне посвідчення договору оренди землі обов'язкове у разі внесення орендної плати наперед на строк більше одного року.  
106. Стаття 23. Державна реєстрація договору оренди землі  
107. 1. Укладений договір оренди землі підлягає державній реєстрації. Державна реєстрація договорів оренди землі проводиться державними органами земельних ресурсів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
108. 2. Факт державної реєстрації договору оренди землі засвідчується печаткою реєструючого органу та скріплюється підписом уповноваженої на це особи із зазначенням дати реєстрації на всіх примірниках договору. Оригінал одного зареєстрованого примірника договору зберігається в органі, який провів його реєстрацію.  
109. Розділ ІІІ. ОРЕНДНА ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ  
110. Стаття 24. Орендна плата за землю  
111. 1. Орендна плата за землю - це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою.  
112. 2. Розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди.  
113. 3. Розмір орендної плати за землю не залежить від результатів господарської діяльності орендаря і встановлюється виходячи з грошової оцінки землі.  
114. 4. Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції.  
115. 5. Річна орендна плата за користування земельною ділянкою під цілісними майновими комплексами державних підприємств та організацій, підприємств, які засновані на майні, що належить Автономній Республіці Крим, або які перебувають у комунальній власності, їх структурних підрозділів не може перевищувати 10 відсотків її грошової оцінки. У разі визначення орендаря на конкурентних засадах може бути встановлений більший розмір орендної плати.  
116. 6. Для визначення орієнтовних розмірів орендної плати за землі сільськогосподарського призначення при державних органах земельних ресурсів можуть утворюватись узгоджувальні комісії, до складу яких залучаються представники регіональних осередків орендарів і власників землі, представники орендодавців, органу місцевого самоврядування. Орієнтовні розміри орендної плати переглядаються один раз на три роки.  
117. 7. Орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, надходить до відповідних бюджетів, розподіляється і використовується відповідно до Закону України "Про плату за землю" і не може бути меншою від розміру земельного податку, що встановлюється зазначеним Законом.  
118. 8. У разі визнання у судовому порядку договору оренди землі недійсним отримана орендодавцем орендна плата за фактичний строк оренди землі не повертається.  
119. 9. Плата за суборенду земельних ділянок державної і комунальної власності не може перевищувати орендної плати.  
120. Стаття 25. Форма орендної плати  
121. 1. Орендна плата може справлятись у грошовій, натуральній (за визначеною кількістю чи частиною продукції, яка отримується з орендованої земельної ділянки) та відробітковій (надання послуг орендодавцю) формі.  
122. 2. Сторони можуть передбачити у договорі оренди поєднання різних форм або визначати інші форми орендної плати.  
123. 3. Орендна плата за земельні ділянки, що перебувають у державній і комунальній власності, справляється виключно у грошовій формі.  
124. Стаття 26. Зміна орендної плати  
125. 1. Орендна плата на землях державної і комунальної власності сільськогосподарського призначення переглядається один раз на три роки в порядку, встановленому законом або договором. Строки перегляду орендної плати на землях приватної власності визначаються за згодою сторін.  
126. 2. Орендар має право вимагати відповідного зменшення орендної плати у разі, коли стан орендованої земельної ділянки погіршився не з його вини.  
127. 3. У разі збільшення відповідно до закону розміру земельного податку орендодавець має право вимагати збільшення орендної плати, якщо інше не передбачено договором оренди.  
128. Стаття 27. Звільнення від орендної плати  
129. Орендар може бути частково звільнений від орендної плати за землю на строк і з підстав, передбачених договором оренди, якщо при цьому не порушуються вимоги, передбачені частиною сьомою статті 24 цього Закону.  
130. Розділ ІV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦІВ І ОРЕНДАРІВ, ЗАХИСТ ЇХ ПРАВ  
131. Стаття 28. Права та обов'язки орендодавця  
132. 1. Орендодавець має право вимагати від орендаря:  
133. використання земельної ділянки відповідно до мети, передбаченої договором оренди, та цільового призначення земельної ділянки;  
134. дотримання екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, державних стандартів, норм і правил, у тому числі місцевих правил забудови населених пунктів;  
135. дотримання режиму водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, зон санітарної охорони та територій, які особливо охороняються;  
136. своєчасного внесення орендної плати.  
137. 2. Орендодавець зобов'язаний:  
138. передати у користування земельну ділянку у стані, що відповідає умовам договору оренди;  
139. забезпечувати відповідно до закону реалізацію прав третіх осіб щодо орендованої земельної ділянки;  
140. не вчиняти дій, які перешкоджали б орендареві користуватися орендованою земельною ділянкою;  
141. відшкодувати орендарю капітальні витрати, пов'язані з поліпшенням стану об'єкта оренди, яке проводилося орендарем за згодою орендодавця;  
142. попередити орендаря про особливі властивості та недоліки земельної ділянки, які у разі їх неврахування у процесі використання ділянки за обраним напрямом можуть спричинити екологічно небезпечні наслідки для довкілля або призвести до погіршення стану самого об'єкта оренди.  
143. Стаття 29. Права та обов'язки орендаря  
144. 1. Орендар земельної ділянки має право:  
145. самостійно визначати напрями своєї господарської діяльності відповідно до цільового призначення земельної ділянки, мети та умов договору;  
146. за згодою орендодавця зводити в установленому законодавством порядку житлові, виробничі, культурно-побутові та інші будівлі і споруди та закладати багаторічні насадження;  
147. отримувати продукцію і доходи;  
148. здійснювати в установленому порядку за письмовою згодою орендодавця зрошувальні, осушувальні, інші меліоративні роботи, будівництво каналів та штучних водойм.  
149. 2. Орендар земельної ділянки зобов'язаний:  
150. розпочинати використання земельної ділянки лише після державної реєстрації договору оренди, якщо інше не передбачено договором;  
151. дотримуватись вимог, встановлених Земельним кодексом України і цим Законом, виконувати обов'язки, передбачені договором оренди землі;  
152. дотримуватись режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;  
153. у п'ятиденний строк після державної реєстрації договору оренди земельної ділянки державної або комунальної власності надати копію договору відповідному органу державної податкової служби.  
154. Стаття 30. Витрати орендаря, пов'язані з використанням  
155. нерухомого майна  
156. У разі коли договором оренди земельної ділянки передбачено використання нерухомого майна, що розташоване на земельній ділянці, пов'язані з цим витрати покладаються на орендаря.  
157. Стаття 31. Захист прав орендаря та орендодавця на орендовану земельну ділянку  
158. 1. Орендареві забезпечується захист його права на орендовану земельну ділянку нарівні із захистом права власності на земельну ділянку, передбаченим законом.  
159. 2. Орендар в установленому законом порядку має право витребувати орендовану земельну ділянку з будь-якого незаконного володіння та користування, усунення перешкод у користуванні нею, відшкодування збитків, заподіяних земельній ділянці фізичними і юридичними особами України, іноземцями, особами без громадянства, іноземними юридичними особами, в тому числі міжнародними об'єднаннями та організаціями.  
160. 3. Розмір відшкодування орендодавцем збитків, заподіяних орендарю, повинен бути зменшений, якщо орендар навмисно або через необережність спричинив збільшення розмірів збитків унаслідок невиконання або неналежного виконання умов договору орендодавцем або не здійснив заходів щодо їх зменшення.  
161. Стаття 32. Відшкодування збитків, заподіяних орендарю  
162. 1. Орендар має право на відшкодування збитків, яких він зазнав унаслідок невиконання орендодавцем зобов'язань, передбачених договором оренди.  
163. 2. Збитками вважаються:  
164. фактичні втрати, яких орендар зазнав у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням умов договору орендодавцем, а також витрати, які орендар здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);  
165. доходи, які орендар міг би реально отримати у разі належного виконання орендодавцем умов договору (неотримані доходи).  
166. 3. Розмір фактичних витрат орендаря визначається на підставі документально підтверджених даних.  
167. 4. У разі здійснення орендарем не передбачених договором змін стану земельної ділянки витрати на їх здійснення орендодавцем не відшкодовуються.  
168. 5. У разі здійснення орендарем за згодою орендодавця поліпшення орендованої земельної ділянки за власний рахунок орендодавець зобов'язаний компенсувати витрати на поліпшення, якщо інше не передбачено договором оренди.  
169. 6. Здійснені орендарем без згоди орендодавця витрати на поліпшення орендованої земельної ділянки, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню.  
170. 7. Орендар вправі залишити за собою здійснені ним за власний рахунок вигоди від поліпшення орендованої земельної ділянки, якщо ці поліпшення можуть бути відокремлені без заподіяння шкоди земельній ділянці.  
171. Стаття 33. Відшкодування збитків унаслідок зміни стану  
172. земельної ділянки  
173. 1. У разі погіршення орендарем корисних властивостей земельної ділянки, пов'язаного із зміною її стану, орендодавець має право припинити дію договору та вимагати відшкодування збитків.  
174. 2. Визначення розмірів збитків здійснюється сторонами. У разі недосягнення сторонами згоди про розмір відшкодування збитків спір розв'язується в судовому порядку.  
175. Розділ V. ЗМІНА, ПРИПИНЕННЯ І ПОНОВЛЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ  
176. Стаття 34. Зміна умов договору оренди землі  
177. 1. Зміна умов договору оренди землі здійснюється за взаємною згодою сторін.  
178. 2. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору оренди землі спір розв'язується в судовому порядку.  
179. Стаття 35. Припинення дії договору оренди землі  
180. 1. Дія договору оренди землі припиняється у разі:  
181. закінчення строку, на який було укладено договір;  
182. за договором сторін;  
183. за рішенням суду;  
184. відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності у порядку, встановленому законом;  
185. отримання земельної ділянки у власність у встановленому порядку;  
186. в інших випадках, передбачених законом.  
187. Стаття 36. Поновлення дії договору оренди землі  
188. 1. Після закінчення строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов'язки відповідно до умов договору, має переважне перед іншими особами право на укладення нового договору або на поновлення його дії.  
189. 2. У разі продовження на новий строк дії договору оренди землі його умови можуть бути змінені за згодою сторін. У разі недосягнення домовленості щодо істотних умов договору оренди землі орендар після письмового повідомлення орендодавця втрачає переважне перед іншими особами право на укладення нового договору або його поновлення.  
190. 3. У разі коли орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку дії договору оренди землі, за відсутності письмових заперечень орендодавця договір вважається продовженим на той же строк і на тих же умовах, які були передбачені цим договором.  
191. Стаття 37. Припинення дії договору оренди землі шляхом його розірвання  
192. 1. Договір оренди землі може бути розірвано за взаємною згодою сторін.  
193. 2. На вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду у разі невиконання сторонами обов'язків, передбачених статтями 28 і 29 цього Закону та умовами договору, у разі випадкового знищення чи пошкодження об'єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки, а також на підставах, визначених Земельним кодексом України та іншими законами.  
194. 3. У разі розірвання договору з ініціативи орендаря орендодавець має право на отримання орендної плати на землях сільськогосподарського призначення за 6 місяців, а на землях несільськогосподарського призначення - за рік, якщо протягом зазначеного періоду не надійшло пропозицій від інших осіб на укладення договору оренди цієї ж земельної ділянки на тих же умовах.  
195. 4. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи, а також реорганізація юридичної особи - орендаря не є підставою для зміни умов або розірвання договору, якщо інше не передбачено договором оренди землі.  
196. Стаття 38. Наслідки припинення дії договору оренди землі  
197. 1. У разі припинення дії договору оренди землі орендар зобов'язаний повернути орендодавцеві земельну ділянку на умовах, визначених договором. Орендар не має права утримувати земельну ділянку для задоволення своїх вимог до орендодавця.  
198. 2. У разі коли внаслідок недбалого ставлення або інших дій чи бездіяльності орендаря земельна ділянка зазнала деградації, виснаження, зниження родючості, забруднення, орендар зобов'язаний відшкодувати орендодавцю заподіяні збитки.  
199. Розділ VІ. РОЗГЛЯД СПОРІВ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ  
200. Стаття 39. Розгляд спорів, пов'язаних з орендою землі  
201. Спори, пов'язані з орендою землі, розв'язуються у судовому порядку.  
202. Стаття 40. Відповідальність сторін за невиконання зобов'язань за договором оренди землі  
203. 1. У разі невиконання зобов'язань за договором оренди землі сторони несуть відповідальність згідно із законами та договором.  
204. 2. Орендодавець несе відповідальність за недоліки переданої в оренду земельної ділянки, що не були передбачені договором оренди і перешкоджають використанню земельної ділянки за договором. У разі виявлення таких недоліків орендар має право вимагати:  
205. зменшення орендної плати або відшкодування витрат на усунення недоліків;  
206. відрахування з орендної плати певної суми своїх витрат на усунення таких недоліків з попереднім повідомленням про це орендодавця;  
207. дострокового розірвання договору.  
208. 3. Орендодавець не несе відповідальності за наслідки, пов'язані з недоліками переданої в оренду земельної ділянки, якщо такі недоліки передбачені договором оренди.  
209. Розділ VІІ. МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ  
210. Стаття 41. Міжнародні договори  
211. У разі коли міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються правила міжнародного договору.  
212. Розділ VІІІ. ПРИКІНЦЕВЕ ПОЛОЖЕННЯ  
213. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім частин другої і третьої статті 4, які набирають чинності після розмежування відповідно до закону земель комунальної і державної власності".