Кількість абзаців - 46 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо узгодження норм земельного законодавства) (Друге читання)

0. Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  
3. У зв'язку з прийняттям у новій редакції Земельного кодексу України Верховна Рада України п о с т а н о в л я є::  
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:  
5. 1. У частині другій статті 238-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) слова "Голова Державного комітету Автономної Республіки Крим по земельних ресурсах і єдиному кадастру" замінити словами "Голова Республіканського комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим".  
6. 2. В абзаці другому статті 14 Закону України "Про підприємництво" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 51, ст. 680) слова "надає земельні ділянки" замінити словами "передає у власність та надає в користування земельні ділянки, в тому числі на умовах оренди".  
7. 3. В абзаці другому частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 21, ст. 84) слова "у розмірі середньої земельної частки" виключити.  
8. 4. У частині першій статті 13 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49, ст. 682):  
9. слово "землею" виключити;  
10. доповнити частину після слів "цінні папери" словами "земельні ділянки".  
11. 5. У третьому реченні частини десятої статті 15 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 2 - 3, ст. 20; 2002 р., № 30, ст. 205) слова "постійне користування" замінити словами "постійне або тимчасове користування на умовах оренди".  
12. 6. Статтю 7 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 34, ст. 502) доповнити новими частинами першою, другою і третьою такого змісту:  
13. "Землі територій та об'єктів природно-заповідного фонду - це ділянки суші і водного простору з природними комплексами та об'єктами, що мають особливу природоохоронну, екологічну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність, яким відповідно до закону надано статус територій та об'єктів природно-заповідного фонду.  
14. На використання земельної ділянки або її частини в межах природно-заповідного фонду може бути встановлено обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором. Обмеження (обтяження) підлягає державній реєстрації і діє протягом строку, встановленого законом або договором.  
15. Завдані обмеженням (обтяженням) у землекористуванні втрати підлягають відшкодуванню згідно із Земельним кодексом України".  
16. У зв'язку з цим частини першу і другу вважати частинами четвертою і п'ятою.  
17. 7. У Законі України "Про трубопровідний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 29, ст. 139):  
18. 1) статтю 1 доповнити абзацами такого змісту:  
19. "об'єкти трубопровідного транспорту - магістральні та промислові трубопроводи, включаючи наземні, надземні і підземні лінійні частини трубопроводів, а також об'єкти та споруди, основне і допоміжне обладнання, що забезпечують безпечну та надійну експлуатацію трубопровідного транспорту;  
20. охоронна зона - землі уздовж магістральних та промислових трубопроводів, навколо промислових об'єктів для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодженню, а також для зменшення їх негативного впливу на людей та довкілля, суміжні землі та інші природні об'єкти";  
21. 2) частину другу статті 11 викласти у такій редакції:  
22. "Уздовж трубопроводів встановлюються охоронні зони. Земля в межах охоронних зон не вилучається, а використовується з обмеженнями відповідно до закону або договору. Порядок встановлення, розмір та режим використання охоронної зони об'єкта трубопровідного транспорту визначається законодавством України".  
23. 8. Частини першу і другу статті 6 Закону України "Про залізничний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 40, ст. 183) викласти у такій редакції:  
24. "Землі, що надаються в користування для потреб залізничного транспорту, визначаються відповідно до Земельного кодексу України та Закону України "Про транспорт".  
25. До земель залізничного транспорту належать землі смуг відведення залізниць під залізничним полотном та його облаштуванням, станціями з усіма будівлями і спорудами енергетичного, локомотивного, вагонного, колійного, вантажного і пасажирського господарства, сигналізації та зв'язку, водопостачання, каналізації; під захисними та укріплювальними насадженнями, службовими, культурно-побутовими будівлями та іншими спорудами, необхідними для забезпечення роботи залізничного транспорту".  
26. 9. У Законі України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 45, ст. 238):  
27. 1) абзаци шостий і сьомий статті 1 викласти у такій редакції:  
28. "землі сільськогосподарського призначення - землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури або призначені для цих цілей;  
29. землі житлової та громадської забудови - земельні ділянки в межах населених пунктів, які використовуються для розміщення житлової забудови, громадських будівель і споруд, інших об'єктів загального користування";  
30. 2) статтю 20 викласти у такій редакції:  
31. "Стаття 20. Плата за землю зараховується відповідно до Бюджетного кодексу України".  
32. 10. Підпункт 3 пункту "б" статті 33 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170) викласти у такій редакції:  
33. "3) організація землеустрою і координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів".  
34. 11. Частину другу статті 20 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 39, ст. 261) викласти у такій редакції:  
35. "2. Право власності на землю кооперативу може набуватися шляхом внесення до пайового фонду земельних ділянок його засновниками та членами, а також придбання земельних ділянок за договорами купівлі-продажу, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами".  
36. 12. Пункт 2 статті 21 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20 - 21, ст. 190) викласти у такій редакції:  
37. "2) розпоряджається землями державної власності відповідно до закону".  
38. 13. Пункт 58 статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299; 2001 р., № 22, ст. 105) викласти у такій редакції:  
39. "58) проведення землевпорядних, землеоціночних робіт та земельних торгів".  
40. 14. Частину другу статті 3 Закону України "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 45, ст. 375) виключити.  
41. ІІ. Прикінцеві положення  
42. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
43. 2. Визнати такими, що втратили чинність:  
44. Закон України "Про форми власності на землю" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 18, ст. 225).  
45. Закон України "Про угоди щодо відчуження земельної частки (паю)" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 11, ст. 55).