Кількість абзаців - 51 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про оренду державного та комунального майна'' (Друге читання)

0. Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про внесення змін до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. І. Внести до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 15, ст. 99; № 31, ст. 244; 1998 р., № 11-12, ст. 42, № 18, ст. 88, № 49, ст. 301; 1999 р., № 29, ст. 239; 2000 р., № 33-34, ст. 272; 2001 р., № 31, ст. 146; 2002 р., № 2, ст. 5) такі зміни:  
5. 1. Статтю 2 доповнити абзацом другим у такій редакції:  
6. "Державну політику у сфері оренди здійснюють Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва - щодо державного майна; органи, уповноважені Верховною Радою Автономної Республіки Крим - щодо майна, яке належить Автономній Республіці Крим; органи місцевого самоврядування - щодо майна, яке перебуває в комунальній власності".  
7. 2. У статті 5:  
8. 1) абзац третій після слів "нерухомого майна" доповнити словами "а також майна, яке не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації)", а слова "яке відповідно належить" і "перебуває" замінити відповідно словами "що відповідно належать" і "перебувають";  
9. 2) у абзаці четвертому після слів "майна та нерухомого майна" додати слово "загальною", а після слів і цифр "до 200 кв. м" додати слова "на одне підприємство".  
10. 3. Абзац другий частини першої статті 6 після слова "майна" доповнити словами "з метою використання його для підприємницької діяльності", а слова "його укладення" замінити словами "укладення договору".  
11. 4. Частину першу статті 7 доповнити реченням такого змісту: "Орендодавець може оголосити конкурс на право оренди майна у порядку, встановленому частиною сьомою статті 9 цього Закону".  
12. 5. У абзаці першому частини третьої статті 9 слова "можливість оренди та" виключити.  
13. 6. У статті 10:  
14. 1) частину першу доповнити абзацами восьмим і дев'ятим у такій редакції: "забезпечення виконання зобов'язань (неустойка, порука, завдаток, гарантія); " "порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об'єкта оренди";  
15. У зв'язку з цим абзаци восьмий-десятий вважати відповідно абзацами десятим-дванадцятим.  
16. 1) доповнити статтю новою частиною другою у такій редакції:  
17. "2. Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати типовому договору оренди відповідного майна. Типові договори оренди державного майна розробляє і затверджує Фонд державного майна України, типові договори оренди майна, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності, затверджують відповідно Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування".  
18. У зв'язку з цим частини другу-четверту вважати відповідно частинами третьою-п'ятою.  
19. 7. У частині другій статті 13:  
20. 1) у абзаці першому:  
21. доповнити абзац після слова "крім" словами "таких видів нерухомого майна як приміщення, частини будівель, споруд, а також іншого";  
22. слова "підприємства, господарського товариства" замінити словом "орендаря";  
23. 2) у абзаці другому слова "Орендоване нерухоме" та "залишається" замінити відповідно словами "Орендовані приміщення, частини будівель, споруд" та "залишаються".  
24. 8. У статті 19:  
25. 1) у частині другій після слів "Методика розрахунку" додати слова "пропорції розподілу між відповідним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем";  
26. 2) у частині четвертій вилучити слова "і низькорентабельних";  
27. 3) частину п'яту доповнити абзацом першим такого змісту:  
28. "Фонд державного майна, його регіональні відділення та представництва використовують отриману орендну плату для виконання функцій орендодавця".  
29. 9. У статті 21:  
30. 1) частину другу викласти у такій редакції:  
31. "2. Розмір орендної плати може бути змінено на вимогу однієї з сторін, якщо з незалежних від них обставин істотно змінився стан об'єкта оренди, а також в інших випадках, встановлених законодавчими актами України".  
32. 2) частину третю виключити.  
33. У зв (язку з цим частину четверту вважати частиною третьою.  
34. 10. Частину третю статті 22 викласти в такій редакції:  
35. "3. Плата за суборенду цього майна, яку отримує орендар, не повинна перевищувати орендної плати орендаря.  
36. Порядок використання плати за суборенду майна визначається: Кабінетом Міністрів України - для об'єктів, що перебувають у державній власності; органами, уповноваженими Верховною Радою Автономної Республіки Крим, - для об'єктів, що належать Автономній Республіці Крим; органами місцевого самоврядування - для об'єктів, що перебувають у комунальній власності".  
37. 11. У частині третій статті 23:  
38. 1) абзац перший після слова "підрозділи" доповнити словами "будівлі та споруди";  
39. 2) у абзаці другому слова "орендоване нерухоме" замінити словами "орендовані приміщення, частини будівель і споруд".  
40. 12. У статті 27:  
41. 1) у абзаці другому частини другої після слів "зазначені кошти" додати слова "в межах збільшення в результаті цих поліпшень вартості орендованого майна, визначеної в установленому порядку";  
42. 2) у частині третій:  
43. а) слова "за вказівкою орендодавця зобов (язаний передати об (єкт оренди відповідному підприємству" замінити словами "окремого індивідуально визначеного майна зобов (язаний повернути це майно відповідному підприємству, господарському товариству, створеному в процесі приватизації (корпоратизації) або його правонаступнику";  
44. б) доповнити частину абзацом другим такого змісту:  
45. "У разі припинення за цих же обставин договору оренди цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу орендар за згодою орендодавця передає об (єкт оренди органу, який до укладення договору оренди здійснював повноваження з управління відповідним майном. Зазначений орган або його правонаступник зобов (язаний протягом тридцяти днів прийняти об (єкт оренди в своє управління".  
46. 13. Доповнити Закон статтею 31 у такій редакції:  
47. "Стаття 31. Контроль за використанням майна, переданого в оренду  
48. Контроль за використанням майна, переданого в оренду (крім іншого окремого індивідуально визначеного майна), покладається на органи, які відповідно до цього Закону здійснюють державну політику у сфері оренди.  
49. Контроль за використанням іншого окремого індивідуально визначеного майна, переданого в оренду, здійснюють органи, уповноважені управляти підприємством, яке є орендодавцем цього майна".  
50. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.