Кількість абзаців - 121 Розмітка (ліва колонка)


Про Державну спеціальну службу транспорту (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про Державну спеціальну службу транспорту  
1. Цей Закон визначає статус, правові основи організації, основні завдання і функції Державної спеціальної служби транспорту в системі Міністерства транспорту України, на яку покладається забезпечення стійкого функціонування транспорту у мирний час та в особливий період, а також заходи щодо правового і соціального захисту її працівників.  
2. І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
3. Стаття 1. Завдання Державної спеціальної служби транспорту Державна спеціальна служба транспорту є невійськовим формуванням, у складі Міністерства транспорту України.  
4. Основними завданнями Державної спеціальної служби транспорту є:  
5. технічне прикриття, відбудова, встановлення загороджень на об'єктах залізничного транспорту з метою забезпечення діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України;  
6. будівництво у мирний і воєнний час нових та підвищення живучості і пропускної спроможності діючих об'єктів на транспорті;  
7. відбудова транспортних комунікацій, порушених внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, аварій і катастроф;  
8. охорона об'єктів транспорту в мирний час;  
9. виконання інших завдань, пов'язаних із забезпеченням ефективного функціонування єдиної транспортної системи України.  
10. Стаття 2. Основні функції Державної спеціальної служби транспорту Основними функціями Державної спеціальної служби транспорту є:  
11. у мирний час: організація і проведення робіт з технічного прикриття і відбудови об'єктів на залізничному транспорті;  
12. проведення планових робіт з будівництва нових та підвищення живучості і пропускної спроможності діючих об'єктів на транспорті;  
13. ліквідація наслідків аварій і катастроф на транспортних комунікаціях;  
14. підтримання у стані постійної готовності потенціалу Державної спеціальної служби транспорту для виконання завдань в особливий період, в тому числі збереження, накопичення та своєчасна заміна спеціальної техніки та інших матеріальних ресурсів у непорушному запасі і мобілізаційному резерві, створення резерву навчених людських ресурсів на особливий період та з метою виконання робіт з ліквідації аварій і катастроф, під час надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також вирішення інших завдань у сфері оборони, пов'язаних з використанням об'єктів залізничного транспорту;  
15. розмінування вибухонебезпечних предметів на об'єктах залізничного транспорту;  
16. проведення в разі необхідності, із залученням підрозділів Збройних Сил України та Міністерства з надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, робіт з розмінування вибухонебезпечних предметів на об'єктах залізничного транспорту;  
17. у воєнний час:  
18. забезпечення постійної готовності підрозділів Державної спеціальної служби транспорту до виконання покладених завдань; технічне прикриття, відновлення та встановлення загороджень на найважливіших об'єктах залізниць;  
19. розмінування, із залученням в разі необхідності підрозділів Збройних Сил України, і забезпечення експлуатації головних ділянок відновлюваних залізничних напрямків;  
20. наведення, будівництво і експлуатація наплавних залізничних мостів та естакад;  
21. підвищення пропускної спроможності діючих та будівництво нових залізничних колій, обходів, вузлів та мостів.  
22. Стаття 3. Правові засади діяльності Державної спеціальної служби транспорту Правовими засадами діяльності Державної спеціальної служби транспорту є Конституція України, цей та інші закони України, міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, а також відомчі та міжвідомчі нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері транспорту і його функціонування в особливий період.  
23. Розділ ІІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ТРАНСПОРТУ  
24. Стаття 4. Структура та чисельність Державної спеціальної служби транспорту, місця розташування  
25. Державна спеціальна служба транспорту - це спеціалізований державний орган транспорту, який підпорядковується керівнику Міністерства транспорту України і призначений для забезпечення стійкого функціонування залізниць у мирний час та в особливий період.  
26. Загальна чисельність Державної спеціальної служби транспорту визначаться обсягами виконуваних робіт і затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства транспорту України, узгодженим з Генеральним штабом Збройних Сил України.  
27. Державна спеціальна служба транспорту має таку загальну структуру: Центральний орган управління Державною спеціальною службою транспорту в системі Міністерства транспорту України; об'єднані загони, загони, окремі загони; підрозділи охорони; органи забезпечення; навчальний центр; заклади, підприємства та установи.  
28. Місця розташування на території України загонів та інших структурних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту визначаються Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства транспорту України, погодженим з Генеральним штабом Збройних Сил України та відповідною місцевою державною адміністрацією або органом місцевого самоврядування.  
29. Гранична чисельність працівників центрального органу управління Державної спеціальної служби транспорту затверджується Міністерством транспорту України за погодженням з Генеральним штабом Збройних Сил України.  
30. Центральний орган управління Державної спеціальної служби транспорту та структурні підрозділи Державної спеціальної служби транспорту є юридичними особами, мають печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки і штампи, рахунки в банках, у тому числі в іноземній валюті.  
31. Стаття 5. Комплектування особового складу Державної спеціальної служби транспорту Особовий склад Державної спеціальної служби транспорту складається з працівників і військовослужбовців.  
32. Державна спеціальна служба транспорту може комплектуватися також громадянами, які проходять альтернативну (невійськову) службу у порядку, визначеному законом.  
33. Військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту комплектуються на добровільній основі за контрактом.  
34. Перелік посад, які підлягають заміщенню працівниками і військовослужбовцями за контрактом, затверджується керівником Міністерства транспорту України за поданням керівника центрального органу управління Державної спеціальної служби транспорту.  
35. Відносини, пов'язані з прийняттям громадян на роботу, виконанням ними службових обов'язків, звільненням з роботи у Державній спеціальній службі транспорту, регулюються законодавством України.  
36. Порядок проходження служби Державної спеціальної служби транспорту особовим складом, присвоєння спеціальних звань та встановлення форми одягу визначається Положенням, яке розробляється Міністерством транспорту України, узгоджується з Генеральним штабом Збройних Сил України і затверджується Кабінетом Міністрів України.  
37. У мирний час особовий склад Державної спеціальної служби транспорту (крім підрозділів охорони) не має права носити зброю.  
38. Стаття 6. Підготовка особового складу Державної спеціальної служби транспорту Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації особового складу Державної спеціальної служби транспорту проводиться у навчальних закладах Міністерства транспорту України, інших навчальних закладах України та інших держав.  
39. Стаття 7. Порядок мобілізаційного розгортання Державної спеціальної служби транспорту Мобілізаційне розгортання і приведення у бойову готовність Державної спеціальної служби транспорту в особливий період здійснюються в порядку, передбаченому планами, що розробляються Державною спеціальною службою транспорту та погоджуються з Генеральним штабом Збройних Сил України.  
40. Розділ ІІІ. КЕРІВНИЦТВО ДЕРЖАВНОЮ СПЕЦІАЛЬНОЮ СЛУЖБОЮ ТРАНСПОРТУ  
41. Стаття 8. Повноваження Кабінету Міністрів України Кабінет Міністрів України:  
42. здійснює керівництво відповідно до Конституції і законів України Державною спеціальною службою транспорту щодо її функціонування і забезпечення постійної готовності до виконання завдань у мирний час та особливий період;  
43. організовує підготовку та виконання загальнодержавних програм розвитку Державної спеціальної служби транспорту;  
44. забезпечує постачання Державної спеціальної служби транспорту матеріально-технічними засобами та необхідною технікою, іншими ресурсами, майном, а також надання послуг та їх фінансування в обсягах, необхідних для виконання покладених на неї завдань; встановлює державне замовлення на виконання робіт, надання послуг, а також на постачання продукції для її потреб, створення непорушних та мобілізаційних запасів;  
45. встановлює порядок передачі в управління Державної спеціальної служби транспорту об'єктів державної власності, засобів зв'язку і радіочастотного ресурсів, комунікацій, об'єктів інфраструктури, топогеодезичної, метеорологічної, гідрографічної та іншої інформації, послуг геодезичного і картографічного забезпечення, необхідних для виконання покладених на Державну спеціальну службу транспорту завдань як на платній, так і на безоплатній основі у грошовій та інших формах розрахунків;  
46. забезпечує реалізацію права на соціальний і правовий захист особового складу Державної спеціальної служби транспорту, осіб, звільнених з Державної спеціальної служби транспорту і залізничних військ, членів їхніх сімей, а також сімей військовослужбовців та працівників Державної спеціальної служби транспорту, які загинули (померли) під час проходження служби;  
47. регулює відповідно до закону економічну та господарську діяльність Державної спеціальної служби транспорту;  
48. здійснює інші повноваження відповідно до закону.  
49. Стаття 9. Міністерство транспорту України  
50. Міністерство транспорту України, здійснюючи управління Державною спеціальною службою транспорту:  
51. забезпечує її життєдіяльність і функціонування, розвиток і постійну готовність до виконання поставлених завдань, як у мирний час, так і в особливий період;  
52. приймає рішення щодо створення, реорганізації, ліквідації та дислокації підрозділів Державної спеціальної служби транспорту;  
53. організовує постачання Державній спеціальній службі транспорту спеціальної техніки, матеріальних, фінансових та інших ресурсів і майна, здійснює контроль за їх ефективним використанням;  
54. забезпечує здійснення взаємовідносин Державної спеціальної служби транспорту з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, а також міжнародне співробітництво;  
55. контролює дотримання законодавства у Державній спеціальній службі транспорту;  
56. здійснює інші повноваження відповідно до закону.  
57. Стаття 10. Генеральний штаб Збройних Сил України  
58. Генеральний штаб Збройних Сил України:  
59. спільно з Міністерством транспорту України визначає потреби Державної спеціальної служби транспорту в озброєнні, військовій техніці, матеріально-технічних, енергетичних ресурсах, необхідних для належного виконання покладених на Державну спеціальну службу транспорту завдань в особливий період, контролює їх якість, своєчасність і повноту отримання;  
60. доводить до Державної спеціальної служби транспорту директиви і накази Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, організує їх виконання Державною спеціальною службою транспорту в особливий період;  
61. організовує розгортання підрозділів Державної спеціальної служби транспорту в особливий період та бере участь у її комплектуванні;  
62. здійснює контроль за станом здатності і готовності Державної спеціальної служби транспорту до виконання покладених на неї обов'язків в особливий період;  
63. організовує накопичення навчених людських ресурсів для використання Державною спеціальною службою транспорту в особливий період, а також їх навчання і перепідготовку;  
64. погоджує рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації підрозділів Державної спеціальної служби транспорту, а також їх дислокації;  
65. здійснює інші повноваження відповідно до закону.  
66. В особливий період (з введенням в установленому порядку воєнного або надзвичайного стану) Державна спеціальна служба транспорту переводиться на воєнне становище і перепідпорядковується Генеральному штабу Збройних Сил України, про що зазначається в Указі Президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану, який затверджується Верховною Радою України.  
67. Стаття 11. Безпосереднє керівництво Державною спеціальною службою транспорту Безпосереднє керівництво Державною спеціальною службою транспорту у мирний час та в особливий період здійснює центральний орган управління Державної спеціальної служби транспорту в системі Міністерства транспорту України.  
68. Керівник центрального органу управління Державної спеціальної служби транспорту призначається Президентом України за поданням Міністра транспорту України, узгодженим з Генеральним штабом України.  
69. Функції та повноваження Державного спеціального органу управління та його керівника визначається Положенням, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.  
70. Розділ ІV. ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ТРАНСПОРТУ  
71. Стаття 12. Основні обов'язки Державної спеціальної служби транспорту  
72. Особовий склад Державної спеціальної служби транспорту під час виконання поставлених завдань зобов'язаний:  
73. брати участь у заходах з організації технічного прикриття транспортної системи України, та попередження надзвичайних ситуацій, аварій та катастроф на транспорті;  
74. готувати сили і засоби, призначені для попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, аварій та катастроф на транспорті та відбудови об'єктів;  
75. виконувати невідкладні заходи щодо короткочасного та тимчасового відновлення порушених об'єктів транспорту з метою відновлення руху транспорту, у тому числі на територіях держав, з якими укладено відповідні угоди;  
76. забезпечувати схоронність об'єктів транспорту та вантажів, що перевозяться транспортом під час надзвичайних ситуацій та в особливий період;  
77. брати участь у проведенні науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, а також відповідних технологій пов'язаних із створенням, випробуванням і впровадженням нових технічних засобів та конструкцій, а також сучасних методів робіт, необхідних для будівництва, короткочасного та тимчасового відновлення об'єктів транспорту;  
78. Використання підрозділів і особового складу Державної спеціальної служби транспорту не за призначенням забороняється.  
79. Стаття 13. Права особового складу Державної спеціальної служби транспорту Особовому складу Державної спеціальної служби транспорту для виконання покладених на них обов'язків надається право:  
80. вимагати від посадових осіб та громадян на транспорті здійснення заходів та припинення дій, що перешкоджають особовому складу Державної спеціальної служби транспорту виконувати поставлені завдання щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, аварій та катастроф на транспорті та відбудови об'єктів;  
81. провадити оточення та охорону певних територій, окремих будівель, споруд і об'єктів під час їх відновлення;  
82. тимчасово забороняти або обмежувати рух залізничного транспорту поблизу та в межах зони відновлення будівель, споруд і об'єктів.  
83. користуватися у разі необхідності засобами зв'язку підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і підпорядкування;  
84. користуватися поза чергою у разі необхідності всіма видами пасажирського транспорту приміського та міжміського сполучення.  
85. Розділ V. ПРАВОВИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ТРАНСПОРТУ  
86. Стаття 14. Соціальний і правовий захист особового складу Державної спеціальної служби транспорту  
87. Особовий склад Державної спеціальної служби транспорту під час виконання службових обов'язків перебуває під захистом держави. Ніхто не має права втручатися в їх службову діяльність, за винятком спеціально уповноважених відповідно до законодавства органів і посадових осіб.  
88. Законні вимоги особового складу Державної спеціальної служби транспорту під час виконання ними службових завдань обов'язкові для виконання громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, що перебувають в Україні, а також посадовими особами.  
89. Соціальний і правовий захист особового складу Державної спеціальної служби транспорту і членів їх сімей здійснюється відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до нього.  
90. Ніхто не має права покласти на особовий склад Державної спеціальної служби транспорту виконання завдань і обов'язків, не передбачених законами України.  
91. Стаття 15. Відповідальність особового складу Державної спеціальної служби транспорту Особовий склад Державної спеціальної служби транспорту несе за свої протиправні дії або бездіяльність відповідальність у встановленому законом порядку.  
92. Стаття 16. Забезпечення особового складу Державної спеціальної служби транспорту  
93. Грошове, речове, продовольче та інші види матеріального забезпечення особового складу Державної спеціальної служби транспорту здійснюється відповідно до Закону України „Про правовий і соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей", інших актів законодавства України, а пенсійне забезпечення - відповідно до Закону України „Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб".  
94. На працівників Державної спеціальної служби транспорту поширюється трудове законодавство України.  
95. Розділ ІV. ФІНАНСУВАННЯ І МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ТРАНСПОРТУ  
96. Стаття 17. Фінансування Державної спеціальної служби транспорту Фінансування Державної спеціальної служби транспорту здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України в межах обсягів бюджетних призначень, визначених Головному розпоряднику - Міністерству транспорту України і передбачених окремим рядком у Державному бюджеті України, а також з інших джерел, передбачених законом.  
97. Стаття 18. Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту матеріально-технічними засобами  
98. Забезпечення Державної спеціальної служби транспорту матеріально-технічними засобами, спеціальною технікою, іншим майном, а також квартирне-експлуатаційне, медичне, фінансове та інше забезпечення здійснюється за нормами та в порядку, що встановлені для Збройних Сил України.  
99. Забезпечення спеціальною залізничною, дорожньо-будівельною та автомобільною технікою здійснюється за нормами, що визначаються Міністерством транспорту України, узгодженими в необхідних випадках з Генеральним штабом Збройних Сил України.  
100. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування сприяють Державній спеціальній службі транспорту, її органам у розв'язанні житлових та інших соціально-побутових проблем, забезпеченні транспортними засобами і зв'язком.  
101. Державна спеціальна служба транспорту має службові приміщення та інші споруди, об'єкти охорони здоров'я, навчального, науково-дослідного, господарського та соціально-культурного призначення, житловий фонд.  
102. У разі необхідності забезпечення Державної спеціальної служби транспорту може проводитися створюваними в установленому порядку підприємствами Міністерства транспорту України, а також за окремими угодами, в тому числі із закордонними організаціями.  
103. Стаття 19. Правовий режим майна Державної спеціальної служби транспорту  
104. Майно, що закріплене за Державною спеціальною службою транспорту, є державною власністю, що перебуває у сфері управління Міністерства транспорту України і належить їй на праві оперативного управління.  
105. Статус майна визначається відповідно до законодавства України.  
106. Стаття 20. Господарська діяльність Державної спеціальної служби транспорту  
107. Господарська діяльність Державної спеціальної служби транспорту здійснюється відповідно до законодавства України. Доходи підрозділів Державної спеціальної служби транспорту, отримані від господарської діяльності, використовуються на оновлення її матеріально-технічної бази та виконання покладених на Державну спеціальну службу транспорту завдань відповідно до кошторису Міністерства транспорту України.  
108. Розділ V. КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ТРАНСПОРТУ  
109. Стаття 21. Контроль Верховної Ради України  
110. Контроль Верховної Ради України за діяльністю Державної спеціальної служби транспорту здійснюється відповідно до Конституції і законів України.  
111. Стаття 22. Контроль Президента України за діяльністю Державної спеціальної служби транспорту  
112. Контроль за діяльністю Державної спеціальної служби України здійснюється Президентом України відповідно до повноважень, визначених Конституцією України.  
113. Стаття 23. Нагляд за дотриманням законності в діяльності Державної спеціальної служби транспорту Нагляд за додержанням законності в діяльності Державної спеціальної служби транспорту здійснюється органами прокуратури в порядку, визначеному Конституцією та законами України.  
114. Розділ VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
115. 1. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.  
116. 2. Кабінетові Міністрів України: у відповідності з Указом Президента України від 27 січня 2003 року №46/2003 "Про передачу залізничних військ Збройних Сил України у підпорядкування Міністерству транспорту України" передати залізничні війська Збройних Сил України з підпорядкування Міністерства оборони України до Міністерства транспорту України і перетворити їх на Державну спеціальну службу транспорту, визначити етапи та строки їх реформування.  
117. у тримісячний строк:  
118. подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів України, що випливають з цього Закону; привести у відповідність з цим Законом власні нормативно-правові акти; забезпечити приведення у відповідність з цим Законом нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.  
119. 3. У зв'язку з виведенням залізничних військ зі складу Збройних Сил України і перетворенням їх на Державну спеціальну службу транспорту скоротити, починаючи з 2004 року, чисельність Збройних Сил України, встановлену статтею 1 Законом України від 7 грудня 2000 року „Про чисельність Збройних Сил України на 2000-2005 роки", на 5 тисяч осіб.  
120. 4. За військовослужбовцями залізничних військ, які перейшли до Державної спеціальної служби транспорту, зберігаються військові звання, присвоєні їм під час проходження служби у Збройних Силах України.