Кількість абзаців - 21 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків" (Друге читання)

0. Закон України  
1. Про внесення змін до Закону України  
2. "Про спеціальний режим інвестиційної та  
3. інноваційної діяльності технологічних парків"  
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
5. І. Внести до Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 40, ст. 363; 2002 р., № 33, ст. 238) такі зміни:  
6. 1. У статті 1:  
7. абзаци другий, третій і п'ятий викласти у такій редакції:  
8. "технологічний парк - юридична особа або об'єднання юридичних осіб (учасників) на підставі договору про організацію та функціонування технологічного парку, метою яких є діяльність щодо виконання інвестиційних та інноваційних проектів, виробничого впровадження наукоємних розробок, високих технологій та конкурентоспроможної на світовому ринку продукції;  
9. доповнити статтю абзацом такого змісту:  
10. "договір про організацію та функціонування технологічного парку - договір між юридичними особами - суб'єктами наукової, науково-технічної та підприємницької діяльності (учасниками технологічного парку), укладений з метою створення технологічного парку, що містить відомості про склад учасників технологічного парку, напрями інноваційної діяльності, органи (орган) управління технологічного парку та порядок прийняття ними рішень, права та обов'язки учасників, порядок фінансування діяльності керівного органу та органів управління, прийняття нових учасників та виключення з числа учасників, порядок ліквідації технологічного парку (припинення дії договору) та розподілу майна між ними".  
11. "учасники технологічного парку - юридичні особи - суб'єкти наукової, науково-технічної та підприємницької діяльності, що уклали в установленому Кабінетом Міністрів України порядку договір про організацію та функціонування технологічного парку або приєдналися до цього договору з метою виконання інвестиційних та інноваційних проектів, виробничого впровадження наукоємних розробок, високих технологій та конкурентоспроможної на світовому ринку продукції";  
12. дочірнє підприємство - підприємство, створене для виконання інвестиційних, інноваційних проектів, випуску інноваційної продукції, єдиним засновником якого є технологічний парк";  
13. 2. Частину четверту статті 4 викласти у такій редакції:  
14. "4. Технологічні парки, їх учасники, дочірні та спільні підприємства, яким надаються пільги згідно з частинами першою і другою цієї статті, забезпечують ведення окремого бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з виконанням інвестиційних та інноваційних проектів, відповідно до цього Закону. Кошти, зараховані протягом встановленого цим Законом строку дії спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності на спеціальні рахунки учасників - виконавців інвестиційних та інноваційних проектів і не використані протягом наступних трьох місяців після закінчення виконання проекту, підлягають зарахуванню до Державного бюджету України".  
15. 3. Частину третю статті 5 викласти у такій редакції:  
16. "3. У разі недотримання учасниками - виконавцями інвестиційних та інноваційних проектів своїх зобов'язань за проектами діяльність з виконання цих проектів припиняється. При цьому виконавці проектів зобов'язані за наслідками податкового періоду, на який припадає припинення виконання проектів, збільшити свої податкові зобов'язання на суму вивільнених від оподаткування коштів за весь період виконання таких проектів, а також сплатити пеню, нараховану на зазначену суму, виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання та за період від дати вивільнення таких коштів до дати їх сплати до бюджету".  
17. ІІ. Прикінцеві положення  
18. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
19. 2. Кабінету Міністрів України в місячний строк привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.  
20. 3. Договори про спільну діяльність юридичних осіб (учасників технологічних парків) щодо створення технологічних парків, укладені до набрання чинності цим Законом, вважати дійсними протягом визначеного такими договорами строку.