Кількість абзаців - 87 Розмітка (ліва колонка)


Про затвердження Загальнодержавної програми збереження та використання об'єктів культурної спадщини (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВИКОРИ-СТАННЯ ОБ'ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. 1. Затвердити Загальнодержавну програму збереження та використання об'єктів культурної спадщини (додається).  
3. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
4. Проект ЗАТВЕРДЖЕНО Законом України від 2003 р. № ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА збереження та використання об'єктів культурної спадщини  
5. 1. Загальна частина  
6. Культурна спадщина України є невід'ємною частиною світового культурного надбання. Питання її збереження регулюються Конституцією України, Законом України "Про охорону культурної спадщини", іншими нормативно-правовими актами.  
7. Збереження і примноження культурних цінностей належить до пріоритетних напрямів політики держави у сфері культури. Відповідно до ратифікованих Верховною Радою України міжнародних конвенцій охорона культурної спадщини є міжнародно-правовим зобов'язанням нашої держави перед світовою спільнотою.  
8. Ця Програма спрямована на вдосконалення правових, організаційних та матеріально-технічних засад у сфері охорони культурної спадщини і розрахована на період до 2010 року.  
9. В Україні на державному обліку перебуває понад 130 тис. пам'яток, з них 57206 - пам'ятки археології (у тому числі 418 - національного значення), 51364 - історії (у тому числі 142 - національного значення), 5926 - монументального мистецтва (в тому числі 44 - національного значення), 16293 - архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва та ландшафтні (у тому числі 3541 - національного значення).  
10. Функціонує 61 історико-культурний заповідник. До складу заповідників входять комплекси (ансамблі) пам'яток, що мають особливу культурну цінність, 13 заповідникам надано статус національних.  
11. Близько 9400 населених пунктів України мають понад 70 тис. об'єктів культурної спадщини, що потребують дослідження та взяття на облік. 401 населений пункт включено до Списку історичних населених місць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 878.  
12. До Списку всесвітньої спадщини включено Софійський собор з архітектурним ансамблем, Києво-Печерську лавру у м. Києві, історичний центр м. Львова. Готуються для подання до ЮНЕСКО матеріали щодо інших визначних пам'яток, зокрема пам'яток міста Кам'янця-Подільського, з метою включення їх до цього Списку.  
13. Постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2002 р. № 1330 затверджено Комплексну програму паспортизації об'єктів культурної спадщини на 2003 - 2010 роки, що сприятиме вдосконаленню ведення обліку об'єктів культурної спадщини, забезпеченню їх державної реєстрації.  
14. Держава виділяє кошти для фінансування державних програм щодо збереження нерухомих пам'яток, однак в останні роки обсяг робіт з реставрації та ремонту пам'яток архітектури та містобудування значно зменшився, у зв'язку з чим потужності реставраційних організацій використовуються менше ніж на 20 відсотків.  
15. На сьогодні понад 200 пам'яток архітектури національного значення потребують проведення найневідкладніших протиаварійних та консерваційних робіт.  
16. Участь недержавних фінансових фондів у справі збереження об'єктів культурної спадщини є незначною.  
17. Розв'язання проблем пам'яткоохоронної сфери, її розвиток та фінансове забезпечення потребує вдосконалення нормативно-правової бази. Необхідно, зокрема, внести до Земельного кодексу України норму, яка б передбачала необхідність погодження громадянами проекту приватизації земельних ділянок в межах земель історико-культурного призначення з органами охорони культурної спадщини.  
18. З метою запобігання незаконним діям, що призводять до пошкодження, руйнування, знищення, істотних змін пам'яток або їхніх територій, охоронюваних археологічних територій, необхідно внести зміни до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення, що стосуються відповідальності посадових осіб органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб за порушення законодавства у сфері охорони культурної спадщини.  
19. Законодавством передбачені податкові пільги в частині звільнення від земельного податку заповідників, музеїв та інших закладів культури, пільгового оподаткування прибутку при проведенні пам'яткоохоронних робіт, однак необхідно також врегулювати питання про заохочення фізичних та юридичних осіб за участь у фінансуванні заходів із збереження об'єктів культурної спадщини, зокрема шляхом надання їм відповідних пільг.  
20. Потребує подальшого вдосконалення система обліку, вивчення, консервації, реставрації, музеєфікації об'єктів культурної спадщини, контролю за виконанням власниками, уповноваженими ними органами, користувачами зобов'язань щодо утримання пам'яток у належному стані.  
21. 2. Мета та основні завдання Програми  
22. Мета Програми полягає у створенні більш сприятливих умов для розвитку сфери охорони культурної спадщини, забезпечення належного рівня збереження та використання об'єктів культурної спадщини в суспільному житті.  
23. Основними завданнями Програми є:  
24. забезпечення належного державного обліку об'єктів культурної спадщини;  
25. сприяння залученню інвестицій у діяльність щодо збереження, реставрації і використання пам'яток;  
26. створення розвинутої інфраструктури науково-дослідних, проектних, реставраційних та інших організацій у цій сфері;  
27. удосконалення законодавчого забезпечення охорони та використання об'єктів культурної спадщини;  
28. удосконалення управління у сфері охорони культурної спадщини;  
29. створення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для наукової, проектної та виробничої діяльності у сфері охорони культурної спадщини;  
30. подальший розвиток міжнародного співробітництва.  
31. Для забезпечення виконання завдань Програми передбачається здійснити такі заходи:  
32. 1) підготувати пропозиції щодо:  
33. внесення змін до Закону України "Про охорону культурної спадщини". Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Держбуд, Мінфін, Мінекономіки, Національна академія наук, Мін'юст. 2003 рік;  
34. ратифікації Європейської конвенції про охорону археологічної спадщини (переглянутої). Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, МЗС. 2003 рік;  
35. внесення змін до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення, що стосуються відповідальності посадових осіб органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб за порушення законодавства у сфері охорони культурної спадщини. МВС, Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Мін'юст. 2003 рік;  
36. внесення змін до Земельного кодексу України, що стосуються необхідності погодження громадянами проекту приватизації земельних ділянок в межах земель історико-культурного призначення з органами охорони культурної спадщини. Держкомзем, Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Мін'юст. 2003 рік;  
37. 2) розробити та затвердити в установленому порядку:  
38. Положення про історичне населене місце. Держбуд, Мінекономіки, Мінфін, Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Національна академія наук, Держтурадміністрація. 2004 рік;  
39. Список охоронюваних археологічних територій. Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Національна академія наук. 2004 рік;  
40. Порядок проектування, фінансування і здійснення комплексної реконструкції районів історичної забудови. Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Держбуд, Мінекономіки, Мінфін, Національна академія наук. 2004 - 2005 роки;  
41. Порядок видачі та зразок кваліфікаційного документа (відкритого листа), необхідного для одержання дозволу на проведення археологічних розвідок та розкопок. Мінкультури, Національна академія наук, Державна служба охорони культурної спадщини. 2003 рік;  
42. Порядок передачі архівній установі наукової документації з польових досліджень. Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Держкомархів, Національна академія наук. 2004 рік;  
43. Положення про державне замовлення на проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини. Мінекономіки, Мінкультури, Держбуд, Державна служба охорони культурної спадщини. 2004 рік;  
44. Порядок виявлення та обліку об'єктів культурної спадщини. Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Держбуд, Національна академія наук. 2004 рік;  
45. Державні норми щодо проведення робіт з реставрації, консервації, реабілітації та музеєфікації пам'яток. Держбуд, Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини. 2004 - 2005 роки;  
46. 3) готувати кадри для сфери охорони культурної спадщини та підвищувати їх кваліфікацію. Для цього слід забезпечити:  
47. запровадження атестації фахівців-реставраторів (науковців, проектантів, виробничників). Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Держбуд. 2005 рік;  
48. запровадження атестації фахівців-дослідників у сфері охорони пам'яток археології. Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Національна академія наук. 2005 рік;  
49. підготовку та перепідготовку фахівців з питань охорони пам'яток у навчальних закладах усіх рівнів акредитації мм. Києва, Львова, Одеси, Харкова. МОН, Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Держбуд. 2005 рік;  
50. розроблення номенклатури спеціальностей у сфері охорони культурної спадщини, в тому числі для наукових установ та навчальних закладів усіх рівнів акредитації. МОН, Мінпраці, Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Держбуд, ВАК. 2004 рік;  
51. підготовку фахівців-реставраторів у вищих навчальних закладах, підвищення їх кваліфікації у вітчизняних спеціалізованих реставраційних організаціях, а також сприяння їх підготовці в організаціях і навчальних закладах інших країн. Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, МОН, МЗС. Постійно;  
52. підготовку та видання підручників і навчальних посібників для фахівців з пам'яткоохоронної і реставраційної справи. Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, МОН, Національна академія наук. 2004 - 2010 роки;  
53. 4) здійснити такі заходи із збереження та використання об'єктів культурної спадщини:  
54. проведення інвентаризації об'єктів культурної спадщини. Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Держбуд, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Національна академія наук разом з Українським товариством охорони пам'яток історії та культури. Постійно;  
55. доповнення Списку історичних населених місць України. Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Держбуд, Національна академія наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації разом з Українським товариством охорони пам'яток історії та культури. 2004 - 2010 роки;  
56. проведення обстеження стану пам'яток з метою визначення об'єктів, на яких необхідно першочергово провести дослідні, протиаварійні та консерваційні роботи, та складення їх переліку. Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Держбуд, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. 2004 - 2005 роки;  
57. сприяння розвитку матеріально-технічної бази науково-реставраційних організацій. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації разом з органами місцевого самоврядування. Постійно;  
58. забезпечення оновлення матеріальної бази державних історико-культурних заповідників. Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Мінекономіки, Мінфін, Держбуд, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. Постійно;  
59. забезпечення виконання науково-дослідних і проектних робіт із розроблення історико-архітектурних опорних планів та проектів зон охорони пам'яток, визначення меж і режимів використання територій історичних ареалів населених місць, проведення інвентаризації забудови для подальшого розроблення генеральних планів історичних населених місць. Держбуд, Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. 2004 - 2010 роки;  
60. проведення обстеження стану пам'яток садово-паркового мистецтва, здійснення заходів щодо їх збереження та використання. Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Держбуд, Мінекоресурсів, Національна академія наук. 2004 - 2010 роки;  
61. проведення досліджень, вивчення некрополів та меморіалів, здійснення заходів щодо їх збереження. Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Держбуд, Національна академія наук. 2004 - 2010 роки;  
62. забезпечення ведення моніторингу об'єктів культурної спадщини. Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Держбуд, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. Постійно;  
63. розроблення і застосування неруйнівних методів дослідження археологічних пам'яток з використанням спеціальних технологій, механізмів і приладів. Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Мінекономіки, Мінфін. Постійно;  
64. 5) здійснити заходи з популяризації та розвитку об'єктів культурної спадщини:  
65. забезпечення видання науково-методичної, навчальної літератури з питань дослідження, охорони та реставрації пам'яток. Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Мінекономіки, Держбуд, МОН, Національна академія наук. Постійно;  
66. сприяння діяльності громадських, науково-дослідних, проектних організацій, підприємств будівельних матеріалів, спеціалізованих організацій та майстерень у питаннях охорони культурної спадщини. Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Мінекономіки, Держбуд, МОН, Національна академія наук, органи місцевого самоврядування. Постійно;  
67. розроблення пропозицій щодо створення нових історико-культурних заповідників та археологічних парків. Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Мінекономіки, Мінфін, МОН, Держбуд, Національна академія наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. 2004 - 2006 роки;  
68. забезпечення музеєфікації найбільш цінних і видовищних об'єктів культурної спадщини. Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Держбуд, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. 2004 - 2010 роки;  
69. включення до навчальних планів навчальних закладів заходів з ознайомлення учнів та студентів з визначними об'єктами культурної спадщини України. МОН, Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. 2005 рік;  
70. сприяння діяльності в Україні міжнародних пам'яткоохоронних фондів та організацій, зокрема Українського комітету Міжнародної ради з питань пам'яток і визначних місць (ІСОМОS), Українського комітету міжнародної ради музеїв (ІСОМ). Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Мінфін, МЗС. Постійно;  
71. вивчення питання щодо умов вступу України до Європейської мережі археологічних парків (ЕХАRS) та до Міжнародного центру вивчення, охорони та реставрації культурних надбань (ІССRОМ). МЗС, Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Мінфін. 2004 - 2005 роки;  
72. підготовка пропозицій щодо доповнення Списку всесвітньої спадщини об'єктами культурної спадщини України. Мінкультури, Державна служба охорони культурної спадщини, Мінфін, МЗС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. 2004 - 2010 роки;  
73. забезпечення виконання міжнародних договорів з охорони пам'яток, ратифікованих Верховною Радою України. Мінкультури, МЗС. Постійно.  
74. 3. Фінансове забезпечення  
75. Для фінансового забезпечення виконання Програми залучаються в установленому законодавством порядку кошти державного та місцевих бюджетів, фондів охорони пам'яток (у тому числі міжнародних), благодійні внески юридичних і фізичних осіб та кошти з інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.  
76. 4. Очікувані результати  
77. Виконання Програми повинне дати поштовх позитивним зрушенням у сфері охорони культурної спадщини. Це стосується передусім усвідомлення суспільством необхідності збереження пам'яток для нинішнього і майбутніх поколінь як важливого чинника патріотичного виховання громадян, розвитку національної свідомості Українського народу, підтримки національно-культурної самобутності національних меншин в Україні.  
78. Виконання Програми сприятиме:  
79. удосконаленню нормативно-правової бази у сфері охорони культурної спадщини;  
80. поліпшенню фінансування заходів із збереження та використання пам'яток, залученню інвестицій до цієї сфери, що повинно забезпечити скорочення у 2010 році видатків державного бюджету на пам'яткоохоронні заходи на 30 відсотків коштів, спрямованих на збереження і реставрацію пам'яток;  
81. розвиткові туристичної галузі;  
82. входженню України до європейської спільноти як держави, що виконує свої міжнародно-правові зобов'язання у сфері охорони культурної спадщини.  
83. 5. Контроль за виконанням Програми  
84. Контроль за виконанням Програми здійснює Міністерство культури і мистецтв України за участю інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, відповідальних за виконання заходів Програми.  
85. Міністерство культури і мистецтв України щороку подає Кабінету Міністрів України звіти та відповідну інформацію про хід виконання Програми.  
86. Кабінет Міністрів України на підставі одержаної інформації здійснює коригування визначених Програмою заходів, їх змісту та обсягів фінансування.