Кількість абзаців - 104 Розмітка (ліва колонка)


Про молоко та молочні продукти (Вноситься на заміну раніше поданого) (Друге читання)

0. Проект  
1. Закон України Про молоко та молочні продукти  
2. Цей Закон визначає правові та організаційні основи забезпечення належної якості і безпеки молока та молочних продуктів для життя, здоров`я населення і довкілля під час їх виробництва, переробки, транспортування, зберігання та реалізації, а також ввезення в Україну та вивезення з України.  
3. Стаття 1. Терміни та їх визначення  
4. У цьому Законі терміни використовуються в такому значенні:  
5. молоко сире - продукт нормальної секреції молочних залоз однієї або декількох здорових корів, овець, кіз чи буйволиць, який має температуру не вище 40 °С і який не піддавався будь-якій іншій обробці, що має рівнозначний ефект (далі - молоко);  
6. молочна сировина - призначене для переробки (фільтрації, охолодження) молоко, яке піддавалося попередній фізичній обробці, а також вершки та знежирене молоко, одержані шляхом сепарування, які відповідають встановленим вимогам на цю продукцію;  
7. молочні продукти - продукти, в яких молочна сировина становить не менше 50 відсотків;  
8. теплова обробка - будь-яка обробка з використанням нагрівання;  
9. суб'єкт господарювання - юридична особа незалежно від форми власності та фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, які здійснюють виробництво та переробку молока, молочної сировини та молочних продуктів;  
10. пакування - поміщення молочної сировини, молока та молочних продуктів у споживчу тару чи пакувальний матеріал.  
11. Стаття 2. Сфера дії Закону  
12. Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі виробництва, переробки, транспортування, зберігання і реалізації, ввезення в Україну та вивезення з України молока, молочної сировини та молочних продуктів, і поширюється на суб'єктів господарювання, які провадять господарську діяльність у цій сфері.  
13. Стаття 3. Основні засади державної політики по забезпеченню якості та безпеки молока і молочних продуктів  
14. Основними засадами державної політики щодо забезпечення якості та безпеки молока і молочних продуктів для життя та здоров'я населення є:  
15. забезпечення внутрішніх потреб країни у молочних продуктах в широкому асортименті та нарощування їх експорту;  
16. гарантування товаровиробникам права вільного вибору маркетингу і ціноутворення;  
17. контроль за якістю молока, молочної сировини та молочних продуктів;  
18. створення належної матеріальної бази для розвитку первинних ланок закупівлі молока в сільській місцевості;  
19. організація і проведення моніторингу ринку молока та молочної продукції;  
20. удосконалення митно-тарифної та цінової політики у частині захисту вітчизняних виробників молока та молочної продукції;  
21. розроблення загальнодержавних програм розвитку селекційно-племінної справи.  
22. Стаття 3. Вимоги до показників якості і безпеки молока, молочної сировини та молочних продуктів  
23. Молоко, молочна сировина та молочні продукти, які виробляються в Україні, повинні відповідати встановленим показникам якості і безпеки.  
24. Базисні норми масової частки жиру і білка у молоці коров'ячому розробляються і затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики разом із центральним органом виконавчої влади у сфері технічного регулювання та споживчої політики.  
25. За умови ввезення молочної продукції в Україну враховуються вимоги щодо її якості і безпеки, передбачені законодавством.  
26. Стаття 4. Вимоги до пакування і маркування молока, молочної сировини та молочних продуктів  
27. Упаковка для молока, молочної сировини та молочних продуктів повинна бути виготовлена з матеріалів, дозволених для використання центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я. Пакувальні матеріали, що вступають у контакт з молоком, молочною сировиною та молочними продуктами, повинні бути нейтральними до них.  
28. Маркування молока, молочної сировини та молочних продуктів здійснюється відповідно до Закону України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини".  
29. Використання у маркуванні власних назв молочних продуктів, позначок "біо" та "пробіо" обов'язково погоджується з центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я.  
30. Не допускається використовувати назви молочних продуктів у власних назвах харчових продуктів та торгових марках.  
31. Забороняється відокремлення процесу пакування молочних продуктів від технологічного циклу виробництва продукції.  
32. Стаття 5. Підтвердження відповідності якості і безпеки молока, молочної сировини та молочних продуктів  
33. Процедура підтвердження відповідності якості і безпеки молока, молочної сировини та молочних продуктів встановлюється у нормативно-правових актах, нормативних документах.  
34. Молочна сировина та молочні продукти, які ввозяться на митну територію України, підлягають обов'язковому контролю згідно із законодавством.  
35. Стаття 6. Вилучення з обігу, переробка, утилізація, знищення або подальше використання молока, молочної сировини та молочних продуктів, які не відповідають встановленим вимогам  
36. Вилучення з обігу, переробка, утилізація, знищення або подальше використання молока, молочної сировини та молочних продуктів, які не відповідають встановленим вимогам, проводиться згідно із законодавством.  
37. Молоко, одержане в господарствах або регіонах, де зареєстровано інфекційні хвороби тварин, підлягає знезараженню (знешкодженню), утилізації або переробці згідно з ветеринарно-санітарними вимогами, визначеними у відповідних нормативно-правових актах.  
38. Стаття 7. Вимоги до технологічного обладнання та супутніх матеріалів  
39. Технологічне обладнання, супутні матеріали та транспортні засоби, в яких перевозяться і зберігаються молоко, молочна сировина та молочні продукти, повинні виготовлятися з матеріалів, дозволених центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я для використання за цільовим призначенням і контакту з харчовими продуктами.  
40. Стаття 8. Ветеринарно-санітарні вимоги до виробництва молока, молочної сировини та молочних продуктів  
41. Виробники молока, молочної сировини та молочних продуктів повинні забезпечувати постійний контроль за станом здоров'я тварин.  
42. Забороняється продаж молока та молочної сировини без документа, що засвідчує епізоотичне благополуччя молочних господарств, який видається державними установами ветеринарної медицини згідно із законодавством.  
43. Стаття 9. Організація виробниками контролю за належною якістю і безпекою молока, молочної сировини та молочних продуктів  
44. Контроль за належною якістю і безпекою молока, молочної сировини і молочних продуктів здійснюється виробниками з метою захисту прав споживачів цієї продукції шляхом:  
45. додержання умов виробництва, зберігання та реалізації продукції;  
46. створення лабораторій, які займаються моніторингом показників якості цієї продукції;  
47. атестації виробництва та переробки молочної сировини і молочних продуктів.  
48. Суб'єкти господарювання, які здійснюють виробництво молочної сировини та молочних продуктів, повинні використовувати методи контролю їх якості і безпеки відповідно до законодавства з метою запобігання можливості реалізації неякісної та небезпечної продукції.  
49. Стаття 10. Атестація виробника молока, молочної сировини та молочної продукції  
50. Суб'єкти господарювання усіх форм власності, які здійснюють виробництво та переробку молока, молочної сировини і молочних продуктів, підлягають атестації на відповідність обов'язковим вимогам, встановленим нормативно-правовими актами, стандартами та іншими нормативними документами.  
51. Дія атестата може бути тимчасово зупинена органом, який його видав, у разі порушення виробником вимог нормативно-правових актів та нормативних документів про якість і безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини.  
52. Підставами для переатестації виробника є:  
53. зміна найменування суб'єкта господарювання (якщо така зміна не пов'язана з його реорганізацією);  
54. зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання;  
55. зміна, пов'язана з провадженням суб'єктом господарювання нового виду діяльності.  
56. Атестат виробника може бути анульований у разі виявлення недостовірних даних у заяві та документах, поданих відповідному органу для проведення атестації, повторного або грубого порушення вимог законодавства у сфері виробництва продукції, невиконання розпорядження відповідного органу про усунення порушень умов виробництва.  
57. Атестація виробника проводиться один раз на 5 років.  
58. Порядок проведення атестації виробника і форма атестата затверджується центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики разом з центральними органами виконавчої влади з питань охорони здоров'я і технічного регулювання та споживчої політики.  
59. Стаття 11. Реєстр атестованих виробників  
60. Атестовані суб'єкти господарювання усіх форм власності, які здійснюють виробництво та переробку молока, молочної сировини і молочних продуктів, заносяться до реєстру, що ведеться центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики з присвоєнням кожному реєстраційного номера.  
61. Ведення реєстру здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики разом з центральними органами виконавчої влади з питань охорони здоров'я і технічного регулювання та споживчої політики.  
62. Реєстр атестованих виробників не рідше одного разу на 6 місяців публікується в засобах масової інформації центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.  
63. Стаття 12. Обов'язки виробників і постачальників молока, молочної сировини та молочних продуктів  
64. Суб'єкти господарювання, які здійснюють виробництво, переробку, транспортування, зберігання, реалізацію, ввезення в Україну та вивезення з України молока, молочної сировини та молочних продуктів, зобов'язані:  
65. додержуватися вимог нормативних документів до виробництва продукції;  
66. забезпечувати додержання вимог санітарних та ветеринарно-санітарних норм і правил, а також за розпорядженнями посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби та державних установ ветеринарної медицини здійснювати протиепідемічні та протиепізоотичні заходи з метою запобігання розповсюдженню захворювань, спільних для людей та тварин;  
67. Забезпечувати контроль належної якості і безпеки продукції;  
68. вести в установленому законодавством порядку документацію, яка підтверджує забезпечення належної якості і безпеки продукції;  
69. надавати необхідну для здійснення державного нагляду (контролю) інформацію, документацію, зразки молока, компонентів рецептури та молочних продуктів для проведення лабораторних досліджень у кількості, передбаченій нормативними документами;  
70. виконувати інші обов'язки, установлені законодавством.  
71. Стаття 13. Державний контроль (нагляд) у сфері виробництва, переробки, реалізації молока, молочної сировини та молочних продуктів  
72. Органами, які здійснюють державний контроль (нагляд) у сфері виробництва, переробки та реалізації молока, молочної сировини та молочних продуктів, є:  
73. з питань додержання санітарних норм і правил у процесі розроблення технічних умов, технічних реґламентів на продукцію, визначення показників її безпеки на початку та здійснення періодичного нагляду у процесі виробництва продукції, а також за використанням обладнання, тари, транспортних засобів - установи та заклади державної санітарно-епідеміологічної служби;  
74. з питань додержання ветеринарно-санітарних вимог у процесі розроблення технічних умов, технічних реґламентів на продукцію, здійснення нагляду за показниками її якості і безпеки, використанням обладнання, тари, транспортних засобів, постійного контролю (нагляду) з проведенням моніторингових досліджень за показниками безпеки під час експорту та імпорту, а також аналізу контролю за показниками безпеки продукції, що його здійснюють підприємства, - державні установи ветеринарної медицини;  
75. з питань додержання виробником продукції вимог нормативних документів, технічних реґламентів, пов'язаних з якістю продукції (крім показників безпеки та ветеринарно-санітарних вимог), вимог періодичного державного метрологічного нагляду та вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів - державні органи з питань технічного регулювання та споживчої політики.  
76. Стаття 14. Повноваження посадових осіб, які здійснюють державний контроль (нагляд) у сфері виробництва, переробки та реалізації молока, молочної сировини та молочних продуктів  
77. Посадові особи, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний контроль (нагляд) та державний санітарно-епідеміологічний нагляд, а також державний нагляд за додержанням прав споживачів, стандартів, норм та правил, з метою виконання покладених на них завдань у межах їх компетенції мають право:  
78. безперешкодно відвідувати об'єкти перевірки, одержувати необхідну для здійснення державного контролю інформацію, документацію, зразки сировини та готової продукції для проведення лабораторних досліджень у кількості, передбаченій нормативними документами;  
79. давати обов'язкові до виконання вказівки про проведення санітарних, протиепідемічних, ветеринарно-санітарних та протиепізоотичних заходів, а також про усунення у певні строки порушень стандартів, норм, правил та вимог державного метрологічного нагляду;  
80. забороняти переробку та реалізацію молока, молочної сировини та молочних продуктів у разі виявлення невідповідності ветеринарно-санітарним вимогам та вимогам до їх якості і безпеки;  
81. забороняти виробництво, постачання та реалізацію молока, молочної сировини та молочних продуктів до проведення необхідних санітарних, протиепідемічних, ветеринарно-санітарних та протиепізоотичних заходів, а також заходів щодо усунення виявлених порушень стандартів, норм, правил та вимог державного метрологічного нагляду;  
82. повідомляти орган, який проводив атестацію суб'єкта господарювання, про виявлені порушення;  
83. припиняти (забороняти) відвантаження, реалізацію (продаж) молочних продуктів, що не відповідають вимогам нормативних документів.  
84. Стаття 15. Державна підтримка виробників молока, молочної сировини і молочних продуктів  
85. Державна підтримка виробників молока, молочної сировини і молочних продуктів здійснюється виходячи з пріоритетності розвитку молочної галузі агропромислового комплексу, зокрема шляхом:  
86. фінансування селекційної роботи, протиепізоотичних заходів за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті;  
87. виконання державних програм стимулювання підвищення якості молока та молочної продукції та інших державних програм.  
88. Стаття 16. Ціноутворення у сфері виробництва молока, молочної сировини та молочної продукції  
89. Мінімальна закупівельна ціна на молоко і молочну сировину та торговельні надбавки на молочні продукти визначаються в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.  
90. Стаття 17. Відповідальність за порушення норм цього Закону  
91. За порушення норм цього Закону щодо виробництва, переробки та реалізації молока, молочної сировини та молочних продуктів посадові особи і громадяни притягаються до відповідальності згідно із законодавством.  
92. До суб'єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у формі штрафів у разі відсутності атестата та інших документів, якими дозволяється провадження діяльності з виробництва та переробки молока, молочної сировини та молочних продуктів, за порушення вимог показників щодо їх якості і безпеки та технології - у розмірі 200 відсотків вартості виробленої продукції.  
93. Застосування фінансових санкцій здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
94. Стаття 18. Міжнародне співробітництво у сфері забезпечення належної якості і безпеки молока, молочної сировини та молочних продуктів  
95. Міжнародне співробітництво у сфері забезпечення належної якості і безпеки молока, молочної сировини та молочних продуктів здійснюється шляхом:  
96. участі в роботі міжнародних організацій;  
97. укладання міжнародних договорів;  
98. гармонізації нормативних документів, норм та правил з міжнародними стандартами, нормами та правилами, які визначають вимоги до якості і безпеки молока, молочної сировини і молочних продуктів, а також ветеринарно-санітарними вимогами;  
99. обміну інформацією про заходи, які вживаються для забезпечення належної якості і безпеки молока, молочної сировини та молочних продуктів.  
100. Якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародних договорів.  
101. Стаття 19. Прикінцеві положення  
102. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
103. 2. Суб'єкти господарювання, які здійснюють виробництво молока, молочної сировини та молочних продуктів, можуть провадити відповідну діяльність без одержання атестата і занесення до відповідного реєстру, але не більше ніж протягом двох років після набрання чинності цим Законом.