Кількість абзаців - 57 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про судову експертизу" (Повторне друге читання)

0. Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. "Про внесення змін до Закону України "Про судову експертизу"  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. 1. Внести до Закону України "Про судову експертизу" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 28, ст. 232) такі зміни:  
5. 1. Статті 2, 7, 9, 15, 16 і 21 викласти у такій редакції:  
6. "Стаття 2. Законодавство України про судову експертизу  
7. Законодавство України про судову експертизу складається з цього Закону, інших нормативно-правових актів.  
8. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачено законодавством України про судову експертизу, застосовуються правила міжнародного договору";  
9. "Стаття 7. Організація судово-експертної діяльності  
10. Судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених цим Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ.  
11. До державних спеціалізованих установ належать:  
12. науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України і Міністерства охорони здоров'я України, судово-медичні і судово-психіатричні установи Міністерства охорони здоров'я України;  
13. експертні служби Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України та Служби безпеки України.  
14. Виключно державними спеціалізованими установами здійснюється судово-експертна діяльність, пов'язана з проведенням криміналістичних, судово-медичних і судово-психіатричних експертиз, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.  
15. Для проведення деяких видів експертиз, які не здійснюються державними спеціалізованими установами, за рішенням особи або органу, що призначили судову експертизу, можуть залучатися крім судових експертів також інші фахівці з відповідних галузей знань";  
16. "Стаття 9. Реєстр атестованих судових експертів  
17. Атестовані відповідно до цього Закону судові експерти включаються до Реєстру атестованих судових експертів, ведення якого покладається на Міністерство юстиції України.  
18. Особа або орган, що призначили судову експертизу, можуть доручити її проведення лише тим фахівцям, яких внесено до Реєстру атестованих судових експертів, якщо інше не передбачено цим Законом";  
19. "Стаття 15. Фінансування  
20. Проведення науково-дослідними установами судових експертиз наукових розробок з питань організації та проведення судових експертиз фінансується за рахунок державного бюджету.  
21. Проведення судових експертиз у кримінальних та адміністративних справах державними спеціалізованими науково-дослідними установами та експертними службами здійснюється за рахунок коштів, які цільовим призначенням виділяються цим експертним установам з державного бюджету.  
22. Проведення судових експертиз, обстежень і досліджень судово-медичними та судово-психіатричними установами здійснюється за рахунок коштів, які безпосередньо і цільовим призначенням виділяються цим експертним установам з державного та місцевих бюджетів.  
23. Проведення судових експертиз науково-дослідними установами Міністерства юстиції України та Міністерства охорони здоров'я України і судово-медичними та судово-психіатричними установами Міністерства охорони здоров'я України у цивільних і господарських справах, а також інших експертних досліджень здійснюється за рахунок замовника (сторони).  
24. Інші роботи зазначені установи та служби проводять на госпрозрахункових засадах.  
25. Стаття 16. Атестація судового експерта державної спеціалізованої установи  
26. Метою атестації судового експерта є оцінка рівня його спеціальних знань, професійного рівня керівних працівників та фахівців, які залучаються до проведення експертиз або беруть участь у розробленні теоретичної та методичної бази судової експертизи.  
27. Залежно від спеціалізації і рівня підготовки атестованим судовим експертам державних спеціалізованих установ присвоюється кваліфікація судового експерта і кваліфікаційний клас.  
28. Порядок проведення атестації та присвоєння (скасування) кваліфікаційних класів судового експерта визначається центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать державні спеціалізовані установи, що здійснюють судово-експертну діяльність.  
29. "Стаття 21. Кадрове забезпечення  
30. Фахівців для державних спеціалізованих установ, що проводять судові експертизи, готують вищі навчальні заклади, після чого ці фахівці спеціалізуються та підвищують кваліфікацію на курсах та в спеціальних закладах відповідних міністерств.  
31. Фахівці, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і мають на меті здійснювати експертну діяльність, проходять навчання з відповідної експертної спеціальності в науково-дослідних установах судових експертиз Міністерства юстиції України та установах Міністерства охорони здоров'я України, з урахуванням обмежень, передбачених законодавством.  
32. Для забезпечення належного професійного рівня фахівці, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і отримали кваліфікацію судового експерта, один раз на три роки повинні пройти стажування в науково-дослідних установах судових експертиз Міністерства юстиції України чи установах Міністерства охорони здоров'я України відповідно до спеціальності та підтвердити рівень своїх професійних знань.  
33. 2. У статті 8:  
34. 1) частину першу викласти в такій редакції: "Організація науково-методичного забезпечення судово-експертної діяльності покладається на центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать державні спеціалізовані установи, що здійснюють судово-експертну діяльність";  
35. 2) доповнити статтю новою частиною третьою такого змісту:  
36. "Методики проведення криміналістичних видів судових експертиз підлягають атестації та державній реєстрації в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.  
37. У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.  
38. 3. У статті 10:  
39. 1) частину другу викласти у такій редакції:  
40. "Судовими експертами державних спеціалізованих установ можуть бути фахівці, які мають вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності";  
41. 2) доповнити статтю частиною такого змісту:  
42. "До проведення судових експертиз, крім тих, що проводяться виключно державними спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові експерти, які не є працівниками цих установ, за умови, що вони мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку у державних спеціалізованих установах Міністерства юстиції України або Міністерства охорони здоров'я України, атестовані та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності у порядку, передбаченому цим Законом".  
43. 4. У частині першій статті 13:  
44. 1) у пункті 2 слова "в акті судової експертизи на виявлені в ході її проведення " замінити словами "у висновку експерта на виявлені в ході проведення судової експертизи";  
45. 2) доповнити частину пунктом 6 такого змісту:  
46. "6) проводити на договірних засадах експертні дослідження з питань, що становлять інтерес для юридичних і фізичних осіб, з урахуванням обмежень, передбачених чинним законодавством".  
47. 5. Статтю 17 доповнити частинами третьою, четвертою і п'ятою такого змісту:  
48. "Порядок проведення кваліфікаційних іспитів та присвоєння (скасування) кваліфікації судового експерта фахівцям, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, визначається Міністерством юстиції України.  
49. При Міністерстві юстиції України створюється Центральна експертно-кваліфікаційна комісія, яка діє відповідно до положення про неї, що затверджується Міністерством юстиції України.  
50. Присвоєння кваліфікації судового експерта і кваліфікаційних класів судово-медичним і судово-психіатричним експертам проводиться у порядку, що встановлюється Міністерством охорони здоров'я України".  
51. 6. Назву статті 19 викласти у такій редакції: "Стаття 19. Охорона державних спеціалізованих установ, що проводять судові експертизи"  
52. 7. У статті 20:  
53. 1) частину першу викласти в такій редакції:  
54. "Установи, організації та підприємства незалежно від форми власності зобов'язані надавати безоплатно інформацію, необхідну для проведення судових експертиз, державним спеціалізованим установам, а також за їх запитом натурні зразки або каталоги своєї продукції, технічну документацію та іншу інформацію, необхідну для створення і оновлення методичної та нормативної бази судової експертизи";  
55. 2) у частині другій слова "Спеціалізовані установи та відомчі служби" замінити словами "Державні спеціалізовані установи" та слово "попереднього" замінити на слово "досудового".  
56. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування