Кількість абзаців - 33 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (у сфері вищої освіти) (Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України)

0. З А К О Н У К Р А Ї Н И  
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (у сфері вищої освіти)  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:  
4. 1. У Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 37-38, ст. 189; 2004 р., № 8, ст. 67, № 23, ст. 323):  
5. 1) частину другу статті 51 після першого речення доповнити новими реченнями такого змісту: "Затвердження, а також коригування протягом бюджетного року кошторисів бюджетних установ здійснюється розпорядниками коштів відповідно до затвердженого бюджетного розпису Державного бюджету України. Затвердження змін до кошторисів вищих навчальних закладів ІІІ (ІV рівнів акредитації державної і комунальної форм власності у зв'язку із зміною обсягів доходів і видатків відповідно до затвердженого бюджетного розпису здійснюється керівниками цих закладів";  
6. 2) частину другу статті 85 доповнити словами "вищих навчальних закладів державної і комунальної форм власності";  
7. 3) пункт 2 статті 89 доповнити підпунктом "д" такого змісту: "д) вищу освіту (вищі навчальні заклади І (ІV рівнів акредитації, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим, спільній власності територіальних громад, а також вищі навчальні заклади державної та комунальної форм власності) відповідно до програм соціально-економічного розвитку регіонів";  
8. 4) підпункт "в" пункту 2 статті 90 викласти в такій редакції: "в) вищу освіту (вищі навчальні заклади І (ІV рівнів акредитації, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим, спільній власності територіальних громад, а також вищі навчальні заклади державної та комунальної форм власності) відповідно до програм соціально-економічного розвитку регіонів".  
9. 2. У статті 84 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27; 2004 р., № 8, ст.67):  
10. 1) частину третю доповнити підпунктом "є" такого змісту: "є) земельні ділянки, закріплені за вищими навчальними закладами державної і комунальної форм власності";  
11. 2) частину четверту доповнити підпунктом "з" такого змісту: "з) земельні ділянки, закріплені за вищими навчальними закладами державної і комунальної форм власності".  
12. 3. Пункт 4 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 45, ст. 238) доповнити словами " (у тому числі студентські бази, табори відпочинку та структурні підрозділи вищого навчального закладу, які забезпечують діяльність цього закладу)".  
13. 4. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст.181; 1998 р., № 10, ст. 35):  
14. абзац третій підпункту 5.4.2 пункту 5.4 статті 5 замінити двома абзацами такого змісту: "Витрати платника податку, пов'язані з професійною підготовкою, навчанням, перепідготовкою або підвищенням кваліфікації осіб, які перебувають у трудових відносинах з таким платником податку, а також витрати на навчання чи (та/або) професійну підготовку у вітчизняних вищих навчальних закладах інших осіб, які не перебувають з таким платником податку у трудових відносинах, але уклали з ним письмову угоду (договір, контракт) про взяті ними зобов'язання відпрацювати у платника податку після закінчення вищого навчального закладу та отримання спеціальності (кваліфікації) не менше трьох років. Витрати на організацію навчально-виробничої практики за профілем основної діяльності платника податку або в структурних підрозділах, що забезпечують його господарську діяльність, осіб, які навчаються у вищих та професійно-технічних навчальних закладах". У зв'язку з цим абзаци четвертий ( сьомий вважати відповідно абзацами п'ятим (дев'ятим.  
15. 5. У частинах п'ятій та шостій статті 26 Закону України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 1, ст.1; 2004 р., № 8, ст.67) слова " (крім населення, державних професійно-технічних навчальних закладів)" замінити словами " (крім населення, професійно-технічних та вищих навчальних закладів І (ІV рівнів акредитації державної і комунальної форм власності)".  
16. 6. Частину третю статті 2 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 20, ст.148; 2003 р., № 14, ст.98; 2004 р., № 8, ст.67) доповнити абзацом такого змісту: "підготовка кадрів вищими навчальними закладами І (ІV рівнів акредитації".  
17. 7. У Законі України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 20, ст.134; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2004 р., № 17-18, ст. 50):  
18. 1) у статті 63:  
19. частину другу після слів "майно" доповнити словами "та земельні ділянки";  
20. частину третю доповнити реченням такого змісту: "Порядок відкриття депозитних рахунків в установах банків для вищих навчальних закладів державної і комунальної форм власності встановлюють спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки, Міністерство фінансів України, Національний банк України та Державне казначейство України";  
21. 2) у частині першій статті 64:  
22. абзац перший доповнити реченням такого змісту: "Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад можуть фінансувати вищі навчальні заклади державної форми власності відповідно до програм соціально-економічного розвитку регіонів";  
23. абзац другий викласти у такій редакції: "Розміри бюджетних призначень на підготовку фахівців з вищою освітою, а також підготовку наукових і науково-педагогічних працівників через аспірантуру і докторантуру визначаються у законі про державний бюджет".  
24. 8. У Законі України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 17-18, ст. 250):  
25. 1) у пункті 31 статті 2 слова " (крім військового майна і майна Національної академії наук України)" замінити словами " (крім військового майна, майна Національної академії наук України і майна вищих та професійно-технічних навчальних закладів державної і комунальної форм власності)";  
26. 2) пункт 17 статті 14 після слів "Національної академії наук України" доповнити словами "майна вищих та професійно-технічних навчальних закладів державної і комунальної форм власності";  
27. 3) частину першу статті 59 доповнити словами "за винятком коштів, що спрямовуються на фінансування вищих та професійно-технічних навчальних закладів державної і комунальної форм власності".  
28. ІІ. Прикінцеві положення  
29. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
30. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:  
31. привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти;  
32. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.