Кількість абзаців - 13 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін та доповнень до статей 3,7,18 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Друге читання)

0. Проект закону України  
1. Про внесення змін та доповнень до статей 3, 7, 18 Основ законодавства України про охорону здоров'я  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. 1. Частину першу статті 3 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №4, ст. 19) доповнити абзацами такого змісту:  
4. "лікування - сукупність медичних послуг, що надаються пацієнту з метою досягнення бажаних змін у стані його здоров'я;"  
5. медична допомога - результат діяльності закладів охорони здоров'я та осіб, які надають медичні послуги, направлений на лікування захворювань, травм, отруєнь, охорону материнства і дитинства, невідкладне протезування, профілактику захворюваності, зменшення смертності, що пов'язана з хворобою;  
6. "медична послуга - вид діяльності, який включає захід або комплекс заходів, спрямований на оздоровлення та лікування пацієнтів, що проводиться професійно підготовленими працівниками, які мають на це право відповідно до законодавства;  
7. "оздоровлення - комплекс заходів медичного, гігієнічного, виховного, фізкультурного характеру, спрямованих на поліпшення умов побуту, харчування, навчання, праці та відпочинку з метою зниження захворюваності, підвищення працездатності, зміцнення стану фізичного та психічного здоров'я різних груп населення."  
8. пацієнт - споживач медичної допомоги (послуги), який звертається в заклад охорони здоров'я або до медичного працівника за медичною допомогою (послугою);  
9. 2. Підпункт "в" статті 7 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №4, ст. 19) викласти у такій редакції:  
10. "Забезпечення всім громадянам державними та комунальними закладами охорони здоров'я медичної допомоги шляхом надання безоплатних медичних послуг в науково обґрунтованому обсязі та порядку, встановленому законодавством."  
11. 3. Статтю 18 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №4, ст. 19) доповнити абзацом такого змісту:  
12. "Державні та комунальні заклади охорони здоров'я мають право надавати на платній основі медичні послуги, що виходять за межі медичної допомоги, за переліком та у порядку, встановленому законодавством."