Кількість абзаців - 53 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (у зв'язку з прийняттям Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам") (Друге читання)

0. Проект Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. І. Внести до законодавчих актів України такі зміни:  
3. 1. Пункт 6 частини третьої статті 30 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 16, ст. 200; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 37, ст. 543; 1996 р., № 35, ст. 162; 2001 р., № 30, ст. 140; 2003 р., № 10 - 11, ст. 87) викласти у такій редакції:  
4. "6) розмір державної соціальної допомоги дітям-інвалідам віком до 16 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, підвищується на 100 відсотків розміру, передбаченого абзацом п'ятим частини першої статті 2 Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам".  
5. 2. У Законі України "Про пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 3, ст. 10; 1998 р., № 26, ст. 156; 2003 р., № 36, ст. 278):  
6. 1) в абзаці першому преамбули слова "всім", "і соціальних" виключити;  
7. 2) статтю 2 викласти у такій редакції:  
8. "Стаття 2. Види трудових пенсій  
9. Згідно з цим Законом призначаються трудові пенсії:  
10. за віком;  
11. по інвалідності;  
12. у разі втрати годувальника;  
13. за вислугу років";  
14. 3) статтю 5, пункт "б" статті 21, пункт "б" частини першої та частину другу статті 33, статті 93 і 96 виключити.  
15. 3. У Законі України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399; 1994 р., № 24, ст. 178; 1996 р., № 17, ст. 73; 2002 р., № 35, ст. 262):  
16. 1) у статті 16:  
17. у частині першій:  
18. в абзаці першому слова "нараховуються надбавки" замінити словом "встановлюються";  
19. пункти "а" і "б" викласти у такій редакції:  
20. "а) надбавка непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім'ї, що належать до осіб, які забезпечуються пенсією у разі втрати годувальника (стаття 30), - на кожного непрацездатного члена сім'ї в розмірі соціальної пенсії, встановленої Законом України "Про пенсійне забезпечення" для відповідної категорії непрацездатних. При цьому надбавка нараховується тільки на тих членів сім'ї, які не одержують пенсію, допомогу на дітей одиноким матерям або державну соціальну допомогу інвалідам. За наявності одночасно права на пенсію, допомогу на дітей одиноким матерям, державну соціальну допомогу інвалідам і надбавку на непрацездатного члена сім'ї до пенсії за вислугу років за вибором пенсіонера може бути призначено пенсію, допомогу на дітей одиноким матерям, державну соціальну допомогу інвалідам або нараховано на цього члена сім'ї надбавку;  
21. б) соціальна допомога на догляд пенсіонерам, які є інвалідами І групи внаслідок причин, зазначених у пункті "б" статті 20 цього Закону, або внаслідок трудового каліцтва, професійного чи загального захворювання, - в розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, одиноким пенсіонерам, які за висновками медичних закладів потребують догляду, крім інвалідів (частина перша статті 15), - в розмірі 15 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність";  
22. пункт "в" перед словом "пенсіонерам" доповнити словом "підвищення";  
23. частину другу викласти у такій редакції:  
24. "Надбавка, соціальна допомога та підвищення, передбачені цією статтею, можуть нараховуватися одночасно";  
25. доповнити статтю частиною такого змісту:  
26. "При визначенні розміру державної соціальної допомоги на догляд застосовується рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум), встановлений законом про Державний бюджет України на відповідний рік (пункт 3 статті 18 Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам")";  
27. 2) у статті 24:  
28. у частині першій:  
29. в абзаці першому слова "нараховуються надбавки" замінити словом „встановлюються";  
30. пункти "а" і "б" викласти у такій редакції:  
31. "а) надбавка непрацюючим інвалідам, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім'ї, - на кожного непрацездатного члена сім'ї (стаття 30) у розмірі соціальної пенсії, встановленої Законом України "Про пенсійне забезпечення" для відповідної категорії непрацездатних. При цьому надбавка встановлюється тільки на тих членів сім'ї, які не одержують пенсію, допомогу на дітей одиноким матерям або державну соціальну допомогу інвалідам. За наявності одночасно права на пенсію, допомогу на дітей одиноким матерям, державну соціальну допомогу інвалідам і надбавку до пенсії по інвалідності на непрацездатного члена сім'ї призначається за вибором непрацюючого інваліда пенсія, допомога на дітей одиноким матерям, державна соціальна допомога інвалідам або надбавка;  
32. б) соціальна допомога на догляд:  
33. інвалідам І групи - в розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;  
34. інвалідам ІІ групи, які є одинокими та за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду, - в розмірі 25 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;  
35. інвалідам ІІІ групи, які є одинокими та за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду - в розмірі 15 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність";  
36. пункт "в" перед словом "інвалідам" доповнити словом "підвищення";  
37. частину другу викласти у такій редакції:  
38. "Надбавка, соціальна допомога та підвищення, передбачені цією статтею, можуть нараховуватися одночасно";  
39. доповнити статтю частиною такого змісту:  
40. "При визначенні розміру державної соціальної допомоги на догляд застосовується рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум), встановлений законом про Державний бюджет України на відповідний рік (пункт 3 статті 18 Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам")".  
41. 4. У Законі України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 4, ст. 18):  
42. 1) у частині другій статті 17 слова "або соціальних" виключити;  
43. 2) статтю 19 викласти у такій редакції: "Стаття 19. Державна соціальна допомога  
44. Громадянам похилого віку, які не мають права на пенсію, встановлюється державна соціальна допомога відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам";  
45. 3) у статті 24 слова "Про пенсійне забезпечення" замінити словами "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам".  
46. 5. У розділі ХV Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р. ,№ 49 - 51, ст. 376):  
47. в абзаці другому пункту 6 слова "соціальних пенсій, передбачених Законом України "Про пенсійне забезпечення" виключити;  
48. доповнити розділ пунктом 6-1 такого змісту:  
49. "6-1. Соціальні пенсії, а також надбавки до пенсій, що встановлюються відповідно до пункту "б" частини першої статті 21 і статті 33 Закону України "Про пенсійне забезпечення", призначаються органами Пенсійного фонду України до 1 січня 2005 року.  
50. За бажанням особи виплата соціальної пенсії та надбавок до пенсій, зазначених у абзаці першому цього пункту, здійснюється до закінчення строку, на який вони призначені.  
51. Витрати Пенсійного фонду України, пов'язані з виплатою зазначених в абзаці першому цього пункту виплат, компенсуються з Державного бюджету України за рахунок коштів, які передбачаються на виплату пенсій і допомоги, призначених за різними пенсійними програмами".  
52. ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року.