Кількість абзаців - 101 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про громадянство України'' (Друге читання)

0. Проект Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України"  
1. Верховна Рада України постановляє:  
2. І. Внести до Закону України "Про громадянство України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 13, ст. 65) такі зміни:  
3. 1. У статті 1 "Визначення термінів:"  
4. абзац сьомий після слів "батьки-вихователі" доповнити словами "прийомні батьки"  
5. абзац дванадцятий викласти в такій редакції:  
6. "зобов'язання припинити іноземне громадянство - письмово оформлена заява іноземця про те, що в разі набуття громадянства України він припинить громадянство (підданство) іншої держави або громадянства (підданства) інших держав і протягом двох років з моменту набуття ним громадянства України подасть документ про припинення громадянства (підданства) іншої держави або громадянств (підданств) інших держав до органу, що видав йому тимчасове посвідчення громадянина України";  
7. абзац тринадцятий викласти в такій редакції:  
8. "незалежна від особи причина неотримання документа про припинення іноземного громадянства - невидача особі, у якої уповноважені органи держави її громадянства (підданства) прийняли клопотання про припинення іноземного громадянства (підданства), документа про припинення громадянства (підданства) у встановлений законодавством іноземної держави термін (за винятком випадків, коли особі було відмовлено у припиненні громадянства (підданства) чи протягом двох років від дня подання клопотання, якщо термін не встановлено, або відсутність у законодавстві іноземної держави процедури припинення її громадянства за ініціативою особи чи якщо така процедура не здійснюється, або вартість оформлення припинення іноземного громадянства (підданства) перевищує сто гривень";  
9. абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:  
10. "декларація про відмову від іноземного громадянства - документ, в якому іноземець, який взяв зобов'язання припинити іноземне громадянство і в якого існують незалежні від нього причини неотримання документа про припинення іноземного громадянства (підданства) або іноземних громадянств (підданств), засвідчує свою відмову від громадянства (підданства) іншої держави або громадянств (підданств) інших держав";  
11. доповнити статтю абзацом сімнадцятим такого змісту:  
12. "декларація про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства - документ, в якому іноземець, якому надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, засвідчує свою відмову від громадянства (підданства) іншої держави, що відповідно до Закону України "Про біженців" вважається країною громадянської належності".  
13. У зв'язку з цим абзаци сімнадцятий-дев'ятнадцятий вважати відповідно абзацами вісімнадцятим-двадцятим;  
14. абзац вісімнадцятий після слів "у неї іноземного громадянства" доповнити словами " (підданства) або громадянств (підданств)".  
15. 2. Пункт 3 частини першої статті 3 викласти в такій редакції:  
16. "особи, які прибули в Україну на постійне проживання після 13 листопада 1991 року і яким у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року органами внутрішніх справ України внесено напис "громадянин України", та діти таких осіб, які прибули разом з батьками в Україну і на момент прибуття в Україну не досягли повноліття, якщо зазначені особи подали заяви про оформлення належності до громадянства України".  
17. 3. У статті 7 "Набуття громадянства України за народженням" частинах четвертій і шостій слово "постійно" виключити.  
18. 4. У статті 8. "Набуття громадянства України за територіальним походженням":  
19. частину першу викласти в такій редакції:  
20. "Особа, яка сама чи хоча б один з її батьків, дід чи баба, рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра, син чи дочка, онук чи онука народилися або постійно проживали до 24 серпня 1991 року на території, яка стала територією України відповідно до статті 5 Закону України "Про правонаступництво України", або яка сама чи хоча б один з її батьків, дід чи баба, рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра народилися або постійно проживали на інших територіях, що входили на момент їх народження або під час їх постійного проживання до складу Української Народної Республіки, Західно-Української Народної Республіки, Української Держави, Української Соціалістичної Радянської Республіки, Закарпатської України, Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР), і є особою без громадянства або іноземцем, що подав зобов'язання припинити іноземне громадянство, та подала заяву про набуття громадянства України, а також її неповнолітні діти реєструються громадянами України. Іноземці, які є громадянами (підданими) кількох держав, подають зобов'язання припинити громадянство всіх цих держав. Іноземці, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, замість зобов'язання припинити іноземне громадянство подають декларацію про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства ";  
21. частину другу після слів "особою без громадянства" доповнити словами "або іноземцем";  
22. частину третю викласти в такій редакції:  
23. "Дитина, яка народилася на території України після 24 серпня 1991 року і не набула за народженням громадянство України та є особою без громадянства або іноземцем, реєструється громадянином України за клопотанням одного із її законних представників";  
24. частину четверту викласти в такій редакції:  
25. "Особи, зазначені у частинах першій-третій цієї статті, які є громадянами держав, міжнародні договори України з якими дозволяють особам звертатися для набуття громадянства України за умови, якщо вони доведуть, що не є громадянами цих держав або в установленому законодавством цих держав порядку вийдуть з їх громадянства, замість зобов'язання припинити іноземне громадянство подають документ про неперебування в громадянстві таких держав або припинення громадянства таких держав";  
26. частину п'яту викласти в такій редакції:  
27. "Іноземці, зазначені у частині першій цієї статті, які подали зобов'язання припинити іноземне громадянство, повинні подати документ про це, виданий уповноваженим органом відповідної держави, до уповноваженого органу України протягом двох років з моменту реєстрації їх громадянами України. Якщо іноземці, маючи всі передбачені законодавством цієї держави підстави для отримання такого документа, з незалежних від них причин не можуть отримати його, вони подають декларацію про відмову від іноземного громадянства. Це правило не поширюється на осіб, які є громадянами держав, міжнародні договори України з якими дозволяють особам звертатися для набуття громадянства України за умови, якщо вони доведуть, що не є громадянами іншої договірної сторони або в установленому законодавством цих держав порядку вийдуть з їх громадянства";  
28. частину шосту викласти в такій редакції:  
29. "Подання зобов'язання припинити іноземне громадянство не вимагається від іноземців, які є громадянами (підданими) держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства (підданства) цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами яких є іноземці, передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України, а також від осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, та осіб без громадянства";  
30. частину восьму доповнити реченням такого змісту:  
31. "Це правило не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні".  
32. 5. У статті 9 "Прийняття до громадянства України":  
33. пункт 2 частини другої викласти в такій редакції:  
34. "подання декларації про відсутність іноземного громадянства (для осіб без громадянства) або зобов'язання припинити іноземне громадянство (для іноземців).  
35. Іноземці, які перебувають у громадянстві (підданстві) кількох держав, подають зобов'язання припинити громадянство цих держав.  
36. Іноземці, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, замість зобов'язання припинити іноземне громадянство подають декларацію про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства.  
37. Іноземці, які є громадянами держав, міжнародні договори України з якими дозволяють особам звертатися для набуття громадянства України за умови, якщо вони доведуть, що не є громадянами цих держав або в установленому законодавством цих держав порядку вийдуть з їх громадянства, замість зобов'язання припинити іноземне громадянство подають документ про неперебування в громадянстві таких держав або припинення громадянства таких держав.  
38. Подання зобов'язання припинити іноземне громадянство не вимагається від іноземців, які є громадянами (підданими) держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства (підданства) цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами яких є іноземці, передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України.  
39. Іноземці, які подали зобов'язання припинити іноземне громадянство, повинні подати документ про це, виданий уповноваженим органам відповідної держави, до уповноваженого органу України протягом двох років з моменту прийняття їх до громадянства України.  
40. Якщо іноземці, маючи всі передбачені законодавством цієї держави підстави для отримання такого документа, з незалежних від них причин не можуть отримати його, вони подають декларацію про відмову від іноземного громадянства. Це правило не поширюється на осіб, які є громадянами держав, міжнародні договори України з якими дозволяють особам звертатися для набуття громадянства України за умови, якщо вони доведуть, що не є громадянами договірної сторони або в установленому законодавством цих держав порядку вийдуть з їх громадянства";  
41. абзац другий пункту 3 частини другої викласти в такій редакції:  
42. "Ця умова не поширюється на іноземців чи осіб без громадянства, які перебувають у шлюбі з громадянином України понад два роки, і на іноземців чи осіб без громадянства, які перебували з громадянином України понад два роки у шлюбі, що припинився внаслідок його смерті. Дворічний термін перебування у шлюбі з громадянином України не застосовується до іноземців і осіб без громадянства, яким було надано дозвіл на імміграцію відповідно до пункту 1 частини третьої статті 4 Закону України "Про імміграцію";  
43. в абзаці третьому пункту 3 частини другої слова "одержання дозволу на проживання в Україні" замінити словами "в'їзду в Україну";  
44. в абзаці першому пункту 4 частини другої слова "постійне проживання в Україні" замінити словом "імміграцію";  
45. абзац другий пункту 4 частини другої викласти в такій редакції:  
46. "Ця умова не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні, та на іноземців і осіб без громадянства, які прибули в Україну на постійне проживання до набрання чинності Законом України "Про імміграцію" (7 серпня 2001 року) і мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про прописку або отримали посвідку на постійне проживання в Україні";  
47. частину четверту викласти в такій редакції:  
48. "Прийняття до громадянства України дитини, яка проживає в Україні і один з батьків якої або інша особа, яка відповідно до цього Закону є її законним представником і має дозвіл на імміграцію в Україну, здійснюється без урахування умов, передбачених пунктами 1, 3 - 6 частини другої цієї статті. Дозвіл на імміграцію в Україну не вимагається, якщо законним представником дитини є особа, якій надано статус біженця в Україні або притулок в Україні";  
49. пункт 2 частини п'ятої після слова "тяжкого" доповнити словами "або особливо тяжкого";  
50. пункт 3 частини п'ятої після слова "тяжким" доповнити словами "або особливо тяжким";  
51. частину шосту доповнити реченням такого змісту:  
52. "Це правило не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні".  
53. 6. У статті 10 "Поновлення у громадянстві України"  
54. в частині першій слова "після припинення громадянства України не набула іноземного громадянства" замінити словами "припинила громадянство України, є особою без громадянства";  
55. частину другу викласти в такій редакції:  
56. "Особа, яка після припинення громадянства України набула іноземне громадянство (підданство) або іноземні громадянства (підданства), повернулася в Україну на постійне проживання і подала заяву про поновлення у громадянстві України та зобов'язання припинити іноземне громадянство, за відсутності підстав, передбачених частиною п'ятою статті 9 цього Закону, реєструється громадянином України. Іноземець, який перебуває у громадянстві (підданстві) кількох держав, подає зобов'язання припинити громадянство всіх цих держав. Іноземець, якому надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, замість зобов'язання припинити іноземне громадянство подає декларацію про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства. Іноземець, який подав зобов'язання припинити іноземне громадянство, повинен подати документ про це, виданий уповноваженим органом відповідної держави, до уповноваженого органу України протягом двох років з моменту реєстрації його громадянином України. Якщо іноземець, маючи всі передбачені законодавством цієї держави підстави для отримання такого документа, з незалежних від нього причин не може отримати його, він подає декларацію про відмову від іноземного громадянства. Це правило не поширюється на осіб, які є громадянами держав, міжнародні договори України з якими дозволяють особам звертатися для набуття громадянства України, за умови, якщо вони доведуть, що не є громадянами іншої договірної сторони або в установленому законодавством цих держав порядку вийдуть з їх громадянства";  
57. у частині третій слова "може подати заяву про поновлення у громадянстві України лише після припинення іноземного громадянства" замінити словами "або в установленому законодавством цієї держави порядку вийде з її громадянства, замість зобов'язання припинити іноземне громадянство подає документ про неперебування в громадянстві такої держави або припинення громадянства такої держави";  
58. частину четверту викласти в такій редакції:  
59. "Подання зобов'язання припинити іноземне громадянство не вимагається від громадян (підданих) держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства (підданства) цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами яких є іноземці, передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України, а також від осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, та осіб без громадянства";  
60. частину п'яту викласти в такій редакції:  
61. "У громадянстві України не поновлюються особи, які втратили громадянство України у зв'язку з набуттям його внаслідок обману, подання свідомо неправдивих відомостей чи фальшивих документів, або стосовно яких рішення про оформлення набуття громадянства України скасовані на підставі статті 21 цього Закону";  
62. частину сьому доповнити реченням такого змісту:  
63. "Це правило не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні".  
64. 7. У статті 12. "Набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування" частині третій після слів "сімейного типу" доповнити словами "чи в прийомній сім'ї", а після слів "оголошені померлими" - словами "або якщо батьки дитини, розлученої з сім'єю, не знайдені".  
65. 8. Статтю 14. "Набуття громадянства України дитиною у зв'язку з перебуванням у громадянстві України її батьків чи одного з них" доповнити частиною четвертою такого змісту:  
66. "Дитина, яка є іноземцем, один з батьків якої є громадянином України, а другий є іноземцем, реєструється громадянином України за клопотанням того з батьків, який є громадянином України". У зв'язку з цим частину четверту вважати відповідно частиною п'ятою.  
67. 9. У статті 18. "Вихід з громадянства України":  
68. у частині першій слова "виїхав на постійне проживання за кордон" замінити словами "відповідно до чинного законодавства України є таким, що постійно проживає за кордоном";  
69. частину одинадцяту доповнити реченням такого змісту:  
70. "Це правило не поширюється на громадян України, які відповідно до чинного законодавства України є такими, що постійно проживають в державах, міжнародні договори України з якими дозволяють особам звертатися для набуття громадянства договірної сторони, за умови, якщо вони доведуть, що не є громадянами іншої сторони або в установленому законодавством цієї сторони порядку вийдуть з її громадянства";  
71. частину тринадцяту виключити. У зв'язку з цим частину чотирнадцяту вважати відповідно частиною тринадцятою.  
72. 10. У статті 19. "Втрата громадянства України":  
73. в абзаці другому пункту 1 частини першої виключити слова "або якщо він добровільно отримав документ, що підтверджує наявність набуття ним іноземного громадянства";  
74. пункти 2 і 3 частини першої виключити. У зв'язку з цим пункти 4 і 5 частини першої вважати відповідно пунктами 2 і 3;  
75. у пункті 2 частини першої після слова "внаслідок" додати слово "обману, ";  
76. пункт 3 викласти в такій редакції:  
77. "якщо громадянин України добровільно вступив на військову службу іншої держави, яка відповідно до законодавства цієї держави не є загальним військовим обов'язком чи альтернативною (невійськовою) службою";  
78. у частині другій цифри "2" і "5" виключити;  
79. доповнити статтю частиною третьою такого змісту:  
80. "Датою припинення громадянства України у випадках, передбачених цією статтею, є дата видання відповідного Указу Президента України".  
81. 11. У статті 24. "Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань громадянства та підпорядкованих йому органів":  
82. пункт 1 частини першої викласти в такій редакції:  
83. "приймають заяви разом з необхідними документами щодо прийняття до громадянства України, щодо виходу з громадянства України дітей у випадках, передбачених частинами восьмою-десятою статті 18 цього Закону, перевіряють правильність їх оформлення, наявність умов для прийняття до громадянства України і відсутність підстав, за наявності яких особа не приймається до громадянства України, наявність підстав для виходу з громадянства України і відсутність підстав, за наявності яких не допускається вихід з громадянства України, та разом зі своїм висновком надсилають на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства";  
84. у пункті 6 частини першої слова "припинення громадянства" замінити словами "реєстрацію особи громадянином";  
85. пункт 7 частини першої викласти в такій редакції:  
86. "вилучають у осіб, громадянство яких припинено або стосовно яких скасовано рішення про оформлення набуття громадянства України, паспорти громадянина України, свідоцтва про належність до громадянства України, тимчасові посвідчення громадянина України, паспорти громадянина України для виїзду за кордон, проїзні документи дитини та видають довідки про припинення громадянства України".  
87. 12. Статтю 25. "Повноваження Міністерства закордонних справ України, дипломатичних представництв та консульських установ України" викласти в такій редакції:  
88. "Міністерство закордонних справ України, дипломатичні представництва та консульські установи України здійснюють такі повноваження:  
89. 1) приймають заяви разом з необхідними документами щодо прийняття до громадянства України осіб, які мають визначні заслуги перед Україною, і осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України, щодо виходу з громадянства України, перевіряють правильність їх оформлення, наявність умов для прийняття до громадянства України і відсутність підстав, за наявності яких особа не приймається до громадянства України, наявність підстав для виходу з громадянства України і відсутність підстав, за наявності яких не допускається вихід з громадянства України, разом зі своїм висновком надсилають на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства;  
90. 2) готують подання про втрату особами громадянства України і разом з необхідними документами надсилають їх на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства;  
91. 3) приймають рішення про оформлення набуття громадянства України особами за підставами, передбаченими пунктами 1, 2, 4-10 статті 6 цього Закону;  
92. 4) скасовують прийняті ними рішення про оформлення набуття громадянства України у випадках, передбачених статтею 21 Закону;  
93. 5) виконують рішення Президента України з питань громадянства;  
94. 6) видають особам, які набули громадянство України, паспорти громадянина України для виїзду за кордон, тимчасові посвідчення громадянина України, проїзні документи дитини, довідки про реєстрацію осіб громадянами України;  
95. 7) вилучають у осіб, громадянство України яких припинено або стосовно яких скасовано рішення про оформлення набуття громадянства України, паспорти громадянина України для виїзду за кордон, тимчасові посвідчення громадянина України, проїзні документи дитини та видають довідки про припинення громадянства України;  
96. 8) ведуть облік осіб, які набули громадянство України та припинили громадянство України.  
97. Міністерство закордонних справ України, дипломатичні представництва та консульські установи України здійснюють повноваження, передбачені частиною першою цієї статті стосовно осіб, які відповідно до чинного законодавства України є такими, що постійно проживають за кордоном, а також приймають рішення про оформлення набуття громадянства України за підставою, передбаченою пунктом 1 статті 6 цього Закону, стосовно осіб, які народилися за межами України.  
98. ІІ. Розділ ІV. Прикінцеві положення  
99. Пункт 3 подати в такій редакції:  
100. "3) Кабінету Міністрів України у тримісячний строк після набрання чинності цим Законом забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом".