Кількість абзаців - 95 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно вирішення проблем професійної і трудової реабілітації інвалідів (Друге читання)

0. Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно вирішення проблем професійної і трудової реабілітації інвалідів  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:  
4. 1. Внести до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, № 21, ст. 252; 1994 р., № 45, ст.406; 1996 р., № 52, ст.301; 2001 р., № 45, ст.237; 2003 р., № 37, ст.300, № 39 ст.333) такі зміни:  
5. 1) У тексті Закону слова "Фонд України соціального захисту інвалідів" у всіх відмінках замінити словами "Фонд соціального захисту інвалідів".  
6. 2) Частину другу статті 1 викласти в такій редакції:  
7. „Центральні і місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування (далі - державні органи), підприємства (об'єднання), установи і організації (незалежно від форм власності і господарювання, виду діяльності і галузевої належності), суб'єкти підприємницької діяльності - фізичні особи, які використовують найману працю, (далі - підприємства), а також іноземні підприємства, установи, організації (в тому числі міжнародні), філії, представництва або консульства, які використовують працю найманих працівників, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, (далі -установи) залучають представників громадських організацій інвалідів до підготовки рішень, що стосуються інтересів інвалідів."  
8. 3) Статтю 10 викласти у такій редакції:  
9. „Стаття 10. Фінансування роботи по соціальній захищеності інвалідів і дітей-інвалідів здійснюється Фондом соціального захисту інвалідів, урядовим органом державного управління у складі центрального органу виконавчої влади з питань праці та соціальної політики, а також за місцевими програмами соціального захисту окремих категорій населення за рахунок місцевих бюджетів.  
10. Положення про Фонд соціального захисту інвалідів затверджується Кабінетом Міністрів України з урахуванням пропозицій всеукраїнських громадських організацій інвалідів."  
11. 4) Статтю 11 викласти у такій редакції:  
12. „Стаття 11. Бюджет Фонду соціального захисту інвалідів формується за рахунок коштів державного бюджету, благодійних внесків, добровільних пожертвувань та інших надходжень, в тому числі від підприємницької діяльності Фонду, що не суперечить чинному законодавству.  
13. Органи місцевого самоврядування мають право утворювати власні фонди соціальної допомоги інвалідам. Порядок і умови витрачання коштів цих фондів визначаються Радами народних депутатів за участю громадських організацій інвалідів.  
14. Кошти таких фондів знаходяться на спеціальному рахунку у банківських установах і вилученню не підлягають."  
15. 5) Частину другу статті 14 викласти у такій редакції:  
16. „Продукція підприємств (об'єднань) і організацій, громадських організацій інвалідів, а також підприємств, заснованих на державній формі власності, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менше 50 відсотків від середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, (далі - підприємства інвалідів, засновані на державній формі власності) включається до державного замовлення в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України."  
17. 6) Частину першу абзацу першого статті 14-1 викласти у такій редакції:  
18. „Підприємства та організації громадських організацій інвалідів, підприємства інвалідів, засновані на державній формі власності, що зазначені у частині другій статті 14 цього Закону, (далі - суб'єкти господарювання інвалідів) мають право на пільги зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) відповідно до законів України з питань оподаткування."  
19. 7) Абзац другий статті 14-1 викласти у такій редакції:  
20. „Комісія є спеціально уповноваженим державним органом, створеним з метою визначення доцільності надання державної допомоги у вигляді пільг з оподаткування, поворотної та безповоротної фінансової допомоги (далі - фінансової допомоги), дотацій на виробництво засобів реабілітації інвалідів, кредитування, надання пріоритетів при розміщенні державного замовлення, сприяння у працевлаштуванні інвалідів та в інших формах, а також здійснення обліку і контролю за використанням такої допомоги."  
21. 8) У абзацах четвертому та сьомому після слів „з питань економічної політики, " вставити слова „Головного контрольно-ревізійного управління України, ".  
22. 9) У абзаці п'ятому статті 14-1 після слова „інвалідів" вставити слова „або уповноважені ними особи".  
23. 10) У абзаці шостому статті 14-1 після слів „містах Києві та Севастополі" вставити слова „ (далі - регіональні комісії)".  
24. 11) У абзаці восьмому статті 14-1 після слова „Співголовами" вставити слово „регіональних".  
25. 12) Статтю 14-2 викласти у такій редакції:  
26. „Стаття 14-2. Рішення про надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування, позик, фінансової допомоги, дотацій на виробництво засобів реабілітації інвалідів приймаються Комісією та регіональними комісіями згідно з положенням, затвердженим Кабінетом Міністрів України, виходячи з техніко-економічного та соціального обґрунтування заходів, для здійснення яких використовуватимуться ці кошти.  
27. Рішення Комісії і регіональних комісій про надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування або відмову в наданні такого дозволу має бути вмотивованим та базуватися на аналізі соціальної значимості відповідного суб'єкту господарювання інвалідів та можливості працевлаштування інвалідів.  
28. Комісія приймає рішення щодо надання: дозволу на право користування пільгами з оподаткування суб'єктам господарювання інвалідів;  
29. позик, фінансової допомоги (крім фінансової допомоги, що надається за поданням Національного комітету спорту інвалідів України), дотацій на виробництво засобів реабілітації інвалідів, номенклатура яких затверджується Кабінетом Міністрів України, суб'єктам господарювання інвалідів і підприємствам, які в останньому звітному році у повному обсязі виконали встановлені нормативи робочих місць для працевлаштування інвалідів.  
30. Регіональні комісії мають право приймати рішення з таких же питань, що і Комісія, але тільки по відношенню до тих суб'єктів господарювання інвалідів, підприємств, що отримали за попередній податковий рік валовий доход в обсязі меншому 8400 мінімальних заробітних плат.  
31. Комісія здійснює контроль за діяльністю регіональних комісій та вирішує спірні питання.  
32. Порядок надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування, відмови у наданні такого дозволу та його скасування, а також порядок та умови надання позик, фінансової допомоги і дотацій на виробництво засобів реабілітації інвалідів визначається Кабінетом Міністрів України з урахуванням пропозицій всеукраїнських громадських організацій інвалідів."  
33. 13) Статтю 14-3 викласти у такій редакції:  
34. „Стаття 14-3. Рішення про скасування дозволу на право користування пільгами з оподаткування суб'єктам господарювання інвалідів приймається Комісією у разі:  
35. отримання заяви від суб'єкта господарювання інвалідів щодо скасування зазначеного дозволу;  
36. подання відповідних органів державної податкової служби та інших державних органів про порушення законодавства України суб'єктом господарювання інвалідів;  
37. неефективності виробничої діяльності та відсутності соціальної значимості за результатами аналізу Комісією соціально-економічних показників суб'єкта господарювання інвалідів;  
38. ліквідації суб'єкта господарювання інвалідів."  
39. 14) Статтю 19 викласти у такій редакції:  
40. „Стаття 19. Для державних органів, підприємств, установ встановлюється норматив робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів у розмірі чотирьох відсотків від середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 15 до 25 чоловік - у кількості одного робочого місця.  
41. Державні органи, підприємства, установи самостійно розраховують кількість робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів відповідно до нормативів, визначених згідно з частиною першої цієї статті. При розрахунках кількість робочих місць округлюється в бік зменшення до цілого значення.  
42. Державні органи, підприємства, установи самостійно здійснюють працевлаштування інвалідів в рахунок нормативів робочих місць виходячи з вимог статті 18 Закону.  
43. В межах зазначених нормативів здійснюється також працевлаштування інвалідів внаслідок психічного розладу в рахунок обов'язкових квот робочих місць, передбачених Законом України „Про психіатричну допомогу".  
44. Виконанням нормативу робочих місць вважається працевлаштування державним органом, підприємством, установою необхідної чисельності інвалідів, підтверджене укладанням трудового договору на умовах основної роботи, період роботи за яким протягом календарного року складав не менше дев'яти місяців.  
45. З метою забезпечення трудової зайнятості інвалідів суб'єкти господарювання інвалідів можуть входити до об'єднань підприємств на умовах виробничої кооперації. При цьому нормативи робочих місць, призначені для працевлаштування інвалідів, можуть визначатись для такого об'єднання в цілому з урахуванням кількості робочих місць, де працюють інваліди з числа працівників суб'єкта господарювання інвалідів, яке увійшло до зазначеного об'єднання на умовах, передбачених договором та/або статутом об'єднання.  
46. Державні органи, підприємства, установи, що не мають необхідної кількості робочих місць для виконання нормативу, визначеного згідно з частиною першою цієї статті, можуть укладати договори (угоди) з суб'єктами господарювання інвалідів на закупівлю їх товарів (робіт, послуг). У такому випадку в рахунок нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів в цих державних органах, на підприємствах та в установах, Комісією та Фондом на підставі подання суб'єкта господарювання інвалідів, на якому розміщено замовлення, зазначеним державним органам, підприємствам, установам до фактично наявної у них кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів зараховується кількість робочих місць, на яких працюють інваліди з числа працівників зазначеного суб'єкту господарювання інвалідів, зайняті виробництвом товарів (робіт, послуг) згідно із укладеним договором (угодою).  
47. Порядок контролю за виконанням нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів об'єднаннями підприємств, що створені відповідно до абзацу шостого цієї статті, а також державними органами, підприємствами, установами, що уклали договори (угоди) з суб'єктами господарювання інвалідів на закупівлю їх товарів (робіт, послуг), встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
48. Державні органи, підприємства, установи, на яких працює 15 і більше чоловік, реєструються у відповідних відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів за своїм місцезнаходженням і щороку подають цим відділенням звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів. Комерційні банки при відкритті відповідних банківських рахунків зобов'язані вимагати інформацію від державних органів, підприємств, установ щодо зазначеної реєстрації.  
49. Порядок реєстрації у Фонді соціального захисту інвалідів, строки подання йому звітів про зайнятість та працевлаштування інвалідів, а також надання державній службі зайнятості інформації, необхідної для організації працевлаштування інвалідів, визначається Кабінетом Міністрів України.  
50. Керівники підприємств у разі незабезпечення нормативів робочих місць для працевлаштування інвалідів, неподання Фонду звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів несуть відповідальність у встановленому законом порядку.  
51. Норматив робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, визначається виключно цим Законом. Якщо іншими законами встановлюються нормативи робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, відмінні від зазначених у цій статті, застосовуються положення цього Закону."  
52. 15) Статтю 20 викласти у такій редакції:  
53. "Стаття 20. Підприємства, де середньооблікова чисельність працюючих інвалідів менша, ніж установлено нормативом, передбаченим статтю 19 цього Закону, щороку сплачують відповідним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів штрафні санкції, сума яких визначається у розмірі середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом.  
54. Підприємства, засновані на державній формі власності, із зазначених у статті 1 цього Закону, що підлягають ліквідації в установленому порядку, звільняються від виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів протягом року, в якому планується закриття цього підприємства.  
55. Порушення термінів сплати штрафних санкцій тягне за собою нарахування пені. Пеня обчислюється виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки за весь її строк.  
56. Сплату штрафних санкцій і пені підприємства провадять відповідно до закону за рахунок прибутку, який залишається в їх розпорядженні після сплати всіх податків і зборів (обов'язкових платежів).  
57. У разі несплати штрафних санкцій або пені чи неможливості їх сплати у зв'язку із відсутністю прибутку штрафні санкції або пеня стягуються у примусовому порядку шляхом звернення стягнення на майно підприємства в порядку, передбаченому для виконання судових рішень.  
58. Строк давності у разі стягнення штрафних санкцій і пені, передбачених цією статтею, не застосовується.  
59. Суми штрафних санкцій і пені, що надійшли до державного бюджету, використовуються Фондом соціального захисту інвалідів на:  
60. фінансування Фондом заходів, які здійснюються державними органами та підпорядкованими їм установами, в тому числі спеціалізованими, і суб'єктами господарювання інвалідів, щодо соціальної, трудової, фізкультурно-спортивної (за поданням Національного комітету спорту інвалідів України) та професійної реабілітації інвалідів, надання цільової позики (на поворотній основі з терміном повернення до трьох років), на створення робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів. Такі позики надаються у разі звернення суб'єкта господарювання інвалідів, підприємства із зазначених у статті 1 цього Закону, що використовує працю інвалідів, до відділень Фонду в межах коштів, передбачених на вказані потреби у відповідному році, лише за наявності відповідного рішення Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів;  
61. фінансування витрат на професійне навчання непрацюючих інвалідів, у тому числі за направленням державної служби зайнятості, на професійне навчання інвалідів з числа випускників спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), загальноосвітніх санаторних шкіл (шкіл-інтернатів), загальноосвітніх навчальних закладів на спеціалізованих робочих місцях суб'єктів господарювання інвалідів, а також на пристосування до потреб інвалідів будівель навчальних закладів та приміщень, розташованих в них;  
62. надання дотацій на виробництво засобів реабілітації інвалідів, фінансової допомоги на здійснення заходів щодо соціальної, трудової, фізкультурно-спортивної (за поданням Національного комітету спорту інвалідів України) та професійної реабілітації інвалідів (відновлення працездатності шляхом забезпечення інваліда технічними реабілітаційними засобами, створення умов для занять фізичною культурою і спортом, оплата навчання та перекваліфікації, створення на робочому місці інваліда належних санітарно-гігієнічних, виробничих і технічних умов згідно з індивідуальною програмою реабілітації інваліда, випуск для інвалідів спеціальної літератури та аудіозаписів для їх професійної підготовки), працевлаштування інвалідів шляхом створення робочих місць, в тому числі спеціальних робочих місць, а також надання фінансової допомоги на технічне оснащення діючих робочих місць для працевлаштування на них інвалідів. Фінансова допомога, дотації на виробництво засобів реабілітації інвалідів надаються суб'єктам господарювання інвалідів, підприємствам із зазначених у статті 1 цього Закону, які використовують працю інвалідів, лише за наявності відповідного рішення Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів.  
63. Фінансова допомога може надаватись підприємствам із зазначених у статті 1 цього Закону, які у повному обсязі виконали нормативи робочих місць для працевлаштування інвалідів в останньому звітному році, для використання на:  
64. створення додаткових робочих місць для працевлаштування інвалідів;  
65. створення належних санітарних, гігієнічних, виробничих і технічних умов на робочому місці інваліда згідно з індивідуальною програмою реабілітації інваліда;  
66. випуск для інвалідів спеціальної літератури та аудіозаписів для їх професійної підготовки.  
67. У разі нецільового використання фінансової допомоги, або її частини такими підприємствами, або створення ними робочих місць для працевлаштування інвалідів у меншій кількості ніж передбачалось умовами надання позики чи поворотної фінансової допомоги відповідна сума цих коштів, проіндексована з урахуванням рівня інфляції, підлягає поверненню до державного бюджету на підставі відповідного рішення Фонду соціального захисту інвалідів, погодженого з Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів.  
68. Порядок і терміни сплати підприємствами штрафних санкцій і пені до відділень Фонду соціального захисту інвалідів, акумуляції, обліку, а також з урахуванням пропозицій всеукраїнських громадських організацій - використання цих коштів затверджуються Кабінетом Міністрів України.  
69. Спори, що виникають із правовідносин за статтями 19, 20 цього Закону, вирішуються відділеннями Фонду соціального захисту інвалідів в судовому порядку."  
70. 2. Внести до Закону України „Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 51, ст.305; 1998, № 14, ст. 55; 1998, № 36-37, ст.244; 2000, № 20, ст.149; 2000, № 43, ст.363) такі зміни:  
71. 1) Підпункт 5.2.1 пункту 5.2. викласти у такій редакції:  
72. 1) Підпункт 5.2.1 пункту 5.2. викласти у такій редакції: 5.2.1. продажу товарів (робіт, послуг), за винятком підакцизних товарів, грального бізнесу, покупних товарів підприємствами та організаціями, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх власністю, на підприємствах, заснованих на державній формі власності, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менше 50 відсотків від середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом попереднього звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу валових витрат виробництва (обігу).  
73. Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів, підприємства, засновані на державній формі власності, мають право застосовувати цю пільгу за наявністю дозволу на право користування такою пільгою, який надається міжвідомчою Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".  
74. Податкова звітність таких підприємств та організацій надається у порядку, передбаченому центральним органом податкової служби України."  
75. 2) Частину першу підпункту 6.2.8 пункту 6.2 викласти у такій редакції:  
76. „продажу товарів (робіт, послуг), за винятком підакцизних товарів, грального бізнесу, покупних товарів підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів і підприємствами, заснованими на державній формі власності, визначеними у підпункті 5.2.1 пункту 5.2 статті 5 цього Закону у разі наявності у них дозволу на право користування пільгами з оподаткування Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів."  
77. 3. Внести до Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради (ВВР) 2000, № 43, ст.363) такі зміни:  
78. 1) Підпункт 7.12.1 пункту 7.12 викласти у такій редакції:  
79. „7.12.1. Звільняється від оподаткування прибуток підприємств та організацій, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх власністю, підприємств, заснованих на державній формі власності, отриманий від продажу товарів (робіт, послуг), крім підакцизних товарів та прибутку, одержаного від грального бізнесу, де протягом попереднього звітного (податкового) періоду кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менше 50 відсотків від середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу валових витрат виробництва (обігу).  
80. Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів, підприємства, засновані на державній формі власності, мають право застосовувати цю пільгу за наявністю дозволу на право користування такою пільгою, який надається міжвідомчою Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".  
81. Підприємства та організації, на які поширюється дія цього підпункту, реєструються у відповідному органі податкової служби у порядку, передбаченому для платників цього податку."  
82. 4. Внести до Закону України „Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 43, ст.363; 2003, № 10-11, ст.86) такі зміни:  
83. 1) Пункт 3 статті 12 викласти у такій редакції:  
84. „3) органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок бюджету (за винятком Збройних Сил України та інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України), спеціалізовані санаторії України для реабілітації хворих згідно із списком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України, дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, громадські організації інвалідів України, підприємства та організації громадських організацій інвалідів, які засновані громадськими організаціями інвалідів і майно яких є їх повною власністю, підприємства, засновані на державній формі власності, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менше 50 відсотків від середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом попереднього звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу валових витрат виробництва (обігу).  
85. Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів, підприємства, засновані на державній формі власності, мають право застосовувати цю пільгу за наявністю дозволу на право користування такою пільгою, який надається міжвідомчою Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні; ".  
86. 5. Внести до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, № 20, ст.148 із змінами, внесеними згідно із Законами 2003, № 14, ст.98, № 1047-ІV від 09.07.2003)такі зміни:  
87. 6. Внести до Закону України „Про державну податкову службу в Україні" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 1, ст. 3; 1995, № 30, ст.229; 1996, № 31, ст.148; 1998, № 14, ст. 61; 1998, № 25, ст.147; 1998, № 29, ст.190; 1999, № 34, ст.274; 2000, № 30, ст.240; 2000, № 46, ст.397; 2001, № 10, ст.44; 2002, № 16, ст.114; 2003, № 23, ст.149; 2003, № 30, ст.247; 2003, № 38, ст.319)такі зміни:  
88. 7. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122; із змінами, внесеними згідно з Указами Президіуму Верховної Ради УРСР 1990, № 22, ст. 367; із змінами, внесеними згідно з законами 1997, № 14, ст.114; 2001, № 27, ст.132) такі зміни:  
89. 1) У частині першій статті 188-1 слова „від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами „від трьох до шести мінімальних заробітних плат"  
90. 2) Статтю 188-1 доповнити частиною другою такого змісту:  
91. „На керівників підприємств (об'єднань), установ і організацій, (незалежно від форм власності і господарювання, виду діяльності і галузевої належності), суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, які використовують найману працю, у разі невиконання нормативів робочих місць для працевлаштування інвалідів, неподання Фонду звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів також накладається штраф у вказаному розмірі."  
92. ІІ. Прикінцеві положення  
93. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
94. 2. Кабінету Міністрів України забезпечити приведення законодавчих і нормативних актів у відповідність з цим Законом.