Кількість абзаців - 51 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про вищу освіту'' (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: І. Внести до Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 20, ст. 134; 2004 р., №8 ст.67, № 17-18, ст.250; 2005 р., №4, ст.103) такі зміни:  
1. 1) у першому реченні абзацу другого частини першої статті 4 слова "освітньо-кваліфікаційний рівень" замінити словами "освітній рівень вищої освіти";  
2. абзац шостий доповнити реченням такого змісту: "У документі про вищу освіту зазначається повне найменування вищого навчального закладу, який видає цей документ, а у разі отримання вищої освіти у відокремленому структурному підрозділі вищого навчального закладу також і найменування цього підрозділу";  
3. абзац восьмий викласти у такій редакції: "Для осіб, які навчалися за кошти державного або місцевого бюджету, документи про вищу освіту виготовляються та видаються за рахунок коштів Державного бюджету України";  
4. 3) частину другу статті 10 викласти у такій редакції: "2. Післядипломна освіта здійснюється вищими навчальними закладами післядипломної освіти, структурними підрозділами вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації та відповідними підрозділами наукових і навчально-наукових установ та підприємств, у тому числі на підставі укладених договорів";  
5. 4) у статті 18: у частині першій: абзац десятий викласти у такій редакції: "формує і розміщує державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою, наукових та науково-педагогічних кадрів серед підпорядкованих йому вищих навчальних закладів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";  
6. абзац сімнадцятий замінити новими абзацами такого змісту: "організовує атестацію педагогічних працівників щодо присвоєння їм кваліфікаційних категорій та педагогічних звань; присвоює вчені звання доцента і професора; здійснює реалізацію державної цінової політики у сфері вищої освіти та моніторинг цін на освітні послуги". У зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий і дев'ятнадцятий вважати відповідно абзацами двадцятим і двадцять першим;  
7. частину другу після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту: "формують і розміщують державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою, наукових та науково-педагогічних кадрів серед підпорядкованих їм вищих навчальних закладів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України". У зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати відповідно абзацами п'ятим - дев'ятим;  
8. 5) частину четверту статті 23 виключити;  
9. 6) у статті 27: абзаци третій і четвертий частини першої викласти у такій редакції: "Створення, реорганізація та ліквідація вищих навчальних закладів, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим, здійснюються органами влади Автономної Республіки Крим: за погодженням з Кабінетом Міністрів України - вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації та за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки або відповідними іншими центральними органами виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, - вищих навчальних закладів першого і другого рівнів акредитації.  
10. Створення, реорганізація та ліквідація вищих навчальних закладів комунальної форми власності здійснюються органами місцевого самоврядування: за погодженням з Кабінетом Міністрів України - вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації та за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки або відповідними іншими центральними органами виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, - вищих навчальних закладів першого і другого рівнів акредитації";  
11. частину третю виключити;  
12. 7) в абзаці першому частини четвертої статті 28 слово "закону" замінити словом "законодавства";  
13. 8) у статті 30: друге речення частини першої виключити;  
14. в абзаці першому частини третьої слова "і предметні (циклові) комісії" замінити словами "предметні (циклові) комісії, бібліотека тощо";  
15. частину четверту після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту: "Філія створюється у разі, коли є умови для функціонування не менше ніж двох факультетів для вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації та не менше ніж двох відділень для вищих навчальних закладів першого і другого рівнів акредитації". У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;  
16. у частині п'ятій: абзац перший доповнити реченням такого змісту: "Повноваження директорів інститутів визначаються статутом вищого навчального закладу";  
17. доповнити частину абзацом такого змісту: "Положення про навчально-науково-виробничі, навчально-наукові та науково-дослідні центри затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки";  
18. 9) у статті 32: в абзаці другому частини другої слова "і штатний розпис" виключити;  
19. частину третю виключити;  
20. 10) у статті 34: у частині першій: в абзаці п'ятому слова "директорів інститутів" виключити;  
21. абзац шостий викласти у такій редакції: "обрання на посаду таємним голосуванням завідуючих кафедрами, професорів і директорів інститутів";  
22. друге речення абзацу тринадцятого: після слова "декани" доповнити словами "директори інститутів, учений секретар, директор бібліотеки"; після слів "на постійній основі" доповнити словами "керівники органів студентського самоврядування";  
23. друге речення абзацу другого частини другої після слів "на постійній основі" доповнити словами "керівники органів студентського самоврядування";  
24. 11) у статті 39: доповнити статтю новою частиною першою такого змісту: "1. Граничний вік кандидата на посаду керівника вищого навчального закладу першого - четвертого рівнів акредитації не може перевищувати шістдесят п'ять років". У зв'язку з цим частини першу - третю вважати відповідно частинами другою - четвертою;  
25. у частині другій: після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту: "Порядок призначення на посаду керівника військового вищого навчального закладу встановлюється відповідно до діючих нормативно-правових актів у відповідній галузі".  
26. У зв'язку з цим абзаци другий - восьмий вважати відповідно абзацами третім - дев'ятим;  
27. абзац третій виключити;  
28. 12) абзац другий частини першої статті 40 виключити;  
29. 13) останній абзац частини четвертої статті 45 викласти у такій редакції: "Порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки";  
30. 14) у частині другій статті 48:  
31. абзаци "голова предметної (циклової) комісії", "директор бібліотеки", "науковий працівник бібліотеки" виключити;  
32. абзац "заступник директора" доповнити словами " (з навчальної, виховної, навчально-виховної та навчально-виробничої роботи)";  
33. після абзацу "декан" доповнити новим абзацом такого змісту: "директор навчально-наукового інституту";  
34. абзац "проректор" доповнити словами " (діяльність якого безпосередньо пов'язана з навчальним, виховним або науковим процесами)";  
35. 15) абзац четвертий частини першої статті 49 після слів "педагогічних працівників" доповнити словами "на ставку";  
36. 16) у частині першій статті 52 слова "освітньо-наукових установах" замінити словами "навчально-наукових установах, у вищих навчальних закладах, а також на підприємствах відповідних галузей";  
37. 17) у статті 53: частину першу після слова "інтерни" доповнити словом "резиденти";  
38. у частині третій слова "військового вищого навчального закладу" замінити словами "військового або іншого вищого навчального закладу з особливими умовами навчання, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України";  
39. після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту: "Резидент - особа, яка має повну вищу освіту і освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста медичного спрямування, навчається виключно на відповідних клінічних кафедрах з метою отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста певної спеціальності відповідно до переліку спеціальностей". У зв'язку з цим частини сьому - десяту вважати відповідно частинами восьмою - одинадцятою;  
40. 18) частину другу статті 56 доповнити словами "або на підставі гарантійного листа-запиту з місця працевлаштування";  
41. 19) абзац четвертий частини першої статті 57 виключити;  
42. 20) у статті 63: у другому реченні частини третьої слова "право відкривати поточні та депозитні рахунки в банках, збереження коштів на депозитних рахунках банків" виключити;  
43. у частині п'ятій: в абзаці восьмому слова "національній та" виключити;  
44. абзац дев'ятий виключити;  
45. 21) у статті 64: у частині першій: абзаци другий та четвертий виключити;  
46. в абзаці третьому слова "беруть участь у встановленні нормативів" замінити словами "встановлюють нормативи";  
47. останній абзац частини шостої викласти у такій редакції: "Педагогічним та науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів посадові оклади підвищуються за науковий ступінь кандидата наук або доктора наук відповідно на 15 і 25 відсотків посадового окладу, якщо наявність наукового ступеня не передбачена кваліфікаційними вимогами за посадою, яку обіймає працівник";  
48. частину сьому виключити;  
49. 22) у частині третій статті 65 слова "в рамках" замінити словами "в межах";  
50. 23) абзаци другий і четвертий пункту 1 розділу ХІV "Прикінцеві положення" виключити.